Pracovní úraz v malém prostoru u válcovací linky

Zdroj: 

Zaměstnavatel nezajistil dostatečný manipulační prostor u stroje, nepřijal opatření k odstranění vyhodnoceného rizika a stal se úraz.

Úrazový děj

V den úrazu pracovník vykonával činnost podle svého pracovního zařazení jako předák linky, dokud se něj neobrátili spolupracovníci, že se na hnaný válec potiskovacího stroje začíná namotávat okraj fólie. Fólie se do potiskovacího stroje dostává z válcovacího čtyřválce (kalandru), kde je fólie pomocí kulatého nože formována na požadovaný rozměr. Odříznuté okraje fólie jsou ze čtyřválce odváděny do zásobníků mimo a znovu zpracovávány. Zformátovaná fólie je vedena do potiskovacího stroje. V průběhu ořezávání dochází k tomu, že odříznutý okraj fólie není odveden mimo stroj, ale dostane se na hnaný válec potiskovacího stroje, kde se začne namotávat. Takto namotaná fólie se musí z válce odstranit. Pracovník tedy začal namotanou fólii odstraňovat tak, že ji nožem odřezával od válce a druhou rukou ji odtahoval. Předtím, než ji začal odstraňovat, si musel zajistit prostor a odjel podestou (ocelová konstrukce umožňující přístup k horním válcům čtyřválce linky) do maximální vzdálenosti, tj. až na koncový spínač. Přesto tam nebyl dostatečný manipulační prostor a došlo k zachycení pravé ruky pracovníka namotanou fólií a vtažení mezi hnací (dezénovací) a hnaný válec linky.

Šetření úrazu
Zjistilo se, že:

  • Zdravotní způsobilost pracovníka byla ověřena s kladným výsledkem.
  • Pracovník byl seznámen s bezpečnostními pravidly a instrukcemi pro obsluhu víceválcových válcovacích strojů.
  • Byl seznámen s pracovním postupem pro čtyřválcový kalandr, tento ale neobsahuje popis, jak má obsluha postupovat v případě, že se zpracovávaná fólie začne namotávat na hnací dezénovací válec, přestože k takovým situacím v průběhu práce linky dochází.
  • Zaměstnavatel nestanovil bezpečný přístup obsluhy k zařízení.
  • Prostor mezi podestou a dezénovacím válcem při maximálním oddálení podesty je 48 cm a není tak pro odstraňování fólie namotané na dezénovací válec dostatečný. Zaměstnavatel tak nezajistil dostatečný manipulační prostor se zřetelem na technologický proces a organizaci práce umožňující bezpečné používání zařízení.
  • Zaměstnavatel má pro válcovací stroje provedenu identifikaci rizik, kde je popsáno riziko vtažení, sevření, rozdrcení končetiny.
  • Pracovník při odstraňování fólie pracoval v nebezpečném pracovním prostoru stroje, přestože byl prokazatelně řádně seznámen s kapitolou bezpečnostních pravidel, kde je uvedeno, že jakákoli manipulace mezi válci za chodu stroje je zakázána.
  • Pracovník potvrdil, že si byl vědom, že pracuje v nebezpečném pracovním prostoru stroje.

Porušení povinností zaměstnavatele:
§ 102 odst. 1 z. č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů, tím, že mezi podestou a dezénovacím válcem linky je pracovní prostor o velikosti 48 cm, který je pro prováděnou práci nedostatečný. Zaměstnavatel tak nezajistil dostatečný manipulační prostor se zřetelem na technologický proces a organizaci práce umožňující bezpečné používání zařízení, jak požaduje § 3 odst. 1 písm. b) nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí. Tím zaměstnavatel nevytvořil podmínky pro bezpečné nezávadné a zdraví neohrožující pracovní prostředí.

§ 102 odst. 3 z. č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů, tím, že sice zakázal manipulaci v nebezpečném pracovním prostoru stroje, neboť si je vědom rizika takové činnosti, ale zároveň nestanovil bezpečný způsob odstraňování fólie navinuté na dezénovací válec (věděl, že při práci na válcovací lince k této činnosti občas dochází) a nepřijal tak opatření k odstranění vyhodnoceného rizika.

Porušení povinností postiženého pracovníka:
§ 106 odst. 4 z. č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů, tím, že nedbal podle svých možností  o svou vlastní bezpečnost.

Závěr

Opatření přijatá zaměstnavatelem, u něhož došlo k pracovnímu úrazu, proti opakování pracovního úrazu podle § 105 odst. 5 zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů: 
Zaměstnavatel přijal pouze organizační opatření, a sice takové, že do pracovního postupu bude doplněn přesný popis, jak bezpečně odstranit navinutou fólii z válců, a s tímto postupem budou seznámeni všichni zaměstnanci, kteří tuto činnost provádějí. Vedoucí prokazatelně seznámí s okolnostmi úrazu všechny zaměstnance oddělení.

Oblastní inspektorát práce (OIP) hodnotí přijatá opatření jako dostatečná.

Informace o opatřeních provedených OIP:
Na základě zjištěných skutečností bylo vydáno opatření k odstranění nedostatků a následně bude vůči zaměstnavateli podán návrh na uložení pokuty dle z. č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů.

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail