Pracovněprávní vztahy často zatěžují zaměstnavatele i zaměstnance

Zdroj: 

Pracovnímu právu se věnovala 2. odborná konference, která se konala 10.6.2013 v Clarion Congress hotelu v Praze. Konferenci pořádala společnost Wolters Kluwer ČR a AKV - Asociace pro rozvoj kolektivního vyjednávání a pracovních vztahů.

Mgr. Petr Knébl z Ministerstva práce a sociálních věcí informoval o novinkách v pracovněprávní legislativě a sociální oblasti. JUDr. Bořivoj Šubrt, předseda AKV, seznámil přítomné s návrhy na snížení administrativní náročnosti pro zaměstnavatele, JUDr. Petr Bukovjan poukázal na zajímavé soudní judikáty z oblasti pracovněprávních vztahů. Pro řadu účastníků nové informace přineslo i vystoupení JUDr. Nataši Randlové na téma Přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů na jiného zaměstnavatele. Mgr. Aleš Kalvoda, vedoucí Oblastního inspektorátu práce pro Ústecký a Liberecký kraj, prezentoval poznatky z kontrol na úseku bezpečnosti práce, pracovněprávních vztahů a zaměstnanosti, které mnohdy vyvolaly úsměv na tváři účastníků konference.

Zákoník práce byl novelizován z. č. 155/2013 Sb. s účinností od 1.8.2013. V § 39 – úprava pracovního poměru na dobu určitou – byl vložen nový odst. 4, který řeší uzavírání pracovního poměru na dobu určitou.

 

(4) Jsou-li u zaměstnavatele dány vážné provozní důvody nebo důvody spočívající ve zvláštní povaze práce, na jejichž základě nelze na zaměstnavateli spravedlivě požadovat, aby zaměstnanci, který má tuto práci vykonávat, navrhl založení pracovního poměru na dobu neurčitou, nepostupuje se podle odstavce 2 za podmínky, že jiný postup bude těmto důvodům přiměřený a písemná dohoda zaměstnavatele s odborovou organizací upraví a) bližší vymezení těchto důvodů,

 

b) pravidla jiného postupu zaměstnavatele při sjednávání a opakování pracovního poměru na dobu určitou,

 

c) okruh zaměstnanců zaměstnavatele, kterých se bude jiný postup týkat,

 

d) dobu, na kterou se tato dohoda uzavírá.

 

Písemnou dohodu s odborovou organizací je možné nahradit vnitřním předpisem jen v případě, že u zaměstnavatele nepůsobí odborová organizace; vnitřní předpis musí obsahovat náležitosti uvedené ve větě první.

V § 90 odst. 1 došlo v souladu s evropskou směrnicí ke zkrácení doby odpočinku mezi směnami z 12 hod. na 11 hod. V novele zákona č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti  se chystají například změny týkající se zaměstnávání zdravotně postižených osob, zaměstnávání cizinců ze třetích zemí, pracovních cest cizinců, správních deliktů. V souvislosti  s přijetím z. č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), bude novelizován z. č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, kde přibude nový druh správního deliktu na úseku dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr.

O nejčastějších chybách v oblasti bezpečnosti práce, pracovněprávních vztahů a zaměstnanosti hovořil Mgr. Aleš Kalvoda. Ve stavebnictví se nejvíce stávají pracovní úrazy způsobené pády z výšky nebo zasypáním zeminou při zemních pracích z důvodu nedostatečného zajištění stability stěn výkopu. V dopravě se dostatečně neeviduje pracovní doba, nedodržují se přestávky a překračují délky směn, zaměstnavatelé neposílají své řidiče na zdravotní prohlídky. V oblasti pracovněprávních vztahů je neproblematičtější odměňování, zvláště v organizacích, kde se odměňuje mzdou (zaměstnanci například nedostanou mzdu před ukončením pracovního poměru, jsou jim z nějakého důvodu strhávány srážky ze mzdy, nejsou poskytovány příplatky za práci přesčas, o víkendu, ve svátek, ignoruje se nejnižší úroveň zaručené mzdy). Nepřiděluje se práce v rozsahu stanovené týdenní pracovní doby a za tuto překážku v práci není poskytnuta mzda.  Dále se neeviduje pracovní doba nebo se vede dvojí evidence pracovní doby – jedna reálná a druhá pouze pro kontroly.

V oblasti  nelegálního zaměstnávání inspektoři OIP zaznamenávají, že v případě jednodušších prací se zaměstnavatelé často nezatěžují s uzavřením smluv; typické výmluvy při zjištění nelegálního zaměstnávání jsou: já tu zaskakuji, jsem tu první den, pracuji pouze na zkoušku. Stal se i případ, kdy lidé pracovali 14 dní bez nároku na odměnu a zaměstnavatel tvrdil, že právě absolvují výběrové řízení. Některé organizace, které vykonávají stejnou činnost jako agentury práce, nemají povolení k agenturnímu zaměstnávání a tuto činnost nazývají například personálním outsorcingem.

S návrhy Asociace pro rozvoj kolektivního vyjednávání a pracovních vztahů na snížení administrativní náročnosti pro zaměstnavatele seznámil přítomné JUDr. Bořivoj Šubrt.

Například v § 94 odst. 2 zákoníku práce se navrhuje snížit četnost každoročních prohlídek pracujících v noci na 1 x za 2 roky, k tomuto návrhu se vyjádřilo kladně i Ministerstvo zdravotnictví.

Ustanovení § 217 týkající se povinných rozvrhů čerpání dovolených je dávno překonaným byrokratickým pravidlem. Čerpání dovolené by mělo být stanoveno po dohodě a v případě, že se zaměstnavatel se zaměstnancem nedohodnou, může rozhodnout odborová organizace nebo zástupce zaměstnanců.

Z § 307 vyplývá, že agentury práce nesmějí zaměstnávat pracovníky na dohodu o provedení práce. K takovému omezení není důvod.

V § 313 odst. 1 je stanovena povinnost vydat potvrzení o zaměstnání i pro zaměstnance pracující na dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr. Navrhuje se tuto povinnost zrušit s výjimkou, kdy se pracovník účastnil důchodového pojištění, nebo povinnost vydat potvrzení o zaměstnání zrušit úplně.

V § 336, který se týká doručování (zvláště důležité u dokumentů rozvázání pracovního poměru) se navrhuje upravit lhůtu pro doručení na 10 kalendářních dnů a vypustit větu, že doručovatel musí poučit adresáta o následcích odmítnutí převzetí písemnosti.

AKV má také výhrady související s administrativní náročností k některým ustanovením zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti. V § 5 písm. e) je třeba uvést, že nelegální prací není činnost spolupracujících rodinných příslušníků. Některé oblastní inspektoráty práce toto kontrolovaly a postihovaly (např. medializovaný případ malého soukromého vleku). Je tedy nutné vymezit práci rodinných příslušníků.

V § 66 by měl být odstraněn zákaz zaměstnávání osob se zdravotním postižením a cizinců ze třetích zemí agenturami práce, byla podána stížnost Evropské komisi.

Navrhuje se znovuobnovení § 93, který byl zrušen v r. 2008. Není důvod, aby cizinci nemohli konat pracovní cesty. Zaměstnavatele příliš zatěžuje (musí jednat s úřadem práce) i časově omezené vydávání a prodlužování povolení k zaměstnávání cizinců.

Často kritizovaný je § 136, který stanovuje povinnost právnické nebo fyzické osoby mít v místě pracoviště kopie dokladů prokazujících existenci pracovněprávního vztahu a dokladů, které je povinna uchovávat podle § 102 odst. 3. Navrhuje se mít doklady na pracovišti pouze tehdy, pokud zaměstnavatel není schopen prokázat, ze pracovník je přihlášen k platbě pojistného na České správě sociálního zabezpečení.

Pracovnělékařské prohlídky pro zaměstnance zařazené podle zákona o ochraně veřejného zdraví do kategorie 1. se navrhuje úplně zrušit a umožnit je pouze tehdy, když je nějaký zvláštní důvod pro jejich provedení.

Při příležitosti této konference vydala AKV Výkladová stanoviska za období listopad 2012 až duben 2013, můžete se s nimi seznámit na http://www.volny.cz/akv/.

 

 

Autor článku: 

Komentáře

Na co by se nemělo zapomínat

04.07.2013 - 10:57 Radoslav Vlasák
Návrhy AKV jsou určitě seriózním podkladem k diskuzi a kvalifikovaným závěrům, zvlášť při dnešní úrovni nezaměstnanosti (ale kolik z těch statisticky nezaměstnaných ve skutečnosti zájem pracovat vůbec nemá?) - jenom by se při tom neměla opomíjet skutečnost, že zaměstnanec se vždy nachází v mnohem nevýhodnější pozici vůči zaměstnavateli, a to zejména v tzv. prekérních formách zaměstnání. A mnohdy ani svá práva a nároky neuplatňuje právě proto, aby o zaměstnání nepřišel.

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout X youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail