Pracovní úraz při manipulaci s těžkým materiálem

Zdroj: 
Pracovní manipuloval s velkoplošnými laminovými deskami, podcenil jejich hmotnost a došlo k jeho přiražení k podlaze.

Úrazový děj

Pracovník manipuloval s velkoplošnými laminovými deskami, které byly opřeny o zeď dílny u vstupních vrat. Pracovník se chtěl přesvědčit,  zda mezi nimi není materiál, který bude potřebovat pro svou práci na další pracovní směně. Vzhledem k tomu, že v dílně nebyl v té době žádný jiný pracovník, prováděl tuto činnost sám. Posunul první desku bokem asi o 5 cm, deska byla stále opřená o ostatní. Zjistil, že požadovaný materiál pod touto první deskou není. Protože již nemohl posunovat další kvůli jejich hmotnosti, tak je mírně odklopil. Při odklápění desek stál z jejich boční strany tak, aby nebyl ve směru jejich případného pádu a snažil se je udržet v rovnovážné poloze. Když odklopil asi pátou, začaly se desky převracet a padat. Snažil se je zachytit, ale jejich hmotnost byla taková, že je neudržel. Došlo k sesunutí desek a jeho přiražení k podlaze, což mu způsobilo zranění pánve.

Šetření úrazu

Zjistilo se, že:

  • Zdravotní způsobilost pracovníka, který pracoval na dohodu o provedení práce jako pomocník ve stolařské dílně nebyla ověřena lékařskou prohlídkou. Pouze předložil zaměstnavateli čestné prohlášení, že je zdravotně způsobilý pro výkon pomocných prací.
  • Podle prohlášení zaměstnavatele, postižený pracovník neměl důvod manipulovat s deskami, neboť nedostal žádný pracovní příkaz k této činnosti a pro dokončení uložené práce laminové desky nepotřeboval. Pokud s nimi přesto manipuloval, měl počkat na příchod dalšího zaměstnance a požádat ho o pomoc.
  • Zaměstnavatel má zpracováno hodnocení rizik, kde je v kapitole „materiál, předměty opřené nebo volně uložené“ uvedeno jako riziko zakopnutí, zavadění nebo úder o materiál (předmět) a následný pád materiálu (předmětů) na pracovníka, nedostatek osob pro manipulaci s materiálem (předměty) a jeho pád na pracovníka. V opatření k eliminaci těchto rizik je uvedeno „zajištění dostatečného počtu pracovníků pro přemístění či přepravu materiálu, předmětů – materiál, předměty ukládat přehledně, aby nedošlo k zakopnutí, zavadění o materiál, předměty – zajišťovat stabilitu materiálu, zejména při opírání o stěnu – neopírat materiál uprostřed prostor či o stroje – udržování pořádku, volných průchodů a obslužných prostor u strojů nebo složeného materiálu“.
  • S předpisy k zajištění BOZP byl postižený seznámen formou vstupní instruktáže a školením o BOZP pro pracoviště truhlářská dílna.
  • Manipulace s deskami probíhá u zaměstnavatele tak, že desky z nákladního automobilu jsou složeny do dílny, vedle formátovací pily. Pokud je desek více než na jednu zakázku, je přebytek desek přenesen do skladu, kde je uložen do stojanu (regálu). Tento regál umožňuje překlopení a opření desek tak, že je možno bezpečně odebrat kteroukoliv desku z regálu. Manipulace s deskami je, z důvodu jejich hmotnosti a velikosti, vždy zajišťována dvěma zaměstnanci.
  • V dílně, kde postižený manipuloval s deskami v době úrazu, jsou desky opřeny o stěnu vedle formátovací pily a není zde zařízení umožňující překlopení desek a jejich bezpečné odebrání.
  • V době úrazu postižený používal přidělené OOPP – ochranný pracovní oděv, pracovní obuv koženou, ochranné pracovní rukavice, ochranné brýle, ochranu sluchu.
  • Pro manipulaci s deskami zaměstnavatel nemá zpracován pracovní ani technologický postup. Na nutnost manipulovat s deskami v dostatečném počtu pracovníků jsou zaměstnanci upozorněni při informování o rizicích práce a jejich eliminaci.

Porušení povinností zaměstnavatele:
§ 102 odst. 1 z. č. 262/2006 Sb., zákoníku práce
, ve znění pozdějších předpisů, tím,  že v dílně nejsou velkoplošné laminové desky skladovány tak, aby se při manipulaci nebo odebírání nemohly sesunout. Tím není dodrženo ustanovení nařízení vlády č. 101/2005 Sb. článku 10.2 přílohy, čímž zaměstnavatel nevytvořil bezpečné a zdraví neohrožující pracovní prostředí a pracovní podmínky přijímáním opatření k předcházení rizikům.

Porušení povinností zaměstnance:
§ 106 odst. 4 písm. c) z. č. 262/2006 Sb., zákoníku práce
, ve znění pozdějších předpisů, tím, že nedodržoval právní a ostatní předpisy a pokyny zaměstnavatele k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, s nimiž byl řádně seznámen, a neřídil se zásadami bezpečného chování na pracovišti a informacemi zaměstnavatele. Nedbal podle svých možností o svou vlastní bezpečnost, o své zdraví i o bezpečnost a zdraví fyzických osob, kterých se bezprostředně dotýká jeho jednání, případně opomenutí při práci – tím, že manipuloval sám s materiálem o celkové hmotnosti cca 400 kg.

Závěr

Opatření přijatá zaměstnavatelem podle § 105 odst. 5 zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů:
Technická:
V dílně, kde jsou skladovány desky, bude umístěno zařízení umožňující bezpečné překlápění desek.
Organizační:  nebyla stanovena.
Výchovná: Seznámení všech zaměstnanců, kterých se práce s deskami týká, s průběhem úrazového děje a příčinami vzniku pracovního úrazu včetně opatření přijatých k eliminaci podobných úrazů.

Tato opatření OIP považuje za dostatečná.

Na základě oznámení vzniku pracovního úrazu s hospitalizací delší než pět dní provedl OIP u zaměstnavatele kontrolu dle § 5 odst. 1 písm. e) v rozsahu § 3 odst. 1 písm. c) z. č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů. Provedenou kontrolou byly zjištěny nedostatky na straně zaměstnavatele v péči o BOZP. Zaměstnavateli bylo, v souladu s § 7 odst. 1 písm. k) z. č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů, uloženo opatření k odstranění nedostatků a stanoveny přiměřené lhůty k jejich odstranění a k podání písemné zprávy o přijatých opatřeních. Za nesplnění povinností stanovených právními předpisy k zajištění BOZP je podán návrh na zahájení správního řízení.

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Kde nás najdete

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844
X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail