Plánované kontroly v oblasti pracovněprávních vztahů a zákona o zaměstnanosti v roce 2014 a výsledky SÚIP za únor 2014

Zdroj: 
Tisková zpráva pojednává o kontrolní činnosti Státního úřadu inspekce práce, zejména o kontrolách agenturního zaměstnávání, nelegální práce, zaměstnávání zdravotně postižených, diskriminace, pracovní doby, poradenství a pracovní úrazovosti.

Jeden z hlavních úkolů kontrolní činnosti Státního úřadu inspekce práce na rok 2014 tvoří kontrola dodržování pracovněprávních předpisů na základě podnětů podaných občany. Ačkoli tomuto úkolu věnuje inspekce práce již řadu let mimořádnou pozornost, počet podnětů stále neklesá. Na druhé straně je zřejmé, že bez poradenské a preventivní činnosti orgánů inspekce práce by počty podaných podnětů byly ještě vyšší.

Dalším úkolem, který se objevuje v programu kontrolních akcí již po několik let, je kontrola agenturního zaměstnávání. Statistiky ukazují, že zaměstnanci agentur práce jsou v porovnání se zaměstnanci jiných zaměstnavatelů vystaveni vyšší míře porušování jejich pracovních práv vyplývajících ze zákoníku práce a zákona o zaměstnanosti.

V roce 2014 se inspektoři zaměří jak na agentury, u nichž kontrola dosud nebyla provedena, tak na agentury v minulosti již kontrolované. Kontroly oblastních inspektorátů práce se přitom nesoustředí jen na agentury práce, ale také na jejich uživatele, tj. zaměstnavatele, kteří služeb agentur práce využívají. Změnami právních předpisů během posledních dvou let také došlo k rozšíření předmětu těchto kontrol a inspektoři práce se tak zajímají rovněž o povinnosti související s povinným pojištěním agentur práce proti úpadku, o povinnosti při zaměstnávání cizích státních příslušníků, o dodržování rozsahu povolení ke zprostředkování zaměstnání včetně povoleného druhu prací apod.

Jednou z dlouhodobých priorit nejen orgánů inspekce práce, ale také celého resortu MPSV je potírání nelegální práce. Cílem kontrol zaměřených do této oblasti je eliminovat nelegální zaměstnávání ve všech oblastech trhu práce, realizovat kontroly s návazností na oblasti kontrolní činnosti dalších kontrolních subjektů a institucí státní správy (spolupráce s celními úřady a ČSSZ) a v konečném důsledku tak napomoci ke snížení úniků na daních a platbách sociálního a zdravotního pojištění, k nárůstu počtu pracovních míst na otevřeném trhu práce a omezení vykořisťování zahraničních občanů, zejména ze zemí mimo EU.

Pozitivní dopad intenzivní kontrolní i preventivní činnosti orgánů inspekce práce v oblasti nelegálního zaměstnávání v uplynulých dvou letech se projevil ve výrazném snížení počtu nelegálně zaměstnaných pracovníků odhalených kontrolami v roce 2013 oproti počtu odhalenému v roce 2012. Koncepce kontrolní činnosti orgánů inspekce práce se tudíž posouvá od plošného provádění kontrol (více než 35 000 kontrol v roce 2012 i v roce 2013) ke kontrolám cíleným, jichž bude sice méně (v souvislosti s nižším počtem inspektorů pracujících v této oblasti), zato budou cíleněji zaměřovány na oblasti a subjekty, kde je reálný předpoklad nelegálního zaměstnávání. V roce 2014 provedou orgány inspekce práce v oblasti nelegálního zaměstnávání celkem 15 000 kontrol a nadto každý oblastní inspektorát práce uskuteční jednu regionální mimořádnou kontrolní akci v každém čtvrtletí.

V programu kontrolních akcí Státního úřadu inspekce práce na rok 2014 se objevil také úkol kontrolovat plnění povinného podílu zaměstnávání osob zdravotně postižených podle zákona o zaměstnanosti. Na základě komunikace s ÚP ČR a namátkově provedených kontrol vyplynulo podezření, že u některých poskytovatelů náhradního plnění výrobků nebo služeb může docházet k porušování zákonem stanovených pravidel v této oblasti. Kontroly budou prováděny jak u odběratelů náhradního plnění, tak současně u všech poskytovatelů, kteří konkrétnímu odběrateli náhradní plnění poskytli. Zda poskytovatel náhradního plnění nepřekročil zákonem stanovený objem pak bude ověřováno kontrolou u jeho odběratelů.

Dvě hlavní kontrolní akce roku 2014 se zabývají citlivým tématem diskriminace. Jedna z nich se soustředí na kontrolu rovného zacházení, zákazu diskriminace a dodržování ochrany osobních práv zaměstnanců na pracovišti, druhá je věnována kontrole dodržování povinností rovného zacházení a zákazu diskriminace při uplatňování práva na zaměstnání.

Nedodržování rovného zacházení, zákazu diskriminace a ochrany soukromí zaměstnanců na pracovišti může mít nezřídka i dlouhodobý dopad na zdraví zaměstnance. Na druhou stranu zaměstnanci za nerovné zacházení mnohdy označují takový postup zaměstnavatele, který pod tyto pojmy nelze zařadit. Orgány inspekce práce sice nemohou zaměstnancům přiznat finanční odškodnění za jednání zaměstnavatele, ani nemohou provádět klasické vyšetřování či řešit spor, důkladnou kontrolní a preventivní činností v této oblasti však mohou přispět ke zvýšení povědomí zaměstnavatelů i zaměstnanců o právech a povinnostech plynoucích ze zákoníku práce a antidiskriminačního zákona. Kontrolám ze strany inspekce práce budou v tomto směru podrobeni především zaměstnavatelé, na které orgány inspekce práce obdržely nejvíce podnětů ke kontrole vztahujících se k dané problematice. Pozornost inspektoři zaměří nejen na tzv. podnikatelskou sféru, ale také na tzv. nepodnikatelskou sféru, tj. městské úřady, městskou policii, zdravotnická zařízení, poskytovatele sociálních služeb či školská zařízení.

Z dřívějších kontrol zaměřených na dodržování principu rovného zacházení při uplatňování práva na zaměstnání vyplynulo, že takřka 60 % zjištěných porušení se týkalo nabídek na zaměstnání, které měly diskriminační charakter. Zejména dochází ke znevýhodňování starších občanů a žen. V roce 2014 budou inspektoři průběžně monitorovat nabídky na zaměstnání na internetových portálech a serverech, inzerce ve sdělovacích prostředcích apod.

Státní úřad inspekce práce řeší opakovaně podněty a dotazy týkající se úpravy pracovní doby ve směnných a nepřetržitých provozech. Přes poměrně jednoznačnou právní úpravu zaměstnavatelé dlouhodobě nedodržují zákonná ustanovení při stanovení týdenní pracovní doby, rozvržení pracovní doby, vykazování práce přesčas, neevidují začátky a konce směn, nedodržují u zaměstnanců dobu odpočinku mezi směnami a v týdnu atd. Neúplná či neprůkazná evidence odpracované doby následně způsobuje neprůkaznost výpočtu mzdy či platu zaměstnanců, přičemž odměňování je nejčastější oblastí, kam směřují podněty podané na případná porušení právních předpisů ze strany zaměstnavatelů, stejně jako dotazy občanů obracejících se na orgány inspekce práce v rámci poradenství. Kontrola dodržování pracovněprávních předpisů na úseku pracovní doby ve směnných a nepřetržitých provozech byla proto stanovena jako jeden z hlavních úkolů kontrolní činnosti Státního úřadu inspekce práce v roce 2014.

V průběhu měsíce února 2014 Státní úřad inspekce práce zaevidoval 2 865 kontrol u zaměstnavatelů a pokuty v celkové výši 31.009.000,- Kč, které byly uděleny oblastními inspektoráty práce na základě zjištěných porušení předpisů. Rozvržení celkového objemu pokut na tři hlavní oblasti výkonu kontrolní činnosti inspekce práce podává tato tabulka:

bezpečnost práce 49 pokut ve výši 2.490.000,- Kč
pracovní vztahy a podmínky 231 pokut ve výši 7.409.000,- Kč
zákon o zaměstnanosti 82 pokut ve výši 21.110.000,- Kč

V uplynulém měsíci Státní úřad inspekce práce zapsal do evidence 721 podnětů ke kontrole, z nichž 510 směřovalo na potenciální porušování předpisů upravujících oblast pracovních vztahů a podmínek, 148 podnětů se vztahovalo k oblasti kontroly na základě zákona o zaměstnanosti a 63 podnětů se týkalo porušování předpisů upravujících oblast bezpečnosti práce.

Pro bezplatné základní poradenství v intencích zákona o inspekci práce se na oblastní inspektoráty práce během února letošního roku obrátilo celkem 5 839 zájemců. Pracovní úrazovost evidovanou v průběhu února 2014 dokumentuje následující tabulka:

Evidence za únor 2014 Celkový počet PÚ Počet závažných PÚ (hospitalizace nad 5 dnů) Počet smrtelných PÚ
Pracovní úrazovost celkem

3 850

109

7

Z toho u cizinců

101

2

0

Pracovní úrazovost v jednotlivých krajích ČR v uplynulém měsíci dokumentuje tato tabulka:

Středočeský kraj 860
Moravskoslezský kraj 378
Jihomoravský kraj 352
Ústecký kraj 291
Hlavní město Praha 273
Plzeňský kraj 267
Jihočeský kraj 203
Královéhradecký kraj 196
Pardubický kraj 192
Zlínský kraj 185
Olomoucký kraj 182
Vysočina 147
Liberecký kraj 144
Karlovarský kraj 116
Zahraničí 44

Prevenci v bezpečnosti práce a bezpečnosti technických zařízení z hlediska jejich budoucího provozu zajišťují orgány inspekce práce také svou činností spojenou s posuzováním projektových dokumentací staveb a účastí na kolaudačních řízeních. V únoru 2014 oblastní inspektoráty práce posoudily celkem 114 projektových dokumentací staveb.

Uvedené údaje jsou platné k 10. 3. 2014.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail