Pád ze střechy

Zdroj: 
Při práci na střeše pracovník znenadání spadl. Zjistilo se, že neměl OOPP a nebyla zajištěna žádná kolektivní ochrana.

Úrazový děj

V den úrazu tři pracovníci pracovali na střeše. Jak vypověděl jeden z pracovníků (OSVČ), při práci na okraji střechy používají jistící lano a upevňovací postroj, ale neví, kde se tyto nacházejí. Místa kotvení OOPP nebyla stanovena v technologickém postupu, nebyla určena ani v předloženém plánu BOZP. Byla určena pouze jednoduchým nákresem v „Montážním deníku“ provedeným postiženým, bez ověření, zda jsou tato ve směru pádu dostatečně odolná.

Po svačině, která probíhala ve výtahové strojovně, se postižený podle výpovědi ostatních pracovníků odepnul od postroje a odešel pravděpodobně pro nářadí a následně spadl z výšky 23 m přímo na schodiště před vchodem do domu. Pád nepřežil. Samotný průběh úrazu nikdo nezaznamenal. 

Šetření úrazu

Zjistilo se, že:

  • Postižený pracoval na základě ústní dohody s OSVČ.
  • V době prohlídky inspektorem práce nebyl na předmětné stavbě plán BOZP ani projektová dokumentace.
  • Na základě výzvy byla stavebníkem předložena projektová dokumentace, byly tam uváděny již neplatné předpisy, neobsahovala zásady organizace výstavby, obsahovala pouze Plán kontrolních prohlídek.
  • Koordinátor BOZP na staveništi určen byl.

Porušení povinností zaměstnavatele – OSVČ, která postiženého na základě ústní dohody zaměstnávala:
Na pracovišti nebyla zajištěna ochrana proti pádu přednostně prostředky kolektivní ochrany a nebyla provedena ochrana proti pádu na volných okrajích střechy.
Postižený neměl po úrazu žádný postroj, ani na místě úrazu nebyly žádné OOPP nalezeny.

Výše uvedeným nesplnil povinnost uloženou § 5 odst. 1 písm. c) z. č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, organizovat práci a stanovit pracovní postupy tak, aby byly dodrženy zásady bezpečného chování na pracovišti a aby zaměstnanci byli chráněni proti pádu a zřícení, jelikož nepřijal technická a organizační opatření k zabránění pádu zaměstnanců z výšky, jak se stanoví v § 3 odst. 1 písm. b) a dále v příloze část VI. Bod 1 písm. a) a bod č. 2, nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. Tím připustil, aby postižený pracoval a pohyboval se v prostoru na volném okraji střechy bez jakéhokoli opatření a ochrany proti pádu.

Porušení povinností postiženého zaměstnance:
Byl mu dán písemný pokyn uvedený v „Montážním deníku“, že musí dodržet bezpečnou vzdálenost 1,5 – 2 m od volného okraje střechy, kde se nesmí pohybovat bez dalšího zajištění.  Přestože potvrdil podpisem seznámení s tímto pokynem, pohyboval se v tomto prostoru bez zajištění. Tím nesplnil povinnost uloženou v § 106 odst. 4 písm. c) zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů, že každý zaměstnanec je povinen dbát podle svých možností o svou vlastní bezpečnost, o své zdraví a dodržovat právní i ostatní předpisy a pokyny zaměstnavatele k zajištění BOZP, s nimiž byl řádně seznámen.

Porušení ze strany zhotovitele stavby:
Zhotovitel stavby připustil, aby byly prováděny práce na staveništi předmětné stavby na střeše panelového domu ve výšce cca 23 m, aniž by byli pracovníci zajištěni proti pádu z výšky. Nebyla stanovena přednostně kolektivní ochrana prostředky kolektivní ochrany ani nebyl vypracován technologický postup, kde by byly stanoveny vhodné OOPP a určena kotevní místa odborně způsobilou osobou s ověřením dostatečné odolnosti ve směru pádu.

Tím nedodržel povinnost uloženou § 5 odst. 1 písm. c) zákona č. 309/2006 Sb. organizovat práci a stanovit pracovní postupy tak, aby byly dodrženy zásady bezpečného chování na pracovišti a aby zaměstnanci (i jiné osoby dle § 12 z. č. 309/2006 Sb.) byli chráněni proti pádu a zřícení, jelikož nestanovil v technologickém postupu (který je součástí smlouvy s podzhotovitelem) způsob ochrany proti pádu ze střechy a střešních plášťů na volných okrajích tak, jak stanoví § 3 odst. 2, respektive odst. 3 NV č. 362/2005 Sb.Příloha tohoto nařízení část VI. bod. 1 písm. a) a bod č. 2 a část. II. bod č. 1 a č. 5 – stanovit ochranu proti pádu přednostně pomocí prostředků kolektivní ochrany, kterými jsou zejména technické konstrukce, například ochranná zábradlí a ohrazení, záchytná lešení, sítě, pracovní plošiny a dočasné stavební konstrukce. Ochrana proti pádu ze střešního pláště na volných okrajích nebyla zajištěna použitím ochranné, případně záchytné konstrukce nebo použitím vhodných OOPP proti pádu, včetně určení místa kotvení odborně způsobilou osobou, s ověřením, zda jsou ve směru pádu dostatečné odolná.

Porušení ze strany zadavatele (stavebníka) stavby:
Plán BOZP, který stavebník dal vypracovat, nezahrnuje potřebná opatření a způsob provedení, např. v části pod názvem „Práce ve výškách a nad volnou hloubkou“ se odkazuje pouze na bezpečnostní předpisy, které také cituje. Nejsou zde stanovena kotvící místa pro OOPP, není určena kolektivní ochrana, ani jaké mají být použity OOPP proti pádu z výšky. Zadavatel stavby nezavázal všechny zhotovitele stavby, popřípadě i jiné osoby (OSVČ) k součinnosti s koordinátorem po celou dobu realizace stavby, přičemž na staveništi působili současně zaměstnanci více než jednoho zhotovitele.

Tím nedodržel povinnost uloženou
1. § 15 odst. 2 zákona č. 309/2006 Sb., zajistit před zahájením prací na staveništi, aby byl zpracován plán BOZP při práci na staveništi podle druhu a velikosti stavby tak, aby plně vyhovoval potřebám zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce, s potřebnými opatřeními z hlediska časové potřeby i způsobu provedení a v průběhu realizace, aby byl přizpůsoben skutečnému stavu a podstatným změnám.
2. § 14 odst. 4 zákona č. 309/2006 Sb., zavázat všechny zhotovitele stavby, popřípadě i jiné osoby (OSVČ) k součinnosti s koordinátorem po celou dobu realizace stavby. V průběhu kontroly nebyl předložen doklad, kterým by zadavatel stavby prokázal splnění dané povinnosti.

Porušení ze strany koordinátora:
Předložil pouze zápisy z kontrolních dnů a tyto považoval současně i jako zápisy o zjištěných nedostatcích. Neprováděl samostatné zápisy při zjištění, že nejsou na staveništi dodržovány požadavky na BOZP a nepožadoval bez odkladu okamžité zjednání nápravy. Dále neprováděl zápisy o tom, jakým způsobem byly zjištěné nedostatky odstraněny, a také prokazatelně neseznámil všechny zhotovitele se zjištěnými nedostatky.

Tímto nedodržel povinnost uloženou v § 18 odst. 2 písm. b) z. č. 309/2006 Sb. a stanovenou § 8 odst. 1 písm. d) nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na BOZP na staveništi, ve znění pozdějších předpisů, neboť při zjištění, že při provádění prací na staveništi nejsou dodržovány požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví nepožadoval bez odkladu okamžité zjednání nápravy, jak je patrné ze zápisů z kontrolních dnů např. v zápisu dva dny před daným úrazem jsou uvedeny zjištěné nedostatky: „… provádění prací na střeše do 1,5 m od okraje provádět na „úvazku“ a při nevymezení „úvazek na celé střeše.“ Nepožadoval tedy zjednání nápravy zjištěných nedostatků bez zbytečného odkladu tak, jak požaduje § 3 odst. 2 NV č. 362/2005 Sb., neboť ochrana proti pádu má být zajištěna přednostně pomocí prostředků kolektivní ochrany, např. jako jsou technické konstrukce, ochranná zábradlí, záchytné sítě a ohrazení. Pro práce na střeše nebyla splněna podmínka stanovená v příloze NV č. 362/2005 Sb. část VI, bod č. 1 a č. 2, kdy zaměstnance (i jiné osoby dle § 12 z. č. 309/2006 Sb.) je nutné chránit proti pádu ze střešních plášťů na volných okrajích použitím ochranných konstrukcí, záchytné konstrukce nebo použitím OOPP proti pádu.

Dále nedodržel povinnost uloženou § 18 odst. 2 písm. b) zákona č. 309/2006 Sb. a stanovenou § 8 odst. 2 písm. c) NV č. 591/2006 Sb., také tím, že nezapisoval údaje o tom, zda a jakým způsobem byly jím zjištěné nedostatky (např. výše uvedené) odstraněny. Předložil pouze zápisy z kontrolních dnů, kde upozorňuje na dané nedostatky, případně, že některé nedostatky byly odstraněny, avšak ne jakým způsobem. A dále prokazatelně neseznámil zhotovitele se zjištěnými nedostatky, v zápisu z kontrolního dne není uvedeno, kdo jmenovitě se zúčastnil kontrolního dne.

Závěr

Opatření přijatá zaměstnavatelem podle § 105 odst. 5 zákoníku práce:
Organizační:
Bylo provedeno školení všech fyzických osob, které se budou podílet na pracích ve výškách. Spolupráce bude vždy na základě smlouvy o dílo. Ve spolupráci se zhotovitelem bude vždy řešena ochrana proti pádu před zahájením prací.

Opatření přijatá zhotovitelem podle § 105 odst. 5 zákoníku práce:
Organizační:
Byli mimořádně proškoleni všichni zaměstnanci, školení bylo zaměřeno na zajištění ochrany proti pádu z výšky nebo do hloubky a správném postupu při úrazech na staveništích i na postup o vzájemné informovanosti. A v součinnosti se zhotoviteli částí staveb, případně jiných osob provádějící práce na staveništi, bude řešena a zajištěna ochrana proti pádu.

Opatření přijatá zadavatelem stavby podle § 105 odst. 5 zákoníku práce:
Organizační:
Byla stanovena odpovědná osoba, která bude kontrolovat povinnosti zadavatele stavby.

Opatření přijatá koordinátorem podle § 105 odst. 5 zákoníku práce:
Organizační:
Zavázal se organizovat práci tak, aby plnil povinnosti, jak mu je ukládají právní předpisy.

Tato opatření OIP považuje za dostatečná.

Informace o opatřeních provedených OIP:

  • Byl podán návrh na uložení pokut: zhotoviteli, zaměstnavateli postiženého, koordinátorovi a stavebníkovi.
  • Všichni výše jmenovaní požádali o přezkum protokolu, žádostem nebylo vyhověno, protože nebyly blíže specifikovány žádné konkrétní námitky k jednotlivým bodům protokolu.  

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail