Osudná manipulace s břemenem

Zdroj: 
Pracovník neoprávněně manipuloval s uvázaným břemenem, které mu přivodilo smrtelný úraz.

Situace

Stavební firma N (zhotovitel) prováděla úpravy rybníka, rekonstrukci a vyčištění (odbahnění) jeho dna. Jednalo se o nakládku kalů pomocí stavebních strojů na přistavené nákladní automobily, které byly odváženy na určené místo. Stavební stroje včetně nákladních automobilů i s řidičem byly zapůjčeny od firmy S.

Úrazový děj

Osudného dne stavbyvedoucí (firma N) pověřil zaměstnance (firma S) – obsluhu pásového nakladače s nainstalovaným přídavným zařízením k zavěšování břemen, aby pomocí tohoto nakladače vytahoval z výpusti rybníka ocelové trubky délky cca 4 m, které bránily odtoku zbývající vody. Vazač (firma N) uvázal trubku pomocí víceramenného vázacího řetězu a následně na to řetěz zavěsil přes třmen na přídavné zařízení ramene nakladače. Zaměstnanec  – obsluha nakladače – nejprve částečným zdvihem ramene uvolnil trubku z rámu výpusti a po vazačem provedené kontrole uvázání trubky a následném jeho pokynu, přemístil trubku na hráz, kde ji pak odložil. Vazač poté trubku odvázal. Celou pracovní operaci řídil stavbyvedoucí a zároveň zajišťoval pracoviště před vstupem nepovolaných osob do tohoto nebezpečného prostoru. Po vytažení v pořadí druhé trubky z výpusti došlo vlivem kluzkého, bahnem znečištěného, povrchu trubky k sesmeknutí jednoho ramene vázacího řetězu a k naklonění trubky. V této době řidič nákladního vozu (zaměstnanec firmy S) přišel z nezjištěných důvodů k zádní části nakladače, přestože měl čekat u svého vozidla. Nacházel se mimo zorné pole obsluhy nakladače a stavbyvedoucí vyřizoval telefonický hovor mimo prostor nakládky, takže ho také neviděl. Podle jediného svědka události se postižený přiblížil k nakloněné trubce a z nezjištěných příčin tuto podtrhl, čímž došlo k vysmeknutí trubky z úvazku vázacího řetězu a jejímu pádu na zem. Tento pád způsobil zaměstnanci zranění, kterému po převozu do nemocnice podlehl.

Šetření úrazu

Porušení povinností zaměstnavatele (firma S):

  • § 103 odst. 2 zákoníku práce a § 3 odst. 2 písm. g) z. č. 309/2006 Sb., v platném znění. Zaměstnanec, který prováděl se souhlasem svého zaměstnavatele jeřábovou manipulaci s trubkami uvázanými a zavěšenými pomocí víceramenného vázacího řetězu k přídavnému zařízení ramena nakladače, neměl pro tuto činnost odpovídají odbornou způsobilost podle čl. 5.3.2 písm. j) ČSN ISO 12480-1 (27 0143).

Porušení povinností zaměstnance (firma S):

  • § 106 odst. 4 písm. c) zákoníku práce, v platném znění. Zaměstnanec se na uvedeném staveništi pohyboval v nebezpečném pracovním prostoru pásového nakladače a nedovoleně manipuloval trubkou zavěšenou na jeho ramenu, přestože byl o zásadách bezpečného chování na pracovišti řádně seznámen.

Porušení povinností třetí osobou (zhotovitelem stavby – firma N):

  • § 3 odst. 2 písm. l z. č. 309/2006 Sb., § 2 odst. 3 nař. vl. č. 591/2006 Sb., § 3 odst. 5 písm. b) a Příloha 2 čl. 7. nař. vl. č. 378/2001 Sb.
    Při nebezpečné činnosti – přemísťování bahnem znečištěných trubek – nebyl dostatečným způsobem zajištěn nebezpečný pracovní prostor stroje proti vstupu nepovolaných osob.
  • § 5 odst. 1 písm. b z. č. 309/2006 Sb., § 3 odst. 5 písm. b) nař. vl. č. 378/2001 Sb. Nebyl stanoven bezpečný způsob uvázání zvláště kluzkých, bahnem znečištěných, trubek.

Závěr

Opatření přijatá zaměstnavatelem (firma S) podle § 105 odst. 5 zákoníku práce:
Seznámení zaměstnanců s pracovním úrazem. Externí OZO v prevenci rizik provedena instruktáž se zaměřením na provádění zemních prací pomocí stavebních strojů s přídavným zdvihacím zařízením.

Opatření přijatá třetí osobou (zhotovitelem stavby – firma N) podle § 105 odst. 5 zákoníku práce:
Seznámení zaměstnanců s pracovním úrazem a provedeno poučení o důsledném dodržování opatření z hlediska dohledu a střežení nebezpečných prostorů při provádění zemních prací pomocí stavebních strojů a důsledné seznamování všech účastníků stavebních prací s technologickým postupem.

Tato opatření OIP hodnotí jako dostatečná.

OIP provedl u obou zaměstnavatelů kontrolu dodržování povinností vyplývajících z předpisů k zajištění BOZP. Oběma kontrolovaným osobám byla za porušení předpisů bezpečnosti práce uložena pokuta. 

 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Kde nás najdete

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844
X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail