Otestovat zaměstnance na přítomnost alkoholu v krvi může být problém

Zdroj: 
Na dotaz odpověděla JUDr. Eva Dandová.

Při provádění orientační dechové zkoušky našich zaměstnanců vznikly pochybnosti o výsledcích testu a bylo zapotřebí provést jeho kontrolní ověření test na přítomnost alkoholu v krvi. Problém však vznikl, kde odběr krve provést. V naší nemocnici jsme byli odmítnuti s tím, že odběry krve za účelem ověření přítomnosti alkoholu provádí pouze pro Policii ČR. Během dne je možné odběr provést  u ošetřujícího lékaře příslušného pracovníka (pokud je mimoměstský, je tam časová prodleva do odběru), ale co v odpoledních hodinách nebo v noci? Také jsme obdrželi informaci, že pokud chceme aby výsledek tohoto testu mohl být u případného soudu použit jako důkaz, musí být analyzován pouze v akreditovaných laboratořích, jako je např. nemocnice v Olomouci (100 km vzdálená). Jsou stanovené organizace, které musí v této záležitosti vycházet zaměstnavatelům vstříc? Přece není možné, abych manipuloval se vzorkem něčí krve, kterou odebere obvodní  lékař, a odvážel ho na analýzy.

Podle mého názoru by neměl být odběr krve v praxi problém. Každý zaměstnavatel musí totiž mít svého lékaře závodní preventivní péče. Povinnost zajišťovat závodní preventivní péči je zaměstnavatelům stanovena v § 40 zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů, již od 1. 4. 1992, a to bez ohledu na právní formu, počet zaměstnanců či míru rizikovosti vykonávané práce.  Problematiku závodní preventivní péče zdůraznil i druhý zákoník práce.. V Části desáté Péče o zaměstnance v § 224 odst. 1 písm. d) ukládá zaměstnavateli, aby v rámci vytvořených pracovních podmínek pro zaměstnance, které jim umožní bezpečný výkon práce, pro ně zajistil závodní preventivní péči. Dále podle ustanovení § 103 odst. 1 písm. d) zákoníku práce patří k povinnostem zaměstnavatele sdělit zaměstnancům, které zařízení jim poskytuje závodní preventivní péči

Cíle závodní preventivní péče vyplývají z § 18a zákona o péči o zdraví lidu - tj. zabezpečovat ve spolupráci se zaměstnavatelem prevenci včetně ochrany zdraví zaměstnanců před nemocemi z povolání a jinými poškozeními zdraví z práce a prevenci úrazů. Činnost, kterou provádějí příslušná zdravotnická zařízení, pak vyplývá z § 35a téhož zákona - zařízení závodní preventivní péče provádějí odbornou poradní činnost v otázkách ochrany a podpory zdraví a sociální pohody zaměstnanců, pravidelně kontrolují pracoviště podniků, zjišťují vlivy práce a pracovních podmínek na člověka při práci, vykonávají preventivní lékařské prohlídky zaměstnanců, zajišťují poskytnutí první pomoci zaměstnancům, spolupracují s příslušným orgánem ochrany veřejného zdraví a podílejí se na výcviku a výchově v oblasti ochrany a podpory zdraví. Součástí závodní preventivní péče jsou lékařské prohlídky v souvislosti s výkonem zaměstnání. Jejich účelem je posoudit zdravotní způsobilost zaměstnance k práci.

Lékařské prohlídky, které musí zaměstnanci absolvovat v průběhu pracovního poměru, jsou stanoveny zejména v pracovněprávních předpisech pouze příkladně (např. v zákoníku práce - práce v noci (§ 94 odst. 2), mladiství zaměstnanci (§ 247), a je nutno je absolvovat u lékaře v rámci závodní preventivní péče). Nicméně jsou i další předpisy, které posuzování v souvislosti s pracovní činností stanoví - např. pro řidiče § 87 a následující zákona č. 361/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, pro pracovníky drážní dopravy vyhláška č. 101/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů, pro vyjmenované okruhy zaměstnanců směrnice MZd č. 49/1967 Věstníku MZd, ve znění pozdějších předpisů, a další. Zásadně si může další prohlídky, včetně prohlídky na zjištění, zda není zaměstnanec pod vlivem alkoholu, stanovit zaměstnavatel jako prohlídku v rámci závodní preventivní péče. Vždyť zjištění, zda zaměstnanec není pod vlivem alkoholu a je způsobilý k výkonu práce, je zásadní otázkou prevence rizik, kterou si řeší zaměstnavatel sám.

Platí, že zaměstnanec je povinen podrobit se preventivním prohlídkám, vyšetřením nebo očkováním stanoveným zvláštními, zejména zdravotnickými předpisy. Jde o vstupní, pravidelné (periodické), mimořádné a výstupní prohlídky. Zjištění, zda zaměstnanec není pod vlivem alkoholu, patří do kategorie mimořádných prohlídek. Mimořádné prohlídky se týkají zaměstnanců v případě důvodného předpokladu, že došlo ke ztrátě nebo změně zdravotní způsobilosti k práci. Provádějí se u stejné kategorie zaměstnanců jako prohlídky periodické; podnětem k jejich absolvování je podezření, že u zaměstnance došlo ke změně zdravotní způsobilosti k práci (po závažném úrazu, nehodě spojené s bezvědomím, u zaměstnanců vykonávajících činnosti epidemiologicky závažné v souvislosti s každým infekčním onemocněním apod.). Na pracovištích, na kterých jsou vykonávané rizikové práce, nařizuje provedení těchto prohlídek orgán ochrany veřejného zdraví, zjistí-li závažné závady nebo nedostatky v ochraně zdraví zaměstnanců. Podnět k jejich výkonu může dát i zaměstnavatel, lze-li odůvodněně předpokládat, že u zaměstnance došlo ke změně zdravotní způsobilosti k práci.

Na základě výše uvedeného uzavírám – odběry krve v případě, kdy je podezření, že zaměstnanec pracuje pod vlivem alkoholu, by Vám především měl provádět lékař závodní preventivní péče a s ním byste měli mít dohodnuto, v jakou dobu bude tyto odběry provádět. V mimopracovní době byste se pak měli obracet na zařízení poskytující první pomoc.

Za účelem zajištění správnosti a jednotného postupu při průkazu a stanovení etylalkoholu v krvi vydalo Ministerstvo zdravotnictví ČR tento Metodický pokyn ZD 10/2006 k pro postup při laboratorním stanovení alkoholu (etylalkoholu) v krvi.

Autor článku: 

Komentáře

Testovací příspěvek

10.08.2009 - 17:00 Tomáš Hoyer
test test test

Re: Testovací příspěvek

10.08.2009 - 17:00 Kuba Růžička
test na druhou

Šel bych na to přes zákon č. 379/2005 Sb.

10.08.2009 - 20:59 Michal Slabý
Je vidět, že nejsem právník. Ta odpověď na dotaz byla na mne trochu moc od lesa. :-) Já osobně bych se to vůbec nesnažil pojímat jako mimořádnou lékařskou prohlídku, protože ty se týkají posouzení zdravotní způsobilosti k výkonu práce jako takové a vyhl. č. 385/2006 Sb. o zdravotnické dokumentaci jasně hovoří, co má obsahovat lékařský posudek - to celé ale není určeno pro šetření obsahu návykové látky v krvi (či jiném biologickém materiálu). Ani nevím, co by mělo být výstupem takového lékařského posudku, protože ten má tři možnosti (dle zmíněné vyhlášky) - zdravotně zůsobilý, zdravotně nezpůsobilý, zdravotně způsobilý s podmínkou. V úvahu by pak připadalo leda "zdravotně způsobilý s podmínkou: 'až po vystřízlivění'. ;-) Odpověděl bych asi takto: Na tuto problematiku tady máme zákon č. 379/2005 Sb. o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů. Tam se v § 16 řeší Vyšetření přítomnosti alkoholu nebo jiné návykové látky. V odst. 4 a 5 § 16 se jasně stanovuje, kdo smí "vyzvat" k orientačnímu vyšetření a odbornému lékařskému vyšetření a "provádět" orientační vyšetření - a je tam jasně uveden "zaměstnavatel". A v odst. 6 § 16 je právě odpověď na dotaz, protože tam se píše "(6) Zdravotnické zařízení k tomu odborně a provozně způsobilé je povinno poskytnout subjektům uvedeným v odstavci 4 potřebnou pomoc provedením odběru biologického materiálu." => Už žádné "ale my to děláme jen pro Policii ČR"! Oni jsou povinni vám poskytnou pomoc při odběru biologického materiálu. Že zdravotnická zařízení pořádně neznají zákonné předpisy vydávané Ministerstvem zdravotnictví je věc jiná - je nutno jim to připomenout! Co se laboratoří týče, ano, tam to smějí dělat jen akreditované laboratoře. Bohužel pro přespolní, ale je to tak. Hezký den.

Dobrý den!

12.08.2009 - 11:34 Josef Gajdošík
Dobrý den! Pane Slabý, souhlasím s Vámi, neboť neznalost vlastních práv a povinností úředníků mě vůbec nepřekvapuje. Pokud se budou zaměstnávat takto odborně(kamarádi) zdatní spoluobčané v těchto sférách, lepší to nebude. Nejčerstvější případ mám ze včerejšího dne z FÚ Ostrava..... s pozdravem!

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail