Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel

Zdravotní způsobilost řidiče motorových vozidel je jednou ze základních podmínek bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích a je jí věnována pozornost nejenom v ČR, ale i ve všech zemích Evropské Unie (dále jen „EU“) a dalších civilizovaných zemích. V článku se seznámíme s posuzováním zdravotní způsobilosti pro různé skupiny řidičů.

Část 2. A - posuzování zdravotní způsobilosti řidiče amatéra

Část 2. A - posuzování zdravotní způsobilosti řidiče amatéra

V souladu s § 84 odst. 4 zákona o silničním provozu je pro řidiče amatéra lékařem posuzujícím zdravotní způsobilost k řízení motorových vozidel lékař se způsobilostí v oboru všeobecné praktické lékařství nebo v oboru praktický lékař pro děti a dorost registrujícího poskytovatele ambulantní zdravotní péče (dále jen "registrující poskytovatel"). Vzhledem k tomu, že posuzujícím lékařem je registrující poskytovatel, nevyžaduje se pro zjištění zdravotního stavu v souladu s požadavky § 42 odst. 1 zákona o specifických zdravotních službách výpis ze zdravotnické dokumentace registrujícího poskytovatele (dále jen „výpis“). Posuzující lékař u dané kategorie řidičů postupuje podle § 84 až 89, s výjimkou § 87a, zákona o silničním provozu a vyhlášky o zdravotní způsobilosti řidičů, přičemž pro posudkovou péči

 • zákon o silničním provozu stanoví, že

 • lékař posudek v písemné formě vydá po provedení lékařské prohlídky, popřípadě odborného vyšetření,

 • posudkový závěr zní

  1. zdravotně způsobilý k řízení motorových vozidel,
  2. zdravotně způsobilý k řízení motorových vozidel s podmínkou,
  3. zdravotně nezpůsobilý k řízení motorových vozidel,
 • v hodnocení zdravotní způsobilosti se závěrem
  zdravotně způsobilý s podmínkou se uvede důvod, kterým je zpravidla kritérium vyplývající ze zákona o silničním provozu nebo vyhlášky o zdravotní způsobilosti řidičů, přičemž s ohledem na povinnost mlčenlivosti uloženou zákonem o zdravotních službách poskytovateli zdravotních služeb (dále jen „poskytovatel“) i lékaři lze důvod uvést pouze v obecné rovině obecným odkazem na vyhlášku o zdravotní způsobilosti řidičů.

  Podmínka zdravotní způsobilosti se uvádí v rozsahu požadovaném § 6 odst. 2 vyhlášky o zdravotní způsobilosti řidičů, a

  zdravotně nezpůsobilý se uvede důvod zdravotní nezpůsobilosti k řízení motorových vozidel; i v tomto případě lze důvod uvést pouze v obecné rovině obecným odkazem na vyhlášku o zdravotní způsobilosti řidičů,

 • Pravidelné lékařské prohlídce je řidič amatér povinen se podrobit od 1. 7. 2013 nejdříve šest měsíců před dovršením 65 a 68 let věku a nejpozději v den dovršení stanoveného věku a po dovršení 68 let věku každé dva roky,

 • Posuzující lékař může na základě výsledku pravidelné lékařské prohlídky v odůvodněných případech, zejména s přihlédnutím k aktuálnímu zdravotnímu stavu, určit termín další pravidelné lékařské prohlídky ve lhůtě kratší, než která je stanovena právním předpisem. Uvedená lékařská prohlídka má znaky prohlídky mimořádné. Termín této lékařské prohlídky posuzující lékař určí vždy při naplnění podmínek stanovených v § 4 odst. 2 vyhlášky o zdravotní způsobilosti řidičů, tedy v případě postupující nemoci, u které lze předpokládat při dalším vývoji takové změny zdravotního stavu, které ovlivňují bezpečnost provozu na pozemních komunikacích,

Je-li v příloze č. 3 jako podmínka zdravotní způsobilosti uvedena lékařská kontrola zdravotního stavu posuzované osoby, lékařská kontrola se provádí v rámci lékařské prohlídky nejméně jednou za 5 let, není-li v příloze stanoveno jinak, nebo

je-li v závěru odborného vyšetření uveden dřívější termín, do kterého se má posuzovaná osoba podrobit dalšímu odbornému vyšetření, než je termín pravidelné lékařské prohlídky,

 • vyhláška o zdravotní způsobilosti řidičů dále stanoví

 • povinný rozsah vyšetření, včetně odborných vyšetření, a podmínek, kdy tato vyšetření musí být provedena před vydáním lékařského posudku,

 • nemoci, vady, nebo stavy (dále jen „nemoc“), které vylučují nebo podmiňují zdravotní způsobilost k řízení motorových vozidel (dále jen „kritéria zdravotní způsobilosti“); v souladu s evropskými předpisy jsou pro potřeby vyhlášky  o zdravotní způsobilosti řidičů řidiči amatéři zařazeni podle přílohy č. 3 vyhlášky do
 • skupiny 1, pokud jsou

  • žadateli nebo držiteli řidičských oprávnění skupiny A, B a B+E a AM a podskupiny A1 a B1 (zákon o silničním provozu)
 • skupiny 2, pokud jsou

  • žadateli nebo držiteli řidičských oprávnění skupiny C, C+E, D, D+E a T a podskupiny C1, C1+E, D1 a D1+E (zákon o silničním provozu), 
 • náležitosti lékařského posudku ve vzoru v příloze č. 2 a další podmínky stanovené v § 5 odst. 1, a to tak, že posudek se závěrem
 • o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel s podmínkou, v posudku se uvede podmínka vyplývající ze zjištěného zdravotního stavu posuzované osoby. Podmínka spočívá v používání nezbytného zdravotnického prostředku, v technické úpravě motorového vozidla nebo v jiných omezeních posuzované osoby, za které se rovněž považuje termín, do něhož se má posuzovaná osoba podrobit další lékařské prohlídce,
 • o zdravotní nezpůsobilosti k řízení motorových vozidel, se v posudku uvede závěr o zdravotní nezpůsobilosti vyplývající ze zjištěného zdravotního stavu posuzované osoby.

Současně je nutné mít na zřeteli povinnou náležitost lékařského posudku stanovenou § 43 odst. 3 zákona o specifických zdravotních službách, kterou je poučení o možnosti podat návrh na jeho přezkoumání. V poučení je potřebné uvést, v jaké lhůtě je možno návrh na přezkoumání podat, od kterého dne se tato lhůta počítá a zda má, nebo nemá návrh na přezkoumání podle tohoto zákona nebo jiných právních předpisů odkladný účinek (dále jen „poučení“).

 • Náklady související s posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorového vozidla a vydáním lékařského posudku hradí řidič amatér.

Autor článku: 

Komentáře

oprava

23.09.2014 - 10:08 Lukáš Čech
Dobrý den, díky za hezký článek. Pouze bych upozornil na špatně uvedenou četnost per. prohlídek v části 5. B - řízení motorových vozidel jako součást výkonu práce - 3) Posuzování zdravotní způsobilosti řidiče referenta U ohrožení zdraví podle bodu 5 části II přílohy č. 2 vyhlášky o pracovnělékařských službách je periodická s frekvencí jednou za 4 roky a po dovršení 50 let jednou za 2 roky.

Re: oprava

23.09.2014 - 11:33 Vladimír Jindra
v článku je to správně, vizte vyhl. č. 79/2013 - §11 odst. 4 písm. b ... a následně příloha, kde je uvedena rozdílná periodicita tak jak je v článku ...

Re: oprava

23.09.2014 - 12:29 Lukáš Čech
a omlouvám se, chyba na mé straně. Díky

Re: oprava

23.09.2014 - 12:47 Lukáš Čech
Pořád mi ovšem vrtá hlavou, jak může být uvedeno v článku, že: Řidič referent je povinen podrobit se pracovnělékařským prohlídkám v režimu stanoveném vyhláškou o pracovnělékařských službách periodické s frekvencí jednou za 6 let a po dovršení 50 let jednou za 4 roky. Pokud má autorka za to, že řidič "referent" je v kategorii 1 (dle schválené kategorizace prací), tak je to samozřejmě pravda. Může být ale také řidič "referent" zařazen dle faktorů prac. podmínek v kategorii 2, 2R, 3, 4, kde pak četnost neodpovídá.

Re: oprava

25.09.2014 - 09:52 Radovan Holy
Pravdu nemáte. Řidič firemního vozidla (např. do 50 let), který je zařazený do kategorie např. 4, bude chodit na prohlídky každý rok (z hlediska posouzení, zda může vykonávat rizikovou práci) a jednou za 6 let, zda může řídit firemní vozidlo. Nejsem znalec, ale aplikuji praxi, že zaměstnanec se podrobuje periodickým prohlídkám v nejkratších termínech, které jsou pro jeho práci stanoveny. Tj. řidič firemního vozidla - "referent" (1 x 6, 1 x 4 roky) a pokud současně např. obsluhuje tlakovou nádobu, tak bude stejně chodit 1 x 4, 1 x 2 roky. Pokud je tento zaměstnanec navíc v kategorii práce např. 4, bude chodit na prohlídku každý rok a při této prohlídce bude posouzen, zda je způsobilý k práci ve vztahu k riziku (kategorii), zda je způsobilý k obsluze TNS a zda je způsobilý k řízení firemního vozidla. Doktorům to nevadí / cenově nastejno. Sloučení rovněž zmírní administrativní zátěž, už tak zbytečně náročnou.

Re: oprava

27.09.2014 - 08:32 Václav Syrový
A to ještě nikdo nevzal v úvahu, když ten řidič ještě s nějakým tím pikapem rozváží obědy důchodcům a tím dělá činnost epidemiologicky závažnou ( § 19 z.č. 258/2000 Sb.,) tak musí mít prohlídku na zdravotní průkaz a periodickou prohlídku, Dříve se periodické prohlídky na činnosti epidemiologicky závažné "dělaly" pouze po horečnatém nebo průjmovitém onemocnění. Nebo nějaká charitativní organizace má nějakou osobní asistentku, nebo pečovatelku masérku atd. která přichází do styku s tělem klienta(pacienta) u něho v bytě a tam jezdí autem, které používá k výkonu své činnosti nebo vozí osoby do místa výkonu práce (spolupracovnice) které vysazuje po cestě a sama jede až k nejvzdálenějšímu klientovi, a pocestě zpět zase spolupracovnice posbírá a doveze někam jinam a tato prohlídka nenahrazuje prohlídku podle ZP a zákona č. 373/2011 Sb.. Pěkný den přeje Syrový.

Skupina " D "

17.10.2019 - 14:56 Petr Tomis
Jak je možné, že plný invalidní důchodce skupiny " C " , pobírá plný invalidní důchod, může řídit autobus, tedy skupinu "D" a vozit lidi ? Na základě lékařského posudku, zřejmě uplaceného .

Občasné řízení řidič amatér při plnění pracovních povinností

11.11.2021 - 09:42 Ivo Wagner
Dobrý den, zajímalo by mě, jaké důsledky má pro zaměstnance řízení vozidla (B do 3,5t) při plnění pracovních úkolů. Jsem zdravotně způsobilý pro amatérské řízení (kategorie 1) ale ne pro řízení jak řidič referent (kategorie 2). Potřebuji řídit v zaměstnání přibližně 4x za rok. Zaměstnavatel automaticky všechny zaměstance řadí do kategorie řidič referent a kategorii občasných amatérských řidičů nevyužívá. Jaké platí omezení pro řízení vlastního nebo firemního vozidla v pracovní době v režimu řidiče amatéra bez referentských zkoušek?

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail