Postavení tzv. švarcsystému v oblasti kontrol nelegální práce a výsledky činnosti SÚIP za leden 2014

Zdroj: 
Téma potírání výkonu závislé práce zastřené obchodními vztahy, tj. jinou než pracovněprávní smlouvou – tzv. švarcsystém, patří k velmi populárním. Z praxe a statistik kontrolních orgánů však vyplývá, že z hlediska provedených kontrol i z hlediska uložených postihů představuje záležitost okrajovou.

Orgány inspekce práce provedly v roce 2013 cca 36 000 kontrol zaměřených na oblast odhalování nelegální práce. Na základě těchto kontrol bylo zjištěno 3 170 nelegálně pracujících osob (1 394 občanů ČR, 295 občanů ze zemí EU a 1 481 cizinců z tzv. třetích zemí), z toho 196 osob pracujících formou tzv. švarcsystému. (Pozn.: Statistika za loňský rok není ještě zcela uzavřena a významná část správních řízení není dosud ukončena.)

Za tzv. švarcsystém uložily oblastní inspektoráty práce v roce 2013 zaměstnavatelům 17 pokut v celkové výši 6.845.000,- Kč a jednu pokutu ve výši 3.000,- Kč pracovníkovi. Dosud nabylo právní moci 6 z těchto uložených pokut, u dalších dosud probíhá správní řízení. Nejvyšší pokuta uložená zaměstnavateli za tzv. švarcsystém byla ve výši 6.000.000,- Kč.

Za společensky nejvíce škodlivé lze považovat případy, kdy by byl pracovněprávní vztah pro zaměstnance výhodnější, avšak zaměstnavatelem jsou tito přesto nuceni do obchodního vztahu. Společensky velmi závažný jev také představují případy cizinců, kteří formou tzv. švarcsystému obcházejí povinnost mít povolení k zaměstnání na území ČR.

Kontrola výkonu závislé práce zastřené obchodními vztahy bude i ve stávajícím roce součástí kontrol nelegálního zaměstnávání, nikoli však jejich prioritou. Problém nelegálního zaměstnávání tkví především v jiných formách výkonu nelegální práce, nejčastěji se jedná o práci zcela bez smluvního vztahu a dále o práci cizinců bez povolení k zaměstnání nebo v rozporu s tímto povolením.

Co se týče komplexního výkonu kontrolní činnosti Státního úřadu inspekce práce, v průběhu uplynulého měsíce se v databázi zaevidovalo 1 160 kontrol u zaměstnavatelů. Za zjištěná porušení předpisů navrhly oblastní inspektoráty práce pokuty v celkové výši 48.133.500,- Kč. Největší objem pokut spadá jako obvykle na úsek kontrol na základě zákona o zaměstnanosti (kam spadá také kontrola nelegálního zaměstnávání, aktuálně ve výši 32.747.000,- Kč), což je také v důsledku značně vysokých sazeb za jednotlivé správní delikty stanovené zákonem. Úsek pracovních vztahů a podmínek pak obvykle vykazuje největší počet pokut, nikoli však o nejvyšším objemu (aktuálně ve výši 9.306.500,- Kč). K úseku bezpečnosti práce se váží pokuty o objemu 6.080.000,- Kč.

Program kontrolní činnosti Státního úřadu inspekce práce jako jeden z hlavních úkolů stanoví také úkol provádět kontroly na základě podnětů, které pracovištím inspekce práce občané podávají na domnělá porušování pracovněprávních předpisů zaměstnavateli.

V lednu 2014 Státní úřad inspekce práce zapsal do evidence 951 podnětů ke kontrole, z nichž 668 směřovalo na potenciální porušování předpisů upravujících oblast pracovních vztahů a podmínek, 187 podnětů se vztahovalo k oblasti kontroly na základě zákona o zaměstnanosti a 96 podnětů se týkalo porušování předpisů upravujících oblast bezpečnosti práce.

Nejvíce podatelů lednových podnětů se cítilo poškozeno v oblasti odměňování (423 podnětů). Co do četnosti následují podněty směřující na úsek pracovního poměru a dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr (344 podnětů) a třetí příčku obsadil úsek náhrad mzdy nebo platu nebo výdajů spojených s výkonem práce (156 podnětů).

Zda se jedná o porušení předpisů, se mohou občané také přijít poradit na jednotlivá pracoviště oblastních inspektorátů práce, která poskytují bezplatné základní poradenství v intencích zákona o inspekci práce. S otázkami ohledně pracovního práva, bezpečnosti práce či zákona o zaměstnanosti se během měsíce ledna letošního roku na orgány inspekce práce obrátilo celkem 5 745 zájemců. Poradenství je poskytováno písemně, telefonicky, prostřednictvím elektronické pošty či osobně, a to na všech oblastních inspektorátech práce a kontaktních pracovištích ve stanovených provozních dnech.

Důslednému zájmu orgánů inspekce práce se těšítaké úsilí vést zaměstnavatele i zaměstnance ke snižování pracovní úrazovosti cestou dodržování právních předpisů týkajících se bezpečnosti práce. V lednu 2014 zaevidoval Státní úřad inspekce práce celkem 3 086 pracovních úrazů. V 87 případech si závažný pracovní úraz zaměstnance vyžádal jeho hospitalizaci delší než 5 dní a ve čtyřech případech zraněný pracovník zemřel. Sedmdesát tři pracovních úrazů z celkového počtu evidovaných úrazů se přihodilo cizím státním příslušníkům. Pro závažnost úrazu museli být déle než 5 dní hospitalizováni 3 cizinci, smrtí neskončil pracovní úraz žádného cizince. Pracovní úrazovost v jednotlivých krajích ČR v uplynulém měsíci dokumentuje následující tabulka:

Moravskoslezský kraj 346
Hlavní město Praha 338
Jihomoravský kraj 304
Olomoucký kraj 288
Středočeský kraj 245
Plzeňský kraj 238
Ústecký kraj 226
Jihočeský kraj 200
Královéhradecký kraj 180
Pardubický kraj 167
Vysočina 164
Zlínský kraj 152
Liberecký kraj 119
Karlovarský kraj 86
Zahraničí 32
Neurčeno 1

Prevenci v bezpečnosti práce a bezpečnosti technických zařízení z hlediska jejich budoucího provozu zajišťují orgány inspekce práce také svou činností spojenou s posuzováním projektových dokumentací staveb a účastí na kolaudačních řízeních. V lednu 2014 oblastní inspektoráty práce posoudily celkem 133 projektových dokumentací staveb.

Pozn.: Uvedené údaje jsou platné k 7. 2. 2014.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail