Osamělý zaměstnanec uprostřed lesa

Zdroj: 
Na dotaz odpověděla JUDr. Eva Dandová.

Můj vnuk pracuje v Brdech na kácení stromů Harwestorem. Na pracovišti je sám uprostřed lesa, naprosto izolován od lidí. Často se stane, že v místě není telefonní signál a mobil nefunguje. Domnívám se, že je to v rozporu s bezpečnostními předpisy, protože v případě úrazu, nebo jiné indispozice, by se mu nedostalo pomoci. Celý aktivní život jsem byl vedoucím pracovníkem ve strojírenství, za bezpečnost práce jsem nesl osobní odpovědnost. Bohužel, doma nemám přístup k podkladům, abych si sám věc objasnil, proto vás žádám o pomoc, aby vnuk mohl kvalifikovaně vznést požadavek na svého zaměstnavatele.

Předně je třeba zaměstnavateli ocitovat ustanovení § 6 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které stanoví :
„Zaměstnavatel je povinen organizovat práci a stanovit pracovní postupy tak, aby byly dodržovány zásady bezpečného chování na pracovišti a aby zaměstnanci
 a) nevykonávali činnosti jednotvárné a jednostranně zatěžující organismus. Nelze-li je vyloučit, musí být přerušovány bezpečnostními přestávkami; v případech stanovených zvláštními právními předpisy musí být doba výkonu takové činnosti v rámci pracovní doby časově omezena,
b) nebyli ohroženi padajícími nebo vymrštěnými předměty nebo materiály,
c) byli chráněni proti pádu nebo zřícení,
d) nebyli ohroženi dopravou na pracovištích,
e) na pracovišti se zvýšeným rizikem nepracovali osamoceně bez dohledu dalšího zaměstnance, pokud jejich ochranu nezajistí jinak,
f) nevykonávali ruční manipulaci s břemeny, která může poškodit zdraví, zejména páteř.“

Dalším předpisem, kterým se musí zaměstnavatel i zaměstnanci pracující v lese řídit, je nařízení vlády č. 28/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při práci v lese a na pracovištích obdobného charakteru. Podle tohoto nařízení platí především, že zaměstnanec musí být zaměstnavatelem před zahájením prací se stanovenými pracovními postupy a organizací práce seznámen. Dále musí být seznámen se způsobem zajišťování první pomoci a vybaven osobními ochrannými pracovními prostředky. Při práci vykonávané osamoceně nebo samostatně musí být zaměstnanec seznámen s pravidly pro dorozumívání mezi zaměstnanci na pracovišti nebo pro dorozumívání s vedoucím zaměstnancem.

Další zásadou, kterou zdůrazňuje nařízení vlády, je, že práci zaměstnanců při těžbě dříví musí zaměstnavatel organizovat tak, aby byla zajištěna jejich kontrola minimálně každých 30 minut v průběhu pracovní směny a aby zaměstnanec nepracoval za podmínek, kdy nemůže sám zajistit bezpečné kácení stromů.

Doporučuji, abyste si na internetu našli citované nařízení vlády a zaměstnavatele upozornili na zásady v něm obsažené, které nedodržuje.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail