Pracovní úraz při nesprávné obsluze stroje a navíc pod vlivem alkoholu

Zdroj: 

Pracovnice na dohodu o provedení práce nevhodně a pod vlivem alkoholu obsluhovala stroj. Zaměstnavatel nesplnil svou povinnost při pracovních úrazech podle § 105 zákoníku práce.

Úrazový děj

Pracovní úraz se stal v areálu zemědělského družstva. Místem úrazu je konkrétně přístřešek, pod kterým je umístěn štípací stroj a dopravník k ukládání polínek do kontejneru. K úrazu došlo při práci na štípacím stroji. Bezprostřední příčinou pracovního úrazu zaměstnankyně bylo nepochybně nesprávné ovládání stroje, kdy postižená uvedla klín štípačky do pohybu nikoliv tlakem ruky (tj. dlaň + prsty) na rukojeť, nýbrž tlakem paže (předloktí) na těleso páky rukojeti a to v okamžiku, kdy rukou upravovala polohu špalíku na pracovním stole štípačky. Došlo k amputaci prstu postižené. Postižená uvádí, že při instruktáži jí bylo správné ovládání stroje předvedeno.

Šetření úrazu
Zjistilo se, že:

  • Obsluha stroje je jednoduchá a nevyžaduje zvláštní kvalifikaci. Postižená byla seznámena s návodem k obsluze stroje. Práce na stroji jí byla předvedena předchozího dne.
  • Stroj byl evidentně málo používaný, vizuálně v dobrém technickém stavu. Stav stroje neměl na vznik úrazu vliv.
  • Doklad o zdravotní způsobilosti nebyl předložen.
  • Dokumentace o školení bezpečnosti práce, ze které by bylo zřejmé, v jakém rozsahu byla postižená seznámena se zásadami bezpečné práce, nebyla předložena. Pouze u dohody o provedení práce byl vepsán dodatek, že pracovnice potvrzuje, že byla proškolena ohledně bezpečné práce při použití štípacího stroje + její podpis.

Porušení povinností zaměstnavatele: neohlásil pracovní úraz bez zbytečného odkladu příslušnému inspektorátu práce, ačkoliv si pracovní neschopnost postižené vyžádala hospitalizaci delší než 5 dnů, čímž nesplnil povinnost stanovenou v § 4 odst. 1 písm. c) nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu. Nesplnil svoji povinnost sepsat záznam o úrazu nejpozději do 5 pracovní dnů po oznámení pracovního úrazu, jak požaduje § 5 odst. 1 nařízení vlády č. 201/2010 Sb. Nezaslal příslušnému inspektorátu práce záznam o pracovním úrazu a tím nesplnil povinnost stanovenou v § 6 odst. 1 písm. b) nařízení vlády č. 201/2010 Sb. Tímto nesplnil svoji povinnost stanovenou v § 105 odst. 4 z. č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů, kde je uvedeno: "Zaměstnavatel je povinen ohlásit pracovní úraz a zaslat záznam o úrazu stanoveným orgánům a institucím“ a povinnost stanovenou v § 105 odst. 3 z. č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů, kde je uvedeno: "Zaměstnavatel vyhotovuje záznamy a vede dokumentaci o všech pracovních úrazech, jejichž následkem došlo" podle písm. a) "ke zranění zaměstnance s pracovní neschopností delší než 3 kalendářní dny".

Porušení povinnosti zaměstnance: postižená ovládala štípací stroj tak, že ovládací páky stlačila nikoliv tlakem ruky (dlaně a prstů), nýbrž tlakem paže (předloktí) a to v okamžiku, kdy rukou upravovala polohu špalíku na pracovním stole štípačky, ačkoliv jí při instruktáži bylo správné ovládání stroje předvedeno. Tímto pracovním postupem bylo znemožněno využití bezpečnostní konstrukce stroje spočívající v tom, že štípací klín je uveden do pohybu jen tehdy, kdy obě ruce obsluhy jsou na rukojetích pák a tedy v bezpečné vzdálenosti od nebezpečného místa stroje. Tímto postižená osoba nesplnila svoji povinnost stanovenou v § 106 odst. 4 z. č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů, kde je uvedeno: „Každý zaměstnanec je povinen dbát podle svých možností o svou vlastní bezpečnost, o své zdraví i o bezpečnost a zdraví fyzických osob, kterých se bezprostředně dotýká jeho jednání, případně opomenutí při práci. Znalost základních povinností vyplývajících z právních a ostatních předpisů a požadavků zaměstnavatele k zajištění BOZP je nedílnou a trvalou součástí kvalifikačních předpokladů zaměstnance. Zaměstnanec je povinen podle písm. c)dodržovat právní a ostatní předpisy a pokyny zaměstnavatele k zajištění BOZP, s nimiž byl řádně seznámen, a řídit se zásadami bezpečného chování na pracovišti a informacemi zaměstnavatele,“ a podle písm. d)dodržovat  při práci stanovené pracovní postupy, používat stanovené pracovní prostředky, dopravní prostředky, osobní ochranné pracovní prostředky a ochranná zařízení a svévolně je neměnit a nevyřazovat z provozu“.

Postižená přiznává, že pracovní postup jí byl řádně předveden a byla seznámena s návodem k obsluze stroje, kde je výslovně uvedeno „K odstranění nebezpečí zhmoždění musí být stroj obsluhován oběma rukama.

Dále pak bylo prokázáno, že pracovnice byla v době úrazu pod vlivem alkoholu, což sama přiznala. Podle orientační dechové zkoušky provedené po úrazu měla 2,31 promile alkoholu v dechu. Tímto postižená nesplnila svoji povinnost vyplývající také z § 106 odst. 4 z. č. . 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů, podle kterého je zaměstnanec dále povinen podle písm. e)nepožívat alkoholické nápoje a nezneužívat jiné návykové látky na pracovištích zaměstnavatele a v pracovní době i mimo tato pracoviště, nevstupovat pod jejich vlivem na pracoviště zaměstnavatele…“ atd.

Závěr

Opatření přijatá zaměstnavatelem, u něhož došlo k pracovnímu úrazu, proti opakování pracovního úrazu podle § 105 odst. 5 zákoníku práce nebyla zatím přijata, a proto nelze hodnotit.

Opatření provedená inspektorem OIP podle § 7 odst. 1 písm. k) zákona o inspekci práce:
Vzhledem k tomu, že zaměstnavatel nesplnil svou povinnost zaměstnavatele při pracovních úrazech (§ 105 zákoníku práce), bude za tento správní delikt vůči němu uplatňováno opatření podle § 30 odst. 1 z. č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů.

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail