Pracovní úraz při kontaktu se strojem

Zdroj: 
Pracovní úraz – devastaci palce - způsobila zachycená rukavice strojem.

Úrazový děj

Pracovní úraz se stal při ohýbání plechu. Pracovnice prováděla obsluhu tvářecího stroje motorické ohýbačky na oddělení přípravy kovo. Stroj obsluhovala společně s kolegyní, která ovládala nožní ovládač stroje a ona přidržovala na opačné straně ohýbací lišty rozvinutý tvar plechu pro součást „podlahový práh“, který má šířku 150 mm, délku 2633 mm, úhel 130°. Při ohýbání podlahového prahu se pracovnice opřela levou rukou o levý štít stroje, při pohybu kloubu ohýbací desky (na vnitřní straně levého štítu) došlo k zachycení rukavice na levé ruce a vtažení palce levé ruky do mezery mezi štít stroje a kloub, což mělo za následek převrácení palce a jeho těžkou devastaci.

Šetření úrazu
Zjistilo se, že:

  • Postižená byla zdravotně způsobilá za podmínky nošení OOPP proti hluku.
  • Postižené byly poskytnuty ochranné rukavice, nebyly však vedeny na evidenčním listě pro výdej OOPP.
  • S předpisy k zajištění BOZP byla seznámena. Byla rovněž seznámena s obsluhou ohýbačky také servisními pracovníky výrobce.
  • V osnově školení bylo mimo jiné uvedeno, že zaměstnanci montáží byli také seznámeni s pravidly dorozumívání se mezi zaměstnanci na pracovišti nebo pro dorozumívání s vedoucím zaměstnancem při práci ve výškách a nad volnou hloubkou. Zaměstnanci v průběhu šetření úrazu však uvedli, že jim žádné signály pro dorozumívání při práci na ohýbačce stanoveny nebyly a žádné oficiální signály nejsou zaměstnavatelem stanoveny.
  • Zaměstnanci byli seznámeni s přehledem rizik, ohrožujících bezpečnost a zdraví a s opatřením k jejich odstraňování. V „Přehledu pracovních rizik“ není uvedeno riziko nebezpečí zachycení obsluhy stroje pohybujícími se částmi zařízení zejména v prostoru mezi drahou pohybu kloubu stroje u ohýbací desky a frémou (štítem) stroje, v místě, kde při pohybu míjí kloub hranu přední části frémy (štítu).
  • Obsluze ohýbačky nebylo zaměstnavatelem určeno bezpečné pracovní místo pro provádění jednotlivých pracovních operací tak, aby z tohoto místa nebylo možno dosáhnout do nebezpečných pracovních míst stroje, které nejsou chráněny ochrannými kryty, přesto, že taková místa na stroji existují a zaměstnavatel o jejich existenci věděl.
  • Na předmětném pracovním stroji byla provedena výchozí revize elektrického zařízení stroje (rok před úrazem).
  • Na pravém a levém štítu stroje jsou namontovány ochranné kryty, které mají chránit nebezpečné střižné a tlačné místo, které vzniká mezi pravým a levým štítem stroje a kloubem stroje u ohýbací desky při jeho pracovním pohybu. Kryty jsou na stroji namontovány tak, že nebrání přístupu do nebezpečného místa.

Porušení povinností zaměstnavatele:

§ 4 odst. 1 písm. a) z. č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek BOZP při práci, ve znění pozdějších předpisů, tím, že motorický ohýbací stroj umístěný na oddělení přípravy kovo v hale montáže kontejnerů, nemá nebezpečné střižné a tlačné místo, které vzniká mezi pravým štítem a pravým kloubem u ohýbací desky; a levým štítem a levým kloubem u ohýbací desky, při jejich pracovním pohybu, vybaveno ochrannými zařízeními, která chrání život a zdraví zaměstnanců. Zaměstnavatel tím nezajistil, aby motorická ohýbačka byla z hlediska BOZP vhodná pro práci, při které je používána.

§ 6 odst. 1 z. č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek BOZP při práci, ve znění pozdějších předpisů, tím, že na pracovišti u motorického ohýbacího stroje, na kterém jsou vykonávány práce, při nichž může dojít k poškození zdraví, neumístil bezpečnostní značky a nestanovil hlasové signály (dle bodu 8 přílohy k nařízení vlády č. 11/2001 Sb., v platném znění), které poskytují informace nebo instrukce týkající se BOZP, a neseznámil s nimi zaměstnance. Signály musí být používány zejména v případě, že stroj obsluhuje více než jeden zaměstnanec a ovládání stroje je prováděno z jednoho pracoviště a vzniká tak riziko poškození zdraví při nečekaném spuštění stroje.

§ 102 odst. 1 z. č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, v platném znění, tím, že nevyhledal riziko ohrožení zdraví na motorickém ohýbacím stroji v místě mezi pravým štítem a pravým kloubem u ohýbací desky; a levým štítem a levým kloubem u ohýbací desky, při jejich pracovním pohybu, a neuvedl toto riziko v „Přehledu pracovních rizik“ přesto, že toto riziko objektivně existuje a stalo se příčinou vzniku pracovního úrazu s hospitalizací další, než pět dní. Zaměstnavatel tak nevytvořil bezpečné a zdraví neohrožující pracovní prostředí a pracovní podmínky přijímáním opatření k předcházení rizikům.

Porušení povinností postiženým ani jinou osobou nebo subjektem nebylo zjištěno.

Závěr

Opatření přijatá zaměstnavatelem podle proti opakování pracovního úrazu podle § 105 odst. 5 zákoníku práce:
Technická:
podle vyjádření zaměstnavatele je motorická ohýbačka ještě v záruční době a z toho důvodu nemůže provádět žádné zásahy do konstrukce stroje, a proto nemůže tech. opatření přijmout. Způsob zamezení podobných úrazů bude řešen ve spolupráci s dodavatelem stroje.
Organizační: na podlaze u motorické ohýbačky bude vyznačeno místo postavení obsluhy při obsluze stroje tak, aby nemohla zasáhnout do nebezpečných pracovních míst stroje. Vyhodnocení pracovních rizik bude doplněno o vyhodnocení rizika vznikajícího při pohybu kloubu stroje u ohýbací desky. Budou stanoveny signály pro dorozumívání obsluhy motorické ohýbačky. Bude vyzván dodavatel a výrobce, aby uvedli stroj do stavu odpovídající platné legislativě a to i legislativě v oblasti BOZP platné v ČR.
Výchovná: seznámení všech zaměstnanců, kterých se problematika práce na ohýbacím stroji dotýká, s příčinami vzniku pracovního úrazu.
Výchovná a organizační opatření považuje OIP za dostatečná, technická nebyla dosud realizována ani navržena, proto je nelze posoudit.

Opatření uložená inspektorem OIP podle § 7 odst. 1 písm. k) zákona o inspekci práce:
Na základě oznámení vzniku pracovního úrazu s hospitalizací delší než pět dní, provedl OIP u zaměstnavatele kontrolu dle § 5 odst. 1 písm. e) v rozsahu § 3 odst. 1 písm. c) z. č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů. Provedenou kontrolou byly zjištěny nedostatky na straně zaměstnavatele v péči o BOZP. Zaměstnavateli bylo v souladu s § 7 odst. 1 písm. k) z. č. 251/2005 Sb. uloženo opatření k odstranění nedostatků a stanoveny přiměřené lhůty k jejich odstranění a k podání písemné zprávy o přijatých opatřeních. Za nesplnění povinností stanovených právními předpisy k zajištění BOZP byl podán návrh na zahájení správního řízení.

 

Komentáře

Dovolil bych si upozornit na

19.10.2010 - 11:39 Amos Děkaník
Dovolil bych si upozornit na ustanovení zákona č. 102/2001 Sb. v platném znění. Z věty "Porušení povinností postiženým ani jinou osobou nebo subjektem nebylo zjištěno." dovozuji, že na něj autor pravděpodobně zapomněl. Ostatně tuzemští výrobci i dodavatelé na něj "zapomínají" velice rádi. Doporučuji z vlastní zkušenosti všem kdo si jakékoliv technické zařízení pořizují, aby si jej před uvedením do provozu řádně prohlédli, zkontrolovali jeho průvodní dokumentaci, a ověřili si zda jsou schopni splnit požadavky uvedené v návodu na obsluhu, údržbu a kontrolu, a to ještě před úhradou faktury za jeho dodání.

Jak zajistit bezpečnost u tvářecích strojů?????

24.10.2010 - 09:07 Václav Syrový
Mám podobnou zkušenost a podobný problém. U firmy v autoservisu mají hydraulický lis (30 t) i ohýbačku. Stroje nejsou podle mne v pořádku tak jsem na nicih zakázal práci před věma lety. Je na nich tabulka "Mimo provoz" "Zákaz používání". O tom že je používají když u firmy nejsem vidím ze stavu stroje když na firmu přijdu. Ale zkoušíme dva roky sehnat firmu na provedení servisu a doplnění všech ochranných prvků a hlavně dokladu o tom že je zařízení možné bezpečně provozovat. Firem které nabízejí servis je v repúublice plno. Ale jakmile je požádáme o vystavení dokladu o bezpečnosti stroje tak končí diskuze a nastává hra na "mrtvého brouka". Byl jsem osobně ve ŽĎASU největším výrobci lisů v ČR, probral jsem svoje požadavky s kolegou bezpečákem (známým) a bohužel servisní služby neposkytují a na cizí výrobky už vůbec ne. A teď babo raď. Pokud se něco stane, tak je mi to jasné "zaměstnavatel neučinil atd. atd. a mlčky trpěl atd.atd." to znám už přes čtyřicet let. Nových lisů dostanu koupit že bych s nimi přehradil Vltavu, ale dát do pořádku jeden starší je neřešitelný problém. Po Novém roce koupil majitel kozový jeřáb bez dokumentace a už je v pořádku s veškerou dokumentací (výkresovou, výpočtovou - náhradní- a pod.) včetně revizí, zátěžových zkoušek, SBP a pod. Ale lis a ohýbačka ani ťuk.

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Nové příspěvky publikované na informačním serveru BOZPinfo.cz

Kde nás najdete

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844
X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail