Posunování vagónu traktorem

Zdroj: 

Ukázku porušování BOZP včetně komentáře poslal Ing. Štefan Győrög.

Posunování vagónu traktorem

Na fotografii je zachycen provozovatelem předvedený způsob posunování železničních cisteren na pozici stáčení. Jde o silniční motorové vozidlo – zemědělský kolový traktor URSUS C-385, přípustná celková hmota přívěsu 10 tun (viz kopie technického průkazu vloženého do snímku). Problematické body: např. posun železniční cisterny jejím trhnutím zemědělským traktorem, nedostatečnost spojovacího ocelového lana, nevhodnost traktorového závěsu, neznámé/nespočítané/nedoložené vektorové působení sil bočního tahu, …

Pozn.: Vyhláška č. 341/2002 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů v § 14 odst. 1 stanovuje, že „Okamžitá hmotnost přípojného vozidla nebo přípojných vozidel smí být u souprav s nejvyšší konstrukční rychlostí do 40 km.h-1 nejvýše 2,5násobku okamžité hmotnosti tažného vozidla. U souprav traktoru a traktorového návěsu se okamžitou hmotností každého z vozidel soupravy rozumí součet hmotností připadajících na jednotlivé nápravy traktoru, respektive návěsu. Podíl hmotnosti připadající na nápravy traktorového návěsu nesmí převyšovat největší povolenou hmotnost přípojného vozidla uvedenou v technickém průkazu traktoru.“.

Železniční kotlový vůz (cisterna) – celková hmotnost včetně nákladu (butan) 79,8 tuny (viz kopie vážního lístku vloženého do snímku)

Pozn.: kotlový 4-osý vůz řady „Zagkks“

Ocelové lano s oky – délka, průměr a pevnost v tahu nezjištěny, revize nezjištěna.

Zajímají nás Vaše zkušenosti s tímto porušením BOZP. Své příspěvky napište do diskuze k článku.

Děkujeme všem účastníkům soutěže "Takto rozhodně ne!" za zajímavé fotografie. Tato soutěž skončila, ukázky porušování bezpečnosti práce a požární ochrany samozřejmě můžete posílat i nadále, ale již ne do této soutěže. V lednu 2016 budou zveřejněny poslední příspěvky.

Komentáře

Posun motorovými vozidly je povolen !!!

17.02.2015 - 11:11 roman sloup
Dobrý den. Případ na obrázku nelze posuzovat podle "pravidel silničního provozu", ale podle zákona č. 266/1994 Sb. (zákon o dráhách) a prováděcích vyhlášek k tomuto zákonu, např. vyhl. 173/1995 (dopravní řád drah). Posun vagonů pomocí silničních vozidel je povolen, ale samozřejmě za určitých podmínek. Z obrázku není zřejmě, zda se jedná o vlečku (která má tzv. Úřední povolení od Drážního úřadu), nebo se jedná o tzv. technologické kolejiště. Na vlečce by platil zákon o dráhách, tzn. jednalo by se o provozování drážní dopravy, provozovatel vlečky by musel mít udělenou Licenci od Drážního úřadu, posun by mohly provádět pouze osoby k tomu odborně a zdravotně způsobilé (dle vyhl. 101/1995 Sb.), pravidla pro posun by byly stanoveny v předpise provozovatele a ve vlečkovém řádu. Pokud by se jednalo o technologické kolejiště, jednalo by se o "běžné pracoviště" a zajištění a organizace provozu včetně pravidel pro zajištění bezpečnosti by byla pouze na provozovateli výrobní technologie na základě provedení analýzy rizik. Ing. Roman Sloup

Re: Posun motorovými vozidly je povolen !!!

25.02.2015 - 12:21 Štefan GYŐRÖG
Ano, jedná se o železniční vlečku s povolením Drážního úřadu a naznačený posun skutečně provádějí pouze příslušnými osobami. Nesmyslné však je, když kromě naznačených posunů provozovatel také deklaruje, že onen ´traktůrek´ použije rovněž pro evakuaci železničních cisteren z železniční vlečky v případě vzniku závažné havárie. Na jedné koleji má povoleno stání 8 ŽC, s nimiž traktůrek v případě nutnosti skutečně nepohne. Navíc v době, kdy by kolem něj např. ´poletovaly´ tlakové lahve z blízké plnírny, určitě se v tomto prostoru nebude zdržovat ani živáček. Je nesprávné, bohužel však hodně rozšířené, posuzovat nejen naznačené striktně pouze podle jednoho předpisu, tím se bezpečnost zcela vytlačuje. Vždyť ´přesunem´ daného problému do jiného právního předpisu tento problém nezmizí, takovýto alibismus rozhodně není na místě. Analýzu a hodnocení rizik je však provozovatel (zaměstnavatel) provést tak či tak.

Nekolejový posun (tedy i

27.09.2019 - 11:00 Miroslav Holubář
Nekolejový posun (tedy i silničním vozidlem) za určitých podmínek není provozováním drážní dopravy ve smylu zákona 266/94 Sb., byť musí být provozován odborně způsobilými osobami. Je pouze součástí technologie vykládky, kdy se v rámci jedné koleje drážní vozidla přisunují na přesná místa k vykládací technologii (řádově desítky metrů). Pro použité silniční vozidlo je zde rozhodující parametr tažná síla, uvedený v technických parametrech vozidla, a protože drážní vozidla mají ve srovnání se silničními o dost menší adhezní odpory, silniční vozidlo utáhne poměrně dost. Má-li na háku tažnou sílu např. 1,4 kN (běžný nakladač), utáhne takové cisternové vozy i dva plné (rozjezdový odpor činí cca 650 N na jeden vůz). Samozřejmě bezpečnost na prvním místě: - posun neprovádět po sklonu přes 2‰, podél koleje musí být volná a rovná plocha bez překážek pro jízdu silničního vozidla - posun provádět minimálně ve dvou lidech - posunová cesta musí být volná, místo, které nesmí vůz přejet musí být zajištěno (zarážky 2x) - tažné lano musí být nejméně 3 m dlouhé, pevnost musí být alespoň 15% přes max tažnou sílu vozidla - vypočtený rozjezdový odpor DV nesmí překročit max tažnou sílu vozidla (nutno zohlednit i rozklad sil na šikmém tahu lana - viz dále) - max úhel odklonu lana od směru pohybu 30° - nejvyšší rychlost 3 km/h (pomalá chůze) - v prostoru tažného lana se na jeho délku nesmí v době posunu zdržovat žádná osoba - délka lana by měla být max. taková, aby v případě přetržení nemohlo zasáhnout kabinu. V opačném případě by měla být kabina chráněna proti průrazu letícím předmětem (mříž jako lesnický traktor)

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail