Práce ve skladovací hale a ochrana zdraví

Na dotaz odpověděl Ing. Jiří Vala, Ph.D.

Hala, ve které pracujeme, je určena pro skladování nejrůznějších čistících a dezinfekčních prostředků pro domácnost, pracích prášků, zubních past, kosmetiky (tužidla, odlakovače), vše v různých baleních. Hala má 8 nakládacích ramp a není vybavena ventilačním ani klimatizačním systémem. Rampy se smí otevřít pouze v případě přistaveného zadního čela návěsu nakládaného kamionu k pryžovému návalku vrat. V jedné části haly je umístěné stálé pracoviště oddělení tzv. co-packingu, kde se provádí například přebalování a přeskládávání popsaných produktů, což znamená i celosměnovou namáhavou fyzickou práci (8 nebo 12 hodin). V celém objektu je nepřetržitě cítit intenzivní zápach od skladovaných prostředků, úměrný hlavně jejich množství - odhadem cca 15 000 palet. Je práce ve skladu tohoto popsaného typu opravdu v souladu se všemi pravidly ochrany zdraví a prevence proti nadměrnému a dlouhodobému vystavení dráždivým či obecně lidskému organizmu ne právě přátelským látkám? Mně způsobují podráždění a svědění sliznic nosu a krku až celkovou nevolnost v práci a rovněž přetrvávající nevolnost a únavu po směně.

Z Vašeho dotazu je patrná otázka, zda je dostatečné větrání Vámi popsaných prostorů, a to vzhledem k činnostem v nich prováděných a chemickým látkám a směsím v nich skladovaných. V souladu s § 101 odst. 1 zákoníku práce je zaměstnavatel povinen zajistit bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců při práci s ohledem na rizika možného ohrožení jejich života a zdraví, která se týkají výkonu práce.

Dále v souladu s § 7 odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, jestliže se na pracovištích zaměstnavatele vyskytují rizikové faktory, je zaměstnavatel povinen pravidelně, a dále bez zbytečného odkladu vždy, pokud dojde ke změně podmínek práce, měřením zjišťovat a kontrolovat jejich hodnoty a zabezpečit, aby byly vyloučeny nebo alespoň omezeny na nejmenší rozumně dosažitelnou míru. Při zjišťování, hodnocení a přijímání opatření k dodržení nejvyšších přípustných hodnot je povinen postupovat podle prováděcího právního předpisu. Tímto právním předpisem je nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů.

Rizikovými faktory jsou zejména faktory fyzikální (například hluk, vibrace), chemické (například karcinogeny), biologické činitele (například viry, bakterie, plísně), prach, fyzická zátěž, psychická a zraková zátěž a nepříznivé mikroklimatické podmínky (například extrémní chlad, teplo a vlhkost).

Nelze-li výskyt překročení nejvyšších přípustných hodnot rizikových faktorů vyloučit, je zaměstnavatel povinen omezovat jejich působení technickými, technologickými a jinými opatřeními, kterými jsou zejména úprava pracovních podmínek, doba výkonu práce, zřízení kontrolovaných pásem, používání vhodných osobních ochranných pracovních prostředků nebo poskytování ochranných nápojů.

Podle míry výskytu faktorů, které mohou ovlivnit zdraví zaměstnanců, a jejich rizikovosti pro zdraví se práce zařazují do čtyř kategorií (viz § 37 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli, ve znění pozdějších předpisů).

Rizikovou prací, kterou se pro účely tohoto zákona (zákon č. 258/2000 Sb.) rozumí práce, při níž je nebezpečí vzniku nemoci z povolání nebo jiné nemoci související s prací, je práce zařazená do kategorie třetí a čtvrté a dále práce zařazená do kategorie druhé, o níž takto rozhodne příslušný orgán ochrany veřejného zdraví. Zaměstnavatel je povinen informovat zaměstnance o tom, do jaké kategorie byla jím vykonávaná práce zařazena [viz § 103 odst. 1 písm. b) ZP].

Zaměstnanec má právo na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, na informace o rizicích své práce a na informace o opatřeních na ochranu před jejich působením; informace musí být pro zaměstnance srozumitelná (viz § 106 odst. 1 ZP). Na základě výše uvedeného je povinností zaměstnavatele chránit zaměstnance před riziky spojenými s pracovní činností (ve Vašem případě vztaženo na chemická rizika). Jestliže se na pracovišti vyskytují rizikové faktory, je zaměstnavatel povinen provést měření, na jejichž základě zařadí práci do příslušné kategorie a přijme technická, technologická a jiná opatření, která chrání zdraví zaměstnance před negativními zdravotními důsledky expozice nebezpečným chemickým látkám a směsím. Máte právo na informace o rizicích spojených s Vaší prací a zaměstnavatel je povinen Vás informovat, do jaké kategorie a na základě jakých měření nebo odborných posouzení byla Vámi vykonávaná práce zařazena.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail