Požadavky nařízení vlády č. 406/2004 Sb. ve vztahu k bioplynovým stanicím

Nosným tématem příspěvku je analýza základních povinností provozovatelů bioplynových stanic (dále jen BPS), které jsou na ně kladeny prostřednictvím nařízení vlády č. 406/2004 Sb. v oblasti zajištění protivýbuchové bezpečnosti.

Část 4. Příklady havárií a závěr

Část 4. Příklady havárií a závěr

Příklady havárií

Daugendorf (SRN, 2007) [7]

Brzy ráno v neděli dne 16. 12. 2007 došlo k výbuchu fermentoru, konstruovaného jako ocelová nádoba o šířce 17 m a výšce 22 m, nově vybudované bioplynové stanice o výkonu 1,1 MW v obci Daugendorf. Při výbuchu byly částečně poškozeny budovy v těsné blízkosti fermentoru, nedošlo však k žádnému zranění osob. Po výbuchu došlo k úniku cca 4 000 m3 fermentačního substrátu do okolí bioplynové stanice. Způsobená škoda byla vyčíslena na 3 mil €. Příčina výbuchu není známa.

Malšice (ČR, 2011) [8]

Dne 22. června 2011 došlo k výbuchu fermentoru bioplynové stanice v Malšicích. Příčinou havárie byl úder blesku do horního dílu fermentoru, který způsobil požár a následně dílčí výbuch na technologických částech fermentoru. Účinkem výbuchu bylo vytrženo horní uzavírací víko plastové přečerpávací nádrže, která byla otevřeným potrubím propojena s nádrží fermentoru. Při výbuchu nedošlo ke zranění osob.

Závěr

Vzhledem ke skutečnosti, že odpovědnost za bezpečnost a ochranu zdraví při práci spočívá na zaměstnavateli, musí mít tento přesné znalosti o specifických požadavcích vztahujících se k jím provozované technologii a musí být schopen posoudit možná nebezpečí v souladu s platnými právními předpisy. Při provozu technologie na výrobu bioplynu je nutno, kromě ohrožení zdraví zaměstnanců toxickými účinky jednotlivých složek bioplynu, zohlednit také riziko výbuchu dle požadavků nařízení vlády č. 406/2004 Sb. Zaměstnavatelé musí zajistit systematické provádění opatření bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a vytvořit písemnou dokumentaci o ochraně před výbuchem, která komplexně hodnotí nebezpečí výbuchu v jejich provozu. Mimořádné události spojené s výbuchy plynu v technologii představují závažné riziko ohrožení zdraví zaměstnanců. Úniky fermentačních substrátů do vody, vzniklé v důsledku mimořádné události, mohou dále způsobit vážné znečištění životního prostředí.

Použitá literatura

[1] Nařízení Vlády č. 406/2004 Sb., o bližších požadavcích na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v prostředí s nebezpečím výbuchu.

[2] Směrnice Evropského parlamentu a rady 1999/92/ES ze dne 16. prosince 1999 o minimálních požadavcích na zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců vystavených riziku výbušných prostředí (nazývaná též ATEX 137).

[3] Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce.

[4] Nařízení vlády č. 23/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na zařízení a ochranné systémy určené pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu.

[5] ČSN EN 1127-1 ed. 2. Výbušná prostředí - Prevence a ochrana proti výbuchu - Část 1: základní koncepce a metodika.

[6] CZ BIOM - ČESKÉ SDRUŽENÍ PRO BIOMASU.: Průvodce výrobou a využitím bioplynu [online]. 2009 [cit. 2014-02-25]. Dostupné z: http://biom.cz/cz/knihovna/pruvodce-vyrobou-avyuzitim-bioplynu.

[7] Internetové stránky Feuerwehr Riedlingen.de: Schwere Verpuffung zerstört Biogasanlage in Daugendorf [cit. 2014-02-25]. Dostupné z http://www.feuerwehr-riedlingen.de/einsatz/2007/e_07_91/e_07_91.htm.

[8] Kutáč, J.; Martínek, Z.: Mimořádná událost v areálu bioplynové stanice v Malšicích. [online]. [cit. 2014-02-25]. Dostupné z: http://www.odbornecasopisy.cz/index.php?id_document=44958.

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail