Podněty občanů na porušování předpisů zaměstnavateli

Státní úřad inspekce práce a oblastní inspektoráty práce evidují vzrůstající počet podnětů na porušování pracovněprávních předpisů zaměstnavateli, s nimiž se občané obracejí na jednotlivá pracoviště inspekce práce, ať už osobně, telefonicky nebo písemnou formou.

Státní úřad inspekce práce a oblastní inspektoráty práce evidují vzrůstající počet podnětů na porušování pracovněprávních předpisů zaměstnavateli, s nimiž se občané obracejí na jednotlivá pracoviště inspekce práce, ať už osobně, telefonicky nebo písemnou formou.

Smyslem evidence podaných podnětů je především zjistit, co je jejich nejčastějším obsahem. Výsledná zjištění pak slouží jako podklad nejen pro další zaměření kontrolních akcí, ale také pro preventivní činnost orgánů inspekce práce.

V souvislosti s přijetím a uplatňováním zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, byl očekáván nárůst podaných podnětů na porušování předpisů v pracovněprávní oblasti. Evidence a analýza podnětů byla tudíž zařazena do programu činnosti Státního úřadu inspekce práce na rok 2006 jako jeden z hlavních úkolů inspekční činnosti. Vyhodnocení úkolů programu kontrolních akcí za uplynulý rok proběhlo během prvního měsíce tohoto roku.

Rozbor četnosti podnětů ve vazbě na porušování předpisů

Z výsledků analýzy podnětů podaných v roce 2006 vyplývá, že z hlediska porušování pracovněprávních předpisů se nejčastěji objevují podněty týkající se nedodržení zákonných norem na úseku odměňování zaměstnanců (nevyplácení mzdy, opožděná výplata, výplata po částech, nevystavování výplatních lístků, příplatky za práci přesčas apod., 2 212 podání).

Na dalších stupních pomyslného žebříčku podaných podání se umístily přestupky a správní delikty na úseku pracovního poměru nebo dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr (uzavírání, změny a ukončení pracovního poměru atd., 1 407 podání), na úseku pracovní doby (např. nerovnoměrné rozložení a evidence pracovní doby, 466 podnětů), náhrad (cestovní náhrady, náhrady za nevyčerpanou dovolenou, 423 podnětů), bezpečnosti práce (např. neposkytnutí ochranných pracovních prostředků, 196 podnětů), dovolené (166 podnětů), rovného zacházení (145 podnětů), zvláštních pracovních podmínek některých zaměstnanců (zejména osob pečujících o dítě do 15 let a mladistvých, 58 podnětů) atd.

Rozbor četnosti podnětů podle oborů ekonomických činností

Podněty na porušování pracovněprávních předpisů poukazují zejména na zaměstnavatele z oblasti pozemní dopravy, služeb poskytovaných převážně podnikům, maloobchodu, pohostinství, ubytování a stavebnictví. Naopak malý počet podnětů směřuje k zaměstnavatelům z oblasti zemědělství, lesnictví, textilního průmyslu, výroby strojů a zařízení, zdravotnických přístrojů, kovů, papíru a chemických výrobků.

Rozbor četnosti podnětů podle počtu zaměstnanců

Z hlediska počtu zaměstnanců v podniku analýza podnětů za rok 2006 ukazuje, že nejvíce potíží se vyskytuje ve firmách s maximálním počtem 5 zaměstnanců. Ve velké míře je to způsobeno i skutečností, že mnozí zaměstnavatelé v těchto firmách si často vedou agendu spojenou se svými zaměstnanci sami, popř. za pomoci rodinných příslušníků, nejsou vybaveni odbornou literaturou, neúčastní se školení nových předpisů a jejich účetní zajišťují prakticky veškerou agendu. Soustřeďují se především na svou živnost a na to, udržet se na trhu, pracovněprávní záležitosti pro ně pak nebývají až tak důležité.

Větší firmy většinou zřizují samostatný personální úsek, který má lepší zázemí z hlediska odbornosti, zkušeností, dostupnosti nových informací i ekonomického zajištění. U větších zaměstnavatelů pak také často existuje i odborová organizace, která dohlíží na dodržování pracovněprávních předpisů a zprostředkovává jednání mezi zaměstnanci a zaměstnavatelem v tomto směru.

Kontrolní a preventivní činnost

Na základě evidence a analýzy podaných podnětů na porušování pracovněprávních předpisů zaměstnavateli Státní úřad inspekce práce a oblastní inspektoráty práce zaměří svou preventivní kontrolní činnost v oblasti pracovněprávních vztahů v dalších letech na problematiku objevující se v podnětech nejčastěji. Cílem preventivních kampaní bude zajistit prosazování předpisů do praxe a posílit právní povědomí zaměstnavatelů v tomto směru. Orgány inspekce práce se tak postupně snaží dát trendu stále se zvyšujícího počtu podnětů podaných občany vůči zaměstnavatelům směr vedoucí k jejich poklesu.

ZDROJ:
Foltisová, Ivona. Podněty občanů na porušování předpisů zaměstnavateli. In Práce a sociální politika [online]. Praha : MPSV, 2007 [cit. 15-05-2007]. Dostupný z WWW: <http://www.mpsv.cz/cs/3981>.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail