Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel

Zdravotní způsobilost řidiče motorových vozidel je jednou ze základních podmínek bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích a je jí věnována pozornost nejenom v ČR, ale i ve všech zemích Evropské Unie (dále jen „EU“) a dalších civilizovaných zemích. V článku se seznámíme s posuzováním zdravotní způsobilosti pro různé skupiny řidičů.

Část 6. B - řízení motorových vozidel jako součást výkonu práce - 4) Posuzování zdravotní způsobilosti k občasnému řízení

Část 6. B - řízení motorových vozidel jako součást výkonu práce - 4) Posuzování zdravotní způsobilosti k občasnému řízení

Při posuzování zdravotní způsobilosti řidiče k občasnému řízení se postupuje obdobně jako u řidiče referenta s tím, že:

  • povinnost posuzování zdravotní způsobilosti k občasnému řízení motorového vozidla není stanovena právním předpisem výslovně, i když se jedná o činnost související s výkonem práce.
  • K občasnému řízení je způsobilý řidič, který je zdravotně způsobilý jako řidič amatér. Dokladem o tom je držení řidičského oprávnění doplněné v případě, kdy tak stanoví zákon o silničním provozu, tzn. v 65 a 68 letech a po dovršení 68 let věku každé dva roky, platným lékařským posudkem vydaným registrujícím poskytovatelem.
  • V případě, kdy si je zaměstnavatel vědom své odpovědnosti za zaměstnance při výkonu činnosti občasného řízení, může při využití ustanovení § 4b odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, stanovit vnitřním předpisem s ohledem na ochranu zdraví zaměstnance podmínky, za kterých činnost občasného řízení lze vykonávat, a v rámci těchto podmínek stanovit i podmínky pro posouzení zdravotní způsobilosti. Za důvodné to lze považovat zejména tehdy, když zaměstnavatel uznává potřebu opakovaného školení řidičů.
  • Náklady související s posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorového vozidla a vydáním lékařského posudku hradí posuzovaný řidič, s výjimkou případů, kdy posouzení zdravotní způsobilosti v souladu s vnitřním předpisem požaduje zaměstnavatel.

Při vydávání lékařského posudku je pak nezbytné vždy dodržet nejenom odborné a formální podmínky výše naznačené, ale též dodržet procesní postup, který je stanoven § 42 a násl. zákona o specifických zdravotních službách. Poskytovatel, resp. posuzující lékař vystupující jeho jménem, musí zejména zajistit aby

  • lékařský posudek byl vydán k tomu oprávněným poskytovatelem,
  • posudkovou činnost prováděl a lékařský posudek jménem poskytovatele vydával lékař k tomu odborně způsobilý. Podle § 5 odst. 3 zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění pozdějších předpisů, může posudkovou činnost vykonávat pouze lékař s příslušnou specializovanou způsobilostí,
  • lékařský posudek byl oprávněným osobám (posuzované osobě, popř. zaměstnavateli) předán prokazatelně (§ 44 odst. 2 zákona o specifických zdravotních službách) a aby doklad o prokazatelném převzetí byl součástí zdravotnické dokumentace vedené o posuzované osobě,
  • byl dodržen postup podle § 46 zákona o specifických zdravotních službách, pokud oprávněná osoba využije svého práva a podá návrh na přezkoumání lékařského posudku.

Vedle uvedených informací nelze při poskytování zdravotní péče pacientovi, který je řidičem motorového vozidla, zapomenout ani na to, že podle § 89a zákona o silničním provozu lékař, který zjistí, že žadatel o řidičské oprávnění nebo držitel řidičského oprávnění je zdravotně způsobilý k řízení motorových vozidel s podmínkou, nebo není zdravotně způsobilý k řízení motorových vozidel, je povinen o této skutečnosti neprodleně informovat obecní úřad obce s rozšířenou působností příslušný podle obvyklého bydliště, nebo místa studia žadatele o řidičské oprávnění, nebo držitele řidičského oprávnění. Při uplatnění dané ohlašovací povinnosti je však potřebné mít na vědomí, že zákon o silničním provozu tuto povinnost váže ke změně nebo ztrátě zdravotní způsobilosti, neváže ji na změnu zdravotního stavu. Z uvedeného důvodu lze v souladu se zákonem tuto povinnost naplnit až tehdy, když zdravotní stav změněný nemocí je již stabilizovaný, neboť při dodržení odborně správného postupu lze posudkovou činnost vykonávat až při stabilizovaném zdravotním stavu. Současně je nutné si uvědomit, že až v této době zákon o silničním provozu danou povinností prolamuje povinnou mlčenlivost. Do doby stabilizace zdravotního stavu lze eventuálně opatření k omezení řízení motorových vozidel stanovit v rámci léčebného režimu, se kterým by měl pacient být seznámen prokazatelně, tzn. písemně s podpisem. Další odpovědnost pak dopadá podle § 5 zákona o silničním provozu přímo na řidiče, tj. pacienta.

Autor článku: 

Komentáře

oprava

23.09.2014 - 10:08 Lukáš Čech
Dobrý den, díky za hezký článek. Pouze bych upozornil na špatně uvedenou četnost per. prohlídek v části 5. B - řízení motorových vozidel jako součást výkonu práce - 3) Posuzování zdravotní způsobilosti řidiče referenta U ohrožení zdraví podle bodu 5 části II přílohy č. 2 vyhlášky o pracovnělékařských službách je periodická s frekvencí jednou za 4 roky a po dovršení 50 let jednou za 2 roky.

Re: oprava

23.09.2014 - 11:33 Vladimír Jindra
v článku je to správně, vizte vyhl. č. 79/2013 - §11 odst. 4 písm. b ... a následně příloha, kde je uvedena rozdílná periodicita tak jak je v článku ...

Re: oprava

23.09.2014 - 12:29 Lukáš Čech
a omlouvám se, chyba na mé straně. Díky

Re: oprava

23.09.2014 - 12:47 Lukáš Čech
Pořád mi ovšem vrtá hlavou, jak může být uvedeno v článku, že: Řidič referent je povinen podrobit se pracovnělékařským prohlídkám v režimu stanoveném vyhláškou o pracovnělékařských službách periodické s frekvencí jednou za 6 let a po dovršení 50 let jednou za 4 roky. Pokud má autorka za to, že řidič "referent" je v kategorii 1 (dle schválené kategorizace prací), tak je to samozřejmě pravda. Může být ale také řidič "referent" zařazen dle faktorů prac. podmínek v kategorii 2, 2R, 3, 4, kde pak četnost neodpovídá.

Re: oprava

25.09.2014 - 09:52 Radovan Holy
Pravdu nemáte. Řidič firemního vozidla (např. do 50 let), který je zařazený do kategorie např. 4, bude chodit na prohlídky každý rok (z hlediska posouzení, zda může vykonávat rizikovou práci) a jednou za 6 let, zda může řídit firemní vozidlo. Nejsem znalec, ale aplikuji praxi, že zaměstnanec se podrobuje periodickým prohlídkám v nejkratších termínech, které jsou pro jeho práci stanoveny. Tj. řidič firemního vozidla - "referent" (1 x 6, 1 x 4 roky) a pokud současně např. obsluhuje tlakovou nádobu, tak bude stejně chodit 1 x 4, 1 x 2 roky. Pokud je tento zaměstnanec navíc v kategorii práce např. 4, bude chodit na prohlídku každý rok a při této prohlídce bude posouzen, zda je způsobilý k práci ve vztahu k riziku (kategorii), zda je způsobilý k obsluze TNS a zda je způsobilý k řízení firemního vozidla. Doktorům to nevadí / cenově nastejno. Sloučení rovněž zmírní administrativní zátěž, už tak zbytečně náročnou.

Re: oprava

27.09.2014 - 08:32 Václav Syrový
A to ještě nikdo nevzal v úvahu, když ten řidič ještě s nějakým tím pikapem rozváží obědy důchodcům a tím dělá činnost epidemiologicky závažnou ( § 19 z.č. 258/2000 Sb.,) tak musí mít prohlídku na zdravotní průkaz a periodickou prohlídku, Dříve se periodické prohlídky na činnosti epidemiologicky závažné "dělaly" pouze po horečnatém nebo průjmovitém onemocnění. Nebo nějaká charitativní organizace má nějakou osobní asistentku, nebo pečovatelku masérku atd. která přichází do styku s tělem klienta(pacienta) u něho v bytě a tam jezdí autem, které používá k výkonu své činnosti nebo vozí osoby do místa výkonu práce (spolupracovnice) které vysazuje po cestě a sama jede až k nejvzdálenějšímu klientovi, a pocestě zpět zase spolupracovnice posbírá a doveze někam jinam a tato prohlídka nenahrazuje prohlídku podle ZP a zákona č. 373/2011 Sb.. Pěkný den přeje Syrový.

Skupina " D "

17.10.2019 - 14:56 Petr Tomis
Jak je možné, že plný invalidní důchodce skupiny " C " , pobírá plný invalidní důchod, může řídit autobus, tedy skupinu "D" a vozit lidi ? Na základě lékařského posudku, zřejmě uplaceného .

Občasné řízení řidič amatér při plnění pracovních povinností

11.11.2021 - 09:42 Ivo Wagner
Dobrý den, zajímalo by mě, jaké důsledky má pro zaměstnance řízení vozidla (B do 3,5t) při plnění pracovních úkolů. Jsem zdravotně způsobilý pro amatérské řízení (kategorie 1) ale ne pro řízení jak řidič referent (kategorie 2). Potřebuji řídit v zaměstnání přibližně 4x za rok. Zaměstnavatel automaticky všechny zaměstance řadí do kategorie řidič referent a kategorii občasných amatérských řidičů nevyužívá. Jaké platí omezení pro řízení vlastního nebo firemního vozidla v pracovní době v režimu řidiče amatéra bez referentských zkoušek?

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail