Podniky podporující zdraví jako příklad dobré praxe

Podpora zdraví na pracovišti se stává nedílnou součástí každodenního pracovního života v celé řadě podniků. Prakticky se jedná zejména o prevenci poškození zdraví z práce, ozdravění výživy, zvyšování pohybové aktivity, zavádění nekuřáckých programů a programů na zvládání stresu.

V České republice mají podniky možnost svou péči o zdraví svých zaměstnanců porovnat s jednotnými Kritérii kvality podpory zdraví na pracovišti a po úspěšném splnění podmínek soutěže Podnik podporující zdraví získat ocenění na úrovni I., II. či III. stupně.

Vzhledem k jedinečnému charakteru každého podniku, jeho firemní kultury a složení jeho pracovní populace, nelze sestavit konkrétní výčet náležitostí úspěšného programu podpory zdraví na pracovišti. Proto jsme vybrali alespoň dva konkrétní podniky, které se zúčastnily letošního ročníku soutěže Podnik podporující zdraví, jako příkladné modely dobré praxe. Přístup k zaměstnancům, podpoře jejich zdraví a volnočasových aktivit jim přináší jasné výsledky ve zvyšující se spokojenosti, snižující se fluktuaci, nemocnosti i pracovní úrazovosti.

Podpora zdraví na pracovišti je dobrovolná strategie doplňující zákonnou péči o zdraví zaměstnanců. Jejím cílem je rozvoj zdravého životního stylu, minimalizace všech pracovních i mimopracovních rizik, a tím optimalizace zdravotního stavu zaměstnanců. Tato strategie doplňuje péči o zdraví zaměstnanců v součinnosti s pracovnělékařskými službami, s péčí o pracovní prostředí a pracovní podmínky a s bezpečností práce.

Kvalitní projekty podpory zdraví na pracovišti přinášejí zaměstnavatelům snížení fluktuace, krátkodobé nemocnosti, pracovní úrazovosti a zlepšení spokojenosti zaměstnanců. Pro samotné zaměstnance je důležitým přínosem zlepšení zdravotního stavu, snížení stresu, zvýšení spokojenosti s prací, apod. [1]

Vzhledem k demografickým trendům, stárnutí pracovní populace a s tím souvisejícím nárůstem chronických/civilizačních onemocnění, narůstá důležitost podpory zdraví na pracovišti. Civilizační onemocnění způsobují celosvětově každý rok úmrtí až 41 milionů lidí, což odpovídá 71 % všech úmrtí na světě. V České republice mají civilizační onemocnění ještě větší podíl na celkové úmrtnosti než v globálním měřítku, v roce 2017 byla příčinou 89 % všech úmrtí u nás. [2,3]

Jednotlivé aktivity v rámci programů podpory zdraví na pracovišti by měly být zaměřeny zejména na oblast zdravého životního stylu – racionální stravu, dostatečnou fyzickou aktivitu, nekouření a management stresu. Neboť za hlavní rizikové faktory chronických onemocnění v populaci jsou považovány právě kouření, nezdravý způsob stravování, nedostatečná fyzická aktivita (faktory životního stylu) a dále vysoký krevní tlak, vysoká hladina cholesterolu v krvi, nadváha a diabetes mellitus (metabolické rizikové faktory). [4] Další důležitou oblastí zaměření aktivit podporujících zdraví na pracovišti je prevence poškození zdraví vyplývající z náplně práce a rehabilitace již vzniklých problémů.

Soutěž Podnik podporující zdraví

První ročník soutěže Podnik podporující zdraví byl vyhlášen v roce 2005 v souladu s Usnesením vlády České republiky č. 1046, které bylo nazváno Dlouhodobý program zlepšování zdravotního stavu obyvatelstva ČR – zdraví pro všechny v 21. století. Tento dokument, zvaný krátce Zdraví 21, ve své části 13 ukládá Ministerstvu zdravotnictví ČR, Ministerstvu práce a sociálních věcí ČR a dalším organizacím spolupracovat na tvorbě projektu Podnik podporující zdraví a na jeho zavádění do praxe v České republice.

Každoročně od roku 2005 je hlavním hygienikem České republiky oficiálně vyhlašován nový ročník soutěže o titul Podnik podporující zdraví. Organizaci a vyhodnocování soutěže zajišťuje Státní zdravotní ústav, Centrum hygieny práce a pracovního lékařství. [5] Kritéria kvality podpory zdraví na pracovišti slouží nejenom k hodnocení projektů podpory zdraví na pracovišti, ale i jako pomoc již při jejich plánování. Tato kritéria jsou zpracována odděleně pro velké a pro malé a střední podniky. Kritéria hodnotící velké podniky jsou rozdělena do osmi sekcí, kritéria pro malé a střední podniky jsou jednodušší a skládají se ze tří sekcí. [6,7]

Do roku 2019 proběhlo 15 ročníků soutěže (2005–2019), celkově se zapojilo již 76 podniků s více než 100 000 zaměstnanci.  Opakovaně se certifikuje 80 % těchto podniků (certifikát je vydáván na dobu 3 let). Souhrnně již bylo provedeno 191 auditů na pracovištích těchto podniků. V roce 2019 proběhlo 23 auditů, z toho 18 firem se zúčastnilo soutěže opakovaně a 5 firem se přihlásilo poprvé.

Příklady dobré praxe

Vzhledem k jedinečnému charakteru každého podniku, jeho firemní kultury a složení jeho pracovní populace nelze sestavit konkrétní výčet náležitostí úspěšného programu podpory zdraví na pracovišti. Abychom názorně na konkrétních příkladech ukázali efektivní projekty podpory zdraví na pracovišti, vybrali jsme alespoň dva konkrétní podniky, které se zúčastnily loňského ročníku soutěže Podnik podporující zdraví a jejichž přístup k zaměstnancům, podpoře jejich zdraví a volnočasových aktivit jim přináší jasné výsledky ve zvyšující se spokojenosti, snižující se fluktuaci, nemocnosti, pracovní úrazovosti. Jedná se o odlišné společnosti nejen velikostí, tj. počtem zaměstnanců, ale také svým zaměřením.

1. Společnost zabývající se strategickým plánováním, nákupem médií a vyhodnocováním efektivity realizovaných aktivit

Tato společnost se svými 220 zaměstnanci byla hodnocena podle Kritérií kvality podpory zdraví na pracovišti pro malé a střední podniky a již napoprvé získala ocenění III. stupně (nejvyšší).

Pracovníci společnosti mají k dispozici open space s opticky oddělenými částmi, odhlučněné prostory, soukromé telefonní budky, ergonomický nábytek (možnost výškově nastavitelných stolů pro práce ve stoje). Součástí prostoru jsou také odpočinkové zóny, kuchyňky, posezení, ale také například stolní fotbal. Vzhledem k tomu, že většina pracovní náplně probíhá na počítačích, nechala společnost do podlah zabudovat filtry pohlcující elektromagnetické záření.

Ve společnosti je velmi podporována otevřená komunikace na pracovišti. Pravidelně dochází k hodnocení zaměstnanců se zpětnou vazbou, každý měsíc se uskutečňují celoagenturní porady. Vedoucí pracovníci jsou proškolováni v oblastech leadershipu, snaží se podporovat své podřízené, motivovat je a především vytvářet dobrou pracovní atmosféru. Ve společnosti je nabízena řada interních i externích školení a kurzů – technických i psychologických, některé musí být pro velký úspěch opakovány, např. individuální koučink, mindfulness, „Nevypusť duši“ – prevence syndromu vyhoření, apod.

Zaměstnanci mohou využít širokou nabídku možností ke sladění pracovního a rodinného života. Tyto výhody využívají zejména rodiče s malými dětmi. Společnost nabízí různé možnosti zkráceného úvazku či home office. Dětem zaměstnanců je zdarma nabízen dětský klub Baby Guru pro děti ve věku 1,5 – 6 let. V období prázdnin děti mohou zdarma využít nabídku příměstského tábora. Zároveň jsou pořádány akce pro děti v první a poslední den školního roku, Mikulášská besídka s dárky a představením Michala Nesvadby.

Pro zaměstnance jsou pravidelně organizovány teambuildingové akce – zimní lyžařské výjezdy na hory, letní sportování u vody nebo v přírodě, vánoční večírek, Powerleague (sportovní a vědomostní soutěže). Společnost podporuje zájmové „kroužky/setkávání“ (Cestovatelský klub, Beauty studio) a další sportovní aktivity svých zaměstnanců – běžecké soutěže, volejbal, paddleboarding, lukostřelba, stolní tenis. Zájemci mají k dispozici zvýhodněnou Multisport kartu. Přímo v budově zaměstnavatele mají zaměstnanci dotovaná cvičení – jóga, pilates, kruhový trénink. V létě bývá pravidelně vyhlašována soutěž Step by step – soutěž týmů, s minimálním denním počtem kroků 10 000/den a s odměnou pro vítěze. Podporována je rovněž jízda do práce na kole; zaměstnanci mají k dispozici místnost pro úschovu kol a sprchy na pracovišti. Všichni mají možnost 1-2x za měsíc využít 30 minutovou masáž přímo na pracovišti v pracovní době, v nejvytíženějším pracovním období i 1x za týden. K dispozici mají také plně hrazenou chiropraktickou péči pro případ léčby akutní bolesti.

Ve spolupráci s majitelem budovy je pořádán Den zdraví, jehož součástí jsou nejrůznější zdravotní přednášky, workshopy, měření krevního tlaku, zraku, váhy, poradenství týkající se zdravé výživy. Zaměstnanci jsou také pravidelně proškolováni (i s praktickým nácvikem) v poskytování první pomoci.

Společnost nezapomíná ani na podporu zdravého stravování. Každý den mají zaměstnanci k dispozici zdarma sezónní čerstvé ovoce. Společnost zajišťuje zdarma dovoz obědů z restaurací zaměřených na zdravý životní styl. Čtyřikrát do roka se konají tematicky zaměřené společné snídaně, do jejichž přípravy se zapojují sami zaměstnanci.

Společnost již několik let podporuje kojenecký ústav v Praze - Krči, a to jak finančně, tak osobně (Dětský den pro děti, podpora kanisterapie, úprava zahrady, hřiště, charitativní bazárek). V celé společnosti se používají ekologické přípravky, zaměstnanci jsou školeni v ekologickém chování (třídění odpadu, šetření elektrickou energií) tak, aby se společnost mohla zařadit mezi ekologicky šetrné firmy a být příkladem nejen pro ostatní, ale také pro vlastní zaměstnance.

Pomocí kroků a aktivit, které společnost dělá a nabízí svým zaměstnancům, se jí daří udržovat míru fluktuace na nižších hodnotách, než je ve firmách tohoto charakteru běžné, nemocnost je nižší než 1 %, během posledních 3 let se postupně zvyšuje celková spokojenost zaměstnanců. Podíl finančních nákladů investovaných do podpory zdraví na pracovišti je na úrovni 2 % zisku firmy.

2. Společnost vyrábějící cukrovinky

Společnost se zúčastnila auditu poprvé v roce 2013, poté titul obhájila v roce 2016 a v roce 2019. Při opakovaných auditech je vždy posuzována návaznost na předchozí projekty a aktivity, stejně jako Kritéria kvality podpory zdraví na pracovišti, v této společnosti ve variantě pro velké podniky - firma zaměstnává 500 zaměstnanců.

Hlavní prioritou společnosti je vytváření bezpečného prostředí a podmínek pro zdraví a spokojenost zaměstnanců. Společnost si přeje, aby zdraví zaměstnanců bylo na konci pracovního dne zachováno, ideálně, aby bylo ještě pevnější, než na jeho začátku. Zdravotní politika společnosti se řídí uceleným programem Wellbeing and safety a Mars Be Well – Tomorrow starts today. Jakékoli omezení zdravotní způsobilosti, popř. rodinné/osobní důvody ve vztahu k práci jsou řešeny individuálně, firma hledá náhradní pracovní pozice (přesun z výroby do administrativy, úprava směn). Zaměstnanci v administrativě mají pružnou pracovní dobu s možností home office.

Společnost finančně podporuje pracovní docházku bez nemocnosti (s přihlédnutím k přísným zdravotním požadavkům ve výrobě potravin), je vyplácena kvartálně a určena na podporu zdraví (sportovní aktivity, nákup v lékárně). Zaměření podpory zdraví na jednotlivá témata si zaměstnanci vybírají sami na základě dotazníků. Závodní ordinace (přítomnost sestry) nabízí zaměstnancům dohled a vyšetření v rámci prevence civilizačních chorob (měření cholesterolu, glykémie, CRP, měření krevního tlaku), očkování (chřipka, klíšťová encefalitida). Závodní ordinaci každoročně 2-3x navštíví dermatolog za účelem kontroly pigmentových znamének a změn na kůži (byly zachyceny i prekancerózní stavy). Z dalších odborníků je zván psycholog na podporu duševního zdraví, přední odborník na zdravou výživu Ing. Petr Havlíček, ženám je nabízena instruktáž samovyšetřování prsou.

Společnost obměnila poskytovatele závodního stravování, zmodernizovala jídelnu, nabízí až 10 druhů salátů denně, v nabídce je více zdravých „FIT“ menu, více ryb. Zaměstnanci mají jednou týdně zeleninový salát a ovoce zdarma, v nabídce jsou i tematické stravovací týdny, každé 2 měsíce nabízí čerstvé sushi od specialisty. Došlo k výraznému zvýšení docházky zaměstnanců na obědy.
Společnost se snaží vytvářet optimální ergonomické podmínky pro práci, došlo  k výrazné automatizaci výroby, zaměstnanci mají kvalitnější OOPP (výběr ze 3 druhů pracovní obuvi, bederní pásy, bandáže, vložky do bot). Zaměstnanci mohou využívat masáže, pedikuru, dentální hygienu (50 % hradí společnost).

Na pracovišti se 2x týdně konají lekce pilates a jógy, zaměstnanci mají k dispozici volné vstupenky do bazénu, ve firmě je plně zařízená posilovna. Každoročně se společnost zapojuje do kampaně Do práce na kole, předplácí se tělocvična na beachvolejbal, podporují se charitativní sportovní akce, např. Běh pro Světlušku, Teribear, Avon pochod. Podpora nekuřáctví probíhá formou nabídky konzultací, žvýkaček, náplastí.

Krátkodobá nemocnost se v průměru pohybuje okolo 1 %, nemoc z povolání byla uznána naposledy před 10 lety, v posledních 3 letech se stal pouze 1 pracovní úraz.

Podpora zdraví na pracovišti je důležitým nástrojem v péči o zdraví zaměstnanců. Její potřebnost a přínos jsou dostatečně prokázány jak v oblasti zdravotní, tak finanční.  Nabývá na aktuálnosti i vzhledem k demografickým trendům stárnutí pracovní populace a nárůstu chronických onemocnění. Přístup k zaměstnancům a péče o jejich zdraví ve firmách, které získaly ocenění Podnik podporující zdraví, je na velmi vysoké úrovni a přináší jasné výsledky ve zvyšující se spokojenosti, klesající fluktuaci, nemocnosti i pracovní úrazovosti. Tyto firmy pak mohou působit jako příklady dobré praxe a své praktické zkušenosti předávat dalším podnikům.

Podpořeno MZ ČR – RVO (Státní zdravotní ústav – SZÚ, 75010330)

Seznam literatury

  1. Workplace health promotion, WHO, [online]. [cit. 2019-09-05], dostupné z: https://www.who.int/occupational_health/topics/workplace/en/index1.html;
  2. Noncommunicable diseases country profiles 2018. World Health Organization (WHO) , [online]. [cit. 2019-09-05], dostupné z: https://www.who.int/nmh/publications/ncd-profiles-2018/en/
  3. ČSÚ. (2018). Statistická ročenka České republiky: [online]. [cit. 2019-09-05]. Dostupné z: https://www.czso.cz/csu/czso/statisticka-rocenka-ceske-republiky-2018;
  4. ČAPKOVÁ, N. a kol. Zdravotní stav české populace, výsledky studie EHES 2014. Praha. Státní zdravotní ústav. 2016. ISBN 978-80-7071-356-3;
  5. JANOŠOVÁ, K., KOŽENÁ, L., LIPŠOVÁ, V. Deset let soutěže Podnik podporující zdraví. Praha. Státní zdravotní ústav. 2015. ISBN 978-80-7071-346-4;
  6. LIPŠOVÁ, V. a kol. Kritéria kvality podpory zdraví na pracovišti, 2. přepracované a doplněné vydání. Praha. Státní zdravotní ústav. 2016. ISBN 978-7071-370-9;
  7. Podnik podporující zdraví. Podnik podporující zdraví: kritéria [online]. [cit. 2019-09-05]. Dostupné z: https://www.podnikpodporujicizdravi.cz/kriteria/.

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail