Podnikám bez zaměstnanců

Pokud jste fyzicky podnikající osoba, jsou Vaše povinnosti v BOZP jednodušší. Přesto i Vy musíte dodržovat přiměřeně ustanovení Zákoníku práce v platném znění. Za BOZP odpovídáte sami sobě a pracovní úraz způsobený Vaší nepozornosti nebo podceňováním BOZP Vám může způsobit i ekonomické potíže.

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP) je neoddělitelnou součástí Vašeho podnikání. Pokud podnikáte jako fyzicky podnikající osoba (živnostník), resp.osoba samostatně výdělečně činná (OSVČ), jsou Vaše povinnosti v oblasti BOZP jednodušší než je tomu u zaměstnavatelů. Přesto se i na Vás vztahují ustanovení zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, v platném znění, které se týkají BOZP a zákona č. 309/2006, o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Co musí mít tedy osoba samostatně výdělečně činnná (OSVČ) zajištěné z hlediska BOZP?

Za BOZP odpovídáte pouze sami sobě, způsobený pracovní úraz z nepozornosti, nedbalosti, nedodržování a podceňování BOZP Vám může způsobit i ekonomické potíže. Prostřednictvím serveru BZP.cz Vám proto chceme pomoci se v problematice BOZP orientovat a informovat Vás jaké máte povinnosti z hlediska BOZP, jak řešit tuto problematiku v praxi nebo jak můžete využít služeb osob odborně způsobilých v prevenci rizik (techniků bezpečnosti práce), kteří se touto problematikou profesionálně zabývají. Nezapoměňte, že BOZP a PO je neoddělitelnou součástí Vašeho podnikání.

Základní právní předpisy, který zaměstnavateli povinnosti v oblasti BOZP ukládají:

 • Zákon č. 262/2006 Sb. zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále ZP)
 • Zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
 • Zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 455/1991 Sb.  o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů (§ 31, odst. 21 )


Abeceda vybraných základních požadavků z oblasti BOZP a PO, které byste měli dodržovat:

A. Prevence rizik

 • Vyhodnotit možná rizika a najít opatření která by je minimalizovala (např. práce s chemickými látkami třeba i úklidové prostředky, doprava, práce na strojním zařízení, práce s ručním i elektrickým nářadím aj.).
 • Více k prevenci rizik ....

B. Odborná a zdravotní způsobilost

 • Již při vydání živnostenského oprávnění musíte dokládat u některých zejména vázaných živností, že máte požadovanou odbornost případně i zdravotní způsobilost (např. profesionální řidiči, taxikáři, práce ve výšce, řízení vysokozdvižných vozíků aj.).

C. Bezpečné pracovní prostředí

 • Zajistit bezpečné prostředí i pro všechny osoby, které se zdržují na vašem pracovišti (např. účetní nebude mít vážný problém tuto podmínku dodržet, ale pokud máte malou truhlářskou dílničku, tam už je potřeba pečlivě zajistit, aby se tam nikdo nezranil).

E. Návody a provozní dokumentace

 • Seznámit se s návody výrobců a provozní dokumentací k používaným strojům a zařízením, jak se zařízením pracovat, a kdy je kontrolovat.

D. Kontroly a revize technického zařízení

 • Provádět kontroly a revize technického zařízení, se kterými pracujete (např. výrobní stroje a zařízení, nářadí, dopravní prostředky aj.), a mít všechny tyto doklady a dokumentaci uložené. 

F. Školení BOZP

 • Pokud je pro vaši práci důležité školení, je nutné mít doklady o proškolení nebo zaškolení (např. opakovaná školení řidičů, práce ve výšce, práce se stavebními stroji aj.).

G. Ochrana zdraví

 • Poskytnutí první pomoci - vybavená lékárnička podle vyhodnocených rizik a nebezpečí možného zranění (např. práce s PC je míň riziková než práce s ostrými nástroji, nebo elektrickým zařízením aj.).

H. Koordinace pracovních činností a spolupráce na pracovišti

 • Pokud plníte úkoly na pracovištích, kde je dva nebo více pracovníků  (např. zaměstnavatelů, podnikatelů - živnostníků aj.) musíte vzájemně spolupracovat, sdělovat si navzájem možná rizika, která z vaší práce plynou (nejlépe písemně) a zajistit, aby se nezranily ostatní osoby (např. práce na stavbách, kde je více dodavatelů).

Ch. Alkoholické nápoje

 • Nepožívat při práci alkoholické nápoje a jiné omamné prostředky.

I. Pracovní podmínky

 • Dbát na  ergonomii pracoviště, pracovní podmínky (např. práce u PC nebo šicího stroje, správné osvětlení, výška židle, stolu aj.).

J. Bezpečnostní značení na pracovišti

 • Vylepit bezpečnostní tabulky, pokud to vyžaduje Vaše pracovní prostředí a bezpečnost (např. zákazy kouření, zákazy vstupu, nařídit  používání osobních ochranných pracovních pomůcek aj.).

K. Osobní ochranné pracovní pomůcky (OOPP)

 • Osobní ochranné pracovní pomůcky, mycí a desinfekční prostředky (viz. nařízení vlády č. 495/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů). OOPP se přidělují podle vyhodnocení rizik a povahy Vaší práce (např. pracovní obuv, ochranné přilby, rukavice, reflexní vesta v autech, které používáte pro podnikání aj.).
 • Více k poskytování OOPP....

L. Bezpečnostní přestávky

 • Bezpečnostní přestávky v práci zejména u těchto pracovních činností, např. práce venku velká zima, velké teplo, práce s motorovou pilou, křovinořezem, řízení dopravních prostředků - silničních vozidel).

M. Vedení dokumentace k zajištění BOZP a Požární ochrany

N. Požární ochrana 

O. Inspekce práce

 

Pár rad na závěr:

 • Pracovní úraz se vám jako OSVČ neuznává, proto se pojistěte pro úraz nebo delší pracovní neschopnost způsobenou úrazem při práci samostatně u komerční pojišťovny. Více k pracovním úrazům u OSVČ ...
 • Náklady spojené se zajištěním BOZP jsou nákladovou položkou ve vašem účetnictví.      


Chcete vědět ještě víc?

Autor článku: 

Komentáře

Bod F. a H.

06.11.2021 - 17:34 Jiří Antonín
F. Školení BOZP - toto myslíte vážně? Viz §12 a 13 zákona č. 309/2006 Sb. Navíc formulace "Pokud je pro vaši práci důležité školení" je nejasná. Myslíte, pokud to zákon vyžaduje, nebo pokud to vyžaduje ten, pro koho práce děláte (čili "pouhé" smluvní ujednání např. ve smlouvě o dílo)? Bod H. - § 101 odst. 3 se na OSVČ nevztahuje vůbec. Opět viz § 12 a 13. P.S. Článek vyšel 3 dny po nabytí účinnosti zákona 309/2006 Sb., paní jej asi nečetla celý.

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail