Práce s motorovou pilou ve výšce a následný pád

Zdroj: 

Pracovník pracoval ve výšce s motorovou pilou bez zajištění a zpětným rázem byl shozen na betonovou podlahu domu.

Úrazový děj

V den úrazu postižený – OSVČ – spolu s dalšími fyzickými osobami sestavovali nosnou konstrukci střechy a k montáži používali lešení, které bylo ještě v ten den převezeno na jinou stavbu. Poté pokračovali v přípravě dalších krovů pro montáž. V průběhu přípravných prací si postižený pracovník povšiml nedostatku spojení instalovaného krovu a rozhodl se o úpravě spojení srovnáním motorovou řetězovou pilou. Po výstupu po žebříku a položení 20 cm široké fošny, dlouhé 3,25 m mezi vaznice s roztečí 3,15 m se z této fošny pokusil seříznout ve výši 4,5 m spoj, přičemž došlo k sevření motorové řetězové pily a zpětným rázem byl shozen z výše 4,5 m na betonovou podlahu domku.

Šetření úrazu

Porušení povinností postiženého, podnikající fyzické osoby: § 4 nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, tím, že jako zhotovitel nezajistil bezpečné provádění prací, jakož i bezpečný přístup na pracoviště v souladu s požadavky zvláštního právního předpisu (nařízení vlády č. 362/2005 Sb.), jestliže po omezenou dobu, zejména v závislosti na postupu stavebních a montážních prací, nebylo možno zajistit, aby se práce prováděly na pracovištích, které splňují požadavky zvláštního právního předpisu (nařízení vlády č. 101/2005 Sb.), a jestliže při jejich provádění nebo přístupu na pracoviště hrozí nebezpečí pádu fyzických osob nebo předmětů z výšky nebo do hloubky, neboť kontrolovaná osoba a současně postižený se při pracích spojených s montáží krovu střechy ve výši 4,5 m nad okolním terénem pohyboval a pracoval bez jakékoli kolektivní či osobní ochrany proti pádu, následkem čehož postižený spadl na betonovou podlahu.

§ 3 odst. 1 nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, tím, že nepřijal technická a organizační opatření k zabránění pádu zaměstnanců z výšky nebo k jejich bezpečnému zachycení a nezajistil jejich provádění, neboť kontrolovaná osoba a současně postižený se při pracích spojených s montáží krovu střechy ve výši 4,5 m nad okolním terénem pohyboval a pracoval bez jakékoli kolektivní či osobní ochrany proti pádu, následkem čehož postižený spadl z dřevěné fošny široké 200 mm z výše 4,5 m na betonovou podlahu.

Tam, kde se v zákoníku práce nebo v zákoně č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek BOZP, ve znění pozdějších předpisů, uvádí zaměstnavatel nebo zaměstnanec, rozumí se tím osoba uvedená v § 12, jak stanoví § 13 z. č. 309/2006 Sb.

Porušení povinností ze strany subjektu, kde došlo k úrazu:

§ 4 nařízení vlády č. 591/2006 Sb., tím, že jako zhotovitel nezajistil bezpečné provádění prací, jakož i bezpečný přístup na pracoviště v souladu s požadavky zvláštního právního předpisu (nařízení vlády č. 362/2005 Sb.), jestliže po omezenou dobu, zejména v závislosti na postupu stavebních a montážních prací, nebylo možno zajistit, aby práce byly prováděny na pracovištích, které splňují požadavky zvláštního právního předpisu (nařízení vlády č. 101/2005 Sb.), a jestliže při jejich provádění nebo přístupu na pracoviště hrozí nebezpečí pádu fyzických osob nebo předmětů z výšky nebo do hloubky, neboť postižený se při pracích spojených s montáží krovu střechy ve výši 4,5 m nad okolním terénem pohyboval a pracoval bez jakékoli kolektivní či osobní ochrany proti pádu, následkem čehož spadl na betonovou podlahu.

§ 3 odst. 1 nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, tím, že nepřijal technická a organizační opatření k zabránění pádu zaměstnanců z výšky nebo k jejich bezpečnému zachycení a nezajistil jejich provádění.

§ 102 odst. 1 zákoníku práce, tím, že nesplnil povinnost vytvářet bezpečné a zdraví neohrožující pracovní prostředí a pracovní podmínky přijímáním opatření k předcházení rizikům, neboť jako zhotovitel prováděl stavbu, aniž by zabezpečil odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím, tj. fyzickou osobou, která získala oprávnění k výkonu vybrané činnosti ve výstavbě podle zvláštního právního předpisu, jak požaduje § 160 odst. 1 a § 158 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon (zajistil jej až po úrazu). Ve stavebním deníku nebyl stavbyvedoucí uveden a z žádného jiného dokladu nevyplývalo zajištění odborného vedení stavby stavbyvedoucím. Tímto rovněž porušil § 3 odst. 2 písm. g) zákona č. 309/2006 Sb.

§ 102 odst. 1 zákoníku práce, tím, že nesplnil povinnost vytvářet bezpečné a zdraví neohrožující pracovní prostředí a pracovní podmínky přijímáním opatření k předcházení rizikům, neboť jako zhotovitel stavby nesplnil povinnost zajistit dodržování povinností k ochraně života, zdraví a bezpečnosti práce vyplývajících ze zvláštních právních předpisů, jak požaduje § 160 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon. Připustil na stavbě, kde prováděl jako zhotovitel práce ve výšce, že se postižený při pracích ve výši 4,5 m nad okolním terénem pohyboval a pracoval bez jakékoli kolektivní či osobní ochrany proti pádu, přičemž dosud používané lešení bylo ze stavby odvezeno, aniž práce na montáži krovu byly dokončeny. To je v rozporu s požadavky § 4 nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na BOZP na staveništích a § 3 odst. 1 nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na BOZP na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.

Závěr
Opatření přijatá kontrolovanou osobou proti opakování pracovního úrazu podle § 105 odst. 5 zákoníku práce: zajištění odborného vedení provádění stavby stavbyvedoucím s oprávněním k vybrané činnosti ve výstavbě.

Toto opatření OIP považuje za dostatečné.

Opatření OIP podle zákona č. 251/2005 Sb. o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů: byl podán návrh na uplatnění sankce a zahájení správního řízení.

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail