Pracovní postupy

11 příspěvků / 0 nový
Poslední
#1

Pracovní postupy

6. Duben 2013 - 15:39 Miroslav Beneš

Dobrý den, nevím si rady s odpovědí na otázku, zda z nějakého právního předpisu plyne povinnost zaměstnavatele, písemně zpracovat pracovní postupy.

Pro některé práce je toto přímo uloženo konkrétním předpisem. Jde mi spíše o činnosti běžného charakteru. Jako např. odvoz špón od stroje a jejich vykládka do stanoveného kontejneru, nebo např. postup při drcení odpadu (přívezení materiálu k drtiči, drcení, odvoz drtě) apod.

Byl jsem upozorněn na to, že pokud zaměstnanec, který řekněme veze špóny a tyto vyložil do kontejneru, do tohoto kontejneru vleze a začne je svou vahou udusávat, si způsobí poranění nohou a pracovní úraz, za tento úraz budu do jisté míry odpovědný já, protože jsem zaměstnanci písemně nestanovil pracovní postup, s tímto ho prokazatelně neseznámil a v tomto postupu mu nezakázal takovou činnost, jako je vlezení do kontejneru.

Popravdě řečeno, nedokážu si představit, jak náročným procesem by bylo, pro středně velký výrobní podnik, mít výše uvedeným způsobem podchyceny všechny práce a zejména zakázané činnosti.

Děkuji za vyjádření.

RE: Pracovní postupy

6. Duben 2013 - 15:06 Václav Syrový
Dobrý den pane Beneši. Dovolil jsem si doplnit odpověď kolegy Chalupy a kopii ustanovení ZP § 106. §106 Práva a povinnosti zaměstnance (1) Zaměstnanec má právo na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, na informace o rizicích jeho práce a na informace o opatřeních na ochranu před jejich působením; informace musí být pro zaměstnance srozumitelná. (2) Zaměstnanec je oprávněn odmítnout výkon práce, o níž má důvodně za to, že bezprostředně a závažným způsobem ohrožuje jeho život nebo zdraví, popřípadě život nebo zdraví jiných fyzických osob; takové odmítnutí není možné posuzovat jako nesplnění povinnosti zaměstnance. (3) Zaměstnanec má právo a povinnost podílet se na vytváření bezpečného a zdraví neohrožujícího pracovního prostředí, a to zejména uplatňováním stanovených a zaměstnavatelem přijatých opatření a svou účastí na řešení otázek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. (4) Každý zaměstnanec je povinen dbát podle svých možností o svou vlastní bezpečnost, o své zdraví i o bezpečnost a zdraví fyzických osob, kterých se bezprostředně dotýká jeho jednání, případně opomenutí při práci. Znalost základních povinností vyplývajících z právních a ostatních předpisů a požadavků zaměstnavatele k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je nedílnou a trvalou součástí kvalifikačních předpokladů zaměstnance. Zaměstnanec je povinen a) účastnit se školení zajišťovaných zaměstnavatelem zaměřených na bezpečnost a ochranu zdraví při práci včetně ověření svých znalostí, b) podrobit se preventivním prohlídkám, vyšetřením nebo očkováním stanoveným zvláštními právními předpisy32), c) dodržovat právní a ostatní předpisy a pokyny zaměstnavatele k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, s nimiž byl řádně seznámen, a řídit se zásadami bezpečného chování na pracovišti a informacemi zaměstnavatele, d) dodržovat při práci stanovené pracovní postupy, používat stanovené pracovní prostředky, dopravní prostředky, osobní ochranné pracovní prostředky a ochranná zařízení a svévolně je neměnit a nevyřazovat z provozu. Zkuste si přečíst ustanovení odstavců 3,4, a odstavec pís.c). Řešil bych to vydáním MPBP pro danou dílnu, kda bych uvedl zásadní a závažná ustanovení podle zhodnocení rizik a ty ostatní bych řešil zopakováním a připomenutím citovaného ustanovení ZP. Řeším to tak prakticky celý život a nikdy to nikdo nenapadl ani z IBP, OIP, OBÚ nebo ČBÚ.

RE: RE: Pracovní postupy

6. Duben 2013 - 15:39 Norbert Chalupa
Dobrý den, pane Syrový, na Vaší odpověď, zejména v první části předposlední věty, si odpověděl pan Beneš již sám. Problémem zůstává jiná věc a to je zpracování písemných pracovních postupů pro jednotlivé, zejména, nespecifické činnosti. Jistě nebude problém stanovit písemně pracovní postup pro plánované výkopy, kácení stromů, zpracování kovů na různých druzích kovoobráběcích strojů, totéž u dřevoobráběcích strojů, vaření, lisování čehokoliv atd. atd. Ale, jak uvedl správně pan Beneš, jak chcete řešit písemné zpracování pracovního postupu pro různé situace, třeba které musíte řešit operativně? Jsou to zejména práce pomocné, opravářské, údržbářské, mnohé jiné, takové, kde ani neumíte danou situaci předvídat nebo z časových důvodů nelze písemně pracovní postup stanovit. Vezměte si třeba řidiče MKD. Jede do Německa s typizovanými bednami, v nichž je něco, je jedno co. Ale on kupř. neví co poveze zpátky? Dispečer mu zavolá, že má zajet do Švýcarska, kde ve firmě převezme kupř. kabelové cívky s kabely. Jistě to není totéž, jako přepravit typizované bedny s něčím? Kdo mu písemně stanoví pracovní postup pro nakládku, vykládku? Dispečer, který ani neví, jak to vypadá? Někdo ve Švýcarsku? Řeknu Vám to, nikdo. Další příklad. Jsou třeskuté mrazy. Dojde k situaci, že někde, z různých důvodů v nějakém objektu a ještě o víkendu popraskají radiátory. Majiteli objektu se podaří sehnat někoho, kdo mu to opraví. Majiteli firmy, která to opravovat bude, se podaří sehnat pár jeho lidí, kteří jsou ochotni o víkendu tam zajet na opravu. Přijedou tam, všude plno vody, zima a teď musíte situaci vyhodnotit a začít s opravou. Kdo jim stanoví písemný pracovní postup? Řeknu Vám to, nikdo. Takových příkladů jsou mraky. Majitelé a šéfové firem by tady mohli vyprávět. Je naprosto nereálné stanovit pro všechny činnosti písemné pracovní postupy. Ovšem když se stane úraz.. Takže, pane Syrový, toto je problém.

RE: RE: RE: Pracovní postupy

6. Duben 2013 - 15:39 Václav Syrový
Dobrý den pane Chalupo. Pane Chalupo já to znám myslím že tak dobře jako Vy, řeším každou chvíli někde něco. Dělám také pro dopravní firmu. Jednomu řidiči asi před třemi lety spadl kabelový buben na nohu, tentýž řidič si asi rok před tím přirazil plným kabelovým bubnem palec k bočnici, když je nakládal, a všechny bubny měly Al kabely jenom jeden měl měď a ten nestačil ukočírovat na podlaze auta, protože to neutáhl. Teď momentálně řeším používání paletových ručně vedených vozíků řidiči. Řidiči rozváží mlékárenské výrobky na paletách hmotnost asi 1 t. V prodejně kam jezdí si půjčí paletový vozík a paletu dovezena prodejnu nebo do skladu. Protože auto stojí do kpečka, tak to někdy nemůže utáhnou, lidí v prodejně je málo, takže mu nemohou jít pomoci. Tak mu půjčili paletzový vozík elektrický, ale nechtějí mu jej půjčovat, protože na to nemá řidičský průkaz. Tak jsme volali instruktorovi a komisaři na MV, rád nám to udělá, jeden europrůkaz s fotkou za 150,-Kč x 100 řidičů, tak mě ředitel firkym jemně vypoklonkoval, tak jsem to vyřeši jinak, koupil jsem průkazy (pro obsluhu) v Satesu Šumperk, udělal jsem na to osnovu, (zredukoval jsem osnovu pro VZV) udělal jsem presenční listinu spolu s osnovou, evidenční list řidiče MV, evidenční list MV, z ČSN 26 8812 (ze staré), a v pondělí začínám jeden z řidičů pojede pro nco do Olomouce, potom pojededz Olomouce do prahy a po cestě sjede z dálnice, zastaví se na firmě, já mu udělám školení, vyplním evidenční list řidiče MV, vyplním průkaz obsluhovatele MV v kantyně, řidič si dá svačinu, vypije kafe a jede dál už s průkazem. O týden později bude totéž s kolegou. U ostatních středisek to půjde asi po šesti až osmi lidech. Když jsem se ptal kolegyně, ta co mě volala že vyhláška 79 už vyšla, tak jí došlo, že to také nemá u nich na firmě vyřešené a dají si to letos do prověrky, aby si to ověřili jak to probíhá u nich. A pravěpodobně potom použjí modifikovaný způsob jak to děláme my. Loni u jiného zákazníka spadla pracovnice na automyčce ze žebříku, podklouzl ji na mokré podlaze po umytí auta. Minulý týden přišel dopis od Kooperativy, abychom předložili presenční listinu a osnovu školení zda byla proškolena pro práci ve výšce. Tak jsem jim to poslali. Tak bych mohl pokračovat do nekonečna. Dělám a někde jsou problémy, někde nejsou.Teď už budu končit, chci se podívat na Vraždy v Midsomeru, jestli inspetor Burneby odhalí vraha. Mám tady několik zápisů ze školení potřebuji to zkontrolovat a vyfakturovat. Přeji pěkný den a zbytek víkendu. Syrový.

RE: Pracovní postupy

3. Duben 2013 - 18:40 Norbert Chalupa
Dobrý den, pane Beneši, povinnost zpracovat písemně pracovní postupy pro běžné činnosti, jak píšete, nikde nenajdete. Vše vyplývá zejména ze zák. č. 309/2006 Sb., zákoníku práce (včetně jejich prováděcích předpisů), vyhodnocení rizik a z požadavku vést dokumentaci o informacích a pokynech (§103 odst. (1) ZP). Bohužel, takto je to nastaveno a v praxi často nereálné, nesplnitelné.

dotaz

27. Únor 2019 - 18:09 Petr Novák
Potřebuji vědět jak se co v jakém povolání dělá,je to z důvodu že se o to zajímám.

dotaz

27. Únor 2019 - 18:11 Petr Novák
Potřebuji vědět jak se co v jakém zaměstnání dělá,zajímá mě to.

Re: dotaz

3. Březen 2019 - 14:56 Tomáš Neugebauer
Co tím máte na mysli?

RE: Pracovní postupy

31. Březen 2019 - 21:17 Vít Hofman
Osobně se domnívám, že přímo pracovní postup jako takový písemně stanovený být nemusí. Co ale písemně stanoveno být musí, to jsou informace a pokyny k zajištění bezpečnosti práce. Plyne tak přímo ze zákoníku práce. Totéž jsme řešili také na https://bozpforum.cz/diskuse/bezpecne-pracovni-postupy/musi-byt-pracovni-postupy-stanoveny-pisemne/

NV 378/2001

13. Listopad 2019 - 18:22 David Kudrna
Vazeni, dle NV 378/2001 plyne zamestnavateli zpracovat Mistni provozni bezpecnostni predpis, ktery upravuje technologicke postupy daneho zarizeni na danem pracovisti. Kdo a jak tam muze vstupovat, jak se konkretne dana technologie obsluhuje, kdo je k tomu opravnen, rizika, opatreni, OOPP, prvni pomoc, atd. Vetsinou je prave tento dokument nazyvan Provozni rad. Predne tim zamestnanci vymezujete pole pusobnosti a upozornujete ho na mozna rizika. V pripade urazu se take resi, zda neco neporusil prave z tohoto Provozniho radu, popr. zda ho zamestnavatel spatne zpracoval. Na kazdou technologickou operaci tedy tento dokument musi byt, ustnim poucenim bych se rozhodne nespokojil.

Pracovní postup vypracovaný zaměstnancem

20. Únor 2020 - 12:01 Jan Kubík
Dobrý den, jsem zaměstnanec expedice jednoho výrobního závodu. Byl jsem přijat na zpracování objednávek a následné objednání dopravy. Pracuji v programu AX který není jedním z nejsnazších (kór když je v angličtině), ale po částečném zaučení svým nadřízeným a následném doučenní (svépomocí) program zvládám já i mý kolegové. ;-) Bohužel nadřízený který nás zaučoval už u nás nepracuje a náš nový šéf který se systémem AX neumí si po 2 letech vymyslel, že NÁM zadá za úkol zpracovat pracovní postup na naší práci i s PrintScreeny na kterých bude přesně popsáno co děláme, kam klikáme a proč. :-O A já se ptám, má na to můj nadřízený nárok, ikdyž jsem byl přijat na jinou činnost a né na vypracovávání pracovních postupů? Neměl by spíš naopak takový pracovní postup vypracovat on když ho o to požádáme? :-O Děkuji za odpověď.

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Nové příspěvky publikované na informačním serveru BOZPinfo.cz

Kde nás najdete

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844
X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail