Pracovnělékařské služby v roce 2013

Zdroj: 

Od data platnosti zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, jsme publikovali několik článků na téma pracovnělékařská péče. Stále se čekalo na prováděcí právní předpis k tomuto zákonu, vyhlášku o pracovnělékařských službách. Měla vyjít nejdříve společně s tímto zákonem (s účinností od 1. 4. 2012), potom se proslýchalo, že vyjde nejpozději do prázdnin a nakonec spatřila světlo světa minulý týden.

Zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, dal právní rámec do té doby nejasnému zajišťování pracovnělékařských služeb, které v tomto zákoně upravuje Hlava IV - § 53 a následující. Skončilo přechodné období podle § 98, který stanovil povinnost dát pracovnělékařské služby do souladu s tímto zákonem nejpozději do roka, tzn. do 1. 4. 2013.

Koncem března jsem zaznamenávali zvýšený počet dotazů na toto téma (jestli hradit zdravotní prohlídky i brigádníkům, četnost prohlídek u jednotlivých profesí apod.), ze kterých byly znát obavy, jak zajišťovat pracovnělékařskou péči po 1. dubnu 2013. Tyto obavy rozptýlila dlouho očekávaná vyhláška č. 79/2013 Sb. o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, (vyhláška o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče), která vyšla ve Sbírce předpisů ČR s účinností od 3.4. Vyhláška zrušuje směrnici Ministerstva zdravotnictví č. 49/1967 Věstníku MZ ČSR, o posuzování zdravotní způsobilosti k práci, oznámenou v částce 2/1968 Sb. a směrnici č. 17/1970 Věstníku MZ ČSR, oznámenou v částce 20/1970 Sb.

Od data zveřejnění došlo v zákoně o specifických zdravotních službách k jistým změnám. Po novele z. č. 47/2013 Sb. se objevilo nové ustanovení § 58a Zajišťování pracovnělékařských služeb zaměstnavatelem na základě pracovněprávního nebo obdobného vztahu, z jehož znění vyplývá, že zaměstnavatelé mohou zajišťovat poskytování pracovnělékařských služeb vlastními zaměstnanci. Změna nastala i v ustanovení § 59 odst. 1, které se týká pracovníků na dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti. Ti musí absolvovat vstupní lékařskou prohlídku pouze v případě, mají-li být zařazeni k práci, která je podle zákona o ochraně veřejného zdraví prací rizikovou nebo je součástí této práce činnost, pro jejíž výkon jsou podmínky zdravotní způsobilosti stanoveny jinými právními předpisy; zaměstnavatel může vstupní lékařskou prohlídku vyžadovat též, má-li pochybnosti o zdravotní způsobilosti osoby ucházející se o práci, která není prací rizikovou a která má být vykonávána na základě dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti.

(1) Zaměstnavatel, který získal oprávnění k poskytování zdravotních služeb podle zákona o zdravotních službách v oboru podle § 54 odst. 1 písm. a) nebo b), může pro výkon práce na svých pracovištích poskytovat pracovnělékařské služby prostřednictvím

a) lékaře se specializovanou způsobilostí v oboru pracovní lékařství nebo se specializovanou způsobilostí v oboru všeobecné praktické lékařství a

b) dalších zdravotnických pracovníků podílejících se na poskytování pracovnělékařských služeb, se kterými uzavřel pracovněprávní nebo obdobný vztah. Zaměstnavatel je povinen zajistit odbornou nezávislost zaměstnanců uvedených v písmenech a) a b).

(2) Při zajišťování pracovnělékařských služeb podle odstavce 1

a) se rozumí pověřeným zaměstnancem podle § 55 odst. 1 písm. a) zdravotnický pracovník uvedený v odstavci 1,

b) je zaměstnanec povinen podrobit se pracovnělékařským službám u lékaře uvedeného v odstavci 1 písm. a); skutečnosti podle § 56 písm. c) a d) sděluje tomuto lékaři,

c) lékařský posudek může podle § 46 přezkoumat pouze zaměstnanec, který je lékařem uvedeným v odstavci 1 písm. a),

d) je zaměstnavatel povinen

1. plnit povinnosti podle § 57 prostřednictvím zdravotnických pracovníků uvedených v odstavci 1,

2. zajistit plnění dalších povinností a úkolů, které jsou tímto zákonem nebo jinými právními předpisy stanoveny poskytovateli zdravotních služeb, pouze prostřednictvím zdravotnických pracovníků uvedených v odstavci 1.

Podle vyhl. č. 79/2013 Sb. § 11 odst. 5 se neprovádějí ani periodické prohlídky, jde-li o práce vykonávané na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr. To však neplatí v případě, kdy je práce na základě těchto dohod u zaměstnavatele prováděna opakovaně a doba, na kterou je práce opakovaně sjednávána, je delší než lhůta pro provedení periodické prohlídky a zaměstnavatel provádění těchto prohlídek vyžaduje.

Podle § 11 se periodická prohlídka provádí za účelem zjištění včasné změny zdravotního stavu vzniklé v souvislosti se zdravotní náročností vykonávané práce nebo stárnutím organizmu, kdy další výkon práce by mohl vést k poškození zdraví posuzovaného zaměstnance, nebo k poškození zdraví jiných osob. Četnost periodických prohlídek je stanovena v § 11 odst. 2 a 3 vyhlášky.

(2) Periodická prohlídka u zaměstnanců vykonávajících práci zařazenou podle zákona o ochraně veřejného zdraví a) v kategorii první se provádí

1. jednou za 6 let, nebo

2. jednou za 4 roky, jde-li o zaměstnance, který dovršil 50 let věku; poprvé se provede v návaznosti na periodickou prohlídku podle bodu 1,

b) v kategorii druhé se provádí

1. jednou za 5 let, nebo

2. jednou za 3 roky, jde-li o zaměstnance, který dovršil 50 let věku; poprvé se provede v návaznosti na periodickou prohlídku podle bodu 1,

c) v kategorii druhé rizikové a kategorii třetí se provádí jednou za 2 roky,

d) v kategorii čtvrté jednou za 1 rok.

(3) Periodická prohlídka u zaměstnanců vykonávajících práci nebo činnost, jejichž součástí je riziko ohrožení zdraví, se provádí

a) jednou za 4 roky, nebo

b) jednou za 2 roky, jde-li o zaměstnance, který dovršil 50 let věku; poprvé se provede v návaznosti na periodickou prohlídku podle písmene a).

(4) Odstavec 2 nebo 3 se nepoužije,

a) pokud orgán ochrany veřejného zdraví podle zákona o ochraně veřejného zdraví určí kratší termín pro provedení periodické prohlídky, než je uveden v odstavci 2 nebo 3, nebo

b) pokud je jiným právním předpisem11) nebo v příloze č. 2 k této vyhlášce stanoveno jinak.

Podle této vyhlášky rozeznáváme několik druhů pracovnělékařských prohlídek: vstupní, periodickou a mimořádnou, které se provádějí za účelem posouzení zdravotní způsobilosti ve vztahu k práci, výstupní lékařskou prohlídku a lékařskou prohlídku po skončení rizikové práce (následná prohlídka). Lékařské prohlídky žáků a studentů ke vzdělávání nebo v průběhu vzdělávání jsou upraveny v § 8.

Dále je vyhláškou specifikován například obsah, organizace a rozsah pracovnělékařských služeb, dokumentace pracovnělékařských službách, náležitosti žádosti o provedení pracovnělékařské prohlídky, lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k práci, ke vzdělávání nebo v průběhu vzdělávání.

V Příloze č. 1 k vyhlášce je uveden minimální čas potřebný k zajištění pracovnělékařské prohlídky s ohledem na náročnost práce a minimální čas potřebný na jedno pracovní místo za rok pro poradenství a dohled nad pracovními podmínkami včetně školení. Příloha č. 2 obsahuje seznam rizikových faktorů a nemocí, které při výskytu těchto faktorů vylučují nebo omezují zdravotní způsobilost k práci, rozsah odborných vyšetření a četnost lékařských prohlídek v případech, kdy se nepostupuje podle § 11 vyhlášky.

Vzhledem k tomu, že toto téma považujeme za důležité, budeme se mu i nadále věnovat v tématické příloze Pracovnělékařské služby.

Články, které byly publikovány na webu BOZPinfo.cz vztahující se k pracovnělékařským službám:

Komentáře

Dobrý den,

08.04.2013 - 15:46 Lýdie Jendrulková
Dobrý den, měla bych dotaz: naše zaměstnankyně( kategorie 1) byla naposledy na preventivní prohlídce 30.4.2008.Další prohlídky se má zúčastnit do 30.4.2013 nebo až 30.4.2016(viz. prodloužená periodicita dle nové vyhlášky). Děkuji. Jendrulková

Re:

08.04.2013 - 20:18 Norbert Chalupa
Dobrý den, paní Jendrulková, zdravotní prohlídka by měla být provedena do 30.4.2013 a následně dle nové vyhl. 79, tzn. je-li zařazena v kategorii I., tak ve lhůtě za 6 let od 30.4.2013, není-li starší padesáti let. (§18 vyhl. č. 79/2013 Sb.)

Re:

09.04.2013 - 12:34 Lýdie Jendrulková
děkuji.

Zdravotní prohlídky řidičů "referentů"

09.04.2013 - 11:14 Renáta Sloupová
Dobrý den, chtěla bych se zeptat, zda-li řidiči, u nichž není řízení služebního vozidla druhem práce sjednaným v pracovní smlouvě, ale řízení je u nich jako obvyklá součást výkonu práce (např. obchodní zástupce), zda-li musí mít tito řidiči "Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel" dle 277/2004 Sb. Děkuji. Renáta Sloupová

Re: Zdravotní prohlídky řidičů "referentů"

09.04.2013 - 18:16 Norbert Chalupa
Dobrý den, paní Sloupová, tito řidiči nemusí mít lékařský posudek dle uvedené vyhlášky, ovšem součástí lékařského posudku ve vztahu k vykonávané práci musí být uvedena činnost řízení motorového vozidla, ale to jistě víte.

Re: Zdravotní prohlídky řidičů "referentů"

09.04.2013 - 18:20 Renáta Sloupová
Děkuji moc. Přeji hezký den. Renáta Sloupová

Re: Zdravotní prohlídky řidičů "referentů"

12.04.2013 - 12:23 Václav Syrový
Paní Sloupová, zde bych chtěl poopravit pana kolegu Chalupu, ve Sbírce zákonů č. 79/2013 Sb., částka 37, v příloze číslo 2 na str. 846, je v kapitole "5 .Řízení motorových vozidel s výjimkou řidičů podle § 87 odst.1 zákpona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu) ve znění pozdějších předpisů, pokud je tato činnost vykonávána jako obvyklá součást výkonu práce nebo jsou do místa výkonu práce přepravovány další osoby..... B. Nemoci u kterých lze posuzovanou osobu uznat za zdravotně způsobilou k řízení motorového vozidla, pokud je tato činnost vykonávána jako obvyklá součást výkonu práce nebo jsou do místa výkonu práce přepravovány další osoby, použije se příloha č. 3 vyhlášky o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel, a to v rozsahu vymezení pro skupinu 2........ " Dále bych doporučoval přečíst si název zmíněné přílohy č. 3 a zamyslet se nad tím, co znamená " řízení motorového vozidla."

Re: Zdravotní prohlídky řidičů "referentů"

12.04.2013 - 19:45 Norbert Chalupa
Pane Syrový, nepleťte, prosím, jablka s hruškami! Dotaz paní Sloupové zní: zda-li řidiči, u nichž není řízení služebního vozidla druhem práce sjednaným v pracovní smlouvě, ale řízení je u nich jako obvyklá součást výkonu práce (např. obchodní zástupce), zda-li musí mít tito řidiči "Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel" dle vyhl. č. 277/2004 Sb. ? Odpověď zní, samozřejmě, že NEMUSÍ! K vyšetření řidičů uvedených paní Sloupovou se pouze použije rozsah vyšetření dle uvedené přílohy č.3 vyhlášky 277 tak, jak stanoví vyhl. č. 79/2013 Sb., což Vás ale vůbec nemusí zajímat. Toto je věc a pokyn pro lékaře. Ten dle těchto kritérií hodnotí zdravotní způsobilost k řízení motorového vozidla. Nic víc se z této vyhlášky na uvedené řidiče nevztahuje. Lékařský posudek těmto řidičům se vydává ve smyslu vyhl. 79, nikoliv 277. Paní Sloupová, ještě jednou tedy. Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel dle vyhl. č. 277/2004 Sb. Vámi uvedení řidiči mít nemusí.

Re: Zdravotní prohlídky řidičů "referentů"

13.04.2013 - 09:08 Norbert Chalupa
Pane Syrový, nepleťte, prosím, jablka s hruškami! Dotaz paní Sloupové zní: zda-li řidiči, u nichž není řízení služebního vozidla druhem práce sjednaným v pracovní smlouvě, ale řízení je u nich jako obvyklá součást výkonu práce (např. obchodní zástupce), zda-li musí mít tito řidiči "Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel" dle vyhl. č. 277/2004 Sb. ? Odpověď zní, samozřejmě, že NEMUSÍ! K vyšetření řidičů uvedených paní Sloupovou se pouze použije rozsah vyšetření dle uvedené přílohy č.3 vyhlášky 277 tak, jak stanoví vyhl. č. 79/2013 Sb., což Vás ale vůbec nemusí zajímat. Toto je věc a pokyn pro lékaře. Ten dle těchto kritérií hodnotí zdravotní způsobilost k řízení motorového vozidla. Nic víc se z této vyhlášky na uvedené řidiče nevztahuje. Lékařský posudek těmto řidičům se vydává ve smyslu vyhl. 79, nikoliv 277. Paní Sloupová, ještě jednou tedy. Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel dle vyhl. č. 277/2004 Sb. mít nemusí.

Dobrý den, musíme posílat na

11.04.2013 - 10:25 Lýdie Jendrulková
Dobrý den, musíme posílat na výstupní prohlídku zaměstnance, který byl přijat do pracovního poměru, ale po 10 dnech (ve zkušební době) odchází? Děkuji, Jendrulková

Re:

11.04.2013 - 16:20 Norbert Chalupa
Dobrý den, paní Jendrulková, Váš dotaz jistě zajímá všechny zaměstnavatele. Pokud bychom vzali v úvahu všechny podmínky pro výstupní prohlídku uvedeného zaměstnance, stanovené v § 13 vyhl. č. 79/2013 Sb., tak se domnívám, že by prohlídku měl podstoupit, nicméně vzhledem k tomu, že se nepředpokládá za tuto krátkou dobu změna zdravotního stavu zaměstnance s ohledem na desetidenní výkon práce, tak bych zaměstnance na výstupní zdravotní prohlídku neposílal. Pochopitelně, že pokud se jedná o zaměstnance zařazeného do kategorie I. za podmínek § 13 odst. (3) vyhl. 79, tak se výstupní prohlídka nemusí provádět vůbec. Ale jak bychom řešili situaci při ukončení pracovního poměru kupř. po odpracování 1, 3, 6 měsíců? Musí mít výstupní prohlídku? Je to jedna z nejasností předpisů o pracovnělékařských službách. Těch je ovšem více..... Asi jsem Vám moc nepomohl? Zkuste se obrátit na svého lékaře poskytujícího PLS, popř. na příslušnou KHS. Časem se snad vše vychytá a vyjasní.

Re:

12.04.2013 - 23:27 Vladimír Jindra
Dobrý den, na výstupní prohlídky se nově posílá jen pokud o to požádá zaměstnanec, případně to stanoví jiný zákon ... Má to logiku, jak donutí někoho, kdo již není Vaším zaměstnancem se podrobit prohlídce? a za druhé, ať je výsledek jakýkoli moc Vám nepomůže v případě, že se u dané osoby zjistí nemoc z povolání.

Re:

13.04.2013 - 09:02 Norbert Chalupa
Pane Jindro, k té Vaší logice. Jak vysvětlíte požadavek odst. (2) písm. a) vyhl. č. 79/2013 Sb.?

Re:

14.04.2013 - 00:21 Vladimír Jindra
Návazností na odst. 1, chce to občas si nechat vysvětlit normu někým, kdo byl přítomen diskusím a jejímu zrodu ... odst. 1 říká "výstupní prohlídka se provádí na základě ..." kdežto odst. 2 "výstupní prohlídka se provádí PŘI ..."

Re:

14.04.2013 - 09:58 Norbert Chalupa
Vidíte, zrovna toto vysvětlení mám v úmyslu absolvovat 25.4. v Praze od jednoho ze spolutvůrců předpisů o PLS. Je to právní záležitost, nicméně si myslím, že v tomto případě tam neměl být v § 13 odst. (2), nýbrž pouze písm. a), b) odst. (1). Ale jak říkám, je to právní záležitost. Mimochodem, bez ohledu na to, z čeho povinnost vyplývá, tak výstupní prohlídce nedonutíte nikoho, jestli je u zaměstnavatele měsíc nebo 5 let. Mohou být jen nějaké mechanizmy, jak se zaměstnance pokusit k lékaři dostat, než bude ukončen pracovní poměr, nikoliv po ukončení pracovního poměru. Souhlasím s Vámi, že výsledek výstupní prohlídky vám nepomůže, zjistí-li se u zaměstnance nemoc z povolání, ale platí to i opačně. Zjistí-li se, že zaměstnanec odchází zdráv (nebo bez výrazných změn), tak v budoucnu může zaměstnavateli doklad o výstupní prohlídce pomoci. Další věc, na základě lékařské prohlídky se nevydává lékařský posudek? Co se tedy vydá, nic, nebo jen nějaké potvrzení? V jednom z návrhu vyhl., který v tomto znění neprošel, bylo uvedeno, že se vydává potvrzení.

Re:

14.04.2013 - 10:56 Vladimír Jindra
Ano, výše píšu, že nedonutíte zaměstnance se podrobit výstupní prohlídce, pokud nechce a pak by to bylo jen o zbytečných potvrzeních s podpisy svědků, že nechce na prohlídku ... Řekl bych, že je málo firem kde na poslední mzdě není patrné, že jde o poslední :-/. Jelikož nemoc z povolání není záležitostí jednoho dne a víme jak soudy straní zaměstnancům, pak trvám na tom, že ani v tomto případě nepomůže výsledek výstupní prohlídky, spíš by pomohla detektivní kancelář, která by zajistila důkazy o tom, že daná osoba po ukončení pracovního poměru nadále dělala činnost, která měla vliv na vznik NzP. Lékaři mají povinnost vést dokumentaci o pracovnělékařských službách, takže v rámci výstupní prohlídky zakládají toto do složky zaměstnance. Postupný zdravotní vývoj během pracovního poměru se samozřejmě najde tamtéž ... Nás více trápí problém zpracování posudku na základě výpisu ze zdravotní dokumentace, který samozřejmě musíme zaměstnancům proplácet. Pokud máme cca přes 400 zaměstnanců provádějících práce v noci, kdemusí jít každý rok na prohlídku a doporučená cena lékařům je 231,- Kč (podle nějakého interního sdělení - včera jsem toto konzultoval na závodech s poskytovatelem PLS) tak si můžete spočítat kolik nás stojí jen tato povinnost ... a kde jsou ostatní náklady na PLS, mimochodem cena kalkulovaná na poskytování PLS je údajně minimálně 20,- Kč/ 1 minuta (též konzultace s poskytovatelem PLS)

Re:

14.04.2013 - 00:36 Vladimír Jindra
mimochodem, dostal se k Vám někdy v dubnu "zaručeně poslední návrh vyhlášky"? Co se radikálně změnilo je právě §13 odst. 1 a 2, jen pro zajímavost původní navrhované znění: (1) Výstupní prohlídka se provádí za účelem zjištění zdravotního stavu zaměstnance v době ukončení výkonu práce, a to s důrazem na zjištění takových změn zdravotního stavu, u kterých lze předpokládat souvislost se zdravotní náročností vykonávané práce. (2) Výstupní prohlídka se provádí vždy před a) ukončením pracovněprávního nebo obdobného vztahu, b) převedením na práci se sníženou náročností ve smyslu snížení míry rizika nebo příznivějších pracovních podmínek, než ke kterým byla posouzena zdravotní způsobilost zaměstnance.

Re:pane Jindro

15.04.2013 - 08:50 Václav Syrový
pokud chcete poradit jak přimět zaměstnance k absolvování výstupní prohlídky, zavolejte mě na 723 170 164. Přeji pěkný den. Syrový.

smlouva s PPLS

11.04.2013 - 14:27 Iveta Vdolečková
Dobrý den. Jsou prosím smlouvy s PPLS (tehdy ještě závodní lékař) uzavřené na dobu neurčitou před r. 2013 platné? Nebo je potřeba od r. 2013 uzavřít smlouvy nové? Někteří lékaři mi nové smlouvy odmítají potvrdit. A je nutné mít přílohou ceník nebo je možné (a platné) udat do smlouvy termín "smluvní cena"? Děkuji za odpověď

Re: smlouva s PPLS

12.04.2013 - 23:36 Vladimír Jindra
Smlouva jako taková platná bude, pokud jste ji neukončili. Problém bude jestli obsahuje potřebné náležitosti dle nového zákona respektive vyhlášky. Zkuste navrhnout dodatek smlouvy.

Termín period. prohlídek

12.04.2013 - 10:28 Alena Vodičková
Dosud jsme posílali zaměstnance školství na periodické prohlídky jednou za 3 roky. Pokud uplyne zaměstnanci platnost prohlídky např. v květnu 2013, a nově stanovíme lhůtu 6 let, kdy máme pracovníka na prohlídku poslat?

Re: Termín period. prohlídek

12.04.2013 - 10:53 Tomáš Neugebauer
Ve vámi popsaném případě půjde zaměstnanec na periodickou prohlídku v květnu 2013 a na další periodickou prohlídku v květnu 2019.

Kategorizace ve školství

12.04.2013 - 10:31 Alena Vodičková
Do jaké kategorie by měli být zařazení učitelky mateřských škol, uklízečky a kuchařky mateřských škol? Děkuji.

Re: Kategorizace ve školství

12.04.2013 - 10:49 Tomáš Neugebauer
To nelze takto na dálku stanovit. Nutné je vyhodnotit konkrétní podmínky práce, resp. konkrétní působení rizikových faktorů při výkonu jejich práce. Začlenění jednotlivých prací do příslušných kategorií by měla provést odborně způsobilá osoba k prevenci rizik ve spolupráci s lékařem pracovnělékařské služby a vedoucích zaměstnanců jednotlivých pracovišť.

Re: Kategorizace ve školství

12.04.2013 - 20:11 Norbert Chalupa
Dobrý den, paní Vodičková, tak, jak Vám to uvedl pan Neugebauer by to mělo být a Vy se nyní budete setkávat s tím, že některé školy na I. stupni, kde jsou Vámi uvedené činnosti budou mít práce zařazeny jen do kategorie I. a jinde do kategorie I. i II., což je ovšem pro zaměstnavatele nevýhodné (zejména finančně), pokud bude mít i ,,dvojky.,, Nyní již dochází k tomu, co se už dříve předpokládalo a to je žádost některých zaměstnavatelů, aby se práce zařadily z kategorie II. do kategorie I. Proč, to je uvedeno výše. Ve školách na I. stupni, kterým sloužím, jsou práce zařazeny tak, jak jsem uvedl. Někde jen I. kategorie, jinde I. i II. kategorie.

Pane Jindro, s tím, že

14.04.2013 - 11:26 Norbert Chalupa
Pane Jindro, s tím, že výstupní prohlídka zaměstnavateli nepomůže ani v případě pozdějšího podezření vzniku nemoci z povolání, nesouhlasím. Tím nechci říct, že výstupní prohlídka je všemocná. O těch detektivech máte pravdu, ale za určitých okolností může pomoci zaměstnavateli jako jedna dílčí část důkazů, zda se o nemoc z povolání může jednat, či ne. Ale to je opět na delší debatu. Souhlasím s Vámi ohledně nesmyslných nastavení poplatků a plateb u lékařů. Velmi dobře si dokážu spočítat, jaké náklady na různá vyšetření mohou být. V rámci své praxe se setkávám s platbami u firem počínaje od základního vyšetření až po specifická vyšetření při rizikových pracích, kde se platby (včetně výpisu) pohybují od 400 - 3 000,- Kč a to jsem přesvědčen, že ty částky mohou být i vyšší. O rozsahu a způsobu vyšetření nemluvě. Kde jsou náklady na náhradu mzdy zaměstnance za čas strávený pro různá vyšetření, nezúčastňuje-li se vyšetření ve svém volném čase....? Neuvěřitelná zátěž pro zaměstnavatele. Proto si myslím, že i z naší strany je nutno vyvíjet tlak všemožně a kde je možno tak, aby nesmyslná, byrokratická opatření v těchto ohledech zmizla z právních předpisů. Tady je přímá vazba na NESMYSLNOU kategorizaci prací a různá měření rizikových faktorů, škodlivin právě pro účely kategorizace prací.

Re:

15.04.2013 - 15:32 Tomáš Neugebauer
Vážený pane Chalupo, kategorizace prací není nesmyslná. Jedná se o velice efektivní nástroj k zajištění vysoké úrovně ochrany zdraví při práci. Jejím cílem je vytvořit ekonomický tlak na provozování zdraví ohrožujících činností, tzn., že pro zaměstnavatele bude levnější zvolit jiný pracovní postup apod., než platit za zdravotní prohlídky a měření rizikových faktorů. Tyto platby MUSÍ BÝT pro zaměstnavatele téměř neúnosné. Čímž přejde k jinému postupu, nebo u něj setrvá, pokud trh to bude za vyšší cenu, do které se promítnout zvýšené náklady, akceptovat, tedy nezdravý postup bude drahý. A to je dobře a to je správný postup. Bohužel v praxi je málo kdy tak používán. Často je k němu ze strany zaměstnavatele přistupováno velice formálně. Nedostatečná kontrolní činnost nevytváří potřebný tlak na zaměstnavatele, pro které kategorizace prací není hrozbou. Tedy nesmyslnou není kategorizace prací, ale většinou přístup zaměstnavatelů k ní a nedostatečná kontrolní činnost se strany státních orgánů.

Re:

15.04.2013 - 16:36 Vladimír Jindra
O kategorizaci si také nemyslím, že by byla nesmyslná nebo zbytečná a souhlasím zejména s poslední větou p. Neugebauera. Problém je spíš v různém výkladu KHS při aplikaci zařazení prací, vzhledem k tomu, že nás dozoruje celkem 6 územních pracovišť KHS je zajímavé porovnávat různé interpretace a výklady při zařazování prací. ps. nebudu zde konkrétní, ale právě díky kategorizaci (respektive měření prašnosti, které musíme opakovat kvůli kategorizaci) a striktním trvání zaměstnankyně KHS na snížení prašnosti, jsme docílili používání technických zařízení a radikálně jsme snížili prašnost v dané lokalitě (zařízení není naše, byla to "páka" na majitele). Takže tady jednoznačně byla kategorizace ku prospěchu zdraví zaměstnanců. V rámci prevence rizik a ochrany zdraví zaměstnanců je samozřejmě kategorizace prací jedním ze stěžejních dokumentů naší společnosti.

Re:

15.04.2013 - 19:39 Norbert Chalupa
Dobrý den, pane Neugebauere, neberu Vám Váš názor, mám většinou zkušenosti jiné a bohužel v tom smyslu, že tak, jak je kategorizace pojata, zejména zařazování do I. a II. kategorie, včetně příslušných měření rizikových faktorů, je nesmyslné. Vytahování peněz z kapes zaměstnavatelů a formální zařazování do I. a II. kategorie, což je k ničemu, nikomu to neprospěje. Samozřejmě, že jsem všemi desíti pro, aby byly rizikové práce mapovány, aby byla stanovena opatření k ochraně zdraví zaměstnanců (proto to děláme) a pokud možno se rizikové faktory snižovaly tak, aby rizikovými být nemusely. Mám zejména na mysli případy, kdy jsou zaměstnavatelé nuceni provádět měření rizikových faktorů (kupř. hluk, vibrace) u činností, kde téměř jistě víme, že v žádném případě práce, vzhledem k expozici, nebudou zařazeny do rizika. Někteří školníci, údržbáři, řemeslníci, strojníci a další činnosti, kde občas zaměstnanec vezme do rukou vrtačku, utahovák, sbíjecí kladivo, strunovou sekačku, sedí v luxusní kabině nakladače atd. Všude požadavek na měření.. Nezlobte se, nikdo mě nepřesvědčí, že je to totální nesmysl. Kategorizace prací ano, ale ne v tomto pojetí, tím spíše, že hygienické stanice v rámci ČR nejsou v přístupu jednotné.

Re:

17.05.2013 - 16:35 Hana Kheilová
Dobrý den, chtěla bych se zeptat na kategorizaci prací. Někde jsem četla, že to určuje zaměstnavatel a musí se někam hlásit až kategorie II. Je to tak nebo to musí udělat nějaká instituce (hygienická stanice?) ? Děkuji moc za radu.

Re:

17.05.2013 - 19:29 Norbert Chalupa
Dobrý den, paní Kheilová, je to tak, jak píšete. Zařazení prací do kategorií provádí zaměstnavatel sám a jestliže práce budou zařazeny do kategorie II., tak se toto oznamuje na KHS příslušné územní pracoviště. Pokud by práce byly zařazeny do kategorie III. nebo IV., tak se předkládá návrh na zařazení opět na KHS příslušné územní pracoviště. Je tam takové slovíčkaření. Jestliže je to v kategorii II., tak se oznamuje a jestliže je to v kategorii III. a IV., tak se navrhuje. Pokud by byly všechny práce v kategorii I., tak se toto nikomu neoznamuje.

termíny periodických lékařských prohlídek - školství

15.04.2013 - 21:39 Radka Šíbová
Dobrý den, chtěla bych reagovat na příspěvek pí Aleny Vodičkové ze dne 12. 4. 2013, přesněji na odpověď p. Tomáš Neugebauera - se domnívám, že zaměstnanci škol a školských zařízení jsou uvedeny v nové vyhlášce, v příloze č. 2 - II. riziko ohrožení zdraví a tudíž jsou dle § 11 odst. 3 povinni chodit na prohlídku do 50 let 1 x za 4 roky a po 50-ti letech chodit na prohlídku 1 x za 2 roky ....... proč jste p. Neugebauer radil 1 x za 6 let?

Re: termíny periodických lékařských prohlídek - školství

16.04.2013 - 08:16 Vladimír Jindra
Pro učitele též vidím v příloze "Hlasová zátěž" tedy jejich prohlídky by se měly řídit §11 odst. 3, tedy 4 roky do 50ti let a 2 roky po padesátce.

Re: termíny periodických lékařských prohlídek - školství

16.04.2013 - 08:21 Vladimír Jindra
ještě dovětek - paní Vodičková o příspěvek výše psala o zaměstnancích mateřských škol, tam asi bude otázka "Hlasové zátěže" záviset na příslušné KHS, protože narozdíl od učitelů základních a vyšších stupňů vzdělávání zde není prioritou mluvit a předávat informace, i když taky ... no a jsem u toho, někde budou učitelky MŠ chodit po šesti letech a jinde (třeba i s méně dětmi ve třídě) po čtyřech :-(

Re: termíny periodických lékařských prohlídek - školství

16.04.2013 - 11:15 Tomáš Neugebauer
Pane JIndro to není nedostatek, jak naznačujete, ale naopak právě přednost, neboť tak je možné dosáhnout toho, že požadavky budou stanoveny přesně podle zátěže. Nesmí však být k tomu přistupováno formálně.

Re: termíny periodických lékařských prohlídek - školství

16.04.2013 - 13:11 Vladimír Jindra
Ano, stanovení "namíru" přesně podle zátěže je v pořádku a to vítám, ale nikde není stanovena ta hranice (pokud se nemýlím, ale já o ní nevím) kde budou zaměstnanci KHS říkat, zde máme a zde nemáme splněny podmínky hlasové zátěže ... to je ten nedostatek, zlatá prašnost 3, 10 a 30 mg, změřím a je jasno.

Re: termíny periodických lékařských prohlídek - školství

16.04.2013 - 11:09 Tomáš Neugebauer
Vážená paní Šíbová, odpovídal jsem na konkrétní dotaz, v kterém byla uvedena lhůta za šest let. Proto jsem uvedl šest let. Vždy je nutné vycházet z konkrétních podmínek! Na jednom pracovišti to budou mít tak a na jiném jinak. To je správné, neboť každé pracoviště je jiné. K podchycení těchto rozdílů slouží právě kategorizace.

Re: termíny periodických lékařských prohlídek - školství

16.04.2013 - 14:48 Radka Šíbová
Dobrý den, vážený pane, nemyslím, že v otázce lékařských prohlídek školství, ať už se jedná o školky či školy (tak jak je to dané školským zákonem) by to mělo být jinak. A dle nové vyhlášky vůbec nezáleží na tom, zda zaměstnanci školy jsou v 1. nebo v 2. kategorii, protože jsou uvedeny v příloze č. 2 této vyhlášky a příloha má dvě části (1. část je I. rizikové faktory pracovních podmínek.,. str. 790=tato 1. část nás nezajímá a 2. část je II. Riziko ohrožení zdraví ... str. 844) a hned pod nadpisem je 1. Práce ve školách a školských zařízeních .......... tady se § 11 odst. 2 nepoužije ...... použije se § 11 odst. , kde je součástí riziko ohrožení zdraví ........ a § 11 odst. 4 písm. b. Proto se domnívám, že profese uvedené v příloze č. 2 - II. (a že jich tam je dost) budou chodit nehledě na kategori 1 a 2 ...... do 50-ti let za 4 roky a nad 50 let za 2 roky. Poprvé jsem se nevyjádřila přesně ...

Re: termíny periodických lékařských prohlídek - školství

16.04.2013 - 14:56 Radka Šíbová
doplňuji ...... použije se § 11 odst. 3, kde je .....

Re: termíny periodických lékařských prohlídek - školství

17.04.2013 - 08:47 Norbert Chalupa
Souhlasím s Vámi, paní Šíbová. Je to obdobné, jako to bylo ve směrnici MZd. 49/1967 ,, .... pracují ve školských zařízeních a v zařízeních sociálního zabezpečení.,, Samozřejmě tady mohou být práce rizikové ve smyslu vyhl. 432, kde zdravotní prohlídky mohou být odlišné, ale to budou výjimky.

Re: termíny periodických lékařských prohlídek - školství

17.04.2013 - 10:23 Tomáš Neugebauer
Paní Šíbová, obecně máte pravdu, ale musíte vycházet z dotazu, na který jsem odpovídal. V něm byla uvedena lhůta, kterou jsem použil, neboť z nějakého mě neznámého důvodu ji dotazující uvedla, tedy, pokud jsem odpovídal na dotaz, musel jsem použít její lhůtu, neboť předpokládám, že na základě vyhodnocení jejich podmínek si takovou lhůtu stanovili. Já pouze odpovídal na vznesený dotaz. Ten byl jasný a odpověď díky tomu byla též jasná, neboť další okolnosti v dotazu nebyly uvedeny.

Re: termíny periodických lékařských prohlídek - školství

17.04.2013 - 11:51 Kateřina Hrubá
Vážení diskutující, vzhledem k množství příspěvků zde uvedených bychom Vás chtěli poprosit, abyste k dalším dotazům a připomínkám do diskuze využili rubriku Rady pro vás/Poradna. Kateřina Hrubá, redakce BOZPinfo

Četnost prohlídek pro jednotlivé profese ve výrobním podniku

16.04.2013 - 13:18 Jiřina Bučková
Dlouho očekávaná vyhláška č.79/2013 bohužel vůbec neřeší četnost prohlídek pro jednotlivé profese. V §11 této vyhlášky nenajdeme, jak často musí na prohlídky řidiči referenských vozidel, řidiči VZV,svářeči,elektrikáři, obsluha tlak.nádob, operátoři, kteří nejsou v riziku, ale pracují i v noci..atd. Takže lze vůbec někde tyto důležité informace najít?..zatím se s bezpečnostními techniky jen dohadujeme...Děkuji za odpověď.

Re: Četnost prohlídek pro jednotlivé profese ve výrobním podniku

16.04.2013 - 14:19 Vladimír Jindra
Musím s Vámi hrubě nesouhlasit ... práce v noci - zákoník práce §94 odst. 2 písm. b = roční perioda; a to další je o zařazení profesí do kategorií. Promiňte, ale aby nějaký předpis obsáhl všechny profese je dost špatně představitelné a nelze asi u všech paušalizovat. Proto návaznost na kategorie je dobrým počinem a alespoň to donutí všechny zaměstnavatele kategorizaci mít. Pokud si nenajdete "to svoje" ve stanovených, je tu stále ještě bod 14. přílohy č. 2, který hovoří o "Další práce nebo činnosti s rizikem ohrožení zdraví" a pod to se jistě "vleze" i vše výše uvedené, takže platí lhůty §11 odst. 3 (4 roky a po 50 2 roky). Bod 5. přílohy č. 2 mluví o řízení vozidla jako "obvyklé součásti výkonu práce", tedy ti u kterých je řízení běžné v rámci činností, tam kde není bude stačit "běžná" periodická prohlídka.

Re: Četnost prohlídek pro jednotlivé profese ve výrobním podniku

16.04.2013 - 14:54 Radka Šíbová
V podstatě souhlasím s p. Vladimírem Jindrou ......... paní postrádala "řidiče VZV" jsou uvedení v příloze č. 2 - II. nové vyhlášky na str. 845 č. 4 ...... zrovna pod jeřábníky a vazači ...... a obsluha řetězové pily, topič ...... se "napasuje" na č. 14 ..... přílohy jsou důležité

Vážení diskutující,

17.04.2013 - 11:56 Kateřina Hrubá
Vážení diskutující, vzhledem k množství příspěvků zde uvedených bychom Vás chtěli poprosit, abyste k dalším dotazům a připomínkám do diskuze využili rubriku Rady pro vás/Poradna. Kateřina Hrubá, redakce BOZPinfo

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail