Skladování nebezpečných látek v původním ochranném obalu v dílně

9 příspěvků / 0 nový
Poslední
#1

Skladování nebezpečných látek v původním ochranném obalu v dílně

23. Duben 2013 - 14:16 Kateřina

V dílně máme 1 regál kde skladujeme chemické přípravky jako např. Líh, kontox, pájecí kapalina, chladící spreje, barvy a laky. Všechny jsou v poriginálních obalech od výrobce a některé jsou na těchto obalech označeny jako nebezpečné látky.
Prosím o informaci jaké jsou zákonné podmínky skladování těchto přípravků. Je potřeba aby přípravky byly po ruce-opraváři je potřebují každou chvíli při práci. Není tedy možné je uložit do nějaké bezpečnostní uzavřené krabice. Je možno mít tyto přípravky volně uloženy na označeném  regále v dílně jako to momentálně máme?

RE: RE: Skladování nebezpečných látek v původním ochranném obalu v dílně

23. Duben 2013 - 11:52 Anonym
<p>Pane Neugebauere dekuji zaodpoved. Bezp. listy jsem našla na internetu ke stažení.</p><p>Zajímavé je že v drogerii nikdy např., k technickému lihu není bezp. list dodáván. alespoň já osobnějsme se s tím nikdy nesetkala. Ani ve velkých řetězccích &nbsp;jako např hornbach jsme žádné výtisky bezpečnostních listu nikdy nedostala. </p><p>Kulhánková</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p>

RE: Skladování nebezpečných látek v původním ochranném obalu v dílně

23. Duben 2013 - 11:52 Tomáš Neugebauer
<p>Ke každé chemické látce nebo směsi musíte mít bezpečnostní list. Ten musí být zaměstnancům, jež s chemickými látkami pracují přístupný. List vám měl dodat dodavatel společně s chemickou látkou. Jeho součástí jsou též pravidla pro bezpečné uložení těchto látek. Některé bezpečnostní listy me možné nalézt na internetu. Zde je však nutné zvážit, zda se jedná o aktuální verzi a zda list odpovídá opravdu tomu, k čemu jej potřebuji.</p> <p>Bezpečnostní list je základním dokumentem, z kterého lze vycházet. Požadavky též můžete nalézt ve vyhlášce č. 23/2008 Sb. a českých technických normách.</p>

RE: Skladování nebezpečných látek v původním ochranném obalu v dílně

23. Duben 2013 - 13:07 Anonym
Doplnil bych p. Neugebaura. Pokud u Vás ve firmě působí osoba odborně způsobilá v požární ochraně (a měla by), rozhodně zkuste problematiku prokonzultovat s ní. Zejména nahlédněte do dokumentace požární ochrany, zpracované ve smyslu § 15, zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, v platném znění, konkrétně do dokumentace o začlenění provozovaných činností. Zde by Vás mělo zajímat, zda činnosti na pracovišti, na němž skladujete dané chemické látky, nejsou posuzovány a začleněny, jakož to činnosti se zvýšeným nebo vysokým požárním nebezpečím. Pokud ano, pro takové pracoviště musí být zpracován požární řád, který by měl problematiku řešit. Tento dokument je pro Vás potom závazný. Požární řád zpracovává výhradně osoba odborně způsobilá v požární ochraně (= též technik požární ochrany). Dále bych zde zkopíroval mou odpověď na předchozí dotaz zde v diskusi. "Jinak obecně k bezpečnosti práce... Dle zákoníku práce jste povinni vyhodnotit rizika, tj. identifikovat nebezpečné činitele pracovního prostředí a činností, odhadnout rizika z nich plynoucí, resp. tedy provádět, souhrnně označeno, tzv. analýzu rizika. Následně analyzovaná rizika zhodnotíte, tedy provedete posouzení rizik. Pak je na řadě regulace rizik, tj. přijímání adekvátních opatření. Rozhodně nezapomínejte, na vedení dokumentace o rizicích a na komunikaci rizik s dotčenými osobami, včetně odborů, pakliže u Vás působí. Na základě výše uvedeného procesy, tedy tzv. řízení rizik, si defakto sami stanovíte, jaké podmínky musejí být dodrženy, pro skladování nebezpečných chemických látek a směsí." - samozřejmě za dodržení podmínek výrobce, stanovených v bezpečnostním listě k látkám. Pokud máte více než 25 zaměstnanců nebo nemáte potřebné znalosti, nezapomeňte se obrátit na osobu odborně způsobilou v prevenci rizik v oblasti BOZP, prostřednictvím níž, musíte plnění úkolů prevence rizik zajišťovat. Tj. tato osoba se defakto musí vyjádřit ke všem krokům BOZP a to od rizik, přes kategorizaci, OOPP, školení a informování, kontrolní činnosti atd. " Dále cituji ust. § 236, vyhl. č. 48/1982 Sb., v platném znění: "Pracoviště s výskytem nebezpečných látek musí být opatřena dostatečným množstvím asanačních prostředků. Pracovníci, kteří přicházejí do styku s nebezpečnými látkami, musí být organizací v potřebném rozsahu seznámeni s účinky těchto látek, se způsoby, jak s nimi zacházet, s ochrannými opatřeními, se zásadami první pomoci, s potřebnými asanačními postupy a s postupy při likvidaci poruch a havárií." a § 238 téže vyhlášky: "Nebezpečné látky smějí být skladovány jen na místech k tomu určených v předepsaném množství (např. požárně bezpečnostní řešení stavby, koladační rozhodnutí, dokumentace požární ochrany apod.) a v bezpečných obalech; na obalech musí být vyznačen jejich obsah a bezpečnostní označení. Společně skladovat se smějí jen ty nebezpečné látky (jejich směsi), které spolu nebezpečně nereagují." Snad Vám odpověď alespoň trochu pomohla.

RE: RE: RE: Skladování nebezpečných látek v původním ochranném obalu v dílně

23. Duben 2013 - 14:04 Anonym
Cituji písm. e), odst. (1), § 5, zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, v platném znění (v.z.p.): "Právnické osoby a podnikající fyzické osoby jsou povinny pravidelně kontrolovat prostřednictvím odborně způsobilé osoby (§ 11 odst. 1), technika požární ochrany (§ 11 odst. 2) nebo preventisty požární ochrany (§ 11 odst. 6) dodržování předpisů o požární ochraně a neprodleně odstraňovat zjištěné závady;" - resp. provádět tzv. požární preventivní prohlídky, ve smyslu § 12, vyhl.č . 246/2001 Sb., které se zapisují do "slavné" požární knihy." Z výše uvedeného tedy plyne, že musíte mít zajištěnou osobu odborně způsobilou v požární ochraně nebo technika požární ochrany, dále jen OZO PO nebo vám tato osoba musí proškolit zaměstnance, jakož to preventistu požární ochrany. Dále bych chtěl připomenout, povinnost každého "podnikatele", ve smyslu § 15, zákona č. 133/1985 Sb., v.p.z., zpracovat dokumentaci požární ochrany. Dle odst. (1), § 40, vyhl. č. 246/2001 Sb., cituji: "Není-li zákonem nebo touto vyhláškou stanoveno jinak, zpracovává, popřípadě vede dokumentaci požární ochrany podle § 27 odst. 1 odborně způsobilá osoba nebo technik požární ochrany." Závěrem podotýkám, že ust. odst. (5), § 11, zákona č. 133/1985 Sb., v.p.z. umožňuje, aby činnost odborně způsobilé osoby a technika požární ochrany byla vykonávána v pracovněprávním vztahu anebo na základě zvláštního zákona, tedy jako služba poskytována externí organizací. V případě, že se budete poohlížet po externí organizaci, doporučuji řádně prověřit kvality daného zaměstnance a zejména si řádně pohlídat, za co a kolik budete platit. Kontroly na úseku požární ochrany vykonává státní požární dozor Hasičského záchranného sboru ČR a za porušení předpisů požání ochrany hrozí sankce až do výše 500 000,-. Horší to pro Vás může být v případě požáru, kdy pojišťovna nenahradí škodu, s odvoláním na nedodržení pravidel požární ochrany. Takže řešit skladování "pár plechovek ředidla" je sice chválihodné, avšak pokud neřešíte BOZP a PO jako celek, komplexně, dostatečně odborně způsobilými a kvalifikovanými osobami, může se taková práce jevit jako zbytečná.

RE: RE: Skladování nebezpečných látek v původním ochranném obalu v dílně

23. Duben 2013 - 13:54 Anonym
<p>Dekuji i za druhou odpoved. Trochu me vystresovala tato veta: "pokud u Vás ve firmě působí osoba odborně způsobilá v požární ochraně a mela by...... "</p><p>Kde ho vzit a prezit? Máme totiz 5 zemstatnancu co jsou odborne zpusobili pouze v eletkrotechnice tj. oboru ve kterem pracujeme. Podle toho co pisete bychom spravne meli na pozarni ochranu zamestnat dalsiho cloveka co se o to toto vsechno bude starat :ooo ? </p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p>

RE: RE: RE: Skladování nebezpečných látek v původním ochranném obalu v dílně

23. Duben 2013 - 13:54 Tomáš Neugebauer
<p>Povinnost mít zajištěnu odborně způsobilou osobu v PO se vztahuje pouze na firmy a společenosti, které provozují činnosti s vysokým požárním nebezpečím. Troufám si tvrdit, že na 90 % takovou firmou nejste. Firmám, které provozují činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím postačí&nbsp;mít zajištěného technika PO. Zda jste takovou firmou již nelze na dálku uvést. Pokud jste firmou, která provozuje pouze činnosti bez zvýšeného požárního nebezpečí, tak vám postačí ustanovit si z vlastních zaměstnanců preventistu PO, který absolvuje odbornou přípravu pro výkon této činnosti. Posouzení do které kategorie požárního nebezpečí patří vám provede technik PO nebo odborně způsobilá osoba v PO. Ty vám též mohou proškolit preventistu PO.</p> <p>Podrobnější informace o minimálních povinnostech k zajištění PO naleznete na:</p> <p><a href="http://bozppo.vfn.cz/minimum_po.pdf">http://bozppo.vfn.cz/minimum_po.pdf</a></p> <p>a po drobnější informace o minimálních povinnostech k zajištění BOZP naleznete na:</p> <p><a href="http://bozppo.vfn.cz/minimum_bozp.pdf">http://bozppo.vfn.cz/minimum_bozp.pdf</a></p> <p>Předpokládám, že&nbsp;jste malá firma, a proto vám doporučuji ještě tuto stránku:</p> <p><a href="http://bozppo.vfn.cz/mikrofirmy.htm">http://bozppo.vfn.cz/mikrofirmy.htm</a></p>

RE: RE: RE: RE: Skladování nebezpečných látek v původním ochranném obalu v dílně

23. Duben 2013 - 14:16 Tomáš Neugebauer
Dokumentaci PO není povinen nechat zpracovat každý podnikatel, jak je uvedeno, ale pouze ten, jenž provozuje činnosti se zvýšeným nebo vysokým požárním nebezpečím. Ten, který provouje činnosti bez zvýšeného požárního nebezpečí tuto povinnost nemá a teoreticky ani nemusí mít doklad o tom, do které kategorie jsou jim provozované činnosti zařazeny.

RE: RE: RE: RE: RE: Skladování nebezpečných látek v původním ochranném obalu v dílně

23. Duben 2013 - 14:16 Anonym
Ano, p. Neugebauer má samozřejmě pravdu. Povinost zpracovat dokumentaci požární ochrany, ve smyslu § 15, zákona o PO, se opravdu vztahuje pouze na osoby vykonávající činnosti se zvýšeným a vysokým požárním nebezpečím. Začlenění řeší § 4, zákona o PO, viz http://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?page=0&idBiblio=36808&recShow=3&fulltext=&nr=133~2F1985&part=&name=&rpp=100#parCnt Pokud se do toho začtete, můžete celkem dobře orientačně zjistit, zda spadáte do té které kategorie. Jen podotknu, že hodnotu nahodilého požárního zatížení vyčtete z přílohy č. 2, k vyhl. č. 246/2001 Sb., viz http://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?page=0&idBiblio=51500&recShow=56&fulltext=&nr=246~2F2001&part=&name=&rpp=100#parCnt Proce začlenění je celkem složitý, ale jak píšu výše, orientačně se můžete pokusit kategorii určit sami. Každopádně Vám doporučuji, kontaktovat OZO PO a minimálně zajistit provádění požárních preventivních prohlídek, jejichž neprovádění je, dle mých zkušeností, celkem nepříjemně sankcionováno.

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout X youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail