Podnikám a mám zaměstnance

Pokud zaměstnáváte zaměstnance, vztahuje se na Vás z hlediska BOZP Část pátá Zákoníku práce v platném znění a zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Vyplývá z toho pro Vás hodně povinností ale také sankce, když tyto povinnosti nedodržíte. Nezapomeňte, že za oblast BOZP ve Vašem podniku odpovídáte pouze vy!

Pokud zaměstnáváte zaměstnance, vztahuje se na Vás z hlediska BOZP v plném rozsahu část pátá Zákoníku práce v platném znění a zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Vyplývá z toho pro Vás hodně povinností ale také sankce, když tyto povinnosti nesplníte. 
Server BZP.cz Vám proto na svých stránkách vedle přehledu zásad a základních požadavků, jejichž splnění je podmínkou úspěšného podnikání, uvádí také způsoby, jak tyto požadavky splnit. Pro větší přehlednost a srozumitelnost jsou zde uváděny základní postupy využitelné ve všech oborech podnikání. Podrobnější popisy a vysvětlení je možné získat na uváděných odkazech.

Důležité zásady:

 • BOZP a PO je součástí Vašeho podnikání
 • Nezapomeňte, že za oblast BOZP ve Vašem podniku odpovídáte jako zaměstnavatel pouze Vy!
 • Za plnění úkolů v péči o BOZP odpovídají Vaši vedoucí zaměstnanci na všech stupních řízení v rozsahu svých funkcí.
 • Plní-li na jednom pracovišti úkoly zaměstnanci více zaměstnavatelů, jsou zaměstnavatelé povinni vzájemně se písemně informovat o rizicích a spolupracovat při zajištění BOZP.
 • Máte-li zaměstnance, je třeba se pojistit pro případ, že utrpí pracovní úraz či dostane nemoc z povolání. K tomu slouží zákonné pojištění odpovědnosti za škodu, které v současnosti obstarávají dvě komerční pojišťovny: Kooperativa a Česká pojišťovna.
 • Každý nově přijatý zaměstnanec musí být při nástupu do práce řádně a prokazatelně seznámen s právními a ostatními předpisy k zajištění BOZP včetně předvídatelných rizik jeho práce a s opatřeními přijatými zaměstnavatelem na ochranu před působením těchto rizik. Vstupní školení se koná v den nástupu zaměstnance do práce a v pracovní době. Skládá se z obecné části a vstupního školení na pracovišti, které musí proběhnout v den zařazení nového zaměstnance na jeho pracoviště. Bez absolvovaného vstupního školení na pracovišti zaměstnanci nesmějí být pověřeni výkonem žádné práce!
 • Zaměstnavatel nesmí nahradit přidělování OOPP zaměstnancům finančním plněním.

Základní právní předpisy, který zaměstnavateli povinnosti v oblasti BOZP ukládají:

 • Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále ZP)
 • Zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů (§ 31, odst. 19 )


Abeceda základních povinností zaměstnavatele v BOZP:

A. Prevence rizik

 • znát rizika vyplývající z vykonávaných činností ve Vašem podniku
 • provádět úkoly prevence rizik odborně způsobilou osobou (popř. zajistit externí odborně způsobilou osobu)
 • pravidelně kontrolovat úroveň BOZP (prověrky BOZP v podniku)
 • více k prevenci pracovních a zdravotních rizik ...

B. Školení BOZP


C.  Pracovní úrazy


D. Nemoci z povolání

 • vznik, uznání a ukončení nemocí z povolání
 • povinnosti zaměstnavatele
 • dopady na zaměstnance
 • více ...


E. Provoz výrobních a pracovních prostředků a zařízení

 • provádět pravidelnou údržbu zařízení a pracovních prostředků podle požadavků právních a ostatních předpisů
 • zpracování provozních předpisů
 • kontrola a revize


F. Vedení dokumentace k zajištění BOZP a Požární ochrany


G. Osobní ochranné pracovní prostředky (OOPP)


H.  Pracovnělékařská péče


Ch.  Zajištění pracoviště

 • zhodnocení rizik
 • umístění bezpečnostních značek a zavedení signálů
 • zásady poskytování první pomoci, (lékárničky)
 • zpracování provozních předpisů


I.  Požární ochrana


J.   Inspekce práce
(zákon č. 251/2005 Sb. o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů)

 

K.  Jak si má podnikatel vybrat osobu odborně způsobilou v prevenci rizik (tzv. bezpečnostního technika)

 Chcete vědět ještě víc?

 

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail