Pracovní úraz – propadnutí eternitovou střechou

Zdroj: 
Pracovník při přístupu k místu práce na hřebenu eternitové střechy propadl touto střechou z výšky přes 6 m na betonovou uličku uvnitř kravína.

Úrazový děj

Dva pracovníci měli provést na pokyn stavbyvedoucího opravu části světlíku, který se nacházel na hřebenu střechy kravína. Jednalo se o odstraňování závad, které byly reklamovány a jednou z reklamací bylo doplnění plastového krytu světlíku na hřebenu střechy, který chyběl vlivem povětrnosti. Pracovníci měli provést stavebně-montážní práce na střeše kravína. Vylezli po hliníkovém žebříku na střechu nižší části budovy u kravína, přes kterou přelezli na střechu kravína (převýšení cca 500 mm) a kolmo vystoupali až k hřebenu střechy kravína. Zde pak šli podél hromosvodu po vlnitém eternitu zhruba do 1 m od hřebene střechy, neboť zde byly šablony z laminátového průhledného dílu a ty končily cca 1 m od hřebene. Když byli už téměř u místa výkonu práce, uslyšel jeden z nich divné prasknutí. Otočil se a viděl už pouze otvor ve vlnité eternitové šabloně. Když se podíval dírou ve střeše do kravína, viděl po ní na betonové podlaze ležet svého kolegu a tak se ihned vydal stejnou cestou zpět, aby se k němu co nejrychleji dostal. Přitom se mu také pod nohou prolomila část eternitové vlny, kdy už druhou nohou stál na jiné vlně a ta jej udržela. Tuto skutečnost přisuzoval tomu, že už při návratu, vzhledem k okolnostem, nesledoval tak přesně, zda má pod nohama šrouby, které značí, že je pod eternitem nosná část konstrukce, a spíše spěchal kolegovi pomoci.

Šetření úrazu

Porušení povinností zaměstnavatele:

Bylo porušeno ustanovení § 3 odst. 2 písm. l), písm. p) a písm. q) z. č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, tím, že nepřijal technická či organizační opatření k zabránění pádu zaměstnanců z výšky, propadnutí nebo sklouznutí nebo k jejich bezpečnému zachycení při opravě střechy kravína, která byla z vlnitých eternitových šablon, kdy nosné konstrukce i mezery mezi latěmi byly ve vzdálenosti větší než 0,25 m a tato střešní konstrukce tak nezaručovala bezpečný pohyb zaměstnanců proti prolomení, při zatížení osobami včetně nářadí, pracovních pomůcek a materiálu. Zaměstnavatel nezajistil bezpečnou technickou konstrukci – kolektivní zajištění, které by zabránilo propadnutí a nezajistil ani používání vhodného osobního zajištění zaměstnanců proti propadnutí či pádu. Nezajistil tak bezpečný pohyb zaměstnanců v souladu s ustanovením § 3 odst. 6 nař. vl. 362/2005 Sb., na základě § 4 nař. vl. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, pak ustanovení části VI čl. 4 Přílohy k nař. vl. 362/2005 Sb.§ 4 nař. vl. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.

Porušení povinností postiženého pracovníka: nebylo zjištěno.

Porušení povinností jinou osobou nebo subjektem: nebylo zjištěno.

Závěr

Opatření přijatá zaměstnavatelem, u něhož došlo k pracovnímu úrazu, proti opakování pracovního úrazu podle § 105 odst. 5 zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů:
Technická:
nebyla provedena.
Organizační: nebyla provedena.
Výchovná: nebyla provedena.

Opatření nebyla provedena, protože pracoviště bylo předáno investorem k reklamaci právnické osobě – zaměstnavateli postiženého zaměstnance.

Opatření přijatá zaměstnavatelem postiženého zaměstnance proti opakování pracovního úrazu podle § 105 odst. 5 zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů:
Technická:
nebyla provedena.
Organizační: zakázka byla zadána jiné firmě – práce na objednávku.
Výchovná: nebyla provedena.

Tato opatření OIP považuje za nedostatečná, neboť nebyla přijata opatření v rámci právnické osoby a problém byl vyřešen pouze zadáním zakázky jiné firmě.

Opatření uložená inspektorem OIP podle § 7 odst. 1 písm. k) z. č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů:
Opatření nebyla stanovena, neboť reklamace je již dokončena.  Na OIP bude s právnickou osobou vedeno řízení k uložení pokuty za porušení ustanovení § 30 odst. 1 z. č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů.

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Kde nás najdete

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844
X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail