Pracovní úrazovost v České republice v roce 2005

Pracovní úrazovost se v České republice v roce 2005 vyznačovala rozdílným vývojem celkové pracovní úrazovosti a vývojem smrtelné pracovní úrazovosti. Zatímco se hodnoty ukazatelů smrtelné pracovní úrazovosti proti roku 2004 významně snížily, hodnoty absolutních a většina relativních ukazatelů celkové pracovní úrazovosti mírně vzrostly

Hodnoty ukazatelů smrtelné pracovní úrazovosti v ČR

Hodnoty ukazatelů smrtelné pracovní úrazovosti v ČR

V roce 2005 bylo v informačních systémech SÚIP, VÚBP a ČBÚ SBS zaznamenáno celkem 176 smrtelných pracovních úrazů, z nichž podléhá statistickému zjišťování pracovní neschopnosti 164 případů. Z toho bylo zaznamenáno (příp. vyšetřeno):

  • 169 smrtelných pracovních úrazů v podnicích podléhajících dozoru systému SÚIP, dříve ČÚBP (vyšetřují inspektoráty bezpečnosti práce), z nichž 158 případů podléhá statistickému zjišťování pracovní neschopnosti a
  • 7 smrtelných pracovních úrazů v podnicích podléhajících dozoru systému ČBÚ (vyšetřují obvodní báňské úřady), z nichž statistickému zjišťování podléhá 6 případů

Počet smrtelných pracovních úrazů v roce 2005 poklesl proti roku 2004 o 23 případů (ze 187 na 164), což představuje pokles o 12 %. Tyto změny ovlivnily četnost smrtelných pracovních úrazů na 10 000 zaměstnanců. Hodnota tohoto ukazatele se v ČR snížila proti předešlému roku z hodnoty 0,43 na 0,37. Proti předcházejícímu roku se snížil i podíl smrtelných pracovních úrazů na celkovém počtu pracovních úrazů s pracovní neschopností (z 0,23 % na 0,20 %).
 
2.3 Vývoj ukazatelů pracovní úrazovosti v ČR

Vývoj počtu pracovních úrazů, ke kterým došlo v České republice v roce 2005 je dokumentován vývojem počtu nově hlášených případů pracovní neschopnosti pro pracovní úraz (graf č. 2.1). Od roku 2001 se v rámci statistického zjišťování pracovní neschopnosti rovněž sleduje počet pracovních úrazů, u kterých nevznikla pracovní neschopnost. To umožňuje stanovit celkový počet pracovních úrazů, tj. počet pracovních úrazů s pracovní neschopností i bez pracovní neschopnosti (tabulka č. 2.3). Z vývoje celkového počtu pracovních úrazů je patrné, že takto vykazovaný počet úrazů v období 2001 až 2002 mírně vzrůstal, v roce 2003 poklesl o 7,4 %, v roce 2004 poklesl jen mírně a v roce 2005 mírně vzrostl.

Ilustrační obrázek 

Mírný vzrůst absolutního počtu pracovních úrazů v roce 2005 neovlivnil negativně četnost pracovních úrazů na 100 zaměstnanců díky relativně rychlejšímu vzrůstu celkového počtu zaměstnanců v národním hospodářství (graf č. 2.2). V důsledku toho se četnost pracovních úrazů i v roce 2005 mírně snížila.

Ilustrační obrázek 

Na druhé straně však došlo k významnému vzrůstu dnů pracovní neschopnosti pro pracovní úrazy, což se projevilo vzrůstem průměrného procenta pracovní neschopnosti (graf č. 2.3) a pokračujícím vzrůstem průměrné doby pracovní neschopnosti pro pracovní úraz (graf  č. 2.4). Trvalý nárůst průměrné doby pracovní neschopnosti je způsoben kombinací těchto faktorů: štědrým odškodňováním pracovních úrazů po dobu pracovní neschopnosti, prodlužováním pracovní neschopnosti  nadbytečnými zdravotními výkony a neregistrováním méně závažných pracovních úrazů z důvodu různě motivovaných obav na straně zaměstnance nebo zaměstnavatele.  V  této  souvislosti  je  třeba  připomenout   snížení  výše  vyplácených   dávek nemocenského pojištění v roce 2004 (zákonem č. 421/2003 Sb. ), které spolu přetrvávajícími problémy zdravotního pojištění, vyvolává zvýšený tlak na uplatnění pracovního úrazu vč. nároků na náhradu škody podle zákoníku práce a snahu prodlužování doby pracovní neschopnosti.

Ilustrační obrázek

Ilustrační obrázek 

V roce 2005 nebylo zvýšení počtu vykazovaných pracovních úrazů a dnů pracovní neschopnosti natolik významné, aby ho bylo možno vysvětlit pouze zvýšeným rizikem vlivem zvyšování výroby, ke kterému došlo zejména ve zpracovatelském průmyslu.
V grafu č. 2.5 je znázorněn vývoj hodnot jednotlivých ukazatelů pracovní úrazovosti vyjádřen bazickými indexy. Z grafu je patrné, že v roce 2005 došlo kromě četnosti pracovních úrazů ke vzrůstu všech ukazatelů pracovní úrazovosti. Tento vzrůst je způsoben zejména vzrůstem počtu dnů pracovní neschopnosti pro pracovní úrazy.

Ilustrační obrázek 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail