Postih za neúčast na školení o bezpečnosti práce

Dotaz byl publikován v časopisu REVUE sondy č. 11/2009.

Může zaměstnavatel postihnout zaměstnance za to, že se nezúčastní školení o bezpečnosti práce? Tato školení u nás občas probíhají, někteří zaměstnanci na ně nechodí a zaměstnavatel teď oznámil, že to bude považovat za porušení pracovní kázně. Může dát za takové porušení zaměstnanci výpověď?

Zaměstnavatel má podle § 103 odst. 2 a 3 zákoníku práce povinnost zajistit zaměstnancům školení o právních a ostatních předpisech k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které doplňují jejich odborné předpoklady a požadavky pro výkon práce, které se týkají jimi vykonávané práce a vztahují se k rizikům, s nimiž může přijít zaměstnanec do styku na pracovišti, na které je práce vykonávána, a soustavně vyžadovat a kontrolovat jejich dodržování.

Zaměstnavatel je navíc povinen určit obsah a četnost školení o právních a ostatních předpisech k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, způsob ověřování znalostí zaměstnanců a vedení dokumentace o provedeném školení. Vyžaduje-li to povaha rizika a jeho závažnost, musí být toto školení pravidelně opakováno. V případech, které mají nebo mohou mít podstatný vliv na bezpečnost a ochranu zdraví při práci, musí být toto školení provedeno bez zbytečného odkladu.

Ustanovení § 106 odst. 4 písm. a) zákoníku práce pak stanovuje povinnost zaměstnance účastnit se školení zajišťovaných zaměstnavatelem zaměřených na bezpečnost a ochranu zdraví při práci včetně ověření svých znalostí.

Z výše uvedeného vyplývá, že zaměstnavatel může, přesněji řečeno dokonce musí po zaměstnancích účast na školení požadovat (v opačném případě by mohl být sankcionován inspektorátem práce za nedodržování svých povinností v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci). Pokud se tedy zaměstnanec na školení v rozporu se svou povinností uloženou mu zákonem nedostaví, skutečně lze hovořit o tom, že porušuje pracovní kázeň). Taková situace by pak mohla vyústit až ve výpověď z pracovního poměru ze strany zaměstnavatele, odůvodněnou porušování povinností vyplývajících z právních předpisů, vztahujících se k zaměstnancem vykonávané práci.

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Kde nás najdete

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844
X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail