Osvědčení Bezpečný podnik se stává významnou devizou

Dvojnásobný držitel významného ocenění "Bezpečný podnik" Metrostav a.s. musel při cestě za tímto úspěchem uvést do života celou řadu opatření, včetně nezbytné osvěty nejen mezi kmenovými zaměstnanci, ale rovněž mezi pracovníky subdodavatelských firem.

Metrostav je jednou ze tří největších stavebních firem v České republice, a počátkem dubna letošního roku již podruhé získal významné ocenění "BEZPEČNÝ  PODNIK". Než se tak stalo, bylo však třeba uvést do života celou řadu opatření, včetně nezbytné osvěty nejen mezi kmenovými zaměstnanci, ale rovněž mezi pracovníky subdodavatelských firem.

Jednou ze základních podmínek vnitřního auditu firmy, je každoroční příkaz výrobně-technického ředitele Metrostavu k prověrkám bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP), požární ochrany (PO) a ochrany životního prostředí (OŽP), kdy zpravidla v průběhu března a dubna prověrkové skupiny složené ze zástupců vedení společnosti, jednotlivých divizí, staveb a také specialistů a zástupců odborů zkontrolují skutečně každou stavbu a každé pracoviště Metrostavu,  včetně pracovišť dceřiných společností.

Výsledkem takové kontroly je pak závěrečná zpráva a podrobná informace pro poradu vedení společnosti.  Konkrétní závěry prověrek jsou samozřejmě i jednou ze složek osobního ohodnocení odpovědných technicko hospodářských  zaměstnanců (THZ). Tento vnitřní firemní audit je navíc v průběhu roku doplňován plánovanými i namátkovými kontrolami zástupců státního odborného dozoru. Jedná se asi o 13 institucí, jejichž pověření zaměstnanci mohou provést kontroly a v případě zjištění závažného porušení bezpečnostních předpisů zavést s firmou i správní řízení.

Je přitom nezbytné, aby péče o bezpečnost a ochranu zdraví při práci, o požární ochranu a ochranu životního prostředí, včetně kontrolní činnosti byla soustavná a aby se stala přirozenou součástí skutečně každé pracovní činnosti. S naplňováním hlavních zásad tedy musí být průkazně seznámen každý zaměstnanec, aby např. inspektorovi státního odborného dozoru (SOD) dokázal definovat podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které musí na svém pracovišti a při výkonu práce nebo funkce dodržovat.  Toto platí i pro zaměstnance zhotovitelských firem nebo osoby samostatně výdělečně činné, u nichž se – bohužel - často setkáváme s porušováním uvedených zásad. Časté jsou například momenty, kdy subdodavatelská firma sice předloží doklad o proškolení svých zaměstnanců, ale zápis o školení postrádá podpisy účastníků, takže je z právního hlediska neplatný. Pokud by došlo k soudnímu projednávání nějaké mimořádné události, nemohlo by být k takovému dokladu vůbec přihlédnuto, a majitel firmy by soudní spor prohrál.

Proto akciová společnost Metrostav vždy dbá na to, aby ještě před zahájením prací byla se subdodavateli, jakožto zhotoviteli, uzavřena nejen řádná „Smlouva o dílo", ale aby byl rovněž pořízen Zápis o předání a převzetí pracoviště a Zápis provedený ve smyslu zákoníku práce § 132 odst. 4, pís. a), b) – v němž se praví: “Pokud na jednom pracovišti pracují zaměstnanci dvou a více zaměstnavatelů, musí být provedena písemná informace o rizicích pracoviště …“

Je totiž potřebné uvědomit si, že na staveništi - nebo říkejme předaném pracovišti, se může pohybovat zejména při dokončovacích pracích až 60 různých subdodavatelů a stavbyvedoucí musí samozřejmě sledovat nejen záležitosti, týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ale ještě hlídat koordinaci prací, termíny, fakturace, a celou ekonomickou stránku stavby - zejména hospodářský výsledek.  A právě zde může a musí zkušený stavbyvedoucí uplatnit svoji předvídavost, své zkušenosti i poučení  z případných předchozích chyb.

Zkušenosti s mnohými kooperujícími firmami v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a rovněž pokud jde o požární ochranu a ochranu životního prostředí, jsou však různé. Jsou mezi nimi takové, které s nároky Metrostavu dokáží takzvaně "srovnat krok" a při spolupráci s nimi nedochází k žádným problémům. Ale najdou se také takové, které základní smluvní pravidla stále nehodlají dodržovat.  To se projevuje zejména v letních měsících, kdy je možné při kontrolách staveb vidět zaměstnance bez ochranných přileb, nedostatečně oblečené a bez řádné pracovní obuvi.

Pokud se tyto prohřešky opakují, pak se objednatel může opřít o znění dohodnutých smluvních vztahů a zvolit adekvátní způsob obrany. Tedy buď na situaci upozornit majitele zhotovitelské firmy nebo provést zápis do stavebního či koordinačního deníku. Popřípadě může přistoupit ke srážkám z fakturace nebo dokonce rozvázat s firmou smluvní vztah a vyhledat pro spolupráci jiného partnera.

Pokud jde o zajištění pracovišť z titulu možného nebezpečí, nebo dokonce rizika, je to na stavbách samozřejmě složitější, než v podmínkách výroby, kde je možné veškerá rizika velmi přesně specifikovat a definovat. Na stavbě se situace mění (někdy i z hodiny na hodinu), ve většině případů práce probíhají pod "širým nebem" a za nejrůznějších klimatických podmínek. Záleží tedy skutečně na sehranosti zástupců vedení stavby a  zaměstnanců, jak si dokáží poradit, aniž by improvizovali na úkor zmiňovaných zásad.

Mezi nejčastější příčiny závažných pracovních úrazů a dalších mimořádných situací patří stále pády osob z výšky. Příčinou jsou téměř vždy nedostatečně zajištěné konstrukce, výtahové šachty nebo jiné nezakryté otvory – jako jsou střešní světlíky,  neohrazené prohlubně apod. Přitom je možné se takovým neštěstím poměrně snadno vyvarovat, pokud je staveniště řádně zajištěno a pokud jsou takto rizikové práce prováděny s  kolektivním nebo osobním jištěním.

U subdodavatelů se však Metrostav a.s. při kontrolách setkává s tím, že jejich zaměstnanci při práci ve výškách nepoužívají například ochranný postroj s vodícím lanem. A existuje minimálně dalších deset notoricky známých příčin, kdy nedodržení předpisů BOZP může natrvalo poškodit zdraví – nebo dokonce vést bohužel i ke  ztrátě života.

 

Akciové společnosti Metrostav se v tomto směru velmi osvědčil systém interních plánovaných i namátkových kontrol dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany i ochrany životního prostředí, které udržují všechny zaměstnance tzv. "ve střehu".  A navíc firma také sama prošetřuje závažné pracovní úrazy nebo jiné mimořádné události, přestože to nařízení vlády č. 494/2001 Sb. přímo nenařizuje. Každou závažnou událost okamžitě ohlašuje příslušnému orgánu Státního odborného dozoru a následně na základě příkazu výrobně-technického ředitele, kterým je určena vyšetřovací komise,  mimořádnou událost šetří a do 30 dnů předkládá závěrečnou zprávu z této události k podpisu.  Takto Metrostav a.s. postupuje i v případě šetření např. závažných pracovních úrazů, k nimž dojde u pracovníků zhotovitelské firmy, jíž bylo pracoviště řádně předáno

Bohužel je až s podivem, že osoby samostatně výdělečně činné, které podnikají na živnostenský list, nejsou ze zákona povinny absolvovat patřičná školení BOZP ani se jiným způsobem seznámit s platnými předpisy, protože jim to stávající legislativa nepředepisuje

Podmínky, které je nutno splnit, aby firma mohla získat osvědčení "BEZPEČNÝ  PODNIK"  jsou sice náročně, ale splnitelné.  Proto může Metrostav a.s. všem potenciálním žadatelům doporučit, aby  neváhali a navázali co nejdříve kontakt se svým  inspektorátem bezpečnosti práce, kde si mohou vyžádat podmínky pro získání tohoto významného ocenění. Osvědčení o tom, že firma dodržuje všechny předpisy může být významnou devizou v nabídkovém řízení a může zvýšit důvěryhodnost v očích domácích i zahraničních investorů a dalších partnerů.

 

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Kde nás najdete

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844
X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail