Pracovní úrazovost v České republice v roce 2007

V roce 2007 došlo k výraznému poklesu počtu i četnosti pracovních úrazů s pracovní neschopností. Rovněž poklesl počet pracovních úrazů bez pracovní neschopnosti.

Příčiny pracovních úrazů

Příčiny pracovních úrazů

Příčiny pracovních úrazů s pracovní neschopností nad 3 dny

Nejčastější příčinou těchto pracovních úrazů uváděnou zaměstnavateli v roce 2007 bylo „Špatně nebo nedostatečně odhadnuté riziko“. Tato příčina je uváděna u 80,5 % případů. Na druhém místě byly označeny „Nedostatky osobních předpokladů k řádnému pracovnímu výkonu (chybějící tělesné předpoklady, smyslové nedostatky, nepříznivé osobní vlastnosti a okamžité psychofyziologické stavy) a riziko práce“ (12,9 %). Jako třetí nejčastější příčinou bylo označeno „Ohrožení zvířaty a přírodními živly“ (1,9 %).  

Mezi další významné příčiny podle jejich podílu na všech příčinách náleží:

„Používáni nebezpečných postupů nebo způsobů práce vč. jednání bez oprávnění, proti zákazu, prodlévání v ohroženém prostoru“ – 1,4 %,
„Vadný nebo nepříznivý stav zdroje úrazu (nikoli pracoviště)“ – 1,3 %,
“Ohrožení jinými osobami (odvedení pozornosti při práci, žerty, hádky a jiná nesprávná či nebezpečná jednáni druhých osob)“ – 1,2 %.
Ostatní příčiny se na celkovém počtu pracovních úrazů s pracovní neschopností nad 3 dny podílejí 0,2 % nebo méně. U 0,2 % těchto pracovních úrazů nebyla příčina zjištěna.

Představu o příčinách pracovních úrazů s pracovní neschopností delší než 3 dny poskytují údaje zpracované podle metodiky evropské statistiky, které přinášejí informaci, k jaké došlo odchylce od normálního průběhu pracovní činnosti, jejímž důsledkem byl tento pracovní úraz.. Tyto údaje jsou k dispozici ze zpracování za roky 2003 - 2006, lze však předpokládat, že se zjištěné údaje v posledních po sobě jdoucích letech výrazně neliší. Významnější změny se mohou očekávat až v delším časovém rozmezí.

Nejčastější nežádoucí událostí v roce 2006 byla zjištěna „Neovladatelnost - ztráta kontroly (částečná nebo úplná): strojů, dopravních a manipulačních prostředků, ručního nářadí, předmětů, zvířat“ (36,5 %), přičemž se nejčastěji jednalo o ztrátu kontroly nad manipulovanými předměty (19,3 %), nad ručním nářadím popř. jím opracovávaným materiálem (7,5 %) nebo nad strojem (4,9 %). Z podrobného členění nežádoucích událostí vyplývá, že dalšími velmi častými nežádoucími událostmi jsou uklouznutí nebo klopýtnutí (14,5 %), špatné došlápnutí bez pádu (8,2 %) a pád zraněného na nižší úroveň (4,9 %). Součet těchto šesti nejčastějších podskupin nežádoucích událostí, při kterých byl úraz způsoben různými typy ztráty kontroly, špatným došlápnutím nebo pádem činí 59,3 % případu z celku.

U zbylých nežádoucích událostí (40,7 %), lze konkrétněji určit jaká ustanovení bezpečnostních předpisů byla pravděpodobně porušena a jaká konkrétní organizační, technická nebo výchovná opatření by měl zaměstnavatel přijímat, popřípadě na co by se měly zaměřit kontroly bezpečnosti práce, aby bylo riziko odstraněno nebo minimalizováno u jeho zdroje. Jsou to úrazy vzniklé vlivem bezprostředních příčin, např. elektrickým proudem, požáry, technickými závadami, únikem látek, nepoužíváním OOPP, zdviháním břemen, apod.

U první skupiny pracovních úrazů, které tvoří převážnou většinu, je nutno hledat příčiny spíše v úrovni pracovního prostředí, pracovních podmínek, uspořádání pracovišť, v úrovni pracovní pohody nebo stresu, v organizaci práce a celkové úrovni řízení bezpečnosti práce v podniku. Prevenci úrazů je třeba zaměřit na systémové změny, které postihnou i nejčastěji uváděné příčiny („Špatně nebo nedostatečně odhadnuté riziko“ a „Nedostatky osobních předpokladů…“), které se podílí na vzniku pracovních úrazů v 93,4 % případů.

Příčiny smrtelných pracovních úrazů

Podstatnější informace o příčinách pracovních úrazů přinášejí údaje o porušených předpisech, které byly v souvislosti s pracovním úrazem porušeny. Tyto informace poskytují data o smrtelných pracovních úrazech, které zpravidla vyplývají z nezávislého šetření pracovních úrazů prováděného OIP. Příčiny smrtelných pracovních úrazů způsobených dopravními nehodami šetří policie. 

Porušené předpisy u smrtelných pracovních úrazů

Z celkového počtu 188 smrtelných pracovních úrazů, byl nejčastěji porušován:

  • zákon č. 262/2006 Sb. (zákoník práce)  ve 130 případech, tj. 69 %,
  • zákon č. 361/2000 Sb.      v   52 případech, tj. 28 %,
  • zákon č. 309/2006 Sb.      v     9 případech, tj.   5 %,
  • NV   č.  362/2005 Sb.     v     6 případech, tj.   3 %,
  • vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 324/1990 Sb.  ve    2 případech, tj.   1 %.

Porušení zák. č. 262/2006 Sb. (zákoník práce) ze strany zaměstnance 74 případů
Nejčastěji se jedná o § 106, odst. 4) „zaměstnanec je povinen“

  • písm. c) „dodržovat právní a ostatní předpisy…“      39 případů
  • písm. d) „dodržovat při práci stanovené pracovní postupy…“    20 případů
  • písm. e) „nepožívat alkoholické nápoje…“         8 případů
  • písm. f) „oznamovat závady na pracovišti…“        1 případ
  • „dbát o svou vlastní bezpečnost…“        6 případů

Porušení zák. č. 262/2006 Sb. (zákoník práce) ze strany zaměstnavatele 41 případů

§ 101 „zaměstnavatel je povinen zajistit bezpečnost…“       8 případů
§ 102 „zaměstnavatel je povinen vytvářet bezpečné pracovní prostředí…“ 18 případů
§ 103 „zaměstnavatel je povinen nepřipustit…“     13 případů
§ 104 Osobní ochranné pracovní prostředky…       1 případ
§ 105 Povinnosti zaměstnavatele při pracovních úrazech…     1 případ

Porušení zák. č. 262/2006 Sb. (zákoník práce) ze strany jiné osoby/firmy 18 případů

Nejčastěji se jedná o § 101, § 102, § 103 a §106.

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail