Platí ještě vyhláška ČÚBP č. 48/1982 Sb.?

Na dotaz odpověděla JUDr. Eva Dandová.

Platí ještě vyhláška ČÚBP č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení? Případně, jaký předpis tuto vyhlášku nahrazuje?

K Vašemu dotazu asi tolik. V souvislosti s harmonizací našeho pracovního práva s právem zemí Evropských společenství v roce 2000 (při přijímání novely č. 155/2000 Sb. zákoníku práce č. 65/1965 Sb.) bylo rozhodnuto, že všechny předpisy z oblasti BOZP budou převedeny do prováděcích nařízení vlády. Druhým důvodem tohoto rozhodnutí byla ústavní zásada, že práva a povinnosti mohou být ukládány toliko na základě zákona a v jeho mezích (viz článek 4 Listiny základních práv a svobod). Z toho důvodu byla již tehdy vyhláška č. 48/1982 Sb. Českého úřadu bezpečnosti práce ze dne 15. dubna 1982, kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, ve znění pozdějších předpisů, na hraně ústavnosti. Vyhláška si totiž nemůže dovolit ukládat práva nebo povinnosti, jako tomu bylo v jejím případě. Práva a povinnosti mohou být ukládány toliko zákonem a v jeho mezích prováděcím předpisem. Proto bylo rozhodnuto již v roce 2000, že celá oblast BOZP bude upravena zákonem (původně to byl zákoník práce č. 65/1965 Sb. sám, dnes je to zákoník práce č. 262/2006 Sb. a zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)) a podrobnosti budou na základě zákonných zmocnění upraveny v prováděcích nařízeních vlády. Z toho důvodu se začaly po roce 2000 vydávat prováděcí nařízení vlády z oblasti BOZP a postupně nahrazovaly jednotlivé pasáže vyhlášky č. 48/1982 Sb. K dnešnímu dni již bylo vydáno celkem 13 prováděcích nařízení vlády, z toho 11 ještě za platnosti starého zákoníku práce č. 65/1965 Sb. a 2 již k novému zákonu č. 309/2006 Sb.. Podle přechodných ustanovení obsažených v ustanovení § 394 zákoníku práce č. 262/2006 Sb. a v ustanovení § 23 zákona č. 309/2006 Sb. budou tato nařízení vlády platit do doby vydání nových podle příslušných zmocnění v zákoníku práce a v zákoně č. 309/2006 Sb. Tyto prováděcí nařízení vlády tedy postupně ruší jednotlivé pasáže vyhlášky č. 48/1982 Sb., Českého úřadu bezpečnosti práce ze dne 15. dubna 1982, kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, ve znění pozdějších předpisů. Předpokládá se, že časem bude celá vyhláška zrušena a že základními předpisy v oblasti BOZP bude zákoník práce, zákon č. 309/2006 Sb a jejich prováděcí nařízení vlády.

Jen pro zajímavost závěrem uvádím, že se v současné době pracuje na prováděcím nařízení vlády k provedení ustanovení § 21 odst. 2 zákona č. 309/2006 Sb.. Podle tohoto ustanovení má ještě vláda vydat nařízení vlády, kterým stanoví, která technická zařízení představují zvýšenou míru ohrožení života a zdraví zaměstnanců, pokud jde o jejich obsluhu, montáž a opravy nebo kontrolu vyžadující zvláštní odbornou způsobilost, věk zaměstnance pro zvláštní odbornou způsobilost, má-li být vyšší než 18 let a stupeň, popřípadě obor odborného vzdělání pro zvláštní odbornou způsobilost a délku odborné praxe. Toto nařízení vlády v podstatě má nahradit následující předpisy:

  • vyhlášku č. 18/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená tlaková zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, ve znění pozdějších předpisů,
  • vyhlášku č. 19/1989 Sb., kterou se určují zdvíhací zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, ve znění pozdějších předpisů,
  • vyhlášku č. 20/1989 Sb., kterou se určují elektrická zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, ve znění pozdějších předpisů,
  • vyhlášku č. 21/1989 Sb., kterou se určují plynová zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, ve znění pozdějších předpisů,
  • vyhlášku č. 85/1978 Sb., o kontrolách, revizích a zkouškách plynových zařízení, ve znění pozdějších předpisů.

Uvedené vyhlášky jsou totiž stejně jako byla vyhláška č. 48/1982 Sb. na hraně ústavnosti, neboť ukládají povinnosti a to si podzákonný předpis nesmí dovolit.

Autor článku: 

Komentáře

Vyhl. 48/1982 Sb.

10.07.2007 - 09:21 Chaloupka
<P>Odpověď je dlouhá a vědecká, ale nás zajímá, které § jsou platné a které jsou zrušeny.</P> <P>Děkuji za odpověď.</P>

Co bylo zrušeno

10.07.2007 - 09:42 Zdeněk Cais
<P>Ode dne nabytí účinnosti až ke dni 7. června 2005 bylo ve vyhlášce ČÚBP č. 48/1982 Sb. zrušeno:</P> <P>- část šestá (vyhláškou č. 324/1990 Sb.)</P> <P>- v části první oddíly druhý a třetí včetně nadpisů, části druhá, třetí, pátá a třináctá včetně nadpisů, § 241 včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 5 a 7, příloha č. 1 (vyhláškou č. 192/2005 Sb.).</P> <P>§ 1 byl změněn vyhláškou ČÚBP&nbsp;č. 207/1991 Sb.&nbsp;a nařízením vlády č. 352/2000 Sb.</P>

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail