Požadavky na výtahy z hlediska požární ochrany

Stavby se podle druhu a potřeby vybavují výtahy určenými pro dopravu osob či osob a nákladů nebo výtahy určenými pouze pro dopravu nákladů. Z hlediska požární ochrany se objekty na základě příslušných projekčních norem vybavují i požárními a evakuačními výtahy.

Požadavky na konstrukci výtahů z hlediska požární ochrany

Požadavky na konstrukci výtahů z hlediska požární ochrany

Požadavky na konstrukci výtahů vyplývají především z nařízení vlády č. 27/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na výtahy, ve znění nařízení vlády č. 127/2004 Sb., a v návaznosti na toto nařízení pak z příslušných norem zejména řady ČSN EN 81 -. Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů. Z hlediska požární ochrany se jedná především o ČSN EN 81-58 Přezkoušení a zkoušky požární odolnosti šachetních dveří, ČSN EN 81-72 Požární výtahy a ČSN EN 81-73 Funkce výtahů při požáru. Vzhledem k tomu, že v evropských předpisech nejsou evakuační výtahy zavedeny, byla zpracována ČSN 27 4014 Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů – Zvláštní úpravy výtahů určených pro dopravu osob nebo nákladů – Evakuační výtahy. Požadavky na požární a evakuační výtahy jsou stanoveny též v ČSN 73 0802 Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty a ČSN 73 0804 Požární bezpečnost staveb – Výrobní objekty.

Podle nařízení vlády č. 27/2003 Sb., jsou výtahy a jejich bezpečnostní komponenty stanovenými výrobky ve smyslu § 12 odst. 1 písm. a) zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. V souladu s tímto nařízením vlády se výtahy a bezpečnostní kompomenty certifikují, provádí se posouzení shody a označení CE a stanovují se podmínky uvedení výtahů na trh a do provozu. V nařízení vlády č. 27/2003 Sb., jsou požadavky z hlediska požární ochrany stanoveny v příloze 1 v článcích:

čl. 4.2.
Mají-li šachetní dveře přispívat k ochraně stavby před šířením požáru, a to včetně svých prosklených částí, musí mít přiměřenou požární odolnost, pokud jde o jejich celistvost, izolační vlastnosti (odolnost vůči plamenům) a radiaci (hustotu tepelného toku).

čl. 4.6.
Výtahy musí být konstruovány a vyrobeny tak, aby mohly dokončit jízdu v případě, že teplota v prostoru výtahového stroje přesáhne maximum stanovené dodavatelem výtahu, ale aby nereagovaly na další příkazy.

čl. 4.10.
Řídící obvody výtahů, které se smějí používat v případě požáru (požární nebo evakuační výtahy), musí být konstruovány a vyrobeny tak, aby zabraňovaly zastavení výtahu ve stanovených úrovních a umožňovaly prioritní řízení výtahu záchrannými četami.

Požadavky nařízení vlády č. 27/2003 Sb., jsou podrobněji rozvedeny v příslušných technických normách. Požární a evakuační výtahy musí být opatřeny dostatečnou ochranou, řízením a signalizací. K základním normovým požadavkům na požární a evakuační výtahy patří zejména požadavky na kabinu výtahu, na rychlost zdvihu, na řídící systémy, komunikační systémy při požárním zásahu a na napájení.

Kabina výtahů

Kabina požárních a evakuačních výtahů musí být dle ČSN 73 0802 nebo ČSN 73 0804 z nehořlavých nebo nesnadno hořlavých hmot o minimálních rozměrech 1100 x 2100 mm a nosnosti nejméně 5 kN, umožňující dopravu osob ležících na nosítkách. Dle ČSN EN 81-72 je minimální požadovaná nosnost 1000 kg a kabina musí být ve střeše opatřena nouzovým poklopem pro vyprošťování osob uvězněných v kabině výtahu. V nových objektech zdravotnických zařízení musí mít kabina evakuačního výtahu minimální rozměry 1200 x 2300 mm, umožňující kromě přepravy osob rovněž dopravu přemístitelného lůžka o rozměrech 900 x 2000 mm, včetně obsluhy.

Rychlost zdvihu

Dle ČSN EN 81-72 musí požární výtah dosáhnout nejvyššího podlaží od úrovně pro přístup jednotky hasičského záchranného sboru do 60 sekund po zavření výtahových dveří. Obdobný požadavek stanoví i ČSN 27 4014 pro evakuační výtah. Evakuační a požární výtahy musí mít dle ČSN 73 0802 a ČSN 73 0804 takovou jmenovitou rychlost, aby doba jedné jízdy do nejvýše umístěného užitného podlaží nepřesáhla 2,5 minuty. Přičemž doba jedné jízdy výtahu zahrnuje dobu k překonání výškového rozdílu, časové ztráty rozjezdem a dojezdem výtahu (asi 0,1 minuty), časové ztráty vzniklé otevřením a zavřením výtahu (asi 0,3 minuty) a dobu potřebnou k nástupu a výstupu osob (asi 0,1 minuty na osobu). Jedna jízda zahrnuje jízdu z výchozí stanice do místa evakuace a zpět.

Řídící systémy

Dle ČSN 73 0802 a ČSN 73 0804 se požaduje, aby v případě požáru bylo umožněno sjetí klece do určené stanice buď impulsem automatického požárního hlásiče nebo přivoláním pomocí klíčového spínače; výtah musí zůstat vyřazen z normálního provozu a být připraven pro evakuaci osob (evakuační výtah) nebo pro provoz s jednotkami hasičského záchranného sboru (požární výtah) pomocí zvláštního ovládání z kabiny výtahu.

Podrobněji jsou pak řídící systémy pro požární výtahy uvedeny v ČSN EN 81-72 a obdobně pro evakuační výtahy v ČSN 27 4014.

Dle ČSN EN 81-72 musí být spínač požárního výtahu umístěn na nástupišti určeném jako přístupová úroveň pro jednotky hasičského záchranného sboru. Spínač musí být umístěn do vzdálenosti 2 m od požárního výtahu a označen piktogramem požárních výtahů. Ovládání spínače požárních výtahů se provádí pomocí klíče pro nouzové odjišťování. Spínač má dvě polohy označené „1“ a „0“. V poloze „1“ je výtah připraven pro zásah jednotky hasičského záchranného sboru. Tato poloha má dvě fáze.

Fáze 1 (přednost přivolání výtahu) může být zahájena manuálně nebo samočinně. V této fázi se všechny ovladače na nástupištích a ovladače v kleci požárního výtahu stávají neúčinnými a již zaznamenané požadavky se zruší. Ovladač pro otevírání dveří a nouzové signalizace zůstává funkční. Požární výtah po příjezdu na úroveň pro zásah jednotky hasičského záchranného sboru zůstává s otevřenými klecovými a šachetními dveřmi. Požární výtah jedoucí směrem od přístupové úrovně pro zásah jednotky hasičského záchranného sboru musí normálně zastavit v nejbližší možné stanici a bez otevření dveří se musí vrátit do přístupové úrovně pro zásah jednotky hasičského záchranného sboru.

Fáze 2 (používání výtahu s ovládáním pro hasiče) nastane poté, co výtah stojí v příslušné úrovni pro zásah jednotky s otevřenými dveřmi.

Zapnutím spínače požárního výtahu musí zůstat ve funkci všechna bezpečnostní zařízení výtahu (elektrická i mechanická). Funkce spínače požárního výtahu nesmí narušit činnost revizní jízdy, činnost spínače nouzové signalizace nebo činnost elektrického nouzového provozu.

Na obdobném principu je založen i řídící systém evakuačních výtahů, který se skládá z fáze 1 – zahájení evakuačního provozu a fáze 2 – evakuační provoz.

Komunikační systémy

Požární výtah musí mít komunikační systém nebo podobné zařízení pro obousměrnou komunikaci s použitím interaktivního duplexního systému, který musí být aktivní, když se požární výtah nachází ve fázi 1 a 2, a to mezi klecí požárního výtahu a přístupovou úrovní pro zásah jednotek hasičského záchranného sboru a strojovnou výtahu. Komunikační zařízení mezi kabinou výtahu a přístupovou úrovní pro zásah jednotky hasičského záchranného sboru musí být vybaveno mikrofonem a reproduktorem a nikoli telefonním sluchátkem.

Napájení požárního a evakuačního výtahu

Elektrické rozvody zajišťující funkci nebo ovládání požárních či evakuačních výtahů musí mít zajištěnou dodávku elektrické energie alespoň ze dvou na sobě nezávislých napájecích zdrojů, z nichž každý musí mít takový výkon, aby při přerušení dodávky z jednoho zdroje byly dodávky plně zajištěny po dobu předpokládané funkce zařízení ze zdroje druhého. Zajištěná dodávka elektrické energie musí být minimálně po dobu 45 minut.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail