Pracovní úraz při zdvihání materiálu

Zdroj: 

Pracovník s nedostatečnými zkušenostmi manipuloval pomocí jeřábu se svazkem tyčového materiálu a došlo k závažnému pracovnímu úrazu, který se ve firmě stal po obdobné události se smrtelnými následky.

Úrazový děj

V den úrazu postižený skládal dovezený tyčový materiál z nákladního automobilu za pomoci dálkově ovládaného mostového jeřábu s elektromagnety. Potom uchopil balík trubek, které byly svázány do balíku pomocí vázacího drátu, položil na něj magnety a po zapnutí magnetizace zahájil zdvihání do výšky tak, aby mohl vyjet z prostoru ložné plochy vozidla. Při odjetí s břemenem mimo vozidlo, došlo k jeho odtržení od vzdálenějšího a poté i od bližšího magnetu a pádu na zem. Padající svazek zasáhl stojícího pracovníka do levé části těla a srazil ho na betonovou podlahu, přičemž ho otočil a dopadl mu na pravou nohu, kterou zavalil. Pracovník utrpěl otřes mozku a zlomeniny.

Šetření úrazu

Porušení povinností zaměstnavatele:
§ 103 odst. 1 písm. f) z. č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a § 5 odst. 1 písm. b), písm. d) z. č. 309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek BOZP, ve znění pozdějších předpisů, když dostatečně nevyhodnotil nebezpečí vzniku rizika pádu břemene při nesprávném uchopení za pomoci břemenových magnetů, protože ve svém „Místním provozním bezpečnostním předpisu pro sklady hutního materiálu“ (MPBP), který upřesňuje "Pokyn ředitele logistiky – Systém bezpečné práce pro jeřáby a zdvihací zařízení“, na konkrétní podmínky závodu nestanovil přesný technologický postup provádění manipulace se svazky tyčového materiálu. Předpis neobsahuje podmínky pro bezpečné uchopení břemene mimo vázací pásky a dráty, nestanoví obsluze jeřábu povinnost kontroly uložení magnetických desek na břemenu a nestanoví povinnost obsluhy pohybovat se v konkrétní vzdálenosti od manipulovaného břemene během přepravy. Tím nerespektoval zákonnou povinnost zaměstnavatele.

§ 103 odst. 1 písm. a) z. č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, když jako zaměstnavatel dostatečně nevyhodnotil nebezpečí vzniku rizika chybného jednání obsluhy jeřábu při manipulaci se svazky tyčového materiálu, když pověřil manipulací zaměstnance s nedostatečnými zkušenostmi, aniž zajistil dostatečnou kontrolu plnění povinností jeřábníka a vazače ze strany vedoucího směny, nebo zkušeného pracovníka s pověřením k obsluze jeřábu a vázání břemen.

Porušení povinností postiženého pracovníka:
§ 106 odst. 4 písm. c) z. č. 262/2006 Sb.
, zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, když jako obsluha jeřábu a vazač s planým oprávněním, nerespektoval stanovená opatření pro případ pádu břemene, která jsou obsahem „Směrnice pro vyhledávání a hodnocení rizik“, se kterou byl seznámen v rámci školení BOZP. Toto ustanovení porušil také, když jako obsluha jeřábu a vazač manipuloval se svazkem tyčového materiálu, aniž se přesvědčil o správném uložení magnetických desek na materiál a o správném uchopení břemene tak, aby byl zajištěn jeho bezpečný převoz na místo uložení ve skladovém prostoru. Tím nerespektoval povinnost danou ustanovením čl. 5.4.1 a čl. NA 1.4 Národní přílohy NA ČSN ISO 12 480-1.

Závěr

Opatření přijatá zaměstnavatelem proti opakování pracovního úrazu podle § 105 odst. 5 zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů:
Technická:
nebyla přijata.
Organizační: Do doby vydání závazných stanovisek vyšetřovacích orgánů, byla omezena nosnost jeřábu při magnetové manipulaci s trubkami do 50 % jmenovité nosnosti magnetů.
Výchovná: Bylo provedeno poúrazové školení mistrů, skladníků, dělníků úpravy materiálu a řidičů revizním technikem zdvihacích zařízení. Bylo také provedeno školení pracovníků ve skladových provozech z MPBP ve všech pobočkách.

Ze strany zaměstnavatele byla nad rámec již stanovených opatření navržena další opatření vycházející ze závěrů šetření a z vyjádření specialistů v oboru zdvihacích zařízení, a to:
Zvýšit důraz na každodenní dozor provozu zdvihacích zařízení na všech stupních řízení a z nedodržování stanovených bezpečnostních pravidel a postupů vyvozovat nekompromisní závěry. Zkvalitnit záznamy v denících ZZ zejména při předání a převzetí jeřábu mezi směnami.

Iniciovat revizi vnitropodnikového předpisu „Systém bezpečné práce pro zdvihací zařízení“ (SBP) s cílem doplnit jej o vzorové pracovní postupy pro práci s jeřáby a magnety, povinnosti poboček dopracování pracovních postupů pro konkrétní pracoviště a podmínky. Revidovat odkazy na normy a právní předpisy v SBP.

Zajistit od výrobců jeřábů s magnety charakteristiky pro různé tvary a průřezy břemen a zapracovat je do MPBP. Se změnami v MPBP seznámit prokazatelně všechny provozní zaměstnance.

Toto opatření OIP považuje za dostatečná.

Opatření OIP podle § 7 odst. 1 písm. k) zákona o inspekci práce nebyla právnické osobě uložena, byla uložena sankce ve výši 25 tis. Kč.

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail