Pozor!!! Novela zákona č. 309/2006 Sb. je tady

Zdroj: 

A přináší nové povinnosti odborně způsobilým osobám k zajišťování úkolů v prevenci rizik a koordinátorům BOZP na staveništi, nové požadavky na kvalifikaci koordinátorů. Zpřesněním a doplněním některých ustanovení se klade důraz na větší profesionalitu při zajišťování BOZP na stavbách. Jaké další změny přináší dlouho avízovaná novela z. č. 309/2006 Sb., čtěte v tomto článku.

Část 3. Změny v zákoně o inspekci práce a živnostenském zákoně

Část 3. Změny v zákoně o inspekci práce a živnostenském zákoně

Změny v zákoně č. 309/2006 Sb. se promítly i do z. č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů.

V § 6 odst. 1 se do výčtu, na koho se vztahuje působnost úřadu a inspektorátů, doplňuje písmeno j) rodinný závod.

Mezi přestupky na úseku bezpečnosti práce (§ 17) se přidávají ty ohledně BOZP na stavbách, OZO a koordinátora, včetně pokut za ně stanovených. Fyzická osoba se dopustí přestupku na úseku bezpečnosti práce tím, že

y) nedoručí ve stanoveném termínu oznámení o zahájení prací na stavbě splňující požadavky stanovené v § 15 odst. 1 zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci nebo neprovede bez zbytečného odkladu jeho aktualizaci,

za) nesplní některou z povinností koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi podle § 10 odst. 4 nebo § 18 zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,

zc) nesplní některou z povinností odborně způsobilé fyzické osoby k zajišťování úkolů v prevenci rizik podle § 10 odst. 4 zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,

zd) v rozporu s § 10 zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci vykonává činnost odborně způsobilé fyzické osoby k zajišťování úkolů v prevenci rizik nebo činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi bez příslušného oprávnění,

ze) v rozporu s § 14 zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci neurčí jednoho nebo více koordinátorů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi,

zf) v rozporu s § 15 odst. 2 zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci nezajistí zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi před zahájením prací nebo nezajistí jeho aktualizaci při realizaci stavby,

zg) v rozporu s § 14 zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci nezajistí součinnost všech zhotovitelů nebo jiné osoby s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po celou dobu přípravy a realizace stavby.

A doplňují se také správní delikty (§ 30) včetně pokut za ně stanovených.

Právnická osoba se dopustí správního deliktu na úseku bezpečnosti práce tím, že

y) nedoručí ve stanoveném termínu oznámení o zahájení prací na stavbě splňující požadavky stanovené v § 15 odst. 1 zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci nebo neprovede bez zbytečného odkladu jeho aktualizaci,

za) nesplní některou z povinností koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi podle § 10 odst. 4 nebo § 18 zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,

zc) v rozporu s § 14 zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci neurčí jednoho nebo více koordinátorů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi,

zd) v rozporu s § 15 odst. 2 zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci nezajistí zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi před zahájením prací nebo nezajistí jeho aktualizaci při realizaci stavby,

ze) v rozporu s § 14 zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci nezajistí součinnost všech zhotovitelů nebo jiné osoby k součinnosti s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po celou dobu přípravy a realizace stavby.

Drobná změna nastala i v z. č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů. V příloze č. 2 ŽIVNOSTI VÁZANÉ u předmětu podnikání "Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci" text ve třetím sloupci zní:

"*) § 10 odst. 1 písm. c) a § 10 odst. 2 písm. c) zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, a § 8 odst. 1 a 2 nařízení vlády č. 592/2006 Sb., o podmínkách akreditace a provádění zkoušek z odborné způsobilosti".

Komentáře

smluvní vztah

05.04.2016 - 13:48 Jiří Krejčí
Co se bude považovat za smluvní vztah? Smlouva o výkonu činnosti OZO BOZP, nebo také třeba i jednorázová objednávka na činnost? Jak postupovat v případě, že OZO je zaměstnanec společnosti, která zajišťuje poskytování služeb BOZP? Smluvní vztah má v tomto případě společnost, která ale nemusí být OZO. Bude nějaký výklad, prováděcí vyhláška, nebo něco podobného??? Děkuji

Re: smluvní vztah

07.04.2016 - 11:19 Tomáš Neugebauer
Pokud nebude nějak upraveno v prováděcím předpise, o čemž pochybuji, tak vámi uvedené oba případy jsou smluvním vztahem, a proto by podle mého názoru měly být oba evidovány (bude vhodné uvést dobu trvání smluvního vztahu). Druhá část vašeho dotazu je velice zajímavá, neboť tato evidence má přinést přehled o tom, zda OZO nevykonávají svou činnost pro mnoho subjektů a v důsledku toho dochází k nízké úrovni zajištění služeb. Podle mne je tento systém nedomyšlený a v praxi bude zcela nefunkční a bude se jednat pouze o papírování v okamžiku, kdy bude nutno předložit kontrolnímu orgánu. Ale vraťme se k vašemu dotazu. Společnost, která poskytuje služby v BOZP nikdy není odborně způsobilou osobou. Tou může být pouze fyzická osoba. Takže na společnost se povinnost evidence nevztahuje. OZO, která je zaměstnancem společnosti, jež poskytuje služby v BOZP má smluvní vztah s touto společností. Ten musí evidovat. Se společnostmi, pro které její zaměstnavatel poskytuje služby v BOZP smluvní vztah nemá, takže je nemusí evidovat, a to přesto, že musí zvládnou 45 až 50 firem měsíčně zadaných mu zaměstnavatelem (čísla nejsou vymyšlená, ale získaná z praxe). Bude opravdu zajímavé, jak tento problém bude řešen.

Re: smluvní vztah

07.04.2016 - 14:47 Radoslav Vlasák
Stejně tak zatím není uplatněno žádné omezení toho, aby koordinátor BOZP vykonával tuto práci na x stavbách současně. Nějaký "papírový" přehled nejspíš nebude zase až tak těžké obejít - a bude pokračovat dosavadní praxe, kdy na jednu stavbu "zůstane" koordinátorovi třeba taky pouze jeden pracovní den v měsíci. Další problém vidím (už dost dlouho) v tom, že koordinátora BOZP je povinen si zabezpečit stavebník/investor - a tedy ho i honorovat. Přitom evidentním zájmem každého stavebníka/investora logicky je, aby dílo bylo dokončeno co nejlevněji a co nejrychleji. Koordinátor se tedy může - právě přes ty peníze - dostat v krajních případech až pod tlak, aby zmíněnému zájmu co nejvíce napomáhal, nebo mu alespoň nebránil - byť i v zájmu zajištění potřebné úrovně BOZP. Řešením by - možná - bylo, pokud by sice koordinátora musel zajistit stavebník/investor, ale honorován by byl státem (ten by pak jistě našel technický způsob, jak vynaložené prostředky získat od stavebníka/investora zpátky). Současně by tento postup mohl omezit i nežádoucí angažování koordinátora na neúměrném množství staveb současně.

Re: smluvní vztah

07.04.2016 - 15:23 Tomáš Neugebauer
Osobně si také myslím, že to ničemu nepomůže. Je to zcela odtržené od praxe!

Re: smluvní vztah

07.04.2016 - 19:02 Václav Syrový
Pane Neugebauere osobně si myslím totéž. Trochu mě to připomíná, jak hora porodila myš.

Re: smluvní vztah

10.04.2016 - 11:02 Václav Syrový
Dobrý den pane Neugebauere. Trochu mě to připomíná Deníky "Třístupňových kontrol" Zmizely bez pohřbu. Jinak bych doporučoval "Vedoucím odpovědných organizací"(Úmyslně nikoho nejmenuji, abych se nemusel omlouvat) aby se laskavě podívali do kalendáře, že se skutečně již píše rok 2016 a ne rok 1989. A že od roku 1989 u nás neexistuje centrální plánování a řízení a že podniky a zaměstnavatelé se musejí řídit platnými zákony., a tyto zákony že odpovídají Ústavě ČR. Možná by stálo za to, nechat prověřit ústavnost navrženého zákona Ústavním soudem.

Re: smluvní vztah

10.04.2016 - 19:24 Radoslav Vlasák
Pokud si dobře pamatuji (neutají se přece skoro nic), tak tzv. třístupňová kontrola BOZP vznikla dost podivným způsobem - vysoká delegace tehdejší ÚRO byla na pracovním pobytu v SSSR, a aby aspoň něco dovezla, převzali jsme právě tu třístupňovou kontrolu. Ta možná v tehdejším Sovětském svazu byla i potřebná, protože neměli zdaleka tak propracovaný systém předpisů, technických norem apod., jako my, na lešeních bylo vidět pracovat především ženy...atd., atd. Že to byl u nás bohapustý formalismus, víme my dříve narození (a "od fochu") všichni - že bychom zase k něčemu podobnému nenápadně směřovali?

Re: smluvní vztah

10.04.2016 - 22:19 Václav Syrový
Dobrý večer pane Vlasák. Nenápadně, až skoro nápadně.

Dotazy k novele zákona č. 309/2006 Sb.

05.04.2016 - 15:02 Kateřina Hrubá
Dobrý den, dotazy k novele zákona č. 309/2006 Sb. a prováděcích právních předpisů, až vyjdou, budeme shromažďovat a necháme zodpovědět kompetentním osobám. K. Hrubá, redakce BOZPinfo

osvědčení o odborné způsobilosti k výkonu hornické činnosti

05.04.2016 - 15:17 Jiří Horký
Do § 10 odst.1 a 2, přibylo písmeno d), které rozšiřuje předpoklady odborné způsobilosti o osvědčení o odborné způsobilosti při hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem. Předpokládám, že se jedná o osvědčení vydávané báňským úřadem. Ze zákona však není jasné o jaké osvědčení se jedná, neboť báňský úřad podle vyhl. č. 298/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů vydává osvědčení pro a) závodního dolu, b) závodního lomu, c) závodního, d) bezpečnostního technika, e) báňského projektanta, f) projektanta instalací elektrických zařízení,g) geomechanika, h) hodnotitele rizik ukládání odpadů, i) vedoucího větrání, j) odborného znalce, k) technického dozoru pro vedení důlních a podzemních děl, l) projektanta instalací strojního zařízení, m) hlavního důlního měřiče, n) důlního měřiče. Dále není jasné, zda osvědčení o odborné způsobilosti při hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem je možné uplatnit i v organizacích, které neprovádějí hornickou činnost, nebo činnost prováděnou hornickým způsobem (budou ho OIP akceptovat?). Dle mého názoru by tomu tak mělo být, protože osvědčení o odborné způsobilosti při hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem musí vycházet z ověření znalostí podle §10, odst. 1 a 2, písmena c) a navíc ze znalostí bezpečnostních předpisů vydávaných báňským úřadem. Pokud by tomu tak nebylo, znamenalo by to, že odborně způsobilá osoba k zajišťování úkolů v prevenci rizik a "koordinátor" při hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem musí mít osvědčení podle §10, odst. 1 a 2, písmena c) a současně i osvědčení podle § 10 odst.1 a 2, písmeno d)., což mi přijde zcela nelogické.

Re: osvědčení o odborné způsobilosti k výkonu hornické činnosti

06.04.2016 - 09:04 Vladimír Jindra
Pane Horký, jsou dva druhy odborné způsobilosti osob. Jedna je OZO v PR dle zákona a druhá je OZO pro hornickou činnost a činnost prováděnou hornickým způsobem (dále jen HČ) dle uvedené vyhlášky. OZO v PR neopravňuje k výkonu odborně způsobilé osoby pro HČ (např. BT). Osvědčení o odborné způsobilosti pro HČ (BT, závodní ...) neopravňuje vystupovat jako OZO v PR. Takže pokud bude chtít OZO v PR zajišťovat úkoly v prevenci rizik na báňských provozech, pak bude muset mít též OZO dle báňské vyhlášky. Já jako OZO v PR i BT pro HČ toto vítám, neboť v báňských provozech platí zvláštní vyhlášky a předpisy a touto novelou konečně dostávám do ruky jasné znění na základě kterého budu chtít od smluvních partnerů, aby si zajistili kvalifikované osoby. Vaše "nelogičnost" mě naopak přijde zcela logická. Tedy, že jak OZO v PR, tak koordinátor, pokud budou chtít vykonávat činnost v báňských provozech, tak budou muset mít obojí odbornou způsobilost.

Re: osvědčení o odborné způsobilosti k výkonu hornické činnosti

07.04.2016 - 11:31 Tomáš Neugebauer
Pokud někdo bude zajišťovat úkoly v prevenci rizik při hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem, bude muset před absolvováním zkoušky z odborně způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik doložit, že je držitelem osvědčení odborné způsobilosti k výkonu hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem. Jinak tuto kvalifikaci nemusí dokládat.

Doklady k opakované zkoušce

05.04.2016 - 15:28 Radek Hess
Jaké doklady bude VUBP vyžadovat v případě opakované zkoušky Koo BOZP po 5-ti letech?

Re: Doklady k opakované zkoušce

14.04.2016 - 11:30 Kateřina Hrubá
Výzkumný ústav bezpečnosti práce bude požadovat: a) kopii dokladu o dosaženém vzdělání (nebo úředně ověřenou kopii), alespoň střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru vzdělání technického zaměření nebo vysokoškolské vzdělání technického zaměření, b) potvrzení o délce odborné praxe (originál nebo úředně ověřenou kopii, příp. kopii), odborná praxe v délce alespoň 3 let, jestliže fyzická osoba získala vzdělání uvedené v písmenu a), nebo v délce alespoň 1 rok, jestliže fyzická osoba získala vysokoškolské vzdělání stavebního zaměření; Za odbornou praxi se považuje doba činnosti vykonávané při přípravě nebo realizaci staveb. Potvrzení vydává, buď zaměstnavatel, nebo osoba, pro kterou uchazeč služby poskytuje. c) kopie osvědčení (nebo úředně ověřená kopie) o úspěšně vykonané zkoušce nebo periodické zkoušce z odborné způsobilosti fyzických osob k činnostem koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi; Více informací bude během dubna na webových stránkách VÚBP, v. v. i.

Re: Doklady k opakované zkoušce

14.04.2016 - 12:23 Radek Hess
Děkuji, vidím, že řady Koordinátorů prořídnou ... bohužel i o ty koord., kteří již mají nějaký ten rok praxe za sebou. Praxe totiž vůči vzdělání je nulovou hodnotou!

Smluvní vztahy

07.04.2016 - 10:21 Rostislav Pelc
A když budu v zaměstnaneckém poměru jako OZO, tak je to také smluvní vztah, který musím zapsat do seznamu? A každý další pracovní poměr jako OZO až do důchodu také? Jak je to myšleno s podepisováním vypracované dokumentace BOZP, kterou především schvaluje a podepisuje statutární zástupce firmy. Nově tam kromě jeho podpisu bude muset tedy být i podpis OZO, která dokument zpracovala?

Re: Smluvní vztahy

07.04.2016 - 11:22 Tomáš Neugebauer
Ano, podle mého názoru budou muset být postupně evidovány jednotlivé zaměstnanecké poměry, neboť se jedná o smluvní vztah k zajištění úkolů v prevenci rizik. Vypracovaná dokumentace BOZP, resp. její návrh, bude muset být podepsán OZO (ona si za obsah toho návrhu bude odpovídat).

Re: Smluvní vztahy

07.04.2016 - 11:27 Rostislav Pelc
No návrh bude podepsán OZO, a to co bude oficiálně vyvěšeno nebo předkládáno OIBP tak bude podepsáno statutárním zástupcem bez OZO? Navíc mi z novely jednoznačně nevyplývá, že Koo BOZP bez technického vzdělání jej nemusí mít, pokud si osvědčení o odborné způsobilosti prodlouží před koncem jeho platnosti.

Re: Smluvní vztahy

07.04.2016 - 11:42 Tomáš Neugebauer
Pochopitelně i vydaný dokument může být podepsán OZO. A lze uvést, že by tomu tak mělo být. Je však otázkou, zda nebude obsahovat informace, s kterými OZO nebude souhlasit - budou v rozporu se zajištěním BOZP. Proto je důležité, aby měl podepsaný návrh dokumentu, který zaslal do připomínkového řízení, pro případ potřeby obhajoby své práce. V důvodové zprávě novely zákona jsou uvedeny návrhy. Je pravda, že z novely zákona jednoznačně nevyplývá, že koordinátor nemusí pro prodloužení své kvalifikace dokládat technické vzdělání. Výklad, z kterým jsem se dosud setkal je takový, že se to týká pouze nových koordinátorů.

Re: Smluvní vztahy

07.04.2016 - 14:33 Rostislav Pelc
Jenže erudovaný výklad může učinit jen soud a pokud noví Koo musí mít technické vzdělání a staří Koo (myšleno stáří osvědčení způsobilosti, ne věk), pak je to z mého pohledu diskriminující.

Re: Smluvní vztahy

07.04.2016 - 15:25 Tomáš Neugebauer
Uvidíme, jaký bude postup MPSV ČR. Již jsem slyšel, že má také upravit způsob vedení "deníčků" OZO a koordinátorů. Tak uvidíme.

Re: Smluvní vztahy

08.04.2016 - 09:28 Josef Všetička
Chci se zeptat, je smluvním vztahem OZO také dohoda o provedení práce? Děkuji.

Re: Smluvní vztahy

08.04.2016 - 09:55 Tomáš Neugebauer
Dohoda o provedení práce je dokladem o uzavření smluvního vztahu. Tedy podle mého názoru i tato aktivita by měla být evidována, pokud se jedná o výkon činnosti v oblasti prevence rizik.

Zavádějící

08.04.2016 - 09:11 Norbert Chalupa
Veškerá evidence firem a organizací, kterým OZO zajišťuje úkoly v prevenci rizik bude zavádějící. Jedná se zejména o situace, kdy tato OZO může v jedné firmě provádět ,,pouze,, vyhledávání a vyhodnocování rizik a v jiné firmě může provádět komplexní služby v oblasti BOZP. Nedokážu si představit, kdo a jakým způsobem bude hodnotit, zda tato OZO již neprovádí činnost pro příliš vysoký počet zaměstnavatelů? Na jedné straně může OZO smluvně vykonávat ,,nějakou,, činnost kupř. pro 50 zaměstnavatelů, na straně druhé jiná OZO může vykonávat ,,nějakou,, činnost pro 20 zaměstnavatelů, přičemž ve skutečnosti bude pracovní vytíženost OZO s 20 zaměstnavateli mnohem vyšší? § 10 odst. (4) Odborně způsobilá fyzická osoba k zajišťování úkolů v prevenci rizik a koordinátor a) vede písemně chronologický seznam smluvních vztahů o výkonu své činnosti jako odborně způsobilé fyzické osoby k zajišťování úkolů v prevenci rizik a koordinátora, který opatřuje svým jménem a vlastnoručním podpisem, b) opatřuje zpracované dokumenty související s výkonem své činnosti, jako odborně způsobilé fyzické osoby k zajišťování úkolů v prevenci rizik a koordinátora, svým jménem a vlastnoručním podpisem Ve firmě, kde bude provádět OZO komplexní činnost, včetně provádění úkolů v prevenci rizik, nebude se muset pod všechny dokumenty OZO podepisovat. V určitých případech může OZO sloužit jako poradní orgán, kde si v konečném důsledku sám za sebe zaměstnavatel vydá dokument, přestože ho ve skutečnosti zpracuje OZO. K čemu to povede? Tak mě na padá evidence firem revizních techniků vyhrazených technických zařízení, pro které zajišťují činnost?

Re: Zavádějící

08.04.2016 - 10:44 Tomáš Neugebauer
Nelze než souhlasit. Celé je to pochopitelně nesmysl, který má za cíl budit zdání, že se řeší zásadní problém. Pokud nebude jasně definován obsah činnosti OZO a její odpovědnost (co je mi známo, tak byly učiněny již dva pokusy, ale bohužel neprošly), je to vše pouze plácnutí do vody. Je přece rozdíl i v tom, jaké společnosti poskytuji jako OZO služby - velikost, organizační struktura, druhy rizik, míry rizik atd. A to už neřeším takový detail, že u opravdu velké společnosti působí více OZO a přitom některá z nich může mít ještě další aktivity. Prakticky se jedná o úplný nesmysl nemající žádný praktický význam, kromě toho, že za neplnění může být uložen finanční postih. Co se týče vydávání dokumentů, tak je vždy vydává zaměstnavatel, který je za jejich obsah odpovědný. OZO může být odpovědná pouze za obsah návrhu tohoto dokumentu. Opět, zde je požadavek novely zákona č. 309/2006 Sb. odtržen od praxe a nezohledňuje takové prvky, kterým je například řízená dokumentace v rámci systémů managementů (připomínkové řízení apod.). Závěrem lze uvést, že novela zákona budí dojem, že není důležité, aby se zvýšila úroveň zajištění BOZP, ale aby OZO, resp. koordinátor, si vedli "deníček" (připomíná mi to vedení čtenářského deníku na škole, jež byl výkazem "přečtené" literatury).

Ještě trochu radosti aktivním vedoucím.

11.04.2016 - 08:41 Václav Syrový
Ještě abych udělal radost aktivním vedoucím, kteří na nás a za nás myslí, protože oni to všechno ví dobře, přímo nejlépe tak já si ty pracovní deníky vedu Ó HRŮZO bez jakéhokoliv metodického pokynu shora a bez evidence jen tak. Každý trochu soudný člověk totiž ví, že není možné si pamatovat vše co člověk který den dělal a co bude dělat třeba zítra a pod. Tak ještě když jsem pracoval jako zaměstnanec- směnový technik a to bylo od 16. 6. 1957 tak jsem na šachtě si musel vést směnovnici, kam jsem zapisoval při kontrole pracoviště přítomné zaměstnance a po vyfárání jsem vyplňoval Knihu směnového hlášení, kam jsem zapisoval počty lidí na jednotlivých pracovištích a stručný postup práce na každém pracovišti. Těch lidí jsem míval na ranní směně až 120 odpoledne asi 100 a v noci 60 - 80. Postupem doby nám na zapisování postupu vypracovali "Směnové hlášení", kde byly některé údaje předtištěné, další se doplňovaly, které jsem nosil v deskách za košilí, abych měl volné ruce pro lezení po žebřících. Když jsem dělal vedoucího úseku cca 230-260 lidí tak jsem směnovnici již nevedl, ale "fárací deníček" jsem vedl stále, kam jsem zapisoval na každém navštíveném pracovišti stanovený postup, který jsem si nechal od směnového předáka podepsat.A představte si že toto všechno dělali normální lidé, žádní vedoucí nebo jinak osvícení lidé, ani to nebylo nařízené žádným zákonem (Zákoník práce vyšel až v roce 1965). A ono to fugovalo. Tak dneska, když nám to nařídí naši osvícení vedoucí (odtržení od praxe, jak konstatoval jeden diskutující) kteří ví všechno nejlépe tak to musí fungovat stopro, a abych příslušným orgánům ušetřil práci, tak doporučuji přidat na každý OIP jednoho člověka i více, který povede evidenci OSVČ, evidenci provedených kontrol, počet zjištěných závad ve vedení deníčků ( ne v kontrolovaných pracovištích, to bude dělat jiný inspektor) bude, počet následných kontrol kontrolovat jestli mají všichni OSVČ deníček, jestli jej mají řádně vedený a ze zjištěných nedostatků navrhovat postihy. Ještě když jsem dělal vedoucího úseku, tak mě každý směnový technik v pátek předložil fárací deníček, já jsem prolistoval zápisy za uplynulý týden, podepsal a bylo to hotovo. A toto všechno bez metodických pokynů a zákonů. Ale cítil jsem že to není ONO, a že to není to pravé ořechové, Takže dneska mě naši "myslitelé" skutečně potěšili. Dnes ty pracovní deníky které vedu tak po čtvrtletí dávám účetní, které si z nich vytahuje potřebné údaje pro účetnictví, Jízdné autem,. autobusem, nebo autem zákazníka a pod. A zase všechno bez Metodického pokynu. Stačí zákon o účetnictví. Takže přeji hodně úspěšných nápadů. Kdyby náhodou někomu chyběla inspirace, tak se stačí podívat pro změnu do Přehledu o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2015 podle zákona č. 589/1992 Sb, ve znění pozdějších předpisů a dalších podobných inspirativních právních norem. Synovce mám ve státech a když s ním mluvím tak jenom zírám jak to tam ti amíci vedou všechno amatérsky. Potřebovali by tam od nás dodat nějakou inspiraci.

Re: Ještě trochu radosti aktivním vedoucím.

11.04.2016 - 17:41 Radoslav Vlasák
Super, pane Syrový - tak to dopadá, když legislativu tvoří teoretici bez toho, aby zohlednili připomínky a náměty praktiků (a že už takových případů bylo - a nejspíš ještě bohužel i bude)...

Re: Ještě trochu radosti aktivním vedoucím.

02.05.2016 - 13:18 Václav Syrový
Dobrý den pane Vlasák. Vy byste mohl dělat nějakého věštce. Na ta vaše slova došlo, i když jste to myslel trochu jinak. Ale Ta novela NV 591 a 592 se mě líbí. Už to začínám číst a dělat si poznámky do textu NV 591. Že nemám čas na kontroly to nevadí, ale hlavně že budeme mít jasno.

Re: Ještě trochu radosti aktivním vedoucím.

02.05.2016 - 13:39 Radoslav Vlasák
Zdravím, pane Syrový, věštce snad ani ne - ale v branži BOZP se pohybuji už skoro 40 let a tak člověku občas něco "dojde". Různých připomínkových řízení jsem osobně zažil dost na to, abych měl bohaté zkušenosti s teoretiky, kteří náhledy lidí z praxe většinou zásadně "nebrali". Ono to má ale ještě jednu nežádoucí souvislost - vejde-li v platnost nějaký ten předpis, který je "mimo mísu" a v praxi mu opravdu nelze ani při maximální snaze vyhovět, dost často se pak názor o nekvalitě (a tedy i o nemožnosti jim vyhovět) přenáší i na další předpisy, které už ovšem nekvalitní (a tedy prakticky nenaplnitelné) nejsou. Je to něco podobného, jako když je na silnici naprosto bezdůvodné omezení rychlosti přes víkend, kdy se na ní nepracuje a žádné nebezpečí nehrozí. Dost řidičů to "prohlédne" - ale omezení rychlosti pak nerespektují nejen o víkendu, ale i v pracovních dnech, kdy je naopak namístě. Přitom by stačilo na příslušnou dopravní značku přes víkend třeba navléct pytel...a stejně tak by stačilo, aby připomínky, názory a náhledy skutečných praktiků byly při tvorbě jakékoliv legislativy (tedy i té k BOZP) brány v potaz.

Re: Ještě trochu radosti aktivním vedoucím.

02.05.2016 - 14:13 Václav Syrový
Děkuji za odpověď a pozdrav pane Vlasák. Já se v branži pohybuji od 1.1. 1970 jako profesionál, a před tím 10 let jako technik sice, ale zároveň i jako člen komise OBP při ZV ROH. Takže je to také slušná řádka let. Ty zkušenosti s tím dodržováním a nedodržováním předpisů znám z oboru provádění trhacích prací ( práce s výbušninami) v hornictví. Tam původní předpis požadoval při jejich provádění aby se střelmistr ukryl do rozrážky nebo výklenku vzdálené od čelby minimálně 50 metrů. Potom někde došlo ke smrtelnému úrazu střelmistra, protože nebyl dostatečně ukryt, tak se předpis doplnil, na 50 metrů a 25 metrů "za roh", po čase se došlo k názoru, že to je málo, tak se stanovilo 100 metrů a dostatečný úkryt, ale zase to bylo málo, tak se stanovilo 150 metrů od čelby nebo 100 metrů a 25 "za roh". A střelmistři to "řešili" tak že natáhli definitivní roznětné vedení 150 metrů, ale asi v polovině jej přerušili a pálili tam odtut. A to je přesně totéž co popisujete. Nevím jestli má paní ministryně také zkušenosti z oblasti BOZP letité jako Vy, ale podle její novely zákona a NV si o tom dovolím s úspěchem pochybovat. Možná by bylo dobré, kdyby ji předseda vlády uložil zajistit vyhodnocení jejích novel po pěti letech účinnosti k jak velikému snížení úrazovosti ve stavebnictví došlo. Já jsem musel takovou zprávu dělat na šachtě každý měsíc, ta se projednávala ve vedení závodu a v závodním výboru ROH a KSČ a když jsem dělal bezpečáka na podniku, tak jsem je musel dělat každé čtvrtletí a předkládat v Podnikovém výboru ROH a KSČ kam se mnou musel na "grilování" chodit také buď ředitel závodu nebo ředitel podniku. Přítomnost neomlouvala ani vlastní smrt.

Zkouška z dovednosti vedení seznamu smluvních vztahů

14.04.2016 - 10:01 Tomáš Neugebauer
Návrh novely nařízení vlády o podmínkách akreditace a provádění zkoušek odborné způsobilosti do zkušebních okruhů teoretických znalostí pro zkoušku z odborné způsobilosti doplňuje: "dovednost při vedení seznamu smluvních vztahů o výkonu své činnost jako odborně způsobilé fyzické osoby při zajišťování úkolů v prevenci rizik". Stejné je to i u koordinátorů. Tedy bude nutné prokázat, že OZO je znalá správného vedení "deníčku". Bohužel návrhem však není podrobněji upraven rozsah a způsob ověřování jako u ostatních zkušebních okruhů.

Jasně - a taky fungovaly tzv.

02.05.2016 - 14:30 Radoslav Vlasák
Jasně - a taky fungovaly tzv. poučné listy (včetně fotodokumentace), které určitě mnohé hazardéry odradily od jejich běžného rizikového počínání. A takové "vytýkačky" v případě smrtelného nebo těžkého pracovního úrazu na VHJ, příp. na ministerstvu (aspoň ve stavebnictví to tak chodilo), taky bezesporu měly pozitivní vliv na úroveň BOZP. Jenomž když se s vaničkou vylévá i dítě...

Dobrý den. Nemám problém vést

17.05.2016 - 11:57 Herman Riedel
Dobrý den. Nemám problém vést seznam smluvních vztahů. Neubráním se otázce - k čemu to je? Jestliže je účelem zjistit, kolik mám smluvních vztahů - kdo bude posuzovat, kolik je je jich přípustných? Jelikož jsem zaměstnanec,budu si plnit povinnosti fyzické osoby. Seznam o jenom řádku budu mít doma - je to povinnost fyzické osoby, ne zaměstnavatele. OIP podle mého názoru bude muset udělat kontrolu mne jako fyzické osoby. Nejsem podnikatel, nemám sídlo podnikání, budou si to muset zkontrolovat u mne doma. Zásadní otázka - musím je pustit domů pro výkon kontroly tohoto seznamu? Co domovní svoboda? Takže to dopadne tak, že si to ode mne vyžádají a já jim ho v přiměřené lhůtě pošlu.

Re:

17.05.2016 - 17:00 Vladimír Jindra
Inspektoři jistě ví, že podle §7 kontrolního řádu nejsou oprávněni vstupovat do obydlí. Buďte klidný. Osobně si myslím, že "seznam" je jen zbytečně nafouknutá bublina a při normálním, slušném jednání s inspektorem nebude problém ...

Re:

18.05.2016 - 09:15 Herman Riedel
Dobrý den, děkuji za odpověď. Věděl jsem, že to někde je, zákon o státní kontrole mne nenapadl. Problémů se neobávám, ale vadí mi, že musím dělat věcí jenom proto, že jsou někde napsané a nemají žádný přínos k oboru.

Re:

18.05.2016 - 09:58 Vladimír Jindra
Slovy klasika ... může se nám to nelíbit, můžeme s tím dokonce nesouhlasit ... ale to je tak všechno co s tím můžeme dělat. Byrokracie kolem nás (všeobecně) přibývá, bohužel. Jak bylo též napsáno v diskusi, zajímalo by mě, kdy si podobný seznam budou vést např. revizní technici, kde to ohrožení zdraví osob v souvislosti s nekvalitně odvedenou prací je daleko, ale daleko vyšší než u OZO v BOZP. Setkal jsem se např. s revizním technikem HP, který přijel, dal majiteli podniku samolepky na HP ať si je přelepí a samozřejmě nezapomněl fakturu ...

Re:

18.05.2016 - 11:01 Herman Riedel
Dobrý den, je to tak, jak říkáte/píšete. Bohužel trendem doby je regulace a snaha státu mít nade vším kontrolu. Přijímají se opatření i tam, kde by stačilo, aby situaci vyčistil trh nebo jiné nástroje, které jsou v současné době k dispozici. Smyslem seznamu smluvních vztahů asi je to, aby někdo zkontroloval, jestli tohoho nemá OZO moc a zda to dělá kvalitně. Vždyť stačí, aby stát důsledně využíval možností sankcí vůči zaměstnavatelům, kteří takovéto (mizerné) služby využívají. Zákazník by pak měl možnost vymáhat škodu soudní cestou a trh by se velmi rychle vyčistil a zaměstnavatelé by se velmi rychle vzpamatovali a dávali si pozor, komu dávají práci. Zároveň je důležitá i osvěta a tady si myslím, že jsou také rezervy. No nic, tohle je asi na dlouhou diskusi o stavu BOZP v českých luzích a hájích. Nutnost mít další papír, kdy ostatní podobné profese (OZO v PO, poradenství v životním prostředí, právníci, revizní technici apod.) tohle mít nemusí, mi prostě zavání šikanou ze strany státní moci, bez ohledu na to, jaký to mělo původně úmysl.

Re:

22.05.2016 - 19:42 Jaroslava Tyrnerová
Dobrý den všem diskutujícím. Ptala jsem se na SÚIP, kdo mi bude kontrolovat seznam prací a zakázek, když jsem OSVČ. Pokud objednateli zpracuji dokumentaci a nebudu na kontrole OIP, musí objednatel poskytnout součinnost. A paní ze SÚIP se vehementně oháněla tím, že jsou to povinnosti, povinnosti a povinnosti. Houby s octem.. Objednatel není přece povinen při výkonu dozoru mít "můj seznam" k dispozici. A pokud jej OIP bude chtít, musí vyzvat mě, protože já jej objednateli poskytovat nebudu, neboť tohle snad je i protiprávní, že kdejaký jouda z firem bude koukat, kde všude co dělám.. Třeba to zase nějaký chytrák změní a budeme muset vést seznamů tolik, kolik máme smluvních vztahů, abychom to objednatelům mohli vlastně předkládat přímo k jejich firmě - aby to měli k případné kontrole. Podnikání je fakt super, je to čím dál menší administrativní zátěž.... Hlavně mě zajímá, pokud někde zapomenu napsat, že jsem nějakou směrnici aktualizovala, jestli mě za to zavřou nebo rovnou zastřelí...

Re:

22.05.2016 - 20:37 Herman Riedel
Reaguji na prispevek pani Tymerove. Muse jsem si to precise 2x, napoprve jsem nechtel verit, co ctu. Ja osobne se bud ridit zakonem, jak je napsan, tj. je to povinnost fyzicke osoby. Ministerstvo si muze napsat vyklad, jaky chce, ale nesmi jit proti zakonu, jak je napsan. Tudiz se domnivam, ze pri kontrole zamestnavatele/ci firmy, pro kterou pracujeme ( nezalezi na tom, jest OSVC nebo zamestnanec), tak firma nema zadnou povinnost. A kontrola musi prijit na nas jako fyzicke osoby a musi byt o tom sepsan protokol. Je to nedotazene opatreni. Pani z SUIP podles me vychazi z pro mne neznamych vyvodu. V pripade stejneho postupu u meho zamestnavatele to budeme resit pravni cestou. Trestni oznameni za zneuziti pravomoci ver. cinitele jsme jeste nedavali, ale vse je jednou poprve.

Otevřený dopis Předsedovi vlády ČR

25.05.2016 - 20:10 Zdenek Šenk
Zdeněk Šenk Bukovinka č. 102 679 05 Křtiny IČ: 72440473 Předseda vlády České republiky pan Bohuslav Sobotka Dne 25. května 2016 Vážený pane Předsedo vlády České republiky, s veškerou úctou se na Vás obracím o pomoc. Vnímám Vás jako zodpovědného politika, který aktivně vystupuje proti různým nešvarům, včetně korupce. Dne 1. 5. 2016 nabyl účinnosti zákon č. 88/2016 Sb., kterým se mění i zákon č. 309/2006 Sb. V § 10 odst. 4 zákona se nově ukládá odborně způsobilým osobám v plnění úkolů v prevenci rizik (OZO BOZP) a koordinátorům BOZP na staveništích vést chronologický seznam smluvních vztahů o výkonu svojí činnosti. Současně se inspektorům Oblastních inspektorátů práce umožňuje provádět kontroly těchto seznamů zákazníků a údajů o poskytnutých službách. Shora uvedená nová právní úprava nemá žádný primární ani sekundární potenciál pro pozitivní změnu bezpečnosti práce v naší zemi. Současně lze konstatovat, že úprava nenabízí žádné nástroje, které by mohly podporovat zvýšení bezpečnosti práce v České republice. Obdobný a jednotný názor na uvedenou záležitost lze dohledat i mezi dalšími OZO BOZP, např. diskuze na www.bozpinfo.cz, kde se kriticky k nové právní úpravě vyjádřila naprostá většina diskutujících. Možné negativní sekundární dopady nové právní úpravy. Existují oprávněné obavy OZO BOZP a některých firem poskytující služby v oblasti BOZP, že se nově vedené seznamy organizací (seznamy zákazníků), pro které jednotlivé OZO BOZP a firmy pracují (poskytují služby v BOZP), stanou žádaným artiklem pro jiné organizace podnikající v BOZP. Jediným subjektem, který bude disponovat takovými údaji, budou nově (na základě změny zákona č. 251/2005 Sb.) inspektoři OIP. Seznamy zákazníků a další údaje (o rozsahu poskytovaných služeb) se mohou stát předmětem korupce. Předpokládám, že v průběhu schvalování zákona č. 88/2016 Sb. nebyla tato varianta možnosti zneužití nové právní úpravy uvažována, jinak by nebyl zákon v takovém znění schválen. Sledoval jsem od začátku průběh přípravy změn v zákoně č. 309/2006 Sb. (aktivně jsem se zapojil do připomínkového řízení) a proto vím, že původní záměr změn v zákoně se ubíral úplně jiným (správným) směrem, který měl podporovat zvýšení bezpečnosti práce v ČR. Schválená právní úprava přináší OZO BOZP jen naprosto zbytečnou administrativní zátěž (vedení neefektivní agendy) a nový je jen negativní efekt byl vytvořen prostor pro vznik korupčního jednání. Vážený pane Předsedo vlády, dovoluji si Vám navrhnout, aby ustanovení, které zcela zjevně nepodporuje zvýšení úrovně BOZP v České republice a současně vytváří prostor pro vznik korupčního jednání, bylo zrušeno. Předem Vám děkuji za Vaši odpověď. S pozdravem, Zdeněk Šenk Kopie: MPSV ministryně paní Michaela Marksová Kopie: www.bozpinfo.cz

Re: Otevřený dopis Předsedovi vlády ČR

26.05.2016 - 05:56 Norbert Chalupa
Dobrý počin, pane Šenku! Za mě určitě díky.

Re: Otevřený dopis Předsedovi vlády ČR

26.05.2016 - 17:02 Tomáš Neugebauer
Kolem připravované novely zákona č. 309/2006 Sb. jsem se "motal" od roku 2011. Vím tedy s čím se začínalo (celoživotní vzdělávání, jež mělo nahradit periodickou zkoušku atd.), jaký to mělo průběh (stanovení minimální doby pro výkon OZO, stanovení činností OZO), jaké byly důvody nepřijetí některých podle mne velmi dobrých návrhů atd. Nechci vám brát iluze, ale v dané situaci se již nic nezmění.

Re: Otevřený dopis Předsedovi vlády ČR

26.05.2016 - 18:15 Norbert Chalupa
Souhlasím, pane Neugebauere, jsem realista a nejsem tak naivní, že bych si myslel, že předseda vlády, popř. ministryně na základě tohoto dopisu vyvine aktivitu za účelem zrušení daného požadavku, nicméně oceňuji snahu v této věci něco udělat, oproti většině z nás, kteří jsme tu ,,jen křičeli,,? Vy budete možná jednou výjimek?

Re: Otevřený dopis Předsedovi vlády ČR

30.05.2016 - 11:27 Tomáš Neugebauer
Pane Chalupo, nechtěl jsem naznačit, že jste naivní, to v žádném případě. Pouze jsem chtěl upozornit, že v současné době se spíše jedná o pouhé plácnutí do vody, neboť problematika novely zákona č. 309/2006 Sb. přešla do další fáze. Již se nejedná o to, jakou podobu bude mít (ta je již minimálně na nějakou dobu vyjádřenou v rocích dána), ale o to, jak bude v praxi uplatněna. V současné době se hledá, jak uchopit a aplikovat nové povinnosti odborně způsobilé osoby a koordinátora. Důkazy pro to je možné nalézt i na BOZPinfo - záznamník činností OZO od firmy BEPO Ostrava, seminář pana Šenka "Jak využít změny v 309 ve svůj prospěch?". Nejedná se o nic jiného, než o hledání smyslu pro novou povinnost. Proto i dochází k přehnaným požadavkům na plnění této povinnosti (MPSV zatím blíže nespecifikovalo, i když to přislíbilo), aby povinnosti byl dán nějaký smysl. Mám na mysli například požadavek do evidence zavést nejen přehled smluvních vztahů, ale i jejich náplně (přehled prováděných činností). I v dopise předsedovi vlády p. Šenk naznačuje, že musí být veden i rozsah poskytovaných služeb: "Seznamy zákazníků a další údaje (o rozsahu poskytovaných služeb) se mohou stát předmětem korupce." To je pochopitelně nesmysl, neboť zákonná povinnost je vést pouze chronologický seznam zákazníků, nikoliv již rozsah jim poskytovaných služeb. Proč tedy inspektorovi OIP tuto informaci poskytovat? Při přípravě novely byla snaha omezit počet zákazníků OZO tím, že bude stanoven způsob výpočtu minimální časové náročnosti výkonu činnosti a doporučený rozsah prováděné činnosti, jako je tomu například u lékaře poskytujícího zaměstnavateli pracovnělékařské služby (pokusů o to bylo několik, poslední v dubnu loňského roku). Bohužel to neprošlo a místo toho je chronologický seznam. Není tedy nutné v jeho zavedení hledat něco jiného a k potvrzení tomu plnění povinnosti doplňovat další "povinností". V současné době se vyčkává, co bude dál.

Re: Otevřený dopis Předsedovi vlády ČR

26.05.2016 - 16:47 Tomáš Neugebauer
"Jsem optimista, a proto je nutné vytěžit z této nové situace něco pro sebe. Proto jsem na 23. května 2016 pro vás připravil seminář ,,Jak využít změny v 309 ve svůj prospěch?". " - Na vašem semináři jsem nebyl, a proto se ptám, je toto reakce na před dvěma dny proběhnuvší seminář, nebo z něho vyplynuvší závěr, na kterém jste se tam usnesli?

Re: Otevřený dopis Předsedovi vlády ČR

31.05.2016 - 10:57 Herman Riedel
Dobrý den, dobrý počin, ale jak někde píše pan Neugebauer, jednotlivec má hodně málo možností, jak něco změnit. Bohužel v ČR není profesní "bezpečácké" združení, které by se tímto chtělo zaobírat a je jenom málo lidí, kteří jsou ochotni věnovat svůj čas (i za ostatní) pro zlepšení oboru. V každém případě dobrý počin, když budete v budoucnosti něco podobného plánovat, ozvěte se. Dva podpisy jsou víc než jeden, možná by stálo za to využít i nějaký nástroj jako e-petice apod. Eventuelně mi pošlete e-mail přes bozpinfo, třeba něco vymyslíme.

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail