Podpora na odstraňování organických těkavých látek

Zdroj: 
V operačním programu Infrastruktura mohou podnikatelské subjekty žádat o finanční podporu na projekty na odstraňování organických těkavých látek.

V operačním programu Infrastruktura mohou podnikatelské subjekty žádat o finanční podporu na projekty na odstraňování organických těkavých látek.

Omezování emisí těkavých organických látek (VOC) vznikajících při užívání organických rozpouštědel při některých činnostech a v některých zařízeních je Evropskou unií intenzivně prosazováno a emisní limity se pro některé organické těkavé látky stále zpřísňují. To představuje značné finanční náklady zejména pro podnikatelskou sféru. Největší dopad se předpokládá pro výrobce produktů s obsahem těkavých organických látek v barvách a lacích a pro výrobce prostředků pro opravu nátěrů. Pro zajištění požadavků vyplývající ze směrnice je stanoveno přechodné období jednoho roku. V tomto časovém období budou muset vyhláškou dotčené subjekty zajistit snížený obsah těkavých organických látek.

FINANČNĚ NÁROČNÉ AKCE

Pro mnoho podniků je přijetí a zajištění emisních limitů VOC značně finančně náročné a mnohdy musí být hrazeno z ostatních zisků podniku. V rámci Operačního programu Infrastruktura, opatření 3.3.B - Zlepšování infrastruktury ochrany ovzduší kategorie B, snižování emisí těkavých organických látek - lze poskytnout dotaci (nevratná podpora) na snižování znečišťování ovzduší emisemi těkavých organických látek z činností a zařízení technologických procesů používajících organická rozpouštědla, a to na zpracování dokumentace i na vlastní realizaci projektu.

Zprostředkujícím subjektem pro poradenství a příjem žádostí je Státní fond životního prostředí, podmínky jsou uvedeny v směrnici č.12/2004.

Podnikatelským subjektům lze poskytnout podporu podle tzv. principu podpory malého rozsahu "de minimis", tzn. firma v průběhu 3 let může čerpat dotaci i na více projektů až do maximální výše 100 000 EU. To je výhodné pro investičně méně náročné projekty.

Druhým principem poskytnutí podpory je tzv. veřejná podpora. V tomto případě se poskytuje podpora z finančních nákladů na realizaci části projektu ke zlepšení podmínek nad zákonem stanovenou mez.

Např. projekt příjemce podpory na odstranění emisí VOC bude stát 30 000 000 Kč (celkové náklady). Zákonem stanovený limit zdroje je 110 mg/m3 a náklady na dosažení tohoto emisního limitu jsou 20 000 000 Kč (standardní náklady). Realizací akce však bude dosaženo koncentrace VOC 80 mg/m3. Základ pro stanovení podpory bude tedy 10 000 000 Kč (mimořádné náklady). Od mimořádných nákladů musí být dále ke stanovení uznatelných nákladů odečteny případné výhody vzniklé ze zvýšení kapacity a úspory nákladů během prvních 5 let existence projektu.

V souladu se směrnicí může být v případě investic do firem dotace maximálně 35 % celkových uznatelných nákladů. Dalších 10 % dotace poskytne SFŽP. Podnik tedy může získat dotaci až ve výši 45 % z celkových uznatelných nákladů v případě realizace projektu. V případě zpracování dokumentace (např. náklady na zpracování projektu pro územní řízení, stavební povolení atd.) lze čerpat až 50 % dotace.

JAK ZJISTÍME CELKOVÉ UZNATELNÉ NÁKLADY?

Od celkových investičních nákladů na realizaci projektu odečteme finanční prostředky pro činnosti, které nelze hradit (tzn. nezpůsobilé náklady, např. náklady na autorizovaný dozor, výdaje související s realizací, které nejsou součástí smlouvy o dílo atd.). Přesné vymezení způsobilých a nezpůsobilých nákladů jsou vymezeny přílohou č. 3 směrnice 12/2004.

Žádosti do Operačního programu Infrastruktura - Priorita 3 přijímá Státní fond životního prostředí ČR na základě vyhlašovaných výzev (v některém celostátním deníku a na internetových stránkách SFŽP ČR). Zde je také zpřístupněn formulář žádosti v elektronické podobě a žadatel zde obdrží další nezbytné informace o způsobu podání žádosti a požadovaných dokladech.

Přehled legislativy

Zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), účinnost od 1. 6. 2002.

Vyhláška č. 355/2002 Sb., která legislativně stanovuje emisní limity a další podmínky provozování ostatních stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší emitujících těkavé organické látky z procesů aplikujících organická rozpouštědla a ze skladování a distribuce benzinu. Účinnost od 14. 8. 2002. Vyhláška implementuje směrnici Rady 1999/13/ES a směrnici Evropského parlamentu a Rady 94/63/ES, o kontrole emisí VOC vznikajících při skladování benzinu a při jeho distribuci od terminálů k čerpacím stanicím.

Novela vyhlášky č. 355/2002 Sb., připravuje se v současné době. Bude implementovat novou směrnici Evropského parlamentu a Rady 2004/42/ES, o omezování emisí těkavých organických látek v dekoračních barvách, lacích a výrobcích pro opravy nátěrů vozidel. Vyhláška zpřísní emisní limity pro některé organické těkavé látky.
Aktuální databázi dotačních titulů ze strukturálních fondů EU nanízí zdarma postál www.eDotace.cz.

ZDROJ:
Podpora na odstraňování organických těkavých látek. In Odpady [online]. Economia, 2005 [cit. 10-11-2005]. Dostupný z WWW: <http://odpadyservis.ihned.cz/?s1=E&s2=0&s3=0&s4=0&s5=0&s6=0&m=detail&article[area_id]=10078640&article[id]=17012600&p=E00000_detail>.

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail