Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel

Zdravotní způsobilost řidiče motorových vozidel je jednou ze základních podmínek bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích a je jí věnována pozornost nejenom v ČR, ale i ve všech zemích Evropské Unie (dále jen „EU“) a dalších civilizovaných zemích. V článku se seznámíme s posuzováním zdravotní způsobilosti pro různé skupiny řidičů.

Část 3. B - řízení motorových vozidel jako součást výkonu práce - 1) Posuzování zdravotní způsobilosti řidiče z povolání

Část 3. B - řízení motorových vozidel jako součást výkonu práce - 1) Posuzování zdravotní způsobilosti řidiče z povolání

Při posuzování zdravotní způsobilosti k výkonu práce řidiče z povolání se postupuje obdobně jako u řidiče amatéra s těmito odchylkami:

 • U řidiče zaměstnance je posuzujícím lékařem v souladu s § 84 odst. 4 zákona o silničním provozu, § 29 zákona o zdravotních službách a § 53 a násl. zákona o specifických zdravotních službách lékař smluvního poskytovatele pracovnělékařských služeb.
 • V souladu s § 84 odst. 5 zákona o silničním provozu a § 42 odst. 1 písm. b) zákona o specifických zdravotních službách je k posouzení zdravotní způsobilosti vyžadován výpis. Pokud posuzovaná osoba nemá registrujícího poskytovatele (toto je účelné doložit písemným prohlášením posuzované osoby založeným ve zdravotnické dokumentaci), je nutné, aby posuzující lékař, je-li to důvodné, pro zjištění zdravotního stavu posuzované osoby požadoval další odborná vyšetření nezbytná pro vyloučení nemocí, při jejichž zjištění nelze vydat lékařský posudek s kladným závěrem.
 • Řidič z povolání je podle § 87 odst. 2 zákona o silničním provozu povinen se podrobit vstupní lékařské prohlídce před zahájením výkonu činnosti a dalším pravidelným lékařským prohlídkám do dovršení 50 let věku každé dva roky a po dovršení 50 let věku každoročně.
 • Při hodnocení zjištěného zdravotního stavu se použijí kritéria zdravotní způsobilosti stanovená vyhláškou o zdravotní způsobilosti řidičů v příloze č. 3 pro skupinu 2.
 • Lékařský posudek u řidiče zaměstnance se nahrazuje posudkem o zdravotní způsobilosti k výkonu práce. Takovýto posudek však musí vedle náležitostí stanovených právním předpisem upravujícím obsah a náležitosti zdravotnické dokumentace obsahovat určení termínu mimořádné lékařské prohlídky, je-li to důvodné, a další podmínky podle § 5 odst. 1 vyhlášky o zdravotní způsobilosti řidičů a rok provedení dopravně psychologického vyšetření. Od účinnosti vyhlášky o pracovnělékařských službách je nutné v lékařském posudku uvést i údaje stanovené § 17, které byly v předcházejícím období požadovány vyhláškou upravující nakládání se zdravotnickou dokumentací v době tvorby vyhlášky o zdravotní způsobilosti řidičů, a to vyhláškou č. 385/2006 Sb., o zdravotnické dokumentaci, a poučení.
 • Náležitostmi podle § 17 vyhlášky o pracovnělékařských službách jsou

  • identifikační údaje zaměstnavatele,
  • údaje o pracovním zařazení posuzované osoby, dále údaje o druhu práce, režimu práce, o rizikových faktorech ve vztahu ke konkrétní práci, míře rizikových faktorů pracovních podmínek vyjádřené kategorií práce podle jednotlivých rozhodujících rizikových faktorů pracovních podmínek,
  • posudkový závěr a
  • termín provedení mimořádné prohlídky, je-li takový postup důvodný.
 • Pokud zejména u řidiče zaměstnance jsou součástí výkonu práce další činnosti, pro které jsou podmínky posuzování zdravotní způsobilosti a periodicita lékařských prohlídek upraveny zvláštními právními předpisy, je při posuzování zdravotní způsobilosti k práci řidiče z povolání nezbytné i tyto podmínky a periodicitu prohlídek zohlednit jak při zjišťování zdravotního stavu a posudkové činnosti, tak i v lékařském posudku. Při posuzování zdravotní způsobilosti je třeba mít vždy na zřeteli, že výkon dalších činností zvyšuje únavu a tím snižuje zdravotní kapacitu řidiče z povolání.

 • Náklady související s posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorového vozidla a vydáním lékařského posudku hradí

  • v případě zaměstnance zaměstnavatel, neboť se jedná o náklady, které jsou součástí pracovnělékařských služeb,
  • v ostatních případech posuzovaný řidič.

Autor článku: 

Komentáře

oprava

23.09.2014 - 10:08 Lukáš Čech
Dobrý den, díky za hezký článek. Pouze bych upozornil na špatně uvedenou četnost per. prohlídek v části 5. B - řízení motorových vozidel jako součást výkonu práce - 3) Posuzování zdravotní způsobilosti řidiče referenta U ohrožení zdraví podle bodu 5 části II přílohy č. 2 vyhlášky o pracovnělékařských službách je periodická s frekvencí jednou za 4 roky a po dovršení 50 let jednou za 2 roky.

Re: oprava

23.09.2014 - 11:33 Vladimír Jindra
v článku je to správně, vizte vyhl. č. 79/2013 - §11 odst. 4 písm. b ... a následně příloha, kde je uvedena rozdílná periodicita tak jak je v článku ...

Re: oprava

23.09.2014 - 12:29 Lukáš Čech
a omlouvám se, chyba na mé straně. Díky

Re: oprava

23.09.2014 - 12:47 Lukáš Čech
Pořád mi ovšem vrtá hlavou, jak může být uvedeno v článku, že: Řidič referent je povinen podrobit se pracovnělékařským prohlídkám v režimu stanoveném vyhláškou o pracovnělékařských službách periodické s frekvencí jednou za 6 let a po dovršení 50 let jednou za 4 roky. Pokud má autorka za to, že řidič "referent" je v kategorii 1 (dle schválené kategorizace prací), tak je to samozřejmě pravda. Může být ale také řidič "referent" zařazen dle faktorů prac. podmínek v kategorii 2, 2R, 3, 4, kde pak četnost neodpovídá.

Re: oprava

25.09.2014 - 09:52 Radovan Holy
Pravdu nemáte. Řidič firemního vozidla (např. do 50 let), který je zařazený do kategorie např. 4, bude chodit na prohlídky každý rok (z hlediska posouzení, zda může vykonávat rizikovou práci) a jednou za 6 let, zda může řídit firemní vozidlo. Nejsem znalec, ale aplikuji praxi, že zaměstnanec se podrobuje periodickým prohlídkám v nejkratších termínech, které jsou pro jeho práci stanoveny. Tj. řidič firemního vozidla - "referent" (1 x 6, 1 x 4 roky) a pokud současně např. obsluhuje tlakovou nádobu, tak bude stejně chodit 1 x 4, 1 x 2 roky. Pokud je tento zaměstnanec navíc v kategorii práce např. 4, bude chodit na prohlídku každý rok a při této prohlídce bude posouzen, zda je způsobilý k práci ve vztahu k riziku (kategorii), zda je způsobilý k obsluze TNS a zda je způsobilý k řízení firemního vozidla. Doktorům to nevadí / cenově nastejno. Sloučení rovněž zmírní administrativní zátěž, už tak zbytečně náročnou.

Re: oprava

27.09.2014 - 08:32 Václav Syrový
A to ještě nikdo nevzal v úvahu, když ten řidič ještě s nějakým tím pikapem rozváží obědy důchodcům a tím dělá činnost epidemiologicky závažnou ( § 19 z.č. 258/2000 Sb.,) tak musí mít prohlídku na zdravotní průkaz a periodickou prohlídku, Dříve se periodické prohlídky na činnosti epidemiologicky závažné "dělaly" pouze po horečnatém nebo průjmovitém onemocnění. Nebo nějaká charitativní organizace má nějakou osobní asistentku, nebo pečovatelku masérku atd. která přichází do styku s tělem klienta(pacienta) u něho v bytě a tam jezdí autem, které používá k výkonu své činnosti nebo vozí osoby do místa výkonu práce (spolupracovnice) které vysazuje po cestě a sama jede až k nejvzdálenějšímu klientovi, a pocestě zpět zase spolupracovnice posbírá a doveze někam jinam a tato prohlídka nenahrazuje prohlídku podle ZP a zákona č. 373/2011 Sb.. Pěkný den přeje Syrový.

Skupina " D "

17.10.2019 - 14:56 Petr Tomis
Jak je možné, že plný invalidní důchodce skupiny " C " , pobírá plný invalidní důchod, může řídit autobus, tedy skupinu "D" a vozit lidi ? Na základě lékařského posudku, zřejmě uplaceného .

Občasné řízení řidič amatér při plnění pracovních povinností

11.11.2021 - 09:42 Ivo Wagner
Dobrý den, zajímalo by mě, jaké důsledky má pro zaměstnance řízení vozidla (B do 3,5t) při plnění pracovních úkolů. Jsem zdravotně způsobilý pro amatérské řízení (kategorie 1) ale ne pro řízení jak řidič referent (kategorie 2). Potřebuji řídit v zaměstnání přibližně 4x za rok. Zaměstnavatel automaticky všechny zaměstance řadí do kategorie řidič referent a kategorii občasných amatérských řidičů nevyužívá. Jaké platí omezení pro řízení vlastního nebo firemního vozidla v pracovní době v režimu řidiče amatéra bez referentských zkoušek?

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail