Povinnosti ohledně koordinátora a plánu BOZP na staveništi

Zdroj: 
Na dotaz odpověděl Ing. Václav Kápl.

Chystáme výstavbu nových lodžií. Stavba by měla být prováděna jedním dodavatelem, počet osob by neměl překročit 20/1den, celkový počet dnů bude cca 60, práce bude ve výšce nad 10 m a bude se manipulovat s težkými betonovými břemeny. Je pro tento případ nutný koordinátor BOZP, nebo pouze postačí vypracovat plán BOZP? Může plán BOZP vypracovat projektant v rámci zpracování projektové dokumentace? Jaké oprávnění případně musí mít koordinátor BOZP (způsobilost, živnost)?

Povinnosti zadavatelů staveb jsou z hlediska bezpečnosti práce uvedeny v zákoně č. 309/2006 Sb. § 14 a § 15. Zde jsou celkem 3 základní okruhy povinností, ke kterým směřuje i Váš dotaz. První povinností je rozhodnutí, zda na stavbě bude potřeba určit koordinátora (ve fázi přípravy a ve fázi realizace). K tomu musí být současně splněny 3 požadavky:
a) stavbu bude realizovat více zhotovitelů (zaměstnavatelů). Za zhotovitele se považuje každý zhotovitel, který bude provádět na staveništi stavební práce. V uvedeném případě, kdy uvádíte pouze jednoho zhotovitele, tak již z tohoto je zřejmé, že není potřeba určovat koordinátora.
b) na stavbu bude vydáno stavební povolení nebo bude ohlášena dle ustanovení stavebního zákona.
c) stavba svým rozsahem přesáhne 500 dní v přepočtu na jednu fyzickou osobu (např. 5 pracovníků bude provádět stavbu více než 100 pracovních dní) nebo stavba bude trvat více než 30 pracovních dní přičemž více než jeden den na této stavbě bude pracovat více jak 20 pracovníků.

Druhou povinností je zajištění zpracování plánu BOZP. Tento plán musí být v případech, kdy je pro stavbu určen koordinátor a v těchto případech pak za obsah plánu BOZP „zodpovídá“ určený koordinátor ve fázi přípravy (viz. NV 591/2006 Sb. § 7 písm. c). Dále musí být plán zpracován v případech, kdy rozsah stavby přesahuje 500 osobodní atd. - viz. bod c) výše. Třetím důvodem k vypracování plánu jsou pak situace, kdy se na stavbě předpokládají práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života uvedené v příloze č. 5 k NV 591/2006 Sb. Mezi nejčastější činnosti patří práce ve výkopech hlubších než 5 m, práce nad vodou, práce ve výšce nad 10 metrů, práce v ochranných pásmech energetických vedení a práce spojené s montáží a demontáží těžkých konstrukčních dílů zabudovávaných do stavby. Z uvedeného dotazu vyplývá, že plán BOZP musí zadavatel zajistit minimálně ze dvou důvodů (práce nad 10 m a montáž těžkých dílů).

Co se týče naplnění povinnosti „zadavatel stavby zajistí“, tak ten má několik možností naplnění této povinnosti. Jednak si to může zpracovat sám, pokud má k tomu potřebné znalosti, nebo objednat u zpracovatele projektové dokumentace, případně oslovit odborně způsobilou osobu (pro vyhledávání rizik nebo koordinátora), nebo objednat u zhotovitele stavby (viz. též povinnost zaměstnavatelů dle zák. 309/2006 Sb. § 5). Ve všech těchto případech zodpovídá za obsah, resp. naplnění požadavku, aby plán obsahoval potřebná opatření a způsoby řešení bezpečnosti práce, přičemž musí plně vyhovovat potřebám zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce. V uvedeném případě bude muset plán řešit konkrétně podle podmínek stavby, zejména následující okruhy bezpečnostních problémů - zajištění staveniště (viz. příl. č.1 část I. k NV 591/2006 Sb.), vodorovnou a svislou dopravu materiálu - balkonů, přístup pracovníků, případně jejich dopravu na místo práce, jejich zajištění při práci ve výšce (viz. NV 362/2005 Sb.), zajištění pod místem práce ve výšce a zajištění osob nezúčastněných na práci (obyvatelé bytů, chodci apod.) před zraněním z možného pádu z výšky nebo od pohybu pod zavěšeným břemenem.

Třetí povinností je doručení oznámení o zahájení prací na příslušný oblastní inspektorát práce (OIP). Toto musí být provedeno 8 dní před předáním staveniště vždy, pokud je naplněn parametr rozsahu stavby (500 osobodní, 30 dní - více jak 20 pracovníků) - viz. písm. c) této odpovědi. V tomto případě se nutnost doručení nepředpokládá, protože lze předpokládat, že na stavbě bude průměrně 5 osob (jeřábník, vazač, 2 montážníci, řídící práce), tzn. 5 x 60 = 300, což je méně než 500.

I když nebudete muset koordinátora určovat, přesto odpovím na poslední dotaz ohledně požadavků na koordinátora. Koordinátorem může být právnická osoba. Ta musí mít živnostenské oprávnění na poskytování služeb v oblasti bezpečnosti práce a činnost zajišťovat prostřednictvím odborně způsobilé osoby - koordinátora. Tento musí mít osvědčení o zkoušce u akreditované organizace ne starší 5 let.. Pokud budete určovat fyzickou osobu, kterou zaměstnáte na dohodu o provedení práce nebo na dohodu o pracovní činnosti nebo bude u Vás v pracovním poměru, nemusí být živnostenské oprávnění (koordinátorem pak budete vy jako zadavatel stavby). Pokud si ji nasmlouváte na obchodní smlouvu, pak musí být splněno výše uvedené (živnostenské oprávnění + osvědčení).

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail