Pád z výšky z důvodu nedostatečného zajištění

Zdroj: 

Pracovník propadl otvorem v podlaze ve třetím nadzemním podlaží, kde pracoval bez zajištění.

Úrazový děj

Pracovník prováděl úklid podlahy u rekonstruovaného objektu, když spadl ze třetího nadzemního podlaží na betonovou podlahu prvního podlaží a poté se ještě skutálel po betonových schodech, které byly těsně u místa dopadu. Propadl otvorem v podlaze obdélníkového tvaru bez určení bližších rozměrů, neboť přístupová komunikace k tomuto otvoru představovala možné riziko propadnutí a nebyla zde jiná vhodná přístupová konstrukce, ze které by se dal tento otvor změřit. Podlaha třetího nadzemního podlaží byla částečně rozebrána, v některých částech chyběly i stropní trámy, někde stropní konstrukce tvořily pouze nosné trámy, přes které byla položena původní dřevěná prkna o tloušťce 25 mm. Okraje střechy ani otvory v podlaze nebyly zajištěny proti pádu žádným kolektivním zajištěním. Zaměstnanci, kteří se pohybovali po konstrukci stropu ve 3. podlaží, nebyli zajištěni ani OOPP, přestože zde hrozil pád z výšky i téměř 7 m a u dvou okrajových částí střechy se pracovalo v ochranném pásmu elektrické energie bez jakéhokoliv zajištění.

Šetření úrazu

Porušení povinností zaměstnavatele:
Ustanovení § 5 odst. 1 písm. c) z. č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, tím že nesplnil svoji povinnost přijímat technická či organizační opatření k zabránění pádu zaměstnanců z výšky nebo do hloubky, propadnutí nebo sklouznutí nebo k jejich bezpečnému zachycení. Zaměstnavatel toto neplní, když neorganizoval práci a nestanovil pracovní postupy v souladu se zásadami bezpečného chování na pracovišti a nechránil zaměstnance proti pádu, zřícení nebo propadnutí, neboť nestanovil v technologickém postupu způsob zajištění zaměstnanců a nezajistil bezpečné provádění prací ve 3. nadzemním podlaží na podlaze z dřevěných prken. Tím pádem nezajistil bezpečnost osob v souladu s ustanovením § 3 nař. vl. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, ve znění pozdějších předpisů.

Ustanovení § 102 odst. 1 a odst. 3 z. č. 262/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zákoníku práce, tím, že nesplnil svoji povinnost kontrolovat plnění opatření stanovených při předcházení rizikům a vytvářet tak bezpečné a zdraví neohrožující pracovní prostředí a pracovní podmínky vhodnou organizací BOZP. Zaměstnavatel neplní stanovená opatření uvedená v dokumentaci vyhledávání a hodnocení rizik jako zajištění osob proti pádu, zajištění otvorů, používání OOPP, kontrola pracovníků odpovědnými pracovníky a další.  

Porušení povinností postiženého pracovníka: nebylo zjištěno.

Závěr

Opatření přijatá zaměstnavatelem podle § 105 odst. 5 zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů:
Technická: bylo dokončeno venkovní lešení – přístupová komunikace do jednotlivých pater.
Organizační: práce v prostoru prací ve výšce byly zastaveny.
Výchovná: zaměstnanci byli s pracovním úrazem seznámeni.

Oblastní inspektorát práce (OIP) tato opatření považuje za dostatečná.

Informace o opatřeních provedených OIP:
Na OIP bude se zaměstnavatelem postiženého zaměstnance vedeno řízení k uložení pokuty za porušení ustanovení § 30 odst. 1 z. č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů.

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail