Práce s nebezpečnou látkou a obava o zdraví

Zdroj: 

Na dotaz odpověděl Ing. Jiří Vala, Ph.D.

Prosím o konzultaci dvou problémů: 1) Může mě zaměstnavatel nutit k práci s nebezpečnými látkami, když jsem neprodělal žádné seriózní školení? Bezpečnostní list řadí látku do: akutní toxicita kategorie 4 - vážné poškození očí; toxicita pro specifické cílové orgány - opakovaná expozice - kategorie 1. Takové látky zpracovávám cca 200 kg denně. 2) Jak se z takového zaměstnání co nejrychleji vyvázat, pokud mám podezření na zdravotní problémy vzniklé výkonem práce, tzn. pálení očí, vysušení sliznic, bolesti hlavy a zaměstnavatel odmítá přistoupit na dohodu?

V § 103 odst. 1 písm. f) zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZP), se uvádí, že zaměstnavatel je povinen zajistit zaměstnancům, podle potřeb vykonávané práce, dostatečné a přiměřené informace a pokyny o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci podle tohoto zákona a podle zvláštních právních předpisů (§ 37 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, tj. kategorizace prací), zejména formou seznámení s riziky, výsledky vyhodnocení rizik a s opatřeními na ochranu před působením těchto rizik, která se týkají jejich práce a pracoviště.

V § 106 odst. 2 ZP, se dále uvádí, že zaměstnanec je oprávněn odmítnout výkon práce, o níž má důvodně za to, že bezprostředně a závažným způsobem ohrožuje jeho život nebo zdraví, popřípadě život nebo zdraví jiných fyzických osob; takové odmítnutí není možné posuzovat jako nesplnění povinnosti zaměstnance.

Je však nutné naplnit požadavek uvedeného ustanovení, tj. že daná práce „bezprostředně a závažným způsobem“ ohrožuje život a zdraví.

Základním dokumentem, který specifikuje rizika spojená s nebezpečnou chemickou látkou nebo směsí, je bezpečnostní list (dále jen BL). V oddíle 7 BL jsou uvedeny požadavky pro zacházení s nebezpečnou chemickou látkou a směsí a v oddíle 8 BL jsou uvedena opatření k omezování expozice, tj. technicko-organizační opatření, včetně poskytnutí osobních ochranných pracovních prostředků.

Pokud jsou uvedené požadavky na pracovišti splněny, jsou rizika spojená s nakládáním s nebezpečnou chemickou látkou nebo směsí minimalizována. Případné zdravotní problémy pak mohou být spjaty s nedodržením těchto požadavků.

V případě, že máte podezření na zdravotní problémy vzniklé výkonem práce, je možné se obrátit na příslušnou odborovou organizaci nebo zástupce pro BOZP, pokud u zaměstnavatele působí, nebo případně kontaktovat poskytovatele pracovnělékařských služeb [viz § 103 odst. 1 písm. d) ZP]. Okamžité zrušení pracovního poměru zaměstnancem je podle § 56 zákoníku práce možné, jestliže a) podle lékařského posudku vydaného poskytovatelem pracovnělékařských služeb nebo rozhodnutí příslušného správního orgánu, který lékařský posudek přezkoumává, nemůže dále konat práci bez vážného ohrožení svého zdraví a zaměstnavatel mu neumožnil v době 15 dnů ode dne předložení tohoto posudku výkon jiné pro něho vhodné práce.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail