Požadavky nařízení vlády č. 406/2004 Sb. ve vztahu k bioplynovým stanicím

Nosným tématem příspěvku je analýza základních povinností provozovatelů bioplynových stanic (dále jen BPS), které jsou na ně kladeny prostřednictvím nařízení vlády č. 406/2004 Sb. v oblasti zajištění protivýbuchové bezpečnosti.

Část 2. Základní požadavky NV č. 406/2004 Sb.

Část 2. Základní požadavky NV č. 406/2004 Sb.

Nařízení vlády č. 406/2004 Sb. o bližších požadavcích na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v prostředí s nebezpečím výbuchu bylo vydáno dne 2. 6. 2004, tj. po vstupu ČR do Evropské unie jako implementace směrnice 1999/92/ES o minimálních požadavcích na zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců vystavených riziku výbušných prostředí (tzv. ATEX 137). Zaměstnavatelé měli ve svých provozech povinnost splnit požadavky tohoto nařízení vlády nejpozději do 30. 6. 2006.

Dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, § 102 je zaměstnavatel povinen vytvářet podmínky pro bezpečné, nezávadné a zdraví neohrožující pracovní prostředí vhodnou organizací bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a přijímáním opatření k prevenci rizik [3]. Nařízení vlády č. 406/2004 Sb. precizuje tento zákon v oblasti nebezpečné výbuchem. Mezi základní požadavky nařízení vlády patří přijetí technických nebo organizačních opatření a provedení hodnocení rizik výbuchu.

Přijetí technických nebo organizačních opatření

Při uplatňování zásad prevence rizik nebo k zajištění ochrany před výbuchem má zaměstnavatel povinnost přijmout technická nebo organizační opatření přiměřená povaze provozu, v souladu se zásadami, které uplatňuje podle charakteru činností v následujícím pořadí:

  • a) předcházení vzniku výbušné atmosféry,
  • b) zabránění iniciace výbušné atmosféry,
  • c) snížení škodlivých účinků výbuchu tak, aby bylo zajištěno zdraví a bezpečnost zaměstnanců.

Tato přijatá opatření k prevenci a ochraně před výbuchem má zaměstnavatel povinnost pravidelně přehodnocovat v jím určených intervalech a bezodkladně při každé změně významné z hlediska zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

K základním opatřením pro předcházení vzniku výbušné atmosféry patří zejména zajištění dostatečného větrání a instalace systémů kontinuální detekce v prostorech s možností úniku bioplynu (strojovny kogeneračních jednotek). Pro zabránění iniciace výbušné atmosféry je nutno v prostorech s nebezpečím výbuchu používat pouze zařízení v předepsaném provedení (splňujícím požadavky nařízení vlády č. 23/2003 Sb.) [4]. Práce v prostorech s nebezpečím výbuchu, které by mohly způsobit iniciaci výbušné atmosféry (svařování, řezání, broušení), provádět pouze na základě systému písemného povolování prací a vybavit zaměstnance, provádějícími práce v prostorech s nebezpečím výbuchu, vhodnými osobními ochrannými pracovními prostředky (antistatické oděvy a obuv).

Mezi opatření pro snížení účinků výbuchu je možno uvést instalaci prvků pro odlehčení výbuchu na zařízení s bioplynem (fermentor), pokud konstrukční provedení zařízení instalaci těchto prvků umožňuje.

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail