Pracovnělékařské služby po novelách legislativy

Semináře, kurzy

Základní principy platné právní úpravy pracovnělékařských služeb se zdůrazněním nově definovaných požadavků. 

Lektor: Zbyněk Moravec

Datum konání
15.11.2017 - 15.11.2017
Místo konání
HOTEL Garni Zlín, nám. T.G.Masaryka 1335, Zlín
Pořadatel

Proč si vybrat tento seminář

Vyberte si tento seminář, pokud:

Chcete rozumět principům pracovnělékařských služeb.

Potřebujete vědět, jaké jsou v této oblasti možnosti a povinnosti zaměstnavatele ve vztahu k zaměstnancům zaměstnaným na základě pracovní smlouvy, dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, agenturním zaměstnancům apod.

Potřebujete znát novinky účinné od 1. listopadu 2017.

Chcete problematiku pracovnělékařských služeb úspěšně aplikovat v praxi.

Preferujete orientaci i v širších souvislostech.

 

Co seminář účastníkovi přinese

Po absolvování semináře budete:

Znát aktuální požadavky zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách.

Znát platné požadavky prováděcích a souvisejících právních předpisů k datu konání semináře (novela vyhl. č. 79/2013 Sb., o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče).

Schopni prakticky využít získaný ucelený přehled požadavků předpisů, upravujících pracovnělékařské služby.

 

Komu je seminář určen

Zástupcům všech organizací bez ohledu na provozovanou činnost.

Podnikajícím fyzickým osobám.

Poskytovatelům pracovnělékařských služeb.

Personalistům.

Vedoucím zaměstnancům na všech stupních řízení.

Osobám odborně způsobilým k zajišťování úkolů v prevenci rizik.

Technikům BOZP, manažerům BOZP, auditorům.

Členům odborových organizací a rad zaměstnanců.

Zástupcům zaměstnanců pro oblast BOZP.

A všem dalším zájemcům.

 

Co se na tomto semináři naučíte

Přehled platné právní úpravy pracovnělékařských služeb a oblastí souvisejících.

Zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách – oblasti úpravy.

Zákon č. 202/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony.

Novelizovaná úprava posudkové péče a lékařských posudků.

Lékařské posudky, lhůty, náležitosti, posudkové závěry, předání, právní účinky, pozbytí platnosti, návrh na přezkoumání, úhrady.

Náležitosti žádosti o provedení lékařské prohlídky a posouzení zdravotní způsobilosti, náležitosti lékařského posudku ve vztahu k posuzované činnosti.

Postupy při zajišťování lékařských prohlídek, druhy, četnost a obsah lékařských prohlídek nezbytných pro zjištění zdravotního stavu posuzované osoby a posuzování zdravotní způsobilosti včetně rozsahu odborných vyšetření.

Změna zdravotního stavu zaměstnance.

Výpis ze zdravotnické dokumentace.

Důvody, kdy není třeba požadovat výpis ze zdravotnické dokumentace registrujícího poskytovatele, popřípadě potvrzení o nezměněném zdravotním stavu, pro potřeby posouzení zdravotní způsobilosti nebo zdravotního stavu.

Posuzování zdravotní způsobilosti ke vzdělávání, k tělesné výchově a sportu.

Pracovnělékařské služby a posuzování zdravotní způsobilosti osoby ucházející se o zaměstnání, nemoci z povolání.

Poskytovatel pracovnělékařských služeb, možnosti a povinnosti zaměstnavatele, poskytovatele, agentur práce apod.

Dokumentace o pracovnělékařských službách.

Organizace, obsah a rozsah pracovnělékařských služeb a obsah dokumentace o pracovnělékařských službách.

Povinnosti zaměstnanců.

Povinnosti poskytovatele pracovnělékařských služeb, poradenská a dohledová činnost apod.

Smlouva o poskytování pracovnělékařských služeb, úhrady za její poskytování.

Zajišťování pracovnělékařských služeb zaměstnavatelem na základě pracovněprávního nebo obdobného vztahu.

Posuzování a uznávání nemocí z povolání.

Povolení k uznávání nemocí z povolání.

Přestupky, správní delikty, pokuty.

Další podle vašich dotazů.

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Nové příspěvky publikované na informačním serveru BOZPinfo.cz

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail