Pracovní úraz - pád ze střechy

Zdroj: 

Pracovník spadl z mokré střechy, na které se pohyboval bez zajištění. Zjistilo se, že zaměstnavatel nedbá o bezpečnost práce.

Úrazový děj

Pracovník prováděl dokončovací klempířské práce na hřebenu střechy, kdy osazoval hřebenáče na střechu tvořenou z plechových dílů a nebyl zajištěn proti pádu žádným osobním zajištěním ani v místě možného pádu nebylo provedeno kolektivní zajištění. Výška tohoto hřebene se nacházela cca 14 m od travnatého terénu zahrady – z pohledu od silnice v zadní části za domem, kde bylo také místo dopadu. Od tohoto místa se nachází ukončení střechy s okapem ve výšce cca 9 m, což byla hrana pádu, odkud pracovník fyzicky padal, když předtím po břiše sklouzl ze střechy právě od hřebenu, což je s ohledem na sklon střechy cca 40° vzdálenost cca 6 m. Místo jeho dopadu bylo ve vzdálenosti 4 m od zdi domu. Šíře střechy je cca 8 m a v době úrazu byla střecha mokrá. Výslechem svědků bylo zjištěno, že postižený pracovník ani ostatní nepoužívali při práci žádné OOPP k zachycení pádu, protože by se jim tam lana pletla pod nohami a kolektivní zajištění nebylo použito, neboť bylo finančně nákladné a investor by jim to nezaplatil. Dále bylo zjištěno, že ve služebním autě, kterým přijeli a bylo na stavbě po celou dobu výkonu jejich práce, byl k dispozici jistící pás s lanem. Bylo potvrzeno, že střecha byla v době vzniku úrazu mokrá, jak bylo patrné i z fotodokumentace pořízené Policií ČR ihned po vzniku úrazu.

Šetření úrazu

Zjistilo se, že:
V průběhu kontroly byly požadovány a nebyly předloženy toto doklady:

  • Plán BOZP;
  • Pracovní či technologický postup na prováděné stavební práce ve výšce nad 10 m;
  • Seznam pro poskytování OOPP zpracovaný na základě vyhodnocení rizik;
  • Doklad o poskytnutí OOPP a doklad o seznámení s poskytnutými OOPP postiženému pracovníkovi;
  • Vyhodnocení rizik a stanovení opatření pro prováděné pracovní činnosti, kterými zaměstnavatel pověřuje své zaměstnance.

Porušení povinností zaměstnavatele:

Ustanovení § 5 odst. 1 písm. c) z. č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, tím že nesplnil svoji povinnost organizovat práci a stanovit pracovní postupy tak, aby zajistil přijetí technických či organizačních opatření k zabránění pádu zaměstnanců z výšky, sklouznutí nebo k jejich bezpečnému zachycení, když na stavbě nezajistil místa možného pádu bezpečnou technickou konstrukcí – kolektivním zajištěním, které by zabránilo pádu z výšky cca 14 m ani nezajistil používání vhodného osobního zajištění zaměstnanců. Z výše uvedeného je patrné, že zaměstnavatel neprováděl pravidelně kontrolu výkonu práce s ohledem na zjištění bezpečnosti a ochrany zdraví. Nezajistil tak bezpečný pohyb zaměstnanců v souladu s ustanovením § 3 odst. 1 nař. vl. 362/2005 Sb., na základě § 4 nař. vl. 362/2005 Sb., pak ustanovení části VI čl. 1, čl. 2, čl. 3 přílohy k nař. vl. 362/2005 Sb.

Ustanovení § 102 odst. 1 a odst. 3 z. č. 262/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zákoníku práce, tím, že nesplnil svoji povinnost vytvářet bezpečné a zdraví neohrožující pracovní prostředí a pracovní podmínky vhodnou organizací BOZP a přijímáním opatření k předcházení rizikům, když pro prováděné práce na střeše rodinného domu nemá vypracovaný technologický či pracovní postup, ve kterém by vyhodnotil možná rizika a nemá stanovena opatření k jejich minimalizaci a zajištění bezpečnosti svých zaměstnanců, kteří vykonávali práce na výše uvedené stavbě.

Porušení povinností postiženého pracovníka:

Nelze stanovit vzhledem k tomu, že nebylo prokazatelně doloženo, že by měl od zaměstnavatele přidělen OOPP k zachycení pádu nebo k vymezení pracovní polohy a nebyl doložen doklad o seznámení s jeho používáním. Je nutné vzít v potaz i vyjádření spolupracovníků postiženého zaměstnance pro Policii ČR, ve kterém uvádějí, že tyto prostředky nepoužívají, z čehož vyplývá, že tento stav je trpěný a zaměstnavatelem přehlížený.

Závěr

Opatření přijatá zaměstnavatelem podle § 105 odst. 5 zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů:
Technická:
nebyla provedena.
Organizační: nebyla provedena.
Výchovná: zaměstnanci byli s pracovním úrazem seznámeni.

Tato opatření OIP považuje za nedostatečná, protože zaměstnavatel nepřijal žádná technická a organizační opatření.

Opatření uložená inspektorem OIP podle § 7 odst. 1 písm. k) z. č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů:
Opatření nebyla stanovena, neboť stavba je již dokončena. Na OIP bude s právnickou osobou vedeno řízení k uložení pokuty za porušení ustanovení § 30 odst. 1 z. č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů.

Komentáře

A co zaměstnanec ?

19.04.2011 - 14:14 Kamil Lušňák
Prosím o vysvětlení proč nebyl postižený zaměstnanec "odměněn" podobnou pokutou za to, že se nepodílel na vytváření bezpečného pracovního prostředí a neodmítnul provádění takové práce, která jej "zjevně bezprostředně a závažným způsobem ohrožuje jeho životě nebo zdraví". Vždyť "každý zaměstnanec je povinen dbát podle svých možností o svou vlastní bezpečnost" a "znalost základních povinností vyplývajících z právních a ostatních předpisů a požadavků zaměstnavatele k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je nedílnou a trvalou součástí kvalifikačních předpokladů zaměstnance". Děkuji.

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout X youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail