Požadavky na záchytné vany

Zdroj: 

Na dotaz odpověděl Ing. Jiří Vala, Ph.D.

Chtěla bych se zeptat na informaci ohledně záchytných van, například pod sudy s olejem. Můžeme si takovou vanu vyrobit podle bezpečnostních parametrů sami, nebo je nutné zakoupit vanu od certifikovaných společností? 

Na základě obsahu tohoto dotazu předpokládám, že Vám jde o případnou povinnost mít zkoušku těsnosti u těchto záchytných van pro sudy s olejem, a to podle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů. 

V § 39 odst. 4 vodního zákona se uvádí, že každý, kdo zachází se zvlášť nebezpečnými látkami nebo nebezpečnými látkami nebo kdo zachází se závadnými látkami ve větším rozsahu nebo kdy zacházení s nimi je spojeno se zvýšeným nebezpečím, je povinen učinit odpovídající opatření, aby nevnikly do povrchových nebo podzemních vod nebo do kanalizací, které netvoří součást technologického vybavení výrobního zařízení.

Je povinen zejména:

 • umístit zařízení, v němž se závadné látky používají, zachycují, skladují, zpracovávají nebo dopravují, tak, aby bylo zabráněno nežádoucímu úniku těchto látek do půdy nebo jejich nežádoucímu smísení s odpadními nebo srážkovými vodami,
 • používat jen takové zařízení, popřípadě způsob při zacházení se závadnými látkami, které jsou vhodné i z hlediska ochrany jakosti vod,
 • nejméně jednou za 6 měsíců kontrolovat sklady a skládky, včetně výstupů jejich kontrolního systému pro zjišťování úniku závadných látek a bezodkladně provádět jejich včasné opravy; sklady musí být zabezpečeny nepropustnou úpravou proti úniku závadných látek do podzemních vod,
 • nejméně jednou za 5 let, pokud není technickou normou nebo výrobcem stanovena lhůta kratší, prostřednictvím odborně způsobilé osoby zkoušet těsnost potrubí nebo nádrží určených pro skladování a prostředků pro dopravu zvlášť nebezpečných látek a nebezpečných látek a v případě zjištění nedostatků bezodkladně provádět jejich včasné opravy,
 • vybudovat a provozovat odpovídající kontrolní systém pro zjišťování úniků závadných látek a výstupy z něj předkládat na žádost vodoprávnímu úřadu nebo České inspekci životního prostředí,
 • zajistit, aby nově budované stavby byly zajištěny proti nežádoucímu úniku těchto látek při hašení požáru.

Výše uvedená opatření se přiměřeně vztahují i na použité obaly závadných látek. V § 39 odst. 4 písm. d) vodního zákona, se tedy hovoří o tom, že zkouška těsnosti se provádí nejméně jednou za 5 let u potrubí nebo nádrží určených pro skladování a prostředků pro dopravu zvlášť nebezpečných látek a nebezpečných látek (jejich seznam je uveden v příloze č. 1 k tomuto zákonu).

Takže je zapotřebí si odpovědět na otázku, zda tyto „nádoby“ jsou k tomu určené. Ve Vašem případě, tedy u záchytných van pod sudy s olejem, se zkouška těsnosti, podle mého názoru, neprovádí. 

Samozřejmě je zapotřebí provádět kontroly těchto záchytných van z hlediska jejich řádného stavu a těsnosti, a dále splnění požadavků na skladování a sklady daných látek. V § 3 vyhlášky č. 450/2005 Sb., o náležitostech nakládání se závadnými látkami a náležitostech havarijního plánu, způsobu a rozsahu hlášení havárií, jejich zneškodňování a odstraňování jejich škodlivých následků, ve znění pozdějších předpisů, se uvádí, že uživatelé závadných látek s nimi nakládají tak, aby nevnikly do povrchových nebo podzemních vod a neohrozily jejich prostředí (§ 39 odst. 1 vodního zákona), a řídí se při tom výstražnými symboly uvedenými na obale výrobku s obsahem konkrétní závadné látky a pokyny pro bezpečné zacházení s nimi, které stanoví zvláštní právní předpisy.

Kontrolní systém pro zjišťování úniku závadných látek plní alespoň jednu z těchto funkcí:

 • kontinuální technické zjišťování těsnosti zařízení, v němž je obsažena závadná látka,
 • zjišťování přítomnosti závadné látky v okolí zařízení, včetně horninového prostředí povrchových a podzemních vod,
 • trvalé měření hladiny závadné látky s indikací proti přeplnění a úniku,
 • senzorickou kontrolu těsnosti zařízení, nebo
 • senzorickou kontrolu stavu a vlivu závadných látek uložených mimo zařízení podle zvláštního právního předpisu na okolní prostředí.

Kontrolní systém u nadzemních zařízení, u kterých je možné provést senzoricky kontrolu celého jejich vnějšího pláště, může být založen na senzorickém pozorování uživatelem nebo jím vyškolenou a pověřenou osobou.

Uživatelé závadných látek provádějí kontroly způsobem podle výše uvedeného a o jejich výsledcích vedou evidenci. Základem kontroly je vizuální prohlídka skladů a skládek, posouzení jejich technického stavu, kontrola výstupů z technických kontrolních systémů a kontrola funkčnosti systémů pro průběžné měření výšky hladiny a pro ochranu proti přeplnění. Evidence kontrol je na vyžádání předkládána příslušnému vodoprávnímu úřadu a České inspekci životního prostředí, případně kontrolním orgánům podle zvláštního právního předpisu, včetně technické výkresové dokumentace kontrolovaných zařízení.

Mezi normy zabývající se požadavky na sklady a skladování patří například norma ČSN 65 0201 Hořlavé kapaliny – Prostory pro výrobu, skladování a manipulaci a ČSN 75 3415 Ochrana vody před ropnými látkami. Objekty pro manipulaci s ropnými látkami a jejich skladování.

Pro zajištění výše uvedených požadavků bych Vám doporučil zakoupení těchto záchytných van.

Autor článku: 

Komentáře

Slovíčko

23.04.2020 - 08:21 Radoslav Vlasák
Řekl bych, že poslední slovo článku by mělo znít "norem", nikoliv "van".

Vany

24.04.2020 - 21:53 Vladimír Seloucký
To bych neřekl

Poznámka autora - Jiřího Valy

27.04.2020 - 12:32 Kateřina Hrubá
Poslední slovo v článku bylo doporučení k zakoupení záchytných van, ne záchytných norem.

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout X youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail