Požadavky na strojní a technická zařízení dovezená ze zemí mimo EU

Příspěvek se zabývá problematikou týkající se dovážení, zavádění a následného provozování strojů a strojních zařízení, které jsou dováženy do ČR ze zemí mimo Evropskou unii.

Část 1.

Část 1.

Požadavky vycházející z evropské směrnice 2006/42/ES, které jsou určeny pro výrobce, konstruktéry a provozovatele strojních zařízení, platí ve všech zemích EU. Tyto požadavky byly implementovány do zákonů a prováděcích předpisů v jednotlivých zemích EU, v ČR jsou těmito předpisy zákon o výrobku č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, a prováděcí předpis NV č. 176/2008 Sb., o technických požadavcích na strojní zařízení, ve znění pozdějších předpisů.

Tyto vyjmenované předpisy uvádí kromě konkrétních technických požadavků na stroje a strojní zařízení také podmínky, za jakých může konstruktér, výrobce, či provozovatel, uvést strojní zařízení na trh nebo do provozu.

Tyto podmínky se v plném rozsahu vztahují také na osoby, které stroje nebo strojní zařízení přivezou z jiných zemí, než z EU. Tyto požadavky jsou povinné i na případy, kdy si provozovatel doveze strojní zařízení pro svoji vlastní potřebu.

Přehled evropských právních předpisů o strojních zařízeních

Pro evropský strojírenský průmysl má vytvoření harmonizovaného právního rámce pro navrhovaná a vyrobená strojní zařízení zásadní význam.

Směrnice 2006/42/ES stanovuje obecné základní požadavky na ochranu zdraví a bezpečnost pro uvádění strojních zařízení na trh a do provozu doplněné řadou požadavků pro zvlášť nebezpečné kategorie strojních zařízení. Mezi nejdůležitější body této směrnice patří článek 12, který stanovuje možné postupy posuzování shody strojních zařízení s touto směrnicí. [1]

Posouzení shody musí být provedeno u každého strojního zařízení, které je na trh uváděno nebo je uváděno do provozu.

Povinnost provést posouzení shody má:

 • výrobce strojního zařízení, nebo
 • zplnomocněná osoba,
 • výjimkou je posuzování shody zvlášť nebezpečných strojních zařízení, které jsou uvedeny v příloze IV k této směrnici. Pro tyto typy strojních zařízení je vyžadováno, aby se posouzení shody účastnila nezávislá třetí strana, tzv. autorizovaná (notifikovaná) osoba.

Samotné posouzení shody je možné provést třemi různými způsoby:

 • prvním způsobem je posouzení shody interním řízením výroby,
 • druhým způsobem je ES přezkoušení typu a
 • posledním je komplexní zabezpečení jakosti.

Nejnáročnější variantou je ES přezkoušení typu, které je prováděno autorizovanou, notifikovanou osobou. Průběh posuzování shody - postupy, výsledky - musí být důsledně protokolárně zaznamenán.

Pokud strojní zařízení vyhovuje všem harmonizovaným normám a je vypracována technická dokumentace se všemi svými náležitostmi, může strojní zařízení získat označení pro volný pohyb v rámci EU - ES prohlášení a značku shody CE.

Požadavky na strojní zařízení uváděné v technických předpisech a normách v ČR

V České republice stanoví zákon č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, jak již bylo uvedeno:

 • způsob stanovování technických požadavků na výrobky, které by mohly ve zvýšené míře ohrozit zdraví nebo bezpečnost osob, majetku, životního prostředí, případně jiný veřejný zájem,
 • práva a povinnosti osob, které je uvádějí nebo distribuují na trh, popřípadě je uvádějí do provozu,
 • práva a povinnosti osob pověřených k činnostem, které souvisí s tvorbou a uplatněním českých technických norem nebo se státním zkušebnictvím,
 • způsob zajištění informačních povinností souvisejících s tvorbou technických předpisů a norem vyplývajících z mezinárodních smluv a požadavků práva EU.

Technické požadavky na výrobek

 • technická specifikace - je obsažená v právním předpisu, technickém dokumentu nebo technické normě, kde je stanovena charakteristika výrobku, jakost, užitné vlastnosti, bezpečnost a rozměry, požadavky na název, pod kterým je prodáván, úpravu názvosloví, symbolů, zkratek, zkoušení výrobků, a zkušební metody, požadavky na balení, označování výrobku, opatřování štítkem, postupy posuzování shody výrobku s právními předpisy nebo technickými normami, výrobní metody a procesy mají vliv na charakteristiku výrobku,
 • jiné požadavky, jako je životní cyklus výrobku, podmínky používání, recyklace, zneškodnění výrobku atd. [2]

Posouzení rizika u strojních zařízení uváděných na trh

Rizika u stroje posuzuje a vyhodnocuje výrobce nebo konstruktér a musí přitom:

 • vymezit určení strojního zařízení, což představuje jeho předpokládané použití a jakékoliv jeho důvodně předvídatelné nesprávné použití;
 • určit nebezpečí, která mohou vyplývat ze strojního zařízení a s tím spojené nebezpečné situace;
 • odhadnout rizika při zohlednění závažnosti možného poranění nebo škody na zdraví a pravděpodobnost jejich výskytu;
 • vyhodnotit rizika s cílem určit, zda je nutné snížení rizika v souladu s NV 176/2008 Sb.;
 • zajistit ochranná opatření k vyloučení nebezpečí. [2]

Všechny tyto požadavky musí zaručit také dovozce, který dováží strojní zařízení do České republiky.

Komentáře

Detail

06.07.2015 - 19:39 Josef Drtikol
Dobrý den, hezký článek, ale upřesnil bych povinnost provozovatele vybavit zařízení ochrannými zařízením apod. V praxi jsou někteří provozovatelé schopni zasahovat do konstrukce stroje a to asi v pořádku není. takže i zde zajistit vybavení .ochrannými zařízeními tak, aby je zejména neodstraňovali, a když už zjistí potřebu dalších ochranných zařízení, tak ať to svěří výrobci, nebo jiné odborně způsobilé osobě.

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail