Pracovní úraz z důvodu závady na jeřábu

Zdroj: 

Technická závada na jeřábu s elektrickým kladkostrojem měla za následek závažný pracovní úraz s hospitalizací delší než pět dní.

Úrazový děj

K pracovnímu úrazu došlo v lisovně při umísťování formy mezi vodící tyče lisu. Postižený pracovník pracoval ještě s dalším zaměstnancem, který byl u něj v zácviku jako seřizovač. Byli pověřeni výměnou formy na lisu. Formu si vyzvedli ve skladu a pomocí paletovacího manipulačního vozíku ji dopravili k lisu. Pomocí elektrického mostového jeřábu (nosnost 1600 kg) formu o hmotnosti cca 1500 kg zvedli a přemístili nad lis a nad prostor, kam měla být umístěna. Následně byla forma pomalu spouštěna k prostoru upevnění, tedy dovnitř lisu mezi vodící tyče kruhového profilu o čtvercovém bokorysu se vzdáleností 570 mm mezi vodícími tyčemi. Jeřáb se zavěšenou formou zastavili ve vzdálenosti asi 10 cm nad vodícími tyčemi, v ten okamžik se postižený nacházel na pravé straně lisu ze strany ovládacích prvků a druhý pracovník na druhé straně. Po zastavení se pokusili zavěšenou formu natočit a vycentrovat tak, aby prošla mezi vodící tyče a nepoškodila je. V okamžiku, kdy formu uchopili a začali s ní manipulovat, došlo k technické závadě na spojce převodovky jeřábového kladkostroje a následnému poklesu formy.  Pracovník na zácviku se stihl formy pustit a uskočit, druhému hrana formy přimáčkla prsty k horní vyrovnávací tyči a následně mu amputovala dva prsty pravé ruky.

Šetření úrazu
Zjistilo se, že:

  • Postižený pracovník pracoval jako seřizovač a byl zdravotně způsobilý i pro výkon vazač břemen.
  • S předpisy BOZP pro výkon své profese byl seznámen.
  • Dle předložených deníků pracovalo zdvihací zařízení – elektrický mostový jeřáb s elektrickým kladkostrojem – bez potíží a závad až do prvního problému s obložením třecí spojky (asi 2 měs. před úrazem).
  • Po celou dobu provozu byly prováděny inspekce, revize a revizní zkoušky dle platných předpisů.
  • Typ elektrického kladkostroje použitého jeřábu nemá koncový vypínač. Jeřáb je používán blízko nominálního zatížení, vzhledem k omezené manipulační výšce mezi kladkostrojem a lisem je často forma zvedána až k tělu kladkostroje nebo do jeho těsné blízkosti (s rozměrnými formami). Při této manipulaci spojka spíná na krátký okamžik a její obložení se tak nadměrně opotřebovává (pálí). Při první poruše bylo celé obložení vyměněno, za dva měsíce se závada objevila opakovaně s následným vznikem pracovního úrazu.

Porušení povinností zaměstnavatele
Zaměstnavatel – kontrolovaná osoba – nevypracoval v souladu s požadavkem ČSN ISO 12 480-1 čl. 4.1 systém bezpečné práce (technologický postup) pro činnost montáže a demontáže formy, který by řešil navržené činnosti a bezpečnostní opatření při pracích prováděných s elektrickým mostovým jeřábem a uvažovaným lisem, zejména s ohledem na způsoby manipulace s formou při vymezování mezi vodící tyče a samotné upevnění formy k lisu, případně určení počtu zaměstnanců pro prováděné manipulace.

Nebyla tak naplněna povinnost zaměstnavatele vytvářet bezpečné a zdraví neohrožující pracovní prostředí a pracovní podmínky vhodnou organizací bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a přijímáním opatření k předcházení rizikům. Tím nebyla dodržena povinnost vyplývající z ustanovení § 102 odst. 1 z. č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů.

Porušení povinností postiženého pracovníka nebo jiné osoby nebo subjektu: nebylo zjištěno.

Závěr

Opatření přijatá zaměstnavatelem podle § 105 odst. 5 zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů
Kontrolovaná osoba provedla po vzniku úrazu mimořádné školení bezpečnosti práce zaměstnanců lisovny zaměřené na popis úrazu a porušené předpisy. V průběhu probíhající kontroly OIP dále kontrolovaná osoba provedla změny v technologickém postupu s důrazem kladeným na manipulaci s formou při vystřeďování mezi vodící tyče a následné uchycování formy k lisu. Kontrolovaná osoba rovněž poukázala na nutnost provést změnu technologických postupů i u dalších lisů a dalších podobných operací.

Z hlediska OIP se jeví tato opatření jako přiměřená.

Informace o opatřeních provedených OIP
Na základě oznámení vzniku pracovního úrazu s hospitalizací delší než pět dní provedl OIP u zaměstnavatele kontrolu dle § 5 odst. 1 písm. a) z. č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů. Provedenou kontrolou byl shledán nedostatek zaměstnavatele v péči o BOZP, ke kterým bylo podle § 7 odst. 1 písm. k) z. č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů, vydáno opatření k odstranění nedostatků se stanovením termínu podání písemné zprávy. Kontrola bude ukončena ve správním řízení vedeném se zaměstnavatelem dle § 5 odst. 1 písm. l) bod 1 z. č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů.

Komentáře

Tak ja tomu nerozumím, vysvětlíte mi to někdo?

18.10.2012 - 22:43 Aaa Blondyna
V tom paragrafu 102 jak o něm píšou není nic o tom, že zaměstnavatel má za povinnost plnit nějakou povinnost podle normy. Já vím, že normy jsou ostatním předpisem, protože: Právní a ostatní předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci jsou předpisy na ochranu života a zdraví, předpisy hygienické a protiepidemické, technické předpisy, technické dokumenty a technické normy, stavební předpisy, dopravní předpisy, předpisy o požární ochraně a předpisy o zacházení s hořlavinami, výbušninami, zbraněmi, radioaktivními látkami, chemickými látkami a chemickými přípravky a jinými látkami škodlivými zdraví, pokud upravují otázky týkající se ochrany života a zdraví. A když si najdu v tom zákoníku co se s těma právními a ostatními předpisy má dělat, tak najdu jen: 1/ Zaměstnanec je povinen dodržovat dodržovat právní a ostatní předpisy a pokyny zaměstnavatele k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, s nimiž byl řádně seznámen, a řídit se zásadami bezpečného chování na pracovišti a informacemi zaměstnavatele, 2/ Zaměstnavatel je povinen odborové organizaci a zástupci pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci zajistit školení umožňující jim řádný výkon jejich funkce a zpřístupnit jim právní a ostatní předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Takže to se v tý BOZP musí jako plnit všechno co je napsaný ve všech normách? I těch starých? Děkuji za vysvětlení Jaruna

Dobrý den,

19.10.2012 - 07:57 Norbert Chalupa
Dobrý den, paní Jaruno, od r. 1997, kdy platí zákon č. 22 o technických požadavcích na výrobky, platí, že normy nejsou závazné, avšak pokud stanoví nějaký právní předpis, tak závazné jsou. Uvedený § 102 zákoníku práce v obecné rovině stanoví povinnost zaměstnavatele za BOZP na pracovištích a při práci. § 103 odst. (2) zákoníku práce stanoví povinnost zaměstnavateli zajistit zaměstnancům školení o právních a ostatních předpisech k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které doplňují jejich odborné požadavky a předpoklady pro výkon dané práce ... atd. Jak jste sama uvedla, mezi ostatní předpisy se řadí i technické normy. Takže, pokud se na danou činnost vztahují nějaké normativní požadavky, musí je zaměstnavatel plnit. Je třeba ovšem rozlišovat, jestli zaměstnavatel musí zajistit danou činnost dle určité normy nebo zda musí odpovídat požadavkům určité normy. Pokud musí odpovídat požadavkům normy, tak se může zaměstnavatel od normy odchýlit, nicméně tak, aby tato odchylka byla nejméně rovnocenná s požadavkem normy, ne-li lepší. Na Váš dotaz, zda musí zaměstnavatel v oblasti BOZP plnit vše co je v normách, lze odpovědět tak, že v určitých případech ano, v určitých případech ne. Tak, jak výše uvedeno.

Re:

19.10.2012 - 18:53 Aaa Blondyna
Dobrý den, děkuji Vám. Na školení o ostatních předpisech jsem skutečně zapomněla a vy jste mě výborně doplnil. Já, ale nerozumím tomu propojení § 102 odst.1 z. č. 262/2006 Sb. s tou normou. Rozumím, že když je v právních předpisech napsáno, že osvětlení musí splňovat normové hodnoty, tak musí jít hledat informace do norem. Ale v tom § 102 odst.1 se píše "Zaměstnavatel je povinen vytvářet bezpečné a zdraví neohrožující pracovní prostředí a pracovní podmínky vhodnou organizací bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a přijímáním opatření k předcházení rizikům." O tom, že se má zaměstnavatel řídit normou ani slůvko. Děkuji všem za názor. Jaruna

Re:

19.10.2012 - 19:24 Norbert Chalupa
Paní Jaruno, v článku se v závěru konstatuje, cituji: ,, Porušení povinností zaměstnavatele Zaměstnavatel kontrolovaná osoba nevypracoval v souladu s požadavkem ČSN ISO 12 480-1 čl. 4.1 systém bezpečné práce (technologický postup) pro činnost montáže a demontáže formy, který by řešil navržené činnosti a bezpečnostní opatření při pracích prováděných s elektrickým mostovým jeřábem a uvažovaným lisem, zejména s ohledem na způsoby manipulace s formou při vymezování mezi vodící tyče a samotné upevnění formy k lisu, případně určení počtu zaměstnanců pro prováděné manipulace. ,, konec citátu. Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí v § 3 odst. (1) písm. a) hovoří o normových hodnotách, a dále ještě s vazbou na přílohu č. 1 a 2 uvedeného předpisu. No a tím, že zaměstnavatel dle normy ČSN ISO 12 480-1 čl. 4.1, která se vztahuje na uvedenou činnost, nevypracoval tzv. systém bezpečné práce, tak porušil ono ustanovení § 102 zákoníku práce.

Re:

19.10.2012 - 20:31 Aaa Blondyna
Dobrý den, děkuji Vám za velmi rychlou odpověď. Našla jsem si to, ale v tom paragrafu se píše "MŮŽE", nikoliv že má povinnost, nebo že musí. Navíc v NV 378/2001 Sb. je v úvodu napsáno, že bylo vydáno k provedení té části starého zákoníku práce, která stanovovala povinnosti pro "Výrobní a pracovní prostředky a zařízení" a to je dneska v zákonu č. 309/2006 Sb. §4. A tak stále nerozumím proč v tom článku je porušení §102 zákoníku práce. Ten je tak obecný, že se pod něj vejde všechno a ostatní paragrafy by snad ani nemusely být. Stačí říct, kdyby to bylo bezpečné, tak by se to bývalo bylo nestalo. A když se to stalo tak a tak, tak to není bezpečné. Já vím, že všechno souvisí se vším, a dá se to vždycky nějak zdůvodnit. Ale tady jde leckdy o život a tak by ta pravidla měla být jednoduchá a jasná, abych je pochopila i já. Za to, že nejsou, Vy nemůžete a já Vám děkuji, že se snažíte mi to vysvětlit. Za to, že to nechápu, si můžu sama :-), neměla jsem se narodit jako blondýna. Byla bych ráda, kdyby se vyjádřili i další Vaši kolegové. S přátelským pozdravem Jaruna

Re:

19.10.2012 - 21:46 Norbert Chalupa
Tak tedy ještě naposledy a jednoduše. ČSN ISO 12 480-1 čl. 4.1 stanoví, že je nutno zpracovat systém bezpečné práce. § 102 ZP praví, že je nutno předcházet rizikům. Odst. (2) § 102 ZP praví, že se prevencí rizik rozumí všechna opatření vyplývající z právních a ostatních předpisů k zajištění BOZP. A jsme u ostatních předpisů a tím u ČSN ISO 12 480-1. A když zaměstnavatel nesplní, tak mj. porušuje § 102 odst. (1) ZP. Souhlasím s Vámi, že je to mnohdy velmi obtížné na orientaci, ale musíme válčit s tím, co tady máme. Hezký večer, paní Jaruno.

Re:

22.10.2012 - 14:25 František Černý
Nebo ještě jinak řečeno, normy, až na několik vyjimek jsou nezávazné - jejich někdejší závaznost byla zrušena. Nelze tedy nikoho postihovat za jejich nedodržení. Ale jsou vzorem, jakýmsi minimálním požadavkem pro zajištění např. bezpečné práce se zdvihacími zařízeními. Zákoník práce nařizuje obecně předcházet rizikům, způsob neřeší. Takže pokud využijete znění normy, ušetříte si dost práce s vymýšlením vymyšleného, navíc využijete státem posvěcený vzor a ten státní orgány prostě respektují. Kolegům odborníkům se omlouvám, za dosti neodborný výklad, ale pro laika je možná pochopitelnější, než citace paragrafů.........

Re:

22.10.2012 - 20:32 Norbert Chalupa
Pane Černý, jestli jste dobře pročítal, tak paní Jaruna je důsledná a chce znát, dle čeho je, nebo není nutné se normami řídit.

Re:

14.11.2012 - 10:13 Tomáš Neugebauer
Vážená paní, pan Chalupa má pravdu. Oblast kolem českých technických norem je opravdu dosti složitá. Snad vám v její orientaci napomůže tato stránka: http://bozppo.vfn.cz/normy.htm

Re:

19.10.2012 - 18:53 Aaa Blondyna
Dobrý den, děkuji Vám. Na školení o ostatních předpisech jsem skutečně zapomněla a vy jste mě výborně doplnil. Já, ale nerozumím tomu propojení § 102 odst.1 z. č. 262/2006 Sb. s tou normou. Rozumím, že když je v právních předpisech napsáno, že osvětlení musí splňovat normové hodnoty, tak musí jít hledat informace do norem. Ale v tom § 102 odst.1 se píše "Zaměstnavatel je povinen vytvářet bezpečné a zdraví neohrožující pracovní prostředí a pracovní podmínky vhodnou organizací bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a přijímáním opatření k předcházení rizikům." O tom, že se má zaměstnavatel řídit normou ani slůvko. Děkuji všem za názor. Jaruna

Re:

19.10.2012 - 18:53 Aaa Blondyna
Dobrý den, děkuji Vám. Na školení o ostatních předpisech jsem skutečně zapomněla a vy jste mě výborně doplnil. Já, ale nerozumím tomu propojení § 102 odst.1 z. č. 262/2006 Sb. s tou normou. Rozumím, že když je v právních předpisech napsáno, že osvětlení musí splňovat normové hodnoty, tak musí jít hledat informace do norem. Ale v tom § 102 odst.1 se píše "Zaměstnavatel je povinen vytvářet bezpečné a zdraví neohrožující pracovní prostředí a pracovní podmínky vhodnou organizací bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a přijímáním opatření k předcházení rizikům." O tom, že se má zaměstnavatel řídit normou ani slůvko. Děkuji všem za názor. Jaruna

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail