Pozitivní test na alkohol a platnost výpovědi

Zdroj: 
Na dotaz odpověděla JUDr. Eva Dandová.

Jeden můj známý byl přistižen na pracovišti opilý. Oprávněný pracovník u něho provedl test na alkohol, který byl pozitivní. Ovšem nebyl sepsán zápis o zjištěné skutečnosti. Byla sepsána výpověď s dvouměsíční výpovědní lhůtou. Zajímalo by mne, pokud by se ten můj známý obrátil na soud, jestli by výpověď byla platná.

Žádný právní předpis neukládá, že zaměstnavatel musí o každém „porušení pracovní kázně“ jednotlivých zaměstnanců sepisovat záznam. Záznam se sepisuje zejména v případě projednání náhrady škody apod. Zákoník práce ukládá pouze, aby v případě méně závažného porušení povinností vyplývajících z právních předpisů vztahujících se k zaměstnancem vykonávané práci zaměstnavatel dal zaměstnanci upozornění na možnost výpovědi. Toto ale není méně závažné porušení  povinností  vyplývajících z právních předpisů vztahujících se k zaměstnancem vykonávané práci, toto je přímo závažné porušení. Vždyť ustanovení § 106 odst. 4 písm. e) ZP jasně stanoví „zaměstnanec je povinen nepožívat alkoholické nápoje a nezneužívat jiné návykové látky na pracovištích zaměstnavatele a v pracovní době i mimo tato pracoviště, nevstupovat pod jejich vlivem na pracoviště zaměstnavatele.“  To je jasná povinnost stanovená zákonem zaměstnanci. Proto se obávám, že váš známý by u soudu s žalobou na neplatnost výpovědi neuspěl. Pokud zaměstnavatel prokáže, že má písemně určeného vedoucího zaměstnance, který je oprávněn vyzvat zaměstnance, aby se podrobil zkoušce na alkohol a že to také onen dotyčný provedl a že bylo na pracovišti zjištěno požití alkoholu, pak není o čem diskutovat. Znám z praxe řadu případů, kdy se v těchto případech dává zaměstnanci přímo okamžité zrušení pracovního poměru.

Autor článku: 

Komentáře

Dobrý den

21.03.2011 - 11:33 gabriel zmátlo
Dobrý den odpovědět na to, zda by byl zaměstnanec úspěšný u soudu, dle mého názoru není až tak jednoznačné. V popisu událostí totiž není uvedena celá řada dalších souvisejících důležitých faktů. Například není uvedeno, zda byli u události nějací svědci, jakou metodou byla provedena dechová zkouška apod. Pokud by byla provedena například jen onou metodou ,,dýchání do trubičky" pak v podstatě nemá tento důkaz téměř žádnou hodnotu. Ne jenom, že neurčuje obsah alkoholu v krvi, ale s trubičkami se dá i manipulovat. Dále by pak tato trubička musela být pečlivě evidována, registrována s tím, že se jedná právě o trubičku, kterou ,,nafoukal" onen hříšník a to právě z důvodu oprávněnosti podané výpovědi. Respektive v případě řešení sporu. Jak by toto prokázal v praxi zaměstnavatel si moc neumím představit. Ale i v případě kalibrovaného altestu by se zjištěná data, hodnota naměřeného množství alkoholu musela uchovat. Nutné je tedy si připomenou, že pro spolehlivé zjištění ,,opilosti zaměstnance" tento důkazní prostředek asi postačovat nebude. Jedná se jen o orientační měření, které nám dá informaci l o tom, že na pracovišti je někdo pod vlivem návykové látky, alkoholu. Nic víc. Byla by asi troufalostí zaměstnance, který tedy za předpokladu, že si je vědom toho, že byl na pracovišti přichycen opilý a tato mu byla byť i ne zcela spolehlivým způsobem prokázána, aby se dovolával neplatnosti výpovědi soudní cestou. Nicméně i to je možné a obávám se, že zaměstnavatel, který primárně zjistil přítomnost alkoholu u tohoto hříšníka, by se octnul v důkazní nouzi, tedy té relevantní . Protože pokud-li neučinil dalších zákonných způsobů prokázání přítomnosti alkoholu u zaměstnance s touto jednoduchou formou a ihned přistoupil k výpovědi, by pak skutečně nemusel uspět. Jak by asi reagoval zaměstnavatel na výzvu soudu, aby mu dokázal, prokázal onu opilost zaměstnance. (třeba po roce, více). Představte si třeba situaci, kdy zaměstnanec ,,něco nadýchá", (pokud nadýchá) nikdo u toho není a dále se pak již neděje nic, trubička se vyhodí, nebo se data na altestu vymažou. Je tedy v podstatě možné, že si zaměstnavatel také všechno mohl vymyslet. Pro lepší posouzení by však bylo rozhodně nutné znát další okolnosti tohoto případu. Dr. Gabriel Zmátlo, DiS.

Re:

22.03.2011 - 08:43 Josef Všetička
Ze své praxe musím plně souhlasit s Dr.Zmátlem.

Re:

22.03.2011 - 09:55 Jan Gregar
U nás to funguje tak, že máme zpracovanou vnitřní směrnici, která řeší, jak provádět orientační dechovou zkoušku na přítomnost alkoholu v těle. Je tam okruh oprávněných osob (vedoucí zaměstnanci), řešíme v ní institut svědka a hlavně v ní máme zpracovaný postup této zkoušky. Provádíme ji "jenom" pomocí trubiček. Ty mají stanovenou určitou životnost, nic jiného nás nezajímá. Zkouška je brána jako orientační, po opakovaném positivním výsledku (dvě zkoušky v rozmězí 10 minut) nebo při odmítnutí zkoušky je dotčenému zaměstnanci oznámeno, že závažným způsobem porušil povinnosti vyplývající z právních předpisů, že musí okamžitě ukončit pracovní činnost a neprodleně opustit areál zaměstnavatele a je vyzván, aby se podrobil "odběru biologického materiálu" pro zjištění přítomnosti alkoholu v těle v zařízení poskytující závodnělékařskou péči (případně jiném doslupném zdravotnickém zařízení). Toto vyšetření ale nesmí být provedené déle, jak 2 hodiny od orientační dechové zkoušky. Zápis provádíme dodatečně a zaměstnanec je s ním pouze seznámen. Je nesmysl mu jej dávat v okamžiku, kdy máme podezření, že je pod vlivem alkoholu. Tento postup máme zkonzultovaný s několika právníky a nikdo jej nerozporoval a ani se nevyjádřil v tom smyslu, že bychom mohli u případného soudu trpět důkazní nouzí. Máme za to, že jako zástupce zaměstnavatele nemohu v této věci udělat víc, ale zároveň nesmím udělat méně. K tématu též zákon č. 379/2005 Sb. §16

add: okruh oprávněných osob

22.03.2011 - 14:47 Petr Brůha
Pěkný den všem. Myslím, že povinnost mít ve vnitropodnikovém předpise okruh osob, které mohou provádět u zaměstnanců zkoušku na alkohol, jak uvádí kolega Gregar, již neplatí. Podle ZP mohou příkazy a pokyny zaměstnancům dávat pouze jejich nadřízení vedoucí zaměstnanci, tedy i pokyn k provedení zkoušky na přítomnost alkoholu v dechu na pracovišti, eventuelně v krvi u lékaře. Takže já, jako OZO v prevenci rizik nemohu dát zaměstnanci takový příkaz, ale mohu ji provést, pokud mu tento příkaz dá jaho nadřízený zaměstnanec. Petr Brůha

Okruh oprávněných osob

22.03.2011 - 16:00 Petr Brůha
Dobrý den, pokoušel jsem se již jednou vložit příspěvek, ale v diskuzi se neobjevil, tak to zkouším znovu a omlouvám se, pokud bych se opakoval. Chci polemizovat s příspěvkem pana kolegy Gregara, který v jeho úvodu uvádí, že má ve vnitropodnikové směrnici stanoven "okruh osob, oprávněných k provádění orientační dechové zkoušky na přítomnost alkoholu v těle". Myslím, že takováto povinnost již neplatí. ZP stanoví, že příkazy a pokyny mohou dávat zaměstnancům pouze jejich nadřízení vedoucí pracovníci, tedy i pokyn k podrobení se zkoušce na alkohol, ať už v dechu na pracovišti, nebo v krvi u lékaře. Já jako OZO v prevenci rizik takovýto příkaz zaměstnanci dát nemohu, mohu ji ale provést, pokud zaměstnanec dostane takovýto příkaz od svého nadřízeného (mistr, vedoucí výroby, vedoucí závodu...). Petr Brůha

Re: Okruh oprávněných osob

22.03.2011 - 19:19 Norbert Chalupa
Pane Brůho, s panem kolegou Gregarem bych nepolemizoval, poněvadž to, že mají okruh pověřených vedoucích zaměstnanců k provádění zjištění, zda není zaměstnanec pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek stanovený v nějaké vnitřní směrnici, není v rozporu s ničím, ba naopak (byť to již dnes povinností není). Vy uvádíte, cituji: ,, ZP stanoví, že příkazy a pokyny mohou dávat zaměstnancům pouze jejich nadřízení vedoucí pracovníci, tedy i pokyn k podrobení se zkoušce na alkohol, ať už v dechu na pracovišti, nebo v krvi u lékaře. ,, konec citátu. Schází Vám zde jedna důležitá skutečnost, a to, že uvedení vedoucí zaměstnanci musí být PÍSEMNĚ URČENI ZAMĚSTNAVATELEM k této činnosti (§106 odst. (4) písm. i) ZP). Není to samozřejmostí, že každý vedoucí zaměstnanec toto smí provádět, ale pouze písemně určeni! Firma pana Gregara to řeší vnitřní směrnicí, proč ne?

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Kde nás najdete

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844
X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail