Pracovní úrazovost pracovníků do 30 let a při prvním nástupu do zaměstnání

Na základě evropských statistik opírajících se o údaje evropského statistického úřadu Eurostat je riziko pracovního úrazu mezi mladými lidmi o 50 % vyšší než v jiné kategorii.

Na základě evropských statistik opírajících se o údaje evropského statistického úřadu Eurostat je riziko pracovního úrazu mezi mladými lidmi o 50 % vyšší než v jiné kategorii. Proto Evropská agentura v Bilbau ve Španělsku ve spolupráci s členskými státy Evropské unie vyhlásila v roce 2006 soutěž pro celou řadu kategorií. Také Česká republika se připojila k akci, která byla vyhlášena a realizována prostřednictvím VÚBP a jednotlivými OIP v krajích.

Samostatnou součástí Evropského týdne označovaného jako „BOZP na start“ bylo také působení na různých stupních škol i v širší oblasti vzdělávání, což bylo pojato jako nedílná součást vzdělávání směřujícího k přípravě mladých lidí na jejich první den v práci a na jejich odpovědnost v oblasti BOZP v dalším životě. Cílem celé této akce je v podnicích a školách v celé Evropě rozšířit povědomí o existujících rizicích a o jejich prevenci. V rámci akce pak proběhla řada aktivit, které mají především zvýšit informovanost mladé generace o problematice bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

V rámci regionální části soutěže probíhající na OIP pro Ústecký kraj a Liberecký kraj byly vybrány 3 organizace, které postoupily do národního kola, kde se umístily na pátém, sedmém a jedenáctém místě. Z tohoto výsledku je patrné, že se organizace v našem kraji po metodické stránce uspokojivě věnují této problematice především při nástupu nových pracovníků do zaměstnání, a to nejen mladých pracovníků. Přesto se nabízí úvaha, že této prevence není nikdy dost.

V řadě případů se z výsledků šetření jednotlivých úrazů v roce 2006 dá vyvodit následující zjištění: Často z nich vyplývá, že zaměstnanci ve svých výpovědích k okolnostem svých úrazů udělali chybu. Je to chyba neúmyslná, založená na neznalosti a nedostatku zkušeností. Někdy také na nedostatku odborných znalostí, vzhledem k tomu, že jsou zaměstnáni v jiném oboru, než v jakém se vyučili.

Příklad (zaměstnán 2 roky a 1 měsíc): Mladý pracovník (21 let) byl přijat na místo operátora na zpracování kovů a obsluhy elektrických pecí. Původně se vyučil stavebním izolatérem. V rámci rekvalifi kace byl zaučen na práci operátora obsluhy elektrické pece. Rok byl v zaučovacím programu, každý měsíc hodnocen a po 3 měsících přezkušován. Zcela samostatně byl hodnocen z oblasti BOZP ve vztahu ke slévárenství.

Příčinou jeho úrazu bylo jednání proti zákazu. Ne ovšem proti jeho logice. Při své činnosti byl svědkem toho, že se zbylý materiál vrací zpět do předehřívacích plynových pecí. Vhození materiálu tam nezpůsobí žádnou nežádoucí reakci. On ovšem vhodil materiál (zbytkový) do elektrické pece. Sám si vykalkuloval, že materiál tam nesmí hodit studený, tak ho položil na víko pece, a když si myslel, že je dost vyhřátý, vhodil ho pod víko. Následovala exploze.

Udělal to i přesto, že jednal proti zákazu a bylo mu známo, že se do elektrické pece zbytky kovu (tzv. stěry) vhazovat nesmějí. Učinil tak na základě vlastního úsudku. Věděl, že voda nesmí k materiálu přijít. Následoval by výbuch. Nedošlo mu však, že ve zbytcích kovu může být tolik vlhkosti, že dojde k témuž efektu. Navíc měl na sobě nehořlavé montérky a ochranu hlavy a štít na obličeji. Cítil se být naprosto v bezpečí.
Je to klasický příklad mladého pracovníka, který zastává důležitou a nebezpečnou práci, vyžadující široké znalosti v oblasti slévárenství. Samozřejmě, při dodržování všech zásad, pokynů a zákazů, které mu byly předloženy, by k tomu nedošlo. Ovšem chybí zde návyky a zkušenosti získané v průběhu učení a díky příkladu starších kolegů. V této souvislosti je nutno podotknout, že v organizaci jsou takto zaučeni všichni. Pracují zde na stejné pozici dva zaměstnanci ve věku 40 a 50 let, ale ti v předešlém zaměstnání nepracovali ve slévárenství. Ostatní spolupracovníci, kterých je cca 20, jsou řádově ve věku do 30 let. Tito si bohužel teprve na základě takovýchto zkušeností tato nebezpečí důrazně uvědomují.

Příklad (zaměstnán 2 roky a 1 den): Mladému pracovníkovi (do 30 let) pracujícímu v textilním průmyslu, se přihodil úraz vyžadující hospitalizaci delší než 5 dní. Pracovník absolvoval veškerá školení, byl seznámen s předpisy, s návody na provoz, obsluhu a údržbu. Přesto udělal chybu v tom smyslu, že se absolutně spolehl na ochranné zařízení. Není mu toto samozřejmě vytýkáno, ale zkušenější pracovník by se např. vizuálně přesvědčil, zda zařízení není ještě v pohybu.

Příklad (zaměstnán 2 roky a 10 měsíců): Zaměstnanec ve stavebnictví na pozici obsluhy strojního zařízení na výrobu prefabrikátů nezastavil výrobní linku a za jejího chodu chtěl provést výměnu vadného výrobku. Jednal proti postupu a předpisům, s nimiž byl seznámen a v nichž byl proškolen. Tuto chybu přiznal i ve své výpovědi.

Existuje celá škála úrazů zaměstnanců starších 30 let, které mají společného jmenovatele, tj. délku trvání nového zaměstnání či délku trvání pracovního poměru po rekvalifi kaci do doby vzniku úrazu. Pracovní úraz se těmto zaměstnancům stane po době cca 2 roky od vzniku pracovního poměru.

Z vlastní praxe při šetření okolností pracovních úrazů se ukazuje, že úrazy se skutečně stávají cca z 50 % u mladších pracovníků s relativně krátkou dobou po nástupu do nového zaměstnání, popřípadě při změně profese a následném zaučení. Neustálé šíření osvěty o rizicích a o tom, jak se chovat, když začínáme pracovat, je důležitou součástí vzdělávání a informovanosti ze strany zaměstnavatelů i kontrolních orgánů. Je třeba neustále kontrolovat, jak je vedena odborná příprava a učení se směřované k získání povědomí o tom, co dělat, když mladý člověk začíná pracovat. Seznámením začínajících pracovníků se zákazy a příkazy kontrola BOZP nekončí. Vedle důsledné kontroly dodržování předpisů je na prvním místě prevence.

Pokud provádíme bilancování v rámci ČR, počet pracovních úrazů mladých zaměstnanců za posledních deset let podle ofi ciální statistiky Státního úřadu inspekce práce výrazně poklesl. I když se příslušné údaje dlouhodobě pohybují pod celorepublikovým průměrem pracovní úrazovosti, na 100 pojištěnců připadá 1,4 pracovního úrazu mladistvých. To je číslo, se kterým stále nemůžeme být spokojeni. Je však potěšitelné, že poslední smrtelný pracovní úraz byl v této věkové kategorii naposledy zaznamenán v roce 1998. Nutno ještě podotknout, že pojem „mladiství“, který se z hlediska pracovních podmínek a prací v rámci výuky používá v ČR pro věkovou kategorii rozdělenou dále na skupiny do 16 let a do 18 let, je po obsahové stránce poněkud odlišný od pojmu „mladý pracovník“, který se používá v rámci „Evropského týdne BOZP na start“ pro zaměstnance ve věku do 30 let.

ZDROJ:
Zörner, Luděk. Pracovní úrazovost pracovníků do 30 let a při prvním nástupu do zaměstnání. Zpravodaj SÚIP, č. 1, 2007, s. 2.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail