Povinnosti v BOZP začínajícího podnikatele v dopravě

Zdroj: 
Na dotaz odpověděla JUDr. Eva Dandová.

Začínám podnikat jako OSVČ v dopravě do 3,5 tuny. Nemám žádné zaměstnance, auto řídím sám. Musím absolvovat školení řidičů a BOZP a lékařskou prohlídku? Jak často?

Podle ustanovení § 12 a § 13 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, platí, že na právní vztahy týkající se zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy, jde-li o
a) zaměstnavatele, který je fyzickou osobou a sám též pracuje,
b) fyzickou osobou, která provozuje samostatně výdělečnou činnost podle zvláštního právního předpisu,
c) spolupracujícího manžela nebo dítě osoby uvedené v písmenu a) nebo b),
d) fyzickou nebo právnickou osobu, která je zadavatelem stavby (stavebník) nebo jejím zhotovitelem, popřípadě se na zhotovení stavby podílí,
se vztahuje § 101 odst. 1 a 2, § 102, 104 a 105 zákoníku práce (ZP) a § 2 až 11 s přihlédnutím k podmínkám vykonávané činnosti nebo poskytování služeb a jejich rozsahu. Tam, kde se v ZP nebo v části první uvádí zaměstnavatel nebo zaměstnanec, rozumí se tím osoba uvedená v § 12.

Vzhledem k tomu, že jste fyzická osoba, která provozuje samostatně výdělečnou činnost podle zvláštního zákona (živnostenského zákona), platí na vás předmětná ustanovení v plném rozsahu. Protože ale jste sám sobě zaměstnavatelem a sám zaměstnancem, tak také např. rozsah a četnost školení si budete určovat sám, protože podle ZP odpovídá zaměstnavatel a zaměstnavatel také stanoví rozsah a četnost školení. Stejně tak si sám sobě určíte četnost lékařských prohlídek.  Směrnice Mzd PP-265-20.11.67  ze dne 16. prosince 1967 o posuzování zdravotní způsobilosti k práci ve znění směrnic ministerstva zdravotnictví ČSR č. 17/1970 Věstníku MZd ČSR, o změnách v posuzování zdravotní způsobilosti k práci ze dne 21. května 1970 stanoví, že prohlídky pracujících, jejichž činnost může ohrozit zdraví spolupracovníků nebo obyvatelstva, což jsou řidiči, se mají konat každé tři roky.

Autor článku: 

Komentáře

lhůty zdravotních prohlídek řidičů jsou jiné!

08.08.2011 - 20:23 Jiří Hána
Domnívám se, že paní doktorka uvedla v závěru příspěvku chybně lhůty pravidelných lékařských prohlídek, které u řidičů upravuje (nověji než citované směrnice MZD, právní předpis vyšší váhy) Zákon 361/2000 Sb. O provozu na pozemních komunikacích, který k lékařským prohlídkám říká: Pravidelné lékařské prohlídky §87 §87 (1) Pravidelným lékařským prohlídkám je povinen se podrobovat a) řidič vozidla, který při plnění úkolů souvisejících s výkonem zvláštních povinností užívá zvláštního výstražného světla modré barvy,{2} případně doplněného o zvláštní zvukové výstražné znamení, b) řidič, který řídí motorové vozidlo v pracovněprávním vztahu a u něhož je řízení motorového vozidla druhem práce sjednaným v pracovní smlouvě, c) řidič, u kterého je řízení motorového vozidla předmětem samostatné výdělečné činnosti prováděné podle zvláštního právního předpisu,{28} d) držitel řidičského oprávnění skupin C, C+E, D, D+E nebo podskupin C1, C1+E, D1 a D1+E, který řídí motorové vozidlo zařazené do příslušné skupiny nebo podskupiny řidičského oprávnění, e) držitel osvědčení pro učitele řidičů pro výcvik v řízení motorových vozidel podle zvláštního právního předpisu.{4} §87 (2) Vstupní lékařské prohlídce je osoba uvedená v odstavci 1 povinna se podrobit před zahájením výkonu činnosti uvedené v odstavci 1, dalším pravidelným lékařským prohlídkám pak do dovršení 50 let věku každé dva roky a po dovršení 50 let věku každoročně. §87 (3) Držitel řidičského oprávnění, který není osobou uvedenou v odstavci 1, je povinen se podrobit pravidelné lékařské prohlídce nejdříve šest měsíců před dovršením 60, 65 a 68 let věku a nejpozději v den dovršení stanoveného věku, po dovršení 68 let věku pak každé dva roky. §87 (4) Posuzující lékař může na základě výsledku pravidelné lékařské prohlídky v odůvodněných případech, zejména s přihlédnutím k aktuálnímu zdravotnímu stavu, určit osobě uvedené v odstavci 1 nebo 3 (dále jen "povinná osoba") termín další pravidelné lékařské prohlídky kratší, než jsou lhůty uvedené v odstavci 2 nebo 3. §87 (5) Je-li to potřebné pro zjištění zdravotní způsobilosti povinné osoby, může posuzující lékař nařídit provedení odborného vyšetření. §87 (6) Náklady na pravidelnou lékařskou prohlídku osob uvedených v odstavci 1 hradí u osob v pracovněprávním vztahu zaměstnavatel. U osob uvedených v odstavci 1, které nejsou v pracovněprávním vztahu, a u osob uvedených v odstavci 3 hradí náklady na pravidelnou lékařskou prohlídku tyto osoby. §87 (7) Prováděcí právní předpis upraví rozsah pravidelné lékařské prohlídky. Na dotazujícího se tedy podle mého názoru na základě §87, odst. 1, písm. c) vztahuje ustanovení §87, odst. 2 a je tedy povinen se podrobit lékařské prohlídce před zahájením výkonu činnosti, dalším pravidelným lékařským prohlídkám pak do dovršení 50 let věku každé dva roky a po dovršení 50 let věku každoročně. čili do 50 let každé 2 roky nad 50 let každý rok

Re: lhůty zdravotních prohlídek řidičů jsou jiné!

09.08.2011 - 22:39 Tomáš Neugebauer
Pane Háno, máte pochopitelně pravdu. Jedná se o další z řady omylů paní doktorky. A to nejen v tom, že lhůty upravuje novější právní předpis, ale především v tom, že jí uvedená směrnice lhůtu tří let u řidičů z povolání neuvádí! Ve směrnici je v § 13 odst. 1 uvedeno: "Preventivní prohlídky řidičů z povolání, pracovníků železnice a zaměstnanců vlečkařů a vlakových pošt a letců z povolání se řídí zvláštními předpisy". Lhůta tří let se týká pracovních činností uvedených v odst. 2 uvedeného paragrafu. Již od 1. července 1964 platí lhůty u řidičů z povolání do 50 let 1x za 2 roky a nad 50 let ročně (§ 6 vyhlášky č. 87/1964 Sb.).

Nepřesnost v odpovědi paní doktorky

09.08.2011 - 23:44 Tomáš Neugebauer
OSVČ si nemusí rozsah a četnost školení o právních a ostatních předpisech k zajištění BOZP určovat sama, neboť se na ni nevztahuje povinnost toto školení absolvovat. U školení řidičů z povolání (dopravce pro cizí potřebu) je nutné stanovit obsah tohoto školení a lhůtu pro opakování (na základě vyhodnocení rizik při práci) - podrobněji viz http://bozppo.vfn.cz/skoleni_ridicu.htm.

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail