Požadavky právních předpisů týkající se školení BOZP v podniku

Odpovědi na dotazy týkající se požadavků právních předpisů na zajišťování školení BOZP u zaměstnanců včetně odkazů na vzory formulářů z této oblasti.

Jaké druhy školení z oblasti BOZP vyplývají z ustanovení právních  předpisů ČR  za jakým účelem a kdy je mám pro své zaměstnance zajistit? 

A. Školení při nástupu zaměstnance do práce
Toto školení se skládá ze dvou částí:

 • vstupního školení, tj. školení zaměstnanců při nástupu do práce, např. seznámení zaměstnance s pracovním řádem aj.
  Školení se provádí pro všechny zaměstnance bez rozdílu funkcí či pracovního zařazení. Školení zpravidla provádí osoba odborně způsobilá v oblasti BOZP. Doklad o absolvovaném školení má platnost po celou dobu trvání pracovního poměru u zaměstnavatele. Opětovně se zajišťuje jen ve zvláštních případech, například pro zaměstnance, kteří z různých důvodů měli v zaměstnání přestávku v trvání nepřetržitě déle než jsou lhůty opakovaných školení.
 • a vstupní školení na pracovišti, tj. školení o právních a ostatních předpisech k zajištění BOZP, které doplňují jejich odborné předpoklady a požadavky pro výkon práce, které se týkají jimi vykonávané práce a vztahují se k rizikům, s nimiž může přijít zaměstnanec do styku na pracovišti, na kterém je práce vykonávána. Zaměstnavatel je povinen soustavně vyžadovat a kontrolovat jejich dodržování. Školení provádí nadřízený zaměstnance, který má osvědčení o absolvování školení pro vedoucí zaměstnance. Doklad o absolvovaném školení má platnost maximálně do dne, v němž je podle stanovené lhůty potřeba zajistit opakované školení. Doklad o vstupním školení na pracovišti není zastupitelný výučním listem nebo platným osvědčením odborné způsobilosti (např. elektrikářů, svářečů, jeřábníků apod.).

Na závěr školení musí být provedeno ověření znalostí účastníků (může být i pohovorem, ústní zkouškou, kombinovanou zkouškou apod. O způsobu přezkoušení rozhoduje zaměstnavatel. Bez tohoto školení nesmí zaměstnanec zahájit práci.

B. "Osvědčení" pro nekvalifikované zaměstnance

Zaměstnavatel musí zabezpečit zaměstnanci, který vstupuje do pracovního poměru bez kvalifikace, získání kvalifikace zaškolením nebo zaučením. Po skončení zaškolení musí zaměstnavatel o tom vydat zaměstnanci osvědčení. 
  "Vzor vydaného osvědčení" ve formátu (pdf) nebo (word) (odkaz na web Focal Point ČR)

C. Opakovaná školení zaměstnanců během pracovního poměru

Opakované školení zaměstnavatel zajišťuje pro zaměstnance vyžaduje-li to povaha rizika a jeho závažnost (§ 103 odst. 3 z. č. 262/2006, zákoníku práce) pravidelně, během trvání pracovního poměru, v zájmu soustavného prohlubování jejich kvalifikace k výkonu práce sjednané v pracovní smlouvě. Školení zaměstnanců provádí jejich nadřízený, který má osvědčení o absolvování školení pro vedoucí zaměstnance. U vedoucích zaměstnanců (zaměstnanců ve vedoucích funkcích, kteří řídí a kontrolují práci a pracovní výsledky podřízených zaměstnanců, jsou povinni pro ně vytvářet příznivé pracovní podmínky a zajišťovat bezpečnost a ochranu zdraví při práci a odpovídají na všech stupních řízení v rozsahu svých funkcí za plnění úkolů zaměstnavatele v péči o bezpečnost a ochranu zdraví při práci a tyto úkoly jsou rovnocennou a neoddělitelnou součástí jejich pracovních povinností) školení provádí zpravidla osoba odborně způsobilá v oblasti BOZP.
Lhůty opakovaných školení pro zaměstnance podle profesí a funkcí stanoví zaměstnavatel zejména na podkladě zhodnocených rizik souvisejících s výkonem práce a přijatých opatření na ochranu před působením těchto rizik, četnosti pracovních úrazů na příslušném pracovišti, rozsahu právních a ostatních předpisů, které zaměstnanci musí při své práci dodržovat apod.

Za obvyklou lhůtu opakovaných školení u zaměstnavatele se považuje 12 měsíců a neměla by být delší než dva roky, není-li ve zvláštních předpisech stanovena lhůta kratší (delší). Lhůty opakovaného školení stanoví zaměstnavatel, např. ve vnitřním předpisu, kolektivní smlouvě nebo pracovním řádu, zejména na základě zhodnocených rizik souvisejících s výkonem práce a přijatých opatření na ochranu před působením těchto rizik. Osnova školení musí být vždy upravena s ohledem na měnící se předpisy.  

D. Školení zaměstnanců (resp. přezkoušení znalostí), které vyplývají z dalších právních a ostatních předpisů

 • Školení  podle obecně platných právních předpisů, pokud takové školení určují, pro některé druhy činností, zpravidla doprovázející obsluhu a údržbu technických zařízení/vyhrazených technických zařízení, například:

  • školení řidičů (referentů) - 1 x za rok (zákon č. 247/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů);
  • školení topičů nízkotlaké kotelny - 1 x za 5 let (vyhláška č. 91/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů);
  • školení provozních elektrikářů - 1 x za 3 roky (vyhláška č. 50/1978 Sb., ve znění pozdějších předpisů);
  • školení zaměstnanců, kteří pracují na pohyblivých plošinách - 1 x za rok a další.
 • Školení podle ostatních předpisů. Protože ze zákoníku práce obecně vyplývá pro zaměstnavatele povinnost přijímat opatření k prevenci rizik  (tedy zajišťovat opatření vyplývající také z ostatních předpisů), musí být bráno v úvahu i ustanovení norem vztahující se k dané problematice. Například povinnost školení/ přezkoušení:

  • svářečů plamenem a elektrickým obloukem - 1 x za 2 roky (ČSN 05 0601);
  • topičů středotlakých kotelen - 1 x za 3 roky (ČSN 07 0710);
  • obsluh tlakových nádob stabilních -1 x za 3 roky (ČSN 69 0012);
  • obsluh tlakových nádob na plyny - 1 x za 3 roky (ČSN 07 8304)  a další


*****************************


Pro koho musí zaměstnavatel zajistit školení BOZP podle požadavků právních předpisů z oblasti BOZP?

A. Vstupní obecné školení zaměstnavatel zajišťuje pro zaměstnance:

 • při přijetí do pracovního poměru založeného pracovní smlouvou (jmenováním), kteří pracují na pracovištích zaměstnavatele,
 • při přijetí do pracovního poměru založeného pracovní smlouvou, kteří nepracují na pracovišti zaměstnavatele (domáčtí zaměstnanci),
 • v pracovním poměru na základě uzavřených dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr,
 • kteří z různých důvodů měli přestávku v zaměstnání nepřetržitě déle než … měsíců (delku stanoví zaměstnavatel vnitřním předpisem),
 • vyslané na práci u něj jinými zaměstnavateli.

B. Školení na pracovišti zaměstnavatel zajišťuje pro zaměstnance:

 • při jejich nástupu do práce,
 • při změně pracovního zařazení,
 • při změně druhu práce,
 • při zavedení nové technologie nebo změny výrobních a pracovních prostředků nebo změny technologických anebo pracovních postupů,
 • v případech, které mají nebo mohou mít podstatný vliv na bezpečnost a ochranu zdraví při práci.

C. Opakovaná školení BOZP

Zaměstnavatel zajišťuje opakované školení pro zaměstnance a vedoucí zaměstnance, kteří jsou u něj v pracovním poměru. 

Školení pro vedoucí zaměstnance zaměstnavatel zajišťuje pro zaměstnance ve vedoucích funkcích, kteří řídí a kontrolují práci a pracovní výsledky podřízených zaměstnanců, jsou povinni pro ně vytvářet příznivé pracovní podmínky a zajišťovat bezpečnost a ochranu zdraví při práci a odpovídají na všech stupních řízení v rozsahu svých funkcí za plnění úkolů zaměstnavatele v péči o bezpečnost a ochranu zdraví při práci a tyto úkoly jsou rovnocennou a neoddělitelnou součástí jejich pracovních povinností.

Termín opakování školení BOZP by neměl být delší než dva roky a osnova školení musí být vždy upravena s ohledem na měnící se předpisy. Lhůty opakovaného školení stanoví zaměstnavatel, např. ve vnitřním předpisu, kolektivní smlouvě nebo pracovním řádu, zejména na základě zhodnocených rizik souvisejících s výkonem práce a přijatých opatření na ochranu před působením těchto rizik.

Více ... viz článek  "Školení zaměstnanců v průběhu pracovního poměru" na oborovém portálu BOZPinfo.

D. Školení jiných osob zdržujících se na pracovišti zaměstnavatele s jeho vědomím:

 • Zaměstnanci vyslaní na práci k němu jinými zaměstnavateli.
 • Jiné osoby zdržující se s vědomím zaměstnavatele na jeho pracovištích.

E. Školení zaměstnanců - cizích státních příslušníků

Veškeré písemné dokumenty, zejména osnovy školení, obecné zásady bezpečného chování, výpisy z ustanovení právních a ostatních předpisů k zajištění BOZP, pokyny apod., musí být zpracovány v mateřském jazyce příslušného zaměstnance, v souladu s ustanoveními zákona č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, ve znění pozdějších předpisů.

D. Ostatní školení zaměstnavatel zajišťuje, například pro:

 • Zaměstnance při opětovném nástupu na pracoviště po skončené pracovní neschopnosti z důvodu pracovního úrazu, který si přivodili zaviněným porušením předpisů k zajištění BOZP, anebo po pracovním úrazu, který si vyžádal pracovní neschopnost delší než …  kalendářních dnů (například 30 kalendářních dnů) (délku stanoví zaměstnavatel vnitřním předpisem).
 • Zaměstnance v odborných profesích, pro jejichž výkon je zvláštními předpisy požadován doklad o kvalifikaci na základě školení a zkoušek a opakovaných přezkušování (např. práce na elektrických zařízeních; svařování; řízení motorových vozidel a manipulačních vozíků; obsluha regálových zakladačů; provoz zdvihacích zařízení - jeřábník, vazač, signalista, řidič a dozorce výtahu, obsluha pohyblivé pracovní plošiny; provoz tlakových zařízení - topiči parních, horkovodních a nízkotlakých kotlů, obsluhovatel tlakových nádob stabilních; provoz plynových zařízení - obsluhovatel; práce s řetězovou pilou, obsluha stavebních strojů; revizní technici vyhrazených technických zařízení).

  Školení těchto zaměstnanců zaměstnavatel zajišťuje prostřednictvím revizních techniků nebo akreditovaných příslušných školicích zařízení.
  Lhůty pravidelných školení a přezkušování jsou určeny ve zvláštních předpisech. Nenahrazují opakovaná školení, která zaměstnavatel zajišťuje pro všechny zaměstnance v jím stanovených lhůtách.

 *****************************

Co musí obsahovat školení BOZP, jak má být rozsáhlé a jak dlouho má trvat?

 • Pro školení je nutné zpracovat osnovu školení, ze které bude zřejmé, jaké požadavky právních a ostatních předpisů k zajištění BOZP a požadavky zaměstnavatele (např. informace, pokyny k zajištění BOZP) byly předmětem školení, a jaká opatření a postupy musí zaměstnanci dodržovat a naplňovat s ohledem na zajištění podmínek BOZP.
 • Osnova vstupního školení obsahuje seznámení zaměstnance s pracovním řádem (pokud jej zaměstnavatel zpracovává) a s právními a ostatními předpisy k zajištění BOZP, jež musí při své práci dodržovat. Na rozdíl od školení na pracovním místě bývá vstupní školení obecnějšího charakteru.
 • V osnovách musí být vždy uvedeno nejen číslo a název příslušného předpisu, ale i odkaz zároveň vždy na konkrétní paragraf/článek, podle kterého byli zaměstnanci seznámeni se svými povinnostmi.
 • Při tvorbě osnovy je potřeba vycházet z konkrétních podmínek pro dané pracoviště a z činností, které zaměstnanec bude provádět. Vždy je nutné přihlédnout k průvodní technické dokumentaci, která obsahuje návod pro obsluhu zařízení dodávaným výrobcem.
 • Osnova pro školení vedoucích zaměstnanců bývá zpravidla obsažnější, s ohledem na prováděné vedoucí funkce a vyšší odpovědnost. Je důležité, aby vedoucí zaměstnanci měli ke všem dokumentům a právním a ostatním předpisům přístup, aby mohli provést případné doplnění nebo ověření vědomostí a kdykoliv do dokumentů nahlédnout (viz poznámka níže).
 • Osnova pro školení zaměstnanců bývá zpravidla méně obsažnější než pro školení vedoucích. Je důležité, aby zaměstnanci měli přístup ke všem dokumentům (zejména technologické postupy, pracovní postupy, kontrolní listy, návody k obsluze apod.), aby mohli provést případné doplnění nebo ověření vědomostí kdykoliv při práci.
 • U opakovaných školeních, jejichž termín pro opakování by neměl být delší než dva roky, musí být osnova vždy upravena s ohledem na měnící se předpisy.
 • Osnova a presenční listina se stává povinnou dokumentací o školení. Školení na pracovním místě provede zaměstnavatel při nástupu zaměstnance na pracoviště, před zahájením práce.

Odkaz na příklad   osnovy zpracované pro školení BOZP, bez specifikace na konkrétní profesi nebo práci (odkaz na oborový portál BOZPinfo.cz). Osnova obsahuje soubor nejzákladnějších předpisů vztahujících se k bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci, včetně informací, které musí zaměstnavatel zaměstnancům poskytnout.

*****************************


Jaké mám možnosti, když si chci ověřit znalosti, aby byly prokazatelné pro případy?

Všechny druhy školení, které zaměstnavatel stanoví ve vnitřním předpisu, musí skončit ověřením znalostí proškoleného zaměstnance, např. ústním pohovorem, písemným testem nebo komisionální zkouškou. Doklad o ověření znalostí předpisů BOZP se ukládá např. v osobní složce zaměstnance.

Účelem zkoušky je ověřit znalosti zaměstnanců získané v jednotlivých druzích školení BOZP a tím prokázat jejich způsobilost k výkonu práce. Formu ověření je potřeba přizpůsobit druhu a rozsahu školení.

 • Ověření znalostí ústním pohovorem nebo písemným testem provede školitel bezprostředně po skončeném školení. Výsledek ověření zaznamená do příslušné dokumentace.
 • Ověření znalostí komisionální zkouškou lze provést ústně, písemně (testem) nebo kombinovaně. Termín zkoušek stanoví zaměstnavatel např. nejpozději do 5 dnů od ukončení školení. Zkušební komise je nejméně tříčlenná a jmenuje ji zaměstnavatel. Hodnocení vědomostí je dvoustupňové: prospěl, neprospěl a je v pravomoci zkušební komise stanovit další kriteria pro hodnocení. Zaměstnanec, který při zkoušce neprospěl, je povinen podrobit se do 30 dní opakované zkoušce. Zaměstnavatel je povinen přeřadit zaměstnance, který při zkoušce neprospěl a tím neprokázal kvalifikační předpoklady pro práci, na jinou práci v souladu s ustanoveními zákoníku práce a souvisejících  předpisů. 

*****************************

Jaká dokumentace o uskutečněných školeních BOZP má být vedená zaměstnavatelem?

Zaměstnavatel musí udržovat o proběhlých školeních o právních a ostatních předpisech k zajištění BOZP, u svých zaměstnanců a osob zdržujících se s jeho vědomím na jeho pracovištích, přehlednou a dostatečně prokazatelnou dokumentaci.  Například pro případ kontroly Inspekce práce či orgánů ochrany zdraví nebo v případě, pracovního úrazu a prokazování, že byl poškozený zaměstnanec proškolen apod.

Vzory formulářů, pro vytvoření záznamů o provedených školeních, poskytnutých informacích a pokynech k zajištění BOZP, nejsou žádným právním předpisem stanoveny. Formální a obsahová úprava těchto formulářů je ponechána na zaměstnavateli. Je potřeba pouze zajistit, aby formuláře obsahovaly všechny důležité údaje. Záznam o školení by měl minimálně obsahovat: Datum školení, Osnovu školení, Způsob a výsledek ověření znalostí, Jméno a podpis školitele.

V případě, bude-li pro zaměstnavatele zajišťovat školení BOZP specializovaná firma nebo smluvně vázaná osoba odborně způsobilá k prevenci rizik, měly by dodat příslušné vzory formulářů ony. Formuláře lze graficky upravit podle zvyklosti daného podniku.

Součástí dokumentace BOZP týkající se školení BOZP by měly být tyto dokumenty:

 • Vnitřní předpis zaměstnavatele, (např. vnitřní směrnice, kolektivní smlouva nebo pracovním řád), ve které jsou stanoveny podmínky školení a způsob jak jsou školení v daném podniku zajišťována včetně lhůt a rámcových termínů pro realizaci opakovaných školení aj.
 • Prohlášení zaměstnance, že byl proškolen, které musí zaměstnanec podepsat po skončení vstupního školení BOZP. Prohlášení se stává dokumentem o provedeném vstupním školení a zakládá se k pracovní smlouvě zaměstnance.
 • Záznamu o školení BOZP. Záznam o školení může být použitý pro všechny druhy školení. Osnova a záznam o školení se stává povinnou dokumentací o školení.
  • Vzor záznamu o školení BOZP pro vedoucí zaměstnance k dispozici zde
 • Prezenční listina Presenční listina se stává povinnou dokumentací o školení.
  • Vzor prezenční listiny včetně "Prohlášení zaměstnance" k dispozici zde.
    

Kdy je potřeba, aby součástí školení BOZP byla také praktická část tj. výcvik ?

Školení o právních a ostatních předpisech k zajištění BOZP je vhodné pro některé zaměstnance doplnit ještě o praktickou část. Týká se to zejména činností, při nichž jsou zaměstnanci vystaveni ve zvýšené míře ohrožení života a zdraví. Výcvik probíhá zpravidla pod dohledem určeného zaměstnance s potřebnou kvalifikací. Připravenost zaměstnance absolvujícího výcvik k samostatnému spolehlivému plnění úkolů se prokazuje závěrečnou teoreticko-praktickou zkouškou (ověřením znalostí a dovedností).

Výběr činností představujících zvýšenou míru ohrožení života a zdraví zaměstnanců (pokud nejsou takto charakterizovány zvláštním předpisem), obsah výcviku a jeho rozsah určí zaměstnavatel se zřetelem na podmínky, v nichž mají zaměstnanci plnit stanovené úkoly.

Je žádoucí plánovat výcvik opakovaně u zaměstnanců, kteří dočasně přerušili z různých důvodů takovouto činnost, poskytovat zaměstnancům další výcvik v případě významných např. technických nebo technologických změn a pracovních postupů, přechodu zaměstnanců na nové pracoviště nebo na nový druh práce nebo způsob práce.

Obdobně připravte vhodné programy pro výcvik zaměstnanců, kteří vstupují do pracovního poměru bez kvalifikace (jde-li o profese, pro něž nejsou  kvalifikační předpoklady přímo stanoveny právními předpisy), tj. kteří nevykonávají svoji původní profesi a pro novou neabsolvovali rekvalifikační kurz.

 

*****************************

Chcete vědět víc?

 

 

 

Autor článku: 

Komentáře

provádění školení BOZP a PO pro zaměstnace živnostníka

05.10.2007 - 13:03 Blanka Svobodová
Živnostník má svou živnost v oblasti klempířství, pokrývačství a tesařství. Na některou práci v oblasti pokrývačství zaměstnává brigádníky. Může jim školení BOZP a PO dle pránmích předpisů a norem při nástupu provádět sám?  Je pak osoba odborně způsobilá, nebo musí projít školením, aby mohl toto proškolení pro své brigádníky provádět.

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail