Pojištění odpovědnosti za škodu u obecně prospěšné společnosti

Zdroj: 
Na dotaz odpověděla JUDr. Eva Dandová.

Platí pravidla a povinnosti podle zákoníku práce pro zákonné pojištění odpovědnosti organizace za škodu při pracovních úrazech nebo nemocech z povolání pro organizace typu "obecně prospěšná společnost"? Na jejich činnosti se podílí i dobrovolníci bez nároku na odměnu.

Zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovních úrazech a nemocech z povolání i dnes za platnosti druhého zákoníku práce upravuje § 205d zákoníku práce č. 65/1965 Sb. Toto ustanovení zůstalo i nadále platné přes § 365 zákoníku práce č. 262/2006 Sb. Podle výslovného znění § 205d starého zákoníku práce každý zaměstnavatel zaměstnávající alespoň jednoho zaměstnance je pro případ své odpovědnosti za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání pojištěn. To se nevztahuje na organizační složky státu vyjmenované v § 3 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů. Podle tohoto ustanovení jsou organizačními složkami státu ministerstva a jiné správní úřady státu, Ústavní soud, soudy, státní zastupitelství, Nejvyšší kontrolní úřad, Kancelář prezidenta republiky, Úřad vlády České republiky, Kancelář Veřejného ochránce práv, Akademie věd České republiky, Grantová agentura České republiky a jiná zařízení, o kterých to stanoví zvláštní právní předpis anebo tento zákon; obdobné postavení jako organizační složka státu má Kancelář Poslanecké sněmovny a Kancelář Senátu.

Z uvedeného tedy vyplývá, že obecně prospěšná společnost, pokud zaměstnává alespoň jednoho zaměstnance, musí být také pro případ své odpovědnosti z titulu pracovních úrazů nebo nemocí z povolání také pojištěna. To se nakonec týká i každého zaměstnavatele drobného živnostníka, který zaměstnává jednoho či dva pomocné dělníky.  Ustanovení § 205d starého zákoníku práce pouze člení zaměstnavatele, a to následujícím způsobem. Zaměstnavatelé, kteří měli u České pojišťovny, akciová společnost, sjednáno toto pojištění k 31. prosinci 1992 jsou nadále pojištěni tam. Ostatní zaměstnavatelé jsou pojištěni u Kooperativy, československé družstevní pojišťovny, akciová společnost, případně jejího právního nástupce v České republice. 

Z vyhlášky č. 125/1993 Sb., kterou se stanoví podmínky a sazby zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání, ve znění pozdějších předpisů, vyplývá, že povinnost platit pojistné vzniká zaměstnavateli, zaměstnává-li alespoň jednoho zaměstnance. Tuto skutečnost je zaměstnavatel povinen bez zbytečného odkladu písemně oznámit organizační jednotce pojišťovny, v jejímž obvodu má zaměstnavatel sídlo (trvalé bydliště) a uvést své identifikační číslo zaměstnavatele nebo jiné označení, které je nahrazuje. Pojistné si vypočítává zaměstnavatel ze základu stanoveného shodně s postupem pro určení vyměřovacího základu pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti dle zákona č. 589/1992 Sb. Základem pro výpočet pojistného je souhrn vyměřovacích základů za uplynulé kalendářní čtvrtletí všech zaměstnanců, které v tomto období zaměstnavatel zaměstnával. K výpočtu použije sazbu uvedenou v příloze této vyhlášky pro příslušnou kategorii určenou podle převažující základní činnosti tvořící předmět podnikání zaměstnavatele. Pojistné za I. čtvrtletí každého kalendářního roku je splatné do 31. ledna, za II. čtvrtletí do 30. dubna, za III. čtvrtletí do 31. července a za IV. čtvrtletí do 31. října. Pojistné za I. a II. čtvrtletí 1993 je splatné do 31. května 1993. Vznikne-li zaměstnavateli, který v předcházejícím čtvrtletí nezaměstnával žádného zaměstnance, povinnost platit pojistné na toto pojištění, zaplatí zaměstnavatel první pojistné vypočítané z výše uvedeného základu stanoveného pro dané čtvrtletí, a to zpětně, nejpozději do konce prvního měsíce následujícího čtvrtletí.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Nové příspěvky publikované na informačním serveru BOZPinfo.cz

Kde nás najdete

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844
X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail