Pracovní postupy BOZP na staveništi

Zdroj: 
Na dotaz odpověděl Ing. Václav Kápl.

Stává se mi, že v rámci své koordinační činnosti BOZP na staveništi požaduji po zhotovitelých zpracovat technologický/pracovní postup pro danou činnost s ohledem na zajištění podmínek BOZP. Přesto mi zhotovitelé odevzdávají postupy, kde o zajištění BOZP není žádná zmínka, nebo jen minimální (nepostačující). Měla bych na vás dotaz, zda mám vůbec nárok toto po nich požadovat (a v případě nepostačujího pracovního postupu požadovat po zhotoviteli nápravu) a zda je někde stanoveno, co by mělo být z hlediska BOZP v pracovním postupu obsaženo.

Na uvedený dotaz je třeba se podívat z pohledu předpisů a zodpovědnosti či případných sankcí. Každý zhotovitel na stavbě má podle § 16 odst.1 zákona 309/2006 Sb. povinnost 8 dní před zahájením prací doložit, že informoval koordinátora o ...(doporučuji číst odzadu), tzn. o zvolených postupech, ve kterých budou rizika a opatření na tato rizika. V textu je slovo doložit. Komu? Kontrolnímu orgánu - inspektorovi OIP. Pokud nedoloží, může být potrestán pokutou do výše 300 000 Kč. Smyslem tohoto ustanovení je "seznámení" se s koordinátorem a podání informace o plánovaných pracích. Naplnění tohoto požadavku může být tím, že oznámím koordinátorovi, že budu postupovat podle postupů uvedených v plánu BOZP nebo tím, že předložím vlastní postup řešení bezpečnosti práce. Po zhodnocení tohoto postupu může koordinátor tento postup odsouhlasit a stane se úpravou plánu BOZP nebo se (většinou na kontrolním dnu koordinátora) vytvoří "kompromisní" řešení  a to se stane opět úpravou plánu.

Z pohledu zhotovitelů zpracovávat postupy je uloženo v zákoně č. 309/2006 Sb. v § 5. Za nedodržení této povinnosti lze uložit pokutu až 1 000 000 Kč. Co má být obsahem technologického postupu případně pracovního postupu nyní není v právních předpisech obecně uvedeno. Dříve to bylo uvedeno ve vyhlášce č. 324/90 Sb., kde pracovní postup pro jednotlivou pracovní činnost byl součástí technologického postupu, který řešil dále návaznost a souběh jednotlivých pracovních operací, zajištění staveniště, pomocné konstrukce, zajištění svislé a vodorovné dopravy atd. Dílčí požadavky na to, co musí pracovní postup řešit, jsou uvedeny v jednotlivých prováděcích předpisech zákona - v NV 362/2005 Sb. a NV 591/2006 Sb. 
 

Autor článku: 

Komentáře

Postupy v Plánu BOZP na staveništi.

05.04.2011 - 21:52 František Parák
Podle výkladu Ing. Kápla uvedeného v článku je oznámení zhotovitele o použitých pracovních postupech koordinátorovi 8 dní před zahájením prací "seznamováním" s koordinátorem. S tím nemohu souhlasit, protože: - koordinátor má zpracovat Plán BOZP na staveništi ke dni zahájení stavby "podle druhu a velikosti stavby tak, aby plně vyhovoval potřebám zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce. V plánu je nutné uvést potřebná opatření z hlediska časové potřeby i způsobu provedení" - citace v uvozovkách z §15 odst. 2 Zákona č. 309/2006Sb. Jak to ale může udělat bez informace od zhotovitelů o použitých pracovních a technologických postupech, které zvolili? - Ing. Kápl nepřímo ve vyjádření navádí zhotovitele, aby koordinátorovi 8 dní před nástupem na stavbu sdělili, že "budou postupovat podle postupů uvedených v plánu BOZP". Jinak řečeno se chce zpracování postupů po koordinátorovi BOZP aniž se mu poskytnou potřebné informace o použitých pracovních a technologických postupech zhotovitelů a toto sdělení je zřejmě pokud je prokazatelně včas koordinátorovi předáno dostatečnou ochranou zhotovitele proti pokutě od OIP. Mám naprosto stejné zkušenosti s obsahem pracovních a technologických postupů jako tazatelka. Když už obsahují vyhodnocení rizik a návrhy na opatření, jde o rizika týkající se vlastního provádění práce, nikoli rizika plynoucí z prostředí na staveništi a ze zvolených pracovních postupů a podmínek výkonu práce. Většina zhotovitelů typu OSVČ nemá tyto postupy zpracovány vůbec.

Re: Postupy v Plánu BOZP na staveništi.

15.04.2011 - 15:54 Kateřina Hrubá
Vyjádření Ing. Kápla k diskuznímu příspěvku p. Paráka: K Vaší reakci na moji odpověd musím vyjádřit nesouhlas. Jednak v úvodu se odkazujete na §15 odst.2 zákona 309/2006 Sb. s tím, že v rozporu s jeho zněním určujete povinnost zpracování plánu koordinátorovi (bez specifikace, zda koordinátorovi ve fázi přípravy nebo ve fázi realizace). Povinnost zajistit zpracování plánu je uložena zadavateli. Je tomu proto, že plán musí být zpracováván nejen v případech, kdy je určen koordinátor, ale i v případech, kdy rozsah stavby přesahuje stanovené parametry (500 osobodní) nebo se bude jednat o práce a činnosti s rizikem dle přílohy NV 591/2006 Sb. Druhá věc souvisí s tím, kdy a jak se zpracovává plán BOZP. V případě staveb, kde je určen koordinátor ve fázi přípravy, musí být plán součástí projektové dokumentace pro stavební povolení. Za obsah plánu zodpovídá koordinátor-viz.§ 7 písm.c) NV 591/2006 Sb., resp. zajistí, aby plán obsahoval...Autor uvádí své zkušenosti s obsahem pracovních a technologických postupů. Já uvedu, že mám velmi špatné zkušenosti s plány BOZP zpracovávanými v přípravě, neboť neobsahují způsoby řešení bezpečnosti práce - postupy. Proč NV 592/2006 Sb. požaduje u zkoušky prokázat znalost právních a technických předpisů z oblastí výstavby a stavebnictví, znalost technologie provádění staveb a souvisejících činností, potřebných pro výkon činnosti koordinátora? Právě proto, aby postupy bez ohledu na budoucího zhotovitele byly vyřešeny již před výběrovým řízením na budoucího zhotovitele. Koordinátor by měl zajistit v plánu BOZP takové řešení zajištění bezpečnosti práce co nejúčelněji i s přihlédnutím k ekonomické náročnosti řešení. Pokud bude zhotovitel navrhovat jiný postup řešení dané problematiky, je na stavbě koordinátor ve fázi realizace, který tyto postupy posoudí a po dohodě s ostatními zhotoviteli se dohodnou případně na postupu odlišném od postupu v plánu BOZP. A tato dohoda bude úpravou plánu BOZP. Nevím, jak diskutující dospěl k závěru, že zhotovitel bude dostatečně chráněn proti pokutě. Pokud zhotovitel bude fyzicky porušovat předpisy, takovýto doklad ho před pokutou neochrání. Pokud si zhotovitel nebude plnit povinnosti uložené v § 16 písm.b) , taktéž nebude požívat žádné ochrany před pokutou. A co se týče OSVČ, tak za ně předkládají postupy zhotovitelé, kteří si je na stavbu objednali a kteří za ně i zodpovídají - viz. § 17 odst.1 zákona č. 309/2006 Sb. Na závěr své reakce ukázka jedné části postupu z jednoho konkrétního plánu BOZP zpracovaného před vydáním stavebního povolení řešícího provedení zemních prací na jednom ze stavebních objektů: 2.6.2. SO 01.5. Jímka tuků Vyhloubení stavební jámy hloubka do 4,10 m, sklony svahů jámy budou 1: 1, šířka cca 2 x 5,60m (ve dně), pro založení objektu jímka tuku. V průběhu výstavby bude prováděno čerpání pro snížení hladiny podzemní vody ve zřízené čerpací studni. Vstup do výkopu bude zajištěn dostatečně dlouhým žebříkem. Výkop bude proti pádu osob zajištěn přenosnou zábranou ve vzdálenosti 1,5 m od hrany výkopu. Vytěžená zemina bude odvezena na mezideponii, část může být ponechána a upravena jako zábrana proti pádu do výkopu (výše 0,90 m ve vzdálenosti 1,5 m od hrany pádu). Po odbednění žlbt. stěn při zhotovování hutněných zásypů je nutné buď mít již hotové a osazené konečné zábradlí na stěnách (osadit z lešení možné využít lešení vně jímky tuků) nebo je nutné zhotovit prozatímní zábradlí. Ing. Václav Kápl

Re: Postupy v Plánu BOZP na staveništi.

16.04.2011 - 20:04 František Parák
1. Neprotestuji, že "zajistit" plán BOZP dle §15 zákona 309/2006Sb. je povinností zadavatele stavby, předpokládám ale, že tento musí zpracování objednat u odborně způsobilé osoby, tedy OZO v prevenci rizik nebo koordinátora BOZP. 2. Pokud se jedná o Plán BOZP ve fázi přípravy stavby, tj, přikládaný do dokumentace pro SP, souhlasím s tím, že není většinou znám zhotovitel a tedy ani technologické a pracovní postupy, které budou použity při realizaci stavby Ale nepovažuji za účelné z hlediska rozsahu plánu BOZP, aby koordinátor řešil všechny varianty postupů pro bezpečné provádění stavby. Příklad, uvedený v reakci na můj příspěvek je podnětný, prosím ale autora o zamyšlení, jak bude zpracovávat plán pro vícepodlažní objekt z hlediska postupů pro realizaci vodovných konstrukcí stropů, pokud je přímo nestanoví projektant. Bude tedy zpracovávat postup variantně pro Spiroly, Miako, Hurdis nebo ještě jinou zhruba stejně ekonomicky náročnou variantu? 3. Jak jsem přišel na to, že je zhotovitel dostatečně chráněn proti pokutě? Z toho, co je v původním článku uvedeno, tedy že zhotovitel může nejpozději 8 dní před předáním staveniště sdělit koordinátorovi, že " bude postupovat podle postupů, uvedených v Plánu BOZP". A nechává tím na zpracovateli Plánu BOZP, co mu tam předepíše a sám nemusí žádný vlastní postup předkládat. Pokud to takto nebylo myšleno, v což doufám, vidím těch 8 dní jako dostatečnou dobu na to, aby i v případě, že koordinátor pro přípravu nenapsal do Plánu žádný postup, zvládl koordinátor pro realizaci do předání staveniště nebo zahájení prací zhotovitelem vyjednat se zhotovitelem bezpečné a zdraví neohrožující provádění prací s ohledem na zhotovitelem zvolené pracovní a technologické postupy. Úprava Plánu je samozřejmě nutná, nevede však k "nafukování" Plánu pro přípravy stavby o postupy, které nebudou používány a podle mého názoru při tvrdém postupu OIP vůči zhotovitelům, kteří neprokáží splnění povinnosti informovat koordinátora podstatně vylepší přístup zhotovitelů ke zpracování pracovních a technologických postupů i přípravu na provádění práce na konkrétním staveništi.

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail